Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42597
Назва: Becoming and development of ideas about the functioning of the checks and balances system
Інші назви: Становлення та розвиток ідей щодо функціонування системи стримувань і противаг
Автори: Забавська, Христина
Zabavs’ka, Khrystyna
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Zabavs’ka K. Becoming and development of ideas about the functioning of the checks and balances system / Khrystyna Zabavs’ka // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 3. — No 2. — P. 25–30.
Bibliographic description: Zabavs’ka K. Becoming and development of ideas about the functioning of the checks and balances system / Khrystyna Zabavs’ka // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 3. — No 2. — P. 25–30.
Є частиною видання: Humanitarian Vision, 2 (3), 2017
Випуск/№ : 2
Том: 3
Дата публікації: 25-жов-2017
Видавництво: Lviv Politechnic Publishing House
Місце видання, проведення: Lviv
УДК: 321.7
Теми: стримування
противаги
поділ влади
гілки влади
республіка
форма правління
система
демократія
checks
balances
division of powers
branches of power
republic
form of government
system
democracy
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 25-30
Початкова сторінка: 25
Кінцева сторінка: 30
Короткий огляд (реферат): Розглянуто основні історичні етапи становлення поглядів на систему стримувань і противаг. Виокремлено основні характеристики кожного з історичних періодів дослідження зазначеної проблематики. Відстежено еволюцію основних ідей щодо поділу влади та показано зміст системи стримувань і противаг як основної запоруки демократичного функціонування влади за умов республіканської форми правління. Виокремлено характерні особливості системи стримувань і противаг на практиці сучасних демократій.
The article deals with the main historical stages of the formation of views on the checks and balances system. Taking into account the main historical stages of the development of ideas concerning the functioning of the checks and balances system, on the basis of the historical and comparative methods, the main features of understanding the separation of powers and functioning of the checks and balances system under the specific conditions of political and legal thought development are emphasized. The periodization of the relevant ideas and views development in world history, including the pre-classical stage, the classical stage, the stage of legal enforcement and implementation, the stage of changing political doctrines and the modern stage is proposed. It was emphasized that the era of Antiquity laid down the basic principles of justifying the idea of forming the government and dividing the powers between the branches of government. Special attention was paid to the development of the views of the Enlightenment Age thinkers in relation to this issue and their impact on the modern interpretation of the system of checks and balances. With the help of document analysis method, the beginning of the legislative consolidation of the system of checks and balances in the first constitutions and other normative legal acts of the end of the eighteenth century is shown. Based on the system method, the system of checks and balances is proved to be a basic guarantee of democratic functioning of branches of power and is capable of realizing itself in the conditions of a republican form of government. The special features of the checks and balances system in the practice of modern democracies are described.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42597
Власник авторського права: © Національний університет "Львівська політехніка", 2017
© Забавська Х., 2017
Перелік літератури: Арiстотель. (2000). Політика. Київ: Основи.
Гайдаєнко, Н. (2010). Система стримувань і
противаг в сучасних демократіях. Одеса: Вид-во
Державного закладу “Південноукраїнський національний
педагогічний університет ім. Д. Ушинського”.
Гегель, Г. В. (2000). Основи філософії права. Київ:
Юніверс.
Жук, Н. (2006). Стримування і противаги в системі
поділу влади в Україні. Харків: Вид-во Національної
юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
Кант, И. (1965) Метафизика нравов (Ч. 1). Москва:
Мысль, 1965.
Кормич, А. (2009). Історія вчень про державу і
право. Київ: Правова єдність.
Локк, Дж. (1988). Два трактата о правление (T. 1).
In А. Макаровский. (Ред.), Избранные произведения
(сс. 60–85). Москва: Госполитиздат.
Макиавелли, Н. (2014). История Флоренции.
Москва: Издательство “Эксмо”.
Монтескье, Ш. (1955) О духе законов. In М. Баскина
(Ред.), Избранные произведения (С. 200–295). Москва:
Госполитиздат.
Падуанский, М. (2014). Защитник мира. Москва:
“Дашков и К”.
Платон (2000). Держава. Київ: Основи.
