Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42358
Title: Психологічні детермінанти особистісної зрілості студентів-психологів
Authors: Бльок, Анна-Марія
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Бльок А-М. Психологічні детермінанти особистісної зрілості студентів-психологів / Анна-Марія Бльок // Психологічні виміри культури, економіки, управління. – 2016. – Вип. 9. – С. 5–15. – Бібліографія: 16 назв.
Journal/Collection: Психологічні виміри культури, економіки, управління
Issue Date: 2016
Publisher: Ліга-Прес
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Number of pages: 5-15
Abstract: В основі феномену зрілої особистості лежать проблеми росту, розвитку, самовдосконалення людини. Поняття зрілості ґрунтовно та різнобічно розглядається з позиції акмеології, що дозволяє описати нове розуміння потенціалу особистості. Потенційність часто розуміється як самореалізація, самоактуалізація, реалізація можливостей. Зазначається, що зрілість як якість може бути віднесене не тільки до етапу зрілості (дорослості), але й до аналізу будь-якого періоду в індивідуальному розвитку людини й особистості. Особистісна зрілість не є віковою характеристикою, що неодноразово підкреслювалося дослідниками.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42358
References (Ukraine): 1. Абульханова К.А., Березина Т.Н. Время личности и время жизни. – СПб.: Алетейя, 2001. – 304 с. 2. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: Мысль, 1991. – 298с. 3. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. – М.: Изд-во «Институт практической психологи»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – 384 с. 4. Берулава Г. А. Методологические основы практической психологии. − М.: Изд-во Московского психолого−социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. − 192 с. 5. Бодалѐв А.А. Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и условия достижения. – М.: Флинта: Наука, 1998. – 168 с. 6. Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. − СПб.: прайм − ЕВРОЗНАК, 2003. − 672 с. 7. Эриксон Э. Детство и общество. – СПб.: Ленато, ACT, Фонд «Университетская книга», 1996. – 592 с. 8. Крайг Г. Психология развития. − СПб.: Изд-во Питер, 2000. − 992с. 9. Кузовкин В. В. Тренинг личностного роста/ Под ред. Соломатиной Т. Б. – Химки: Изд-во Высшая школа UNIVERSUM, 2001. 10. Олпорт Г. Становление личности: избранные труды. – М.: Смысл, 2002. – 462 с. 11. Психологія особистості: Словник-довідник / За редакцією П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с. 12. Райгородський Д.Я. Практическая психодиагностика. – Самара, 2002. – 672 с. 13. Феномен особистісної зрілості // Соц. психологія. – 2005. - №1. 14. Хухлаева О. В. Психология развития: молодость, зрелость, старость. – М.: Издательский центр Академия, – 2002. – 208 с. 15. Штепа О. С. Формування особистісної зрілості у підлітковому і юнацькому віці // Соц. психологія.– 2006. – №1(15). – C. 129–146. 16. Schneder K. Therapist personal maturity and the therapeutic success // The Psychhtrapy, 1992, Vol. 8. – P. 71 −79.
Content type: Article
Appears in Collections:Психологічні виміри культури, економіки, управління. – 2016. – №9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-15.pdf598,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.