Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42004
Title: Особливості розвитку дистанційних технологій у ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”
Other Titles: Features of development of distance technologies in higher educational establishment of Ukoopspilka “Poltava university of economics and trade”
Authors: Іванов, Юрій
Ольховська, Олена
Ольховський, Дмитро
Ivanov, Iuriy
Olkhovska, Olena
Olkhovskii, Dmytro
Affiliation: Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”
Higher Educational Establishment of Ukoopspilka “Poltava University of Economics and Trade”, Poltava
Bibliographic description (Ukraine): Іванов Ю. Особливості розвитку дистанційних технологій у ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” / Юрій Іванов, Олена Ольховська, Дмитро Ольховський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 879. — С. 58–62.
Bibliographic description (International): Ivanov I. Features of development of distance technologies in higher educational establishment of Ukoopspilka “Poltava university of economics and trade” / Iuriy Ivanov, Olena Olkhovska, Dmytro Olkhovskii // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Informatyzatsiia vyshchoho navchalnoho zakladu : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 879. — P. 58–62.
Is part of: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу : збірник наукових праць, 879, 2017
Journal/Collection: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу : збірник наукових праць
Issue: 879
Issue Date: 28-Mar-2017
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 378
071
Keywords: дистанційні технології навчання
дистанційні курси
система дистанційного навчання
distance learning technologies
distance learning courses
distance learning system
Number of pages: 5
Page range: 58-62
Start page: 58
End page: 62
Abstract: У статті розглядаються особливості розвитку дистанційних технологій та їх використання у ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”.
Іn the article presented the features of distance learning technologies and their use in Poltava University of Economics and Trade
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42004
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Іванов Ю., Ольховська О., Ольховський Д., 2017
References (Ukraine): 1. Ольховська О. В. Технології підтримки системи дистанційного навчання в Полтавському університеті економіки і торгівлі / О. В. Ольховська, Д. М. Ольховський // Інформатика та системні науки (ІСН-2016): матеріали VІI Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, (м. Полтава, 10–12 берез. 2016 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2016.
2. Ольховська О. В. Технології дистанційного навчання в ПУЕТ / О. В. Ольховська // Інформатика та системні науки (ІСН-2013) : матеріали ІV Всеукр.наук.-практ. конф., (м. Полтава, 21–23 берез. 2013 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2013. – С. 233–236.
3. Ольховський Д. М. Освіта в Україні: впровадження дистанційних технологій / Д. М. Ольховський // Інформатика та системні науки (ІСН-2013) : матеріали ІV Всеукр.наук.-практ. конф., (м. Полтава, 21–23 берез. 2013 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2013. – С. 237–238.
4.Ольховський Д. М. Дистанційні технології, як інноваційна складова навчального процесу в ПУЕТ / Д. М. Ольховський // Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності випускників: матеріали XXXIХ Міжнар. наук.- метод. конф. (м. Полтава, 23–24 січня 2014 р.): у 2 ч. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – Ч. 1. – С. 193–195.
5. Івасенко О. А. Дистанційне навчання як інноваційна модель реалізації заочної форми навчання / О. А. Івасенко, О. В. Ольховська // Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперерв-ної освіти впродовж життя (E-Learning and University Education-2017) : матеріали XLIІ Міжнародної науково-методичної конфе-ренції (м. Полтава, 9–10 лютого 2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 320–323. – Текст укр., рос., англ. мовами.
6. Іванов Ю. В. Особливості дистанційної форми навчання / Ю. В Іванов, В. В. Кулібаба // Дистанційне навчання як інноваційна модель реалізації заочної форми навчання. Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервної освіти впродовж життя (E-Learning and University Education-2017) : матеріали XLIІ Міжнародної науково-методичної конфе-ренції (м. Полтава, 9–10 лютого 2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 82–84. – Текст укр., рос., англ. мовами.
7. Ольховська О. В. Дистанційне навчання, як інструмент ресоціалізації / О. В. Ольховська, Д. М. Ольховський // Дистанційне навчання як інноваційна модель реалізації заочної форми навчання Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперерв-ної освіти впродовж життя (E-Learning and University Education-2017) : матеріали XLIІ Міжнародної науково-методичної конференції (м. Полтава, 9–10 лютого 2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 323–325. – Текст укр., рос., англ. мовами.
References (International): 1. O. Olkhovska. Technologies of support of the distance learning system at the Poltava University of Economics and Trade / O. Olkhovska, D. Olkhovskii // Computer Sciences and Systems Sciences (CS&SS-2016): Materials of the VІIth All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with international participation, (Poltava, 10–12 March 2016). – Poltava: PUET, 2016.
2. O. Olkhovska. Technologies of distance learning in PUET / O. Olkhovska // Computer Sciences and Systems Sciences (CS&SS-2013): Materials of the IVth All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (Poltava, 21–23 March 2013). – Poltava: PUET, 2013. – P. 233–236.
3. D. Olkhovskii. Education in Ukraine: the introduction of remote technology / D. Olkhovskii // Computer Sciences and Systems Sciences (CS&SS-2013): Materials of the IVth All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (Poltava, 21–23 March 2013). – Poltava: PUET, 2013. – P. 237–238.
4. D. Olkhovskii. Remote technologies as an innovative component of the learning process in PUET / D. Olkhovskii // Quality of Higher Education: Factors of Formation of Competitiveness of Graduates: Materials of the XXXIX th International Scientific and Methodological Conference (Poltava, January 23–24, 2014): in 2 parts – Poltava: PUET, 2014. – Part 1. – P. 193–195.
5. O. Ivasenko. E- learning as an innovative model for the implementation of distance learning / O. Ivasenko, O. Olkhovska // E-Learning and University Education- 2017: Materials of the XLIInd International Scientific and Methodological Conference (Poltava, February 9–10, 2017). – Poltava: PUET, 2017. – pp. 320 – 323. –Text in Ukr., Rus., Eng. languages.
6. Iu. Ivanov. Features of distance learning / Iu. Ivanov, V. Kulibaba // E– learning as an innovative model for the implementation of distance learning. E-Learning And University Education-2017: Materials of the XLIInd International Scientific-Methodical Conference (Poltava, February 9–10, 2017). – Poltava: PUET, 2017. – P. 82 – 84. – Text in Ukr., Rus., Eng. languages.
7. O. Olkhovska. Distance education as an instrument of resocialization / O. Olkhovska, D. Olkhovskii // E-Learning and University Education-2017: Materials of the XLIInd International Scientific and Methodological Conference (Poltava, February 9–10, 2017). – Poltava: PUET, 2017. – pp. 323 – 325. – Text in Ukr., Rus., Eng. languages.
Content type: Article
Appears in Collections:Інформатизація вищого навчального закладу. – 2017. – № 879Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.