Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42429
Title: Інвестиційні фонди як суб’єкти фінансового ринку та учасники інвестиційного процесу
Authors: Тивончук, О. І.
Affiliation: Національний університет "Львівська політехніка"
Bibliographic description (Ukraine): Тивончук О. І. Інвестиційні фонди як суб’єкти фінансового ринку та учасники інвестиційного процесу / О. І. Тивончук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 478 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 178–188. – Бібліографія: 16 назв.
Journal/Collection: Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
Issue Date: 2003
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 330.22:336.76
Number of pages: 178-188
Abstract: Показано необхідність розвитку в Україні ефективної системи інститутів спільного інвестування, що уможливить мобілізувати інвестиційні ресурси для забезпечення інноваційних змін економіки України. Розкрито роль, яку відіграють інвестиційні компанії та фонди в економіці розвинутих країн, причини та передумови їх динамічного зростання. Проведено аналіз сучасного стану розвитку, проблем та перспектив діяльності вітчизняних інститутів спільного інвестування. In the article the necessity of development in Ukraine effective system of collective investment institutes, capable to mobilize investment recourses for achieving innovative changes of economy has been shown. The role of investment companies and fund in economy of developed countries, the sources of their dynamic growth has been explicated. The analysis of the state, problems and perspectives of country’s institutes of collective investment activity has been done.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42429
Copyright owner: Тивончук 0.1., 2003
References (Ukraine): 1. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. - Львів, 2001. 2. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, B.М. Геєць, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко. - К., 2002. 3. Тивончук 0 .1. Кошти страхових компаній як джерело інвестиційних ресурсів / / Наук. вісн. Чернівецького торговельно- економічного ін-ту КНТЕУ: 36. наук. пр. за матеріалами ХІІІ міжн. наук.-практ. конф. (910 квітня 2002 року, Чернівці. - Вип. 11. Економічні науки. У 2-х ч. - Чернівці, 2002. - Ч. 11. - C. 362-365. 4. Партин Г.О., Тивончук 0.1. Пенсійні фонди як учасники фінансового ринку // Фінанси України. - 2002. - № 9. - С. 143-149. 5. Шарп У., Александер Г., Бейли В. Инвестиции. - М., 1997. 6. Как инвестируют американцы / / www.cic.ru/ci/whatisci/7 1/index.html. 7. Фінансові послуги України: Енциклопедичний довідник [У 6 т.] / Мітюков 1.О., Александров В. Т., Ворона 0 .1., Недбаєва С.М. - К., 2001. - Т.3. - 658 с. 8. Взаимныге фондыг: смена приоритетов //www.k2kapital.com/funds/mutual.html. 9. Ведущие технологические фондыг //www.k2kapital.com/funds/. 10. Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. посібник. - К., 2000. 11. Савицкий К.A., Перцев А.П., Капитан М.Е. Инструментарий инвестора. - М., 2000. 12. Положення “Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії”. Затверджене Указом Президента України від 19 лютого 1994 р. №55/94 / / Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1994. - №7. 13. Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2001 р. // www.ssmsc.gov.ua/4//. 14. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) ” від 15 травня 2001 р. № 2299-ІІІ / / Відомості Верховної Ради. - 2001. - №21. - С. 103. 15. Горилей О., Подолянец В. Фонд специального назначения / / Комп&ньоН. - 2002. - № 33. - С.31-33. 16. Кошевой Д. Венчурныге пионерыг / / Інвестиції: практика та досвід. - 2003. - № 1. - С. 18-19.
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2003. – №478

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_178-188.pdf209,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.