Полибий (1992). Всеобщая история (Т. 1). Москва:
Мысль.
Рабкало, В. (2008). Система стримувань і противаг у
сфері державно- управлінських відносин. Київ: НАДУ.
Руссо, Ж.-Ж. (2001). Про суспільний договір. In
О. Хома. (Ред., упоряд.), Трактати (С. 102–125). Київ:
Port-Royal.
Силенко, Л. (2000). Конституційні основи системи
стримувань і противаг як засіб організації та функці-
онування державної влади в Україні. Київ: В-во Київського
національного університету ім. Т. Шeвченка.
Цицерон, М. (1998). Про державу (Ч. 1). Київ:
Основи.
Чухліб, Т. В. (2011). Пакти та конституції законів і
вольностей Війська Запорозького 1710. Київ: Наукова думка.
Adams, J. (1990). Defence of the constitutions of the
United States. Boston: Little, Brown and Co.
Levy, L. (2000). Encyclopedia of the American
Constitution. New York:Macmillan.
Marshal, J. (1968). Intention-In Law and Society. New
York: Funk & Wagnalls.
Sheehan, C. (2013). James Madison: Father of the
Constitution. New York: The Heritage Foundation.
References: Adams, J. (1990). Defence of the constitutions of the
United States. Boston: Little, Brown and Co.
Aristotle (2003). Politics. [In Ukrainian]. Kyiv:Osnovy.
Chukhlib, T.(2011). Pacts and Constitutions of the
Laws and Liberties of the Zaporozhian Army 1710. [In
Ukrainian]. Kyiv: Naukova dumka.
Cicero, M. (1998) About the State. [In Ukrainian].
Kyiv: Osnovy.
Haidanenko, N. (2010). System of checks and balances
in modern democracies. Odessa: South Ukrainian National
Pedagogical University named after K. D. Ushynsky Press.
Hegel, G. V. (2000). The Foundations of Philosophy of
Law. [In Ukrainian]. Kyiv: Universe.
Kant, I. (1965). Metaphysics of morals. (P. 1).Moscow:
Mysl, 1965.
Kormych, A. (2009). History of the doctrines of the
state and law. [In Ukrainian]. Kyiv: Pravova yednist.
Levy, L. (2000). Encyclopedia of the American
Constitution. New York:Macmillan.
Locke, J. Two treatises on the Government (T. 1). In
A. Makarovsky (Ed.), Collected Works (pp. 60–85). Moscow:
Gospolitizdad.
Machiavelli, N. (2014). The History of Florence. [In
Russian]. Moscow: “ESCMO” Publishing House.
Marshal, J. (1968). Intention-In Law and Society. New
York: Funk & Wagnalls.
Montesquieu, C. (1955). On the Spirit of Laws. [In
Russian]. In A. Baskina (Ed.), Selected Works (pp. 200–295)
Moscow: Gospolitizdad.
Padua, M. (2014). Defender of the World. [In Russian].
Moscow:Dashkov and K.
Plato (2000). State. Kyiv:Osnovy.
Polybius (1992). Universal History (T. 1). [In Russian].
Moscow:Mysl.
Rabkalo, V. (2008). The system of checks and balances
in the field of state-management relations. [In Ukrainian]. Kyiv:
NADU.
Russo, J. (2001). About a Public Contract. [In
Ukrainian]. In O. Khoma (Ed.), Treatises (pp. 102–125). Kyiv:
Port-Royal.
Sheehan, C. (2013). James Madison: Father of the
Constitution. New York: The Heritage Foundation.
Sylenko, L. (2000). Constitutional Foundations of
the System of Checks and Balances as a Means of
Organization and Functioning of State Power in Ukraine.
[In Ukrainian]. Kyiv: Kyiv National University named
after Taras Shevchenko.
Zhuk, N. (2006). Checks and Balances in the System of
Separation of Powers in Ukraine (General Theoretical
Problems). [In Ukrainian]. Kharkiv: National Law Academy of
Ukraine named after Yaroslav Mudryi Press.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Humanitarian Vision. – 2017. – Vol. 3, No. 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.