Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42342
Назва: Kształtowanie kompetencji informacyjnych użytkowników technicznej biblioteki akademickiej
Інші назви: Forming information competence among users of the library of technical university
Формування інформаційних компетенцій користувачів науково-технічної бібліотеки
Автори: Sójkowska, Iwona
Приналежність: Biblioteka Politechniki Łódzkiej
Бібліографічний опис: Sójkowska I. Kształtowanie kompetencji informacyjnych użytkowników technicznej biblioteki akademickiej / Iwona Sójkowska // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 302–319. – Bibliografia.
Конференція/захід: Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід
Дата публікації: 2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
Теми: biblioteki akademickie
uczelnie techniczne
dydaktyka biblioteczna
zasoby wiedzy
kompetencje informacyjne
academic libraries
technical universities
library didactics
electronic resource
information skills
information literacy
наукові бібліотеки
технічні навчальні закладі
бібліотечне навчання
освітні ресурси
інформаційна компетентність
Кількість сторінок: 302-319
Короткий огляд (реферат): Wobec postępującej mobilności i wzrostu znaczenia społeczeństwa informacyjnego coraz więcej uwagi poświęca się jakości kształcenia, które poddawane jest ewaluacji w trzech obszarach: wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych. Niezależnie od kierunku studiów proces zdobywania wiedzy, kształtowania umiejętności i rozwoju kompetencji społecznych na każdym etapie powinien być wspierany kompetencjami informacyjnymi, zapewniającymi efektywne korzystanie ze źródeł informacji. Biblioteki akademickie stanowią warsztat pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej uczelni. Referat przybliża działalność dydaktyczną biblioteki akademickiej ukierunkowaną na przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności korzystania z elektronicznych źródeł informacji i dzielenia się wiedzą. W oparciu o doświadczenia Biblioteki Politechniki Łódzkiej (BPŁ) przedstawione zostały zajęcia organizowane, promowane i prowadzone przez bibliotekarzy. Przybliżono kompetencje bibliotekarzy prowadzących zajęcia oraz omówiono współpracę z wydziałami uczelni w zakresie organizacji zajęć. Zaprezentowano zdefiniowane w BPŁ grupy uczestników zajęć oraz przybliżono ofertę dydaktyczną biblioteki, dostosowaną do potrzeb określonego odbiorcy ze środowiska akademickiego (studenta, doktoranta, pracownika), uwzględniającą m.in. wybór formy zajęć oraz zakresu merytorycznego. Referat prezentuje także doświadczenia w organizacji zajęć skierowanych poza środowisko akademickie Politechniki Łódzkiej, z uwagi na funkcje biblioteki, do których należą: publiczny dostęp do zbiorów oraz upowszechnianie osiągnięć nauki. Autorka zwróciła również uwagę na perspektywy rozwoju dydaktyki bibliotecznej w BPŁ i podejmowane działania w kierunku lepszej współpracy z wydziałami uczelni. In the face of increasing mobility and growing meaning of the information society, much more attention is paid to the quality of education, which is subjected to constant evaluation in such areas as knowledge, capacity and social competencies. Regardless of subject of study, the process of acquiring knowledge, developing skills and social competencies at every stage should be supported with information competencies that provide effective use of the sources of information. Nowadays the academic libraries function as centers supporting university didactics and research. The article is primarily devoted to educational activities concentrated on developing skills in retrieving the electronic resources, which are adjusted to the needs of academia in the field of subject area. The paper also discusses, on the example of Library of the Lodz University of Technology, librarians' competencies whose task is to conduct classes, workshops and cooperate with the university faculties in the field of class arrangement. It also defines groups of participants (student, PhD student, researcher, academic teacher) to whom the library didactics is addressed. Moreover, the author presents library's experiences in organizing trainings for non-academic community, due to its library functions, like public access to collections and popularization of science achievements. In the end, the author points out the future of library didactics offered by the Library of the Lodz University of Technology