Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42336
Title: Galicjana jako kolekcje w polskich bibliotekach cyfrowych
Other Titles: Galicjana as digital collections in Polish digital libraries
«Галіціана» – колекції в польських цифрових бібліотеках
Authors: Janczulewicz, Katarzyna
Affiliation: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski
Bibliographic description (Ukraine): Janczulewicz K. Galicjana jako kolekcje w polskich bibliotekach cyfrowych / Katarzyna Janczulewicz // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 197–221. – Bibliografia.
Conference/Event: Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Keywords: biblioteki cyfrowe
Galicjana
kolekcje cyfrowe
Eastern Borderlands
digital library
digital collection
Galicjana
цифрові бібліотеки
Галіціана
цифрові колекції
Number of pages: 197-221
Abstract: W Polsce rozwijanych jest ponad 130 bibliotek cyfrowych: instytucjonalnych i regionalnych, których zbiory podzielone są na kolekcje tematyczne. Punktem wyjścia artykułu było sprawdzenie, czy w zasobach polskich bibliotek cyfrowych zostały wyodrębnione specjalne kolekcje zbierające materiały dotyczące ziem określanych jako Galicjana. Wstępne badanie wskazało 7 bibliotek cyfrowych. W artykule omówiono typy zasobów udostępnianych przez biblioteki cyfrowe w kolekcjach dotyczących Galicjana oraz wskazano, jak zbiory dotyczące Kresów Wschodnich kształtują się na tle zasobów w poszczególnych bibliotekach cyfrowych. A digital library is a special library with a focused collection of digital objects that can include texts, visual materials, audio materials, video materials, stored as electronic media formats, along with means for organizing, storing, and retrieving the files and media contained in the library collection. In general, Polish regional digital libraries are divided into collections: Bibliophile collection, Cultural heritage, Educational and Scientific Materials, Miscellanea and Regional. These collections present cultural heritage of the region, as well as national, European and world cultural heritage. The article presents Polish collections of digital libraries: «Eastern Borderlands". The preliminary research showed that 7 digital libraries have identified the collection "Eastern Borderlands". The paper will cover the analysis of the contents of these collections, their scope and place in whole digital library. У Польщі існує понад 130 цифрових бібліотек: інституційних і регіональних, чиї фонди поділені на тематичні колекції. Основним завданням дослідження було здійснення аналізу, чи виокремлено в ресурсах цифрових бібліотек матеріали, що стосуються земель Галичини. Попередня перевірка показала, що 7 цифрових бібліотек виокремили ці матеріали. Предметом доповіді стало – дослідження, які типи ресурсів представлені в окремих цифрових бібліотеках на тему «Східної Галичини» і як ці колекції формуються серед інших цифрових бібліотек.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42336
References (Ukraine): Agenda cyfrowa: wspieranie digitalizacji dorobku kulturowego UE może przyczynić się do pobudzenia rozwoju branży [online], [dostęp 15.04.2017]. Dostępny w: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1292_pl.htm. Archiwum Muzyki Wiejskiej [online], [dostęp 15.04.2017]. Dostępny w: http://www.muzykaodnaleziona.pl/. Archiwum Muzyki Wiejskiej [online], [dostęp 15.04.2017]. Dostępny w: http://archiwummuzykiwiejskiej.pl/. Bezzubik E., Podlaska Biblioteka Cyfrowa już w Europeanie, Nasz Uniwersytet 2010, nr 12, s. 13. Bezzubik E., Rusza Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Biuletyn EBIB [online]. 2006, nr 4, [dostęp 15.04.2017]. Dostępny w: http://www.ebib.pl/2006/74/bezzubik.php. Biblioteka Cyfrowa KUL [online], [dostęp 15.04.2017]. Dostępny w: http://dlibra.kul.pl/. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA [online], [dostęp 15.04.2017]. Dostępny w: http://www.dlibra.karta.org.pl/. Biblioteki cyfrowe, red. M. Janiak,M. Krakowskiej, M. Próchnicka, Warszawa 2012. Cyfrowa pamięć regionu. 