Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42337
Назва: Digitalizacja i upowszechnianie wirtualne zbiorów jako forma popularyzacji dziedzictwa kulturowego na przykładzie działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach
Інші назви: Digitizing and providing access to special collections as a form of cultural heritage popularization on the example of the University Library in Kielce
Оцифровування й віртуальне представлення рідкісних зібрань як форма популяризації культурної спадщини на прикладі діяльності університетської бібліотеки в Кельце
Автори: Lubczyńska, Aleksandra
Приналежність: Instytut Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Бібліографічний опис: Lubczyńska A. Digitalizacja i upowszechnianie wirtualne zbiorów jako forma popularyzacji dziedzictwa kulturowego na przykładzie działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach / Aleksandra Lubczyńska // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 222–240. – Bibliografia.
Конференція/захід: Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід
Дата публікації: 2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
Теми: Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
Dziedzictwo kulturowe
Dziedzictwo naukowe
Ochrona
Wsparcie finansowe
University Library in Kielce
Cultural heritage
Scientific heritage
Protection
Financial assistance
Бібліотека Університету Яна Кохановського в Кельце
культурна спадщина
наукова спадщина
охорона
фінансування
Кількість сторінок: 222-240
Короткий огляд (реферат): Niniejszy referat poświęcony jest prawnym aspektom dotyczącym ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Omówiono kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę i kulturę; warunki merytoryczne i formalne, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o ministerialne dofinansowanie prac w zakresie ochrony dóbr kultury i rozwoju nauki, a w tym kontekście – programy, z których korzysta Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, realizując zadania w zakresie ochrony i digitalizacji swoich najcenniejszych zbiorów. Należą do nich: składająca się z ponad 7 000 pozycji kolekcja druków XIXwiecznych; kolekcja druków zwartych mającej polskie korzenie rodziny Morrisey z Los Angeles; fragment zachowanych zbiorów Biblioteki Klasztoru Benedyktynów na Świętym Krzyżu oraz archiwum domowe Emila Zegadłowicza. Omówione zostaną cele i etapy każdego realizowanego projektu, jego rezultaty oraz znaczenie, jakie efekt końcowy będzie miał dla Biblioteki, dla regionu i szerzej – dla kultury polskiej. This paper is devoted to the legal aspects of protection of cultural heritage in Poland. It discusses the criteria and procedures for awarding and settling funds for science and culture; the substantive and formal conditions that must be met by applicants for ministerial co-financing of works in the field of cultural heritage protection and the development of science, and in this context – the programs used by the University Library of Jan Kochanowski University in Kielce, fulfilling the tasks of protecting and digitizing their most precious resources. These include: a collection of over 7 000 items of 19th-century prints; a collection of prints of the Morrisey family from Los Angeles; fragment of the collections of the Benedictine Monastery Library on the Holy Cross and the home archive of Emil Zegadłowicz. The aims and stages of each project being implemented, its results and significance will be discussed for the Library, for the region andmore broadly for Polish culture. У статті розглядаються правові аспекти охорони культурної спадщини, представлені критерії фінансування і порядок надання та обліку коштів на науку та культуру; умови, які мають бути виконані заявниками для того, щоб претендувати на міністерське фінансування робіт у галузі охорони культурної спадщини й розвитку науки. У цьому контексті розглянуто програми, які використовує Бібліотека Університету Яна Кохановського в Кельце при організації діяльності щодо захисту й оцифрування найцінніших колекцій. Протягом останніх років робота спрямована на захист, опрацювання і оцифрування найцінніших колекцій, які зберігаються у бібліотеці. До них належать: колекція друкованих праць XIX століття (понад 7000 екземплярів); колекція друкованих праць родини Моррісей з Лос Анжелеса, яка має польське коріння; фрагмент збереженої колекції Монастирської бібліотеки бенедиктинців зі Святого Кшижа; приватний архів письменника Еміля Зеґадловича. Крім того, представлено цілі та етапи кожного реалізованого проекту, його результати і головне, значення кінцевого результату для бібліотеки, регіону, і загалом – для польської культури.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42337
Перелік літератури: Biblioteka Benedyktynów na Świętym Krzyżu. O projekcie, [online], [dostęp 12.05.217]. Dostępny w: http://www.buk.ujk.edu.pl/biblioteka-klasztoru/ . Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, [Zadania BUK z zakresu upowszechniania nauki], 20.09.2016 r. Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kolekcja XIXwieczna (Umowa nr 710/P-DUN/2015). Raport z realizacji zadań finansowanych ze środków na działalność upowszechniającą naukęw roku 2015-2016. Kielce, 02.01.2016 r. Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Umowa nr 516/PDUN/ 2016. Raport roczny. Zał. nr 4 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę – szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym. Kielce, 02.01.2017 r. Digitalizacja archiwum domowego Emila Zegadłowicza. O projekcie, [online], [dostęp 11.05.2017]. Dostępny w: http://www.buk.ujk.edu.pl/zegadlowicz/. Digitalizacja Kolekcji XIX-wiecznej. O projekcie, [online], [dostęp 11.05.2017]. Dostępny w: http://www.buk.ujk.edu.pl/digitalizacja-kolekcji-19w/. Działalność upowszechniająca naukę, [online], [dostęp 5.05.2017]. Dostępny w: http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/. Gacki J., Benedyktyński Klasztor Świętego Krzyża na Łysej Górze,Warszawa 1873. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483. MARC, Dar od Polonii, Gazeta Wyborcza [online] z dn. 22.12.2004 r., [dostęp 21.05.2017]. Dostępny w: http://www.buk.ujk.edu.pl/files/media/ocean2.jpg. O zadaniu [online], [dostęp 12.05.217]. Dostępny w: http://www.buk.ujk.edu.pl/files/projekty/2016/projekt-2016-Morrissey.pdf. Piasecka B., Dąbrowski A., Biblioteka Klasztoru Benedyktynów na Świętym Krzyżu, Świętokrzyskie 2006, z. 4. Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. 1, Kraków 2001. Rocznik Świętokrzyski dawny na Polskiej Liście Pamięci Świata UNESCO [online], [dostęp 12.05.2017]. Dostępny w: http://www.bn.org.pl/aktualnosci/1247-rocznik-swietokrzyski-dawny-napolskiej- liscie-pamieci-swiata-unesco.html. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę, Dz.U. 2016 poz. 1514. Sobczak W., Ochrona dziedzictwa kultury w systemie prawnym Unii Europejskiej, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2009, t. 3. Sztandera M., Akademia Świętokrzyska kupiła największą kolekcję po Emilu Zegadłowiczu. Gazeta Wyborcza [online] z dn. 16.11.2006 r., [dostęp 21.05.2017]. Dostępny w: http://www.buk.ujk.edu.pl/files/media/zegadlowicz.jpg. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615. WójcikM., Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza, Kielce 2005.
Тип вмісту : Proceedings Book
Розташовується у зібраннях:Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід. – 2017 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Inf-prostir-biblioteky__2018-222-240.pdf204,38 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.