and indicates necessary activities in order to improve the cooperation with academia. У зв’язку зі зростанням впливу змін інформаційного суспільства і поступом мобільності, щоразу більше уваги присвячується якості навчання, яка оцінюється за трьома показниками: знання (вміння), навички і соціальна компетенція. Незалежно від спеціальностей, на кожному етапі процес здобування знань, формування навичок і соціальна адаптація студентів повинні спиратися на інформаційні компетенції, здатні забезпечити ефективне використання джерел інформації. Наукові бібліотеки здійснюють практичну підтримку освітнього і науково-дослідного процесу навчального закладу. У доповіді представлено освітню діяльність наукової бібліотеки, скеровану на передачу вмінь, формування навичок використання електронних джерел інформації та обмін знаннями. Бібліотечні заняття підготовлені спеціально для академічної спільноти навчального закладу. Використовуючи досвід бібліотеки Лодзького технічного університету, представлено основні види занять, які організовують, рекламують і проводять бібліотекарі. Значну увагу приділено компетенції бібліотекарів, які проводять заняття, охарактеризовано види співпраці з інститутами політехніки з метою організації занять. Представлено групи користувачів бібліотеки. Акцентовано на інформаційно-освітніх пропозиціях бібліотеки, із врахуванням індивідуальних потреб конкретних груп споживачів послуг (студентів, аспірантів, наукових працівників), а також диференційованих підходів до проведення форм занять та обсягу надаваної інформації. У доповіді висвітлено досвід організації занять, скерованих до сторонніх користувачів. Авторка привернула увагу до перспектив розвитку занять з інформаційної культури в бібліотеці Лодзького технічного університету, зосередивши увагу на заходах і співпраці з інститутами політехніки.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42342
Перелік літератури: Chmielecka E., Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Studia BAS 2013, nr 3 (35), s. 107–134. Jankowska M, Wymagania informacyjne użytkowników bibliotek akademickich XXI wieku: LibQUAL+TM jako narzędzie pomiaru jakości usług bibliotecznych, W: Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? Łódź: BPŁ, 2006, s.198-199. Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni. W: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [online], [dostęp 14.03.2017]. Dostępny w: http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/1 _kadra_power_3.4_2016/kd_ogloszenie_o_konkursie.pdf. Kotler Ph., Marketing, Poznań: Rebis, 2012. Kursy i szkolenia dla użytkowników Biblioteki PŁ, W: Biblioteka Politechniki Łódzkiej [online], [dostęp 14.03.2017]. Dostępny w: http://bg.p.lodz.pl/szkolenia_BPL.htm. Library training for ERASMUS Students, W: Biblioteka Politechniki Łódzkiej [online], [dostęp 14.03.2017]. Dostępny w: http://bg.p.lodz.pl/en/erasmus.htm. Mikrobiologia – karta przedmiotu, W: Programy studiów [online], [dostęp 14.03.2017]. Dostępny w: http://programy.p.lodz.pl/przedmiot.jsp?l=pl&idPrzedmiotu=157452&s=2&j=0&w=biogospod arka. Nalewajska L., Dydaktyka w bibliotece akademickiej. Analiza potrzeb i możliwych zmian, Przegląd Biblioteczny 2013, z. 1, s.19–32. Ośrodek Informacji Patentowej, W: Biblioteka Politechniki Łódzkiej [online], [dostęp 8.05.2017]. Dostępny w: http://bg.p.lodz.pl/oip/. Przewodnik po deregulacji – odbiurokratyzowanie szkolnictwa wyższego. Opis zmian wynikających z Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, a także rozporządzeń wydanych na jej podstawie [online], [dostęp 08.05.2017]. Warszawa:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, [2016?], s. 4. Dostępny w: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_10/c1559aef93252daabd158a4d4108b082.pdf. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Dz.U. 2011, nr 253 poz. 1520. Sławiński S. (red.), Polska Rama Kwalifikacji. Poradnik użytkownika [online], [dostęp 8.05.2017]. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2016. Dostępny w: http://www.kwalifikacje.edu.pl/images/download/Publikacje/PRK_poradnik_0511_internet.pdf. WIKAMP [online], [dostęp 14.03.2017]. Dostępny w: https://edu.p.lodz.pl.
Тип вмісту : Proceedings Book
Розташовується у зібраннях:Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід. – 2017 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Inf-prostir-biblioteky__2018-302-319.pdf428,63 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.