10 lat Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, red. P. Bratkowski, R. Lis, M. Szulc, Katowice 2016. Federacja Bibliotek Cyfrowych [online], [dostęp 15.04.2017]. Dostępne w: http://fbc.pionier.net.pl. Hadrian E., „Lubelska Biblioteka Wirtualna” – nowa sieć biblioteczna na mapie Lubelszczyzny, Dostrzegacz Biblioteczny 2015, nr 2, s. 3–7. Jakubczyk P., Biblioteka Cyfrowa. Nasz Uniwersytet 2007, nr 3, s. 9. Janda B., Nowoczesna biblioteka cyfrowa – o projekcie Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa, Podkarpackie Studia Biblioteczne 2012, nr 1, s. 49–51. Kołodziejska E., Kudosz M., Wyrwa M., Biblioteki cyfrowe Ośrodka KARTA jako narzędzie do prezentacji zbiorów archiwistyki społecznej. Biblioteka i Edukacja [online]. 2014, nr 6, [dostęp 15.04.2017]. Dostępne w: http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Biblioteka%20i%20Edukacja%20gk%20ek%20mw.pdf. Kwaśniewska-Powroźnik J., Czytelnia Wirtualna BU KUL, Przegląd Uniwersytecki KUL 2014, r. 26, nr 3(149), s. 52–53. Lepszy dostęp do unikatowych, cyfrowych zbiorów sanockiej biblioteki. Pomoże dotacja z magistratu [online], [dostęp 15.04.2017]. Dostępny w: http://esanok.pl/2016/sanok-lepszydostep- do-unikatowych-cyfrowych-zbiorow-sanockiej-biblioteki-pomoze-dotacja-z-magistratu- 00e7ts.html. Lipka M., Archiwum Wschodnie Ośrodka KARTA – problemy gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz ich udostępnianie i popularyzacja. W: Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, Warszawa, Lublin 2015, s. 77–82. Maresz B., Biblioteka Teatru Lwowskiego: inwentarz kolekcji egzemplarzy teatralnych (rękopisów, maszynopisów i druków) z e zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Cz. 2 sygnatury BTLw 1501-BTLw 3200. T. 1–2, Katowice 2011. Maresz B., Biblioteka Teatru Lwowskiego: inwentarz kolekcji egzemplarzy teatralnych (rękopisów, maszynopisów i druków) ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Cz. 1 sygnatury BTLw 1-BTLw 1500. T. 1–2, Katowice 2004. Michałowska J., Archiwum społeczne w organizacji pozarządowej – sytuacja obecna i szanse rozwoju na podstawie działalności Archiwum Ośrodka KARTA. W: Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce,Warszawa, Lublin 2015, s. 71–76. Nasza Biblioteka Cyfrowa w Europie (ART). Kurier Poranny 2009, nr 302, s. 4. Ośrodek Karta. W: Wikipedia [online], [dostęp 15.04.2017]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Brodek_Karta . Paraniak A., Sanocka biblioteka w pigułce. Obsesja 2008, nr 4, s. 7. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa (PBC). W: Wikipedia [online], [dostęp 15.04.2017]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podkarpacka_Biblioteka_Cyfrowa. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa [online], [dostęp 15.04.2017]. Dostępny w: http://www.pbc.rzeszow.pl/. Podlaska Biblioteka Cyfrowa (PBC). W: Wikipedia [online], [dostęp 15.04.2017]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podlaska_Biblioteka_Cyfrowa Podlaska Biblioteka Cyfrowa [online], [dostęp 15.04.2017]. Dostępny w: http://pbc.biaman.pl/dlibra . Rak A., Zajdel M., Pracownia Digitalizacji Zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Podkarpackie Studia Bibiologiczne 2015, nr 4, s. 15–29. Rydzewski P., Książka w sieci. „Kurier Poranny” 2006, nr 286, s. 5. Sanocka Biblioteka Cyfrowa [online], [dostęp: 15.04.2017]. Dostępny w: http://sanockabibliotekacyfrowa.pl. Sanocka Biblioteka Cyfrowa. W: Wikipedia [online], [dostęp 15.04.2017]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanocka_Biblioteka_Cyfrowa. Szymańska U., Kopia czy oryginał. Problemy współczesnej biblioteki. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2010, t. 93, s. 279–289. Śląska Biblioteka Cyfrowa [online], [dostęp 15.04.2017]. Dostępny w: https://www.sbc.org.pl/dlibra. Śląska Biblioteka Cyfrowa. W: Wikipedia [online], [dostęp 15.04.2017]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85ska_Biblioteka_Cyfrowa. Z dawnej sanockiej prasy.... Tygodnik Sanocki 2008, nr 33, s. 4. Zezula B., 95-lecie Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. „Forum Bibliotek Medycznych” 2014, r. 7, nr 1 (13), s. 285–311. Ziobro J., KLIKNIJ i obejrzyj biblioteczne skarby. Tygodnik Sanocki 2008, nr 12, s. 6. Ziobro J., Prezentacja zbiorów biblioteki: Obok Luwru i British Library. Tygodnik Sanocki 2010, nr 51/52, s. 8.
Content type: Proceedings Book
Appears in Collections:Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід. – 2017 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inf-prostir-biblioteky__2018-197-221.pdf281,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.