Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42328
Title: Statystyka zasobów elektronicznych – doświadczenia zespołu StatEL
Other Titles: Statistics of electronic resources – experience of StatEL team
Статистика електронних ресурсів: із досвіду групи обліку електронних журналів
Authors: Cieraszewska, Urszula
Gałek, Helena
Affiliation: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Bibliographic description (Ukraine): Cieraszewska U. Statystyka zasobów elektronicznych – doświadczenia zespołu StatEL / Urszula Cieraszewska, Helena Gałek // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 62–70. – Bibliografia.
Conference/Event: Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
Keywords: statystyka biblioteczna
zasoby biblioteki
źródła elektroniczne
library statistics
library resources
electronic resources
бібліотечна статистика
бібліотечні ресурси
електронні ресурси
Number of pages: 62-70
Abstract: Do zadań bibliotek akademickich należy zapewnienie dostępu do źródeł zawierających potrzebne informacje z zakresu prowadzonych badań na uczelni. Wypełnienie tego zadania wymaga zakupu różnorakich baz danych, które nie zawsze zawierają standardowe dane. Statystyki ogólnopolskie, np. Głównego Urzędu Statystycznego, wymuszały na bibliotekach podawanie ilości tytułów e-czasopism, ebooków oraz baz danych. W 2011 roku, z inicjatywy Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Polskich oraz Zespołu do spraw Standardów dla Bibliotek Naukowych, został powołany zespół roboczy do spraw deduplikacji e-czasopism i baz danych dostarczanych w pakietach. W wyniku napotkanych licznych problemów w obliczaniu unikatowej liczby czasopism ustalono, że zespół w pierwszej kolejności zajmie się stworzeniem listy źródeł elektronicznych oraz zaklasyfikowaniem poszczególnych pozycji listy do kategorii: baza danych, czasopisma, książki. Zmiana pierwotnego celu powstania zespołu wpłynęła również na jego nazwę. Zespół przyjął nazwę ds. Statystyki Źródeł Elektronicznych. W referacie zostaną przedstawione doświadczenia zespołu oraz wyniki ankiety dotyczącej pracy tego zespołu. One of the tasks of academic libraries is to provide access to the sources of the necessary information in the field of research conducted at the university. Completing this task requires buying a variety of databases that do not always contain standard data. Nationwide statistics collects information from libraries about number of e-journals, e-books and databases. In 2011, at the initiative of the Executive Board of the Conference of Directors of Public School Libraries and the Scientific Libraries Standards Team, a working group on e-journals deduplication and database packages was set up. As a result of the numerous problems encountered in calculating the unique number of journals, it was determined that the team would first deal with creating a list of electronic sources and classify the items into categories like: databases, journals, books. The paper will show the team's experience and the results of a survey of the team's work. Надання доступу до джерел профільної інформації, необхідної для наукових досліджень – одне з важливих завдань наукових бібліотек вищих навчальних закладів. Для цього постає необхідність придбання різних баз даних, однак не завжди вони мають стандартні параметри. Вимоги загальнодержавних статистичних органів, а також положення проекту «Аналіз функціонування наукових бібліотек Польщі (AFBN)», зобов’язали бібліотеки подавати різні показники: кількість назв електронних журналів, е-книжок, баз даних. У 2011 р., з ініціативи Виконавчого комітету конференції директорів бібліотек вищих навчальних закладів і Комісії у справах стандартів наукових бібліотек, створено робочу групу, яка відповідала за виявлення дублетів е-журналів та баз даних, що надходили у комплектах передплачених електронних ресурсів. Перший рік роботи групи присвячено організаційним питанням, серед них – найважливішому – які електронні джерела будуть обліковуватися. Внаслідок дискусії визначено, що у списках не будуть враховуватися: ресурси вільного доступу, документи оцифровані бібліотекою, бази даних на CD, індивідуально передплачені назви журналів, книг, до яких бібліотеки надають доступ своїм користувачам. Зміни у цілях роботи групи вплинули на зміну назви – група «Статистики електронних джерел» (скорочено StatEL). У доповіді представлено досвід роботи групи та результати анкетування, організованого з метою дослідження ефективності роботи групи.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42328
References (Ukraine): Derfert-Wolf L., Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności, W: III Wrocławskie spotkania bibliotekarzy [online], pod red. H. Szarskiego i D. Dudziak, Wrocław 2011, s. 143–161, [dostęp 22.06.2017]. Dostępny w: http://www.dbc.wroc.pl/publication/13731. ISO 2789: 2013 Information and documentation – International library statistics [online], [dostęp 22.06.2017]. Dostępny w: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:2789:ed-5:v1:en . Zespół StatEL [online], [dostęp 22.06.2017]. Dostępny w: http://bg.uek.krakow.pl/kdbasp/?page_id=127.
Content type: Proceedings Book
Appears in Collections:Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід. – 2017 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inf-prostir-biblioteky__2018-62-70.pdf219,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.