Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42289
Назва: Пріоритетні напрямки зовнішньої політики США
Автори: Жигайло, Володимир
Бібліографічний опис: Жигайло В. Пріоритетні напрямки зовнішньої політики США / Володимир Жигайло // Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. — Львів, 2018. — Том 11. — С. 390–396.
Bibliographic description: Zhihailo V. Priorytetni napriamky zovnishnoi polityky SShA / Volodimir Zhihailo // Psykholohichni vymiry kultury, ekonomiky, upravlinnia : naukovyi zhurnal. — Lviv, 2018. — Vol 11. — P. 390–396.
Є частиною видання: Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал (11), 2018
Журнал/збірник: Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал
Том: 11
Дата публікації: 12-бер-2018
Місце видання, проведення: Львів
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 390-396
Початкова сторінка: 390
Кінцева сторінка: 396
Короткий огляд (реферат): На сучасному етапі розвитку історії Спо-лучені Штати Америки займають чільне місце на міжнародній арені, є безпреце-дентним світовим лідером. Вони перева-жа-ють інших сучасних політичних ак-торів у економічній, військовій, культурній та інших сферах. США є іні-ціатором створення ООН, НАТО, дали поштовх «глобалізації», «регіоналізації», «вестернізації»; мають найбільший вплив на світові події, відіграють вирішальну роль у розв’язанні гло-бальних і локальних сучасних проблем *1+.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42289
Власник авторського права: © ГО «Львівський аналітичний дім», 2018.
© Західний науковий центр НАН України та МОН України, 2018.
© Жигайло Володимир
Перелік літератури: 1. Бжезинский З. Стратегический взгляд: Америка и глобаль-ный кризис / З.Бжезинский. – М. : Астрель, 2012. – 258 с.
2. Гончар Б. М. Концепція американського світового лідерства у зовнішній політиці Б. Обами / Б. М. Гончар; – К.: «Центр ві-льної преси», 2012. – 557 с.
3. Погорська І.І. Зовнішня політика адміністрації Б.Обами в контексті американського глобального лідерства / І.І. Погор-ська. – К. : КиМУ, 2011. – 332 с.
4. Сивак О. Новітні українсько-американські відносини / О.Сивак, – Київ: Грамота, 2010. – 93 с.
5. Уткин А.И. Американская стратегия для ХХI века / А.И. Ут-кин. – М. : Логос, 2000. – 216 с.
6. Худолій А.О.Американсько-українські відносини в світлі ви-кликів ХХІ століття / «Американська історія та політика»: Науковий журнал. – С. 115-122.
7. Шамраєва В.М. Основи зовнішньополітичної концепції Пре-зидента США Б. Обами / В.Шамраєва. – 2012. – 414 с.
References: 1. Bzhezinskii Z. Stratehicheskii vzhliad: Amerika i hlobal-nyi krizis, Z.Bzhezinskii, M. : Astrel, 2012, 258 p.
2. Honchar B. M. Kontseptsiia amerykanskoho svitovoho liderstva u zovnishnii politytsi B. Obamy, B. M. Honchar; – K., "Tsentr vi-lnoi presy", 2012, 557 p.
3. Pohorska I.I. Zovnishnia polityka administratsii B.Obamy v konteksti amerykanskoho hlobalnoho liderstva, I.I. Pohor-ska, K. : KyMU, 2011, 332 p.
4. Syvak O. Novitni ukrainsko-amerykanski vidnosyny, O.Syvak, Kyiv: Hramota, 2010, 93 p.
5. Utkin A.I. Amerikanskaia stratehiia dlia KhKhI veka, A.I. Ut-kin, M. : Lohos, 2000, 216 p.
6. Khudolii A.O.Amerykansko-ukrainski vidnosyny v svitli vy-klykiv KhKhI stolittia, "Amerykanska istoriia ta polityka": Naukovyi zhurnal, P. 115-122.
7. Shamraieva V.M. Osnovy zovnishnopolitychnoi kontseptsii Pre-zydenta SShA B. Obamy, V.Shamraieva, 2012, 414 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Психологічні виміри культури, економіки, управління. – 2018. – №11Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.