Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41990
Title: Інформатизація освітнього процесу вищих навчальних закладів (закладів післядипломної освіти)
Other Titles: Informating of the educational process of higher educational institutions
Authors: Отамась, Інна
Otamas, Inna
Affiliation: ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”, Київ
SHEI University of educational management, Kyiv
Bibliographic description (Ukraine): Отамась І. Інформатизація освітнього процесу вищих навчальних закладів (закладів післядипломної освіти) / Інна Отамась // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 879. — С. 91–99.
Bibliographic description (International): Otamas I. Informating of the educational process of higher educational institutions / Inna Otamas // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Informatyzatsiia vyshchoho navchalnoho zakladu : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 879. — P. 91–99.
Is part of: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу : збірник наукових праць, 879, 2017
Journal/Collection: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу : збірник наукових праць
Issue: 879
Issue Date: 28-Mar-2017
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 378.37.004
Keywords: інформатизація вищих навчальних закладів
електронні ресурси
стандарти
моделі
informatization of higher educational institutions
electronic resources
standart
models
Number of pages: 9
Page range: 91-99
Start page: 91
End page: 99
Abstract: У статті розглянуто законодавчу базу інформатизації вищих навчальних закладів України. Проаналізовано наявні електронні ресурси ВНЗ (закладів післядипломної освіти) в межах виконання Національної програми інформатизації.
The article deals with the legislature foundation of informatization of higher educational institutions in Ukraine. The existing electronic resources in higher educational institutions (in institutions of postgraduate education) within the implementation of the National Informatization Program are analyzed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41990
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Отамась І., 2017
URL for reference material: http://osvita-mk.org.ua/
http://infourok.ru/
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/537-16
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/186/93
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/928/2000/
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/928/2000
References (Ukraine): 1. БекешЮ. Р. Огляд систем дистанційного навчання популярних ВНЗ України / Ю. Р. Бекеш, Л. М. Матієшин, Ю. О. Сєров // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: матеріали 5-ї наук.-практ. конф., м. Львів, 19–21 листопада 2013 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 44–48.
2. Кремень В. Г. Ми повинні готувати “інноваційну людину” / В. Г. Кремень // День: щод. всеукр. газ. – № 198, четвер, 15 листоп. 2007.
3. Кремень В. Г. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)]; за заг. ред. В. Г. Кременя. – Київ: Педагогічна думка, 2016. – 448 с.
4. Мкртчян І. В. Новітні технології як засіб підвищення якості освіти [Електронний ресурс] / І. В. Мкртчян // Управління освіти Миколаївської міської ради. – 2012. – Режим доступу: http://osvita-mk.org.ua/
5. Мазур М. П. Розвиток дистанційного навчання в Україні як складової інформатизації сучасного суспільства / М. П. Мазур // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2014. – № 1. – С. 71–75.
6. Осипчук О. В. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес [Електронний ресурс] / О. В. Осипчук // Інфоурок. – 2010. – Режим доступу: http://infourok.ru/ vprovadzhennya_nnovacynih_pedagogchnih_tehnology.
7. Тхоржевський Д. О. Методика трудового та професійного навчання / Д. О. Тхоржевський. – К.: ДІНІТ. – 2000. – 242 с.
8. Иванников А. В. Перспективные информационные технологии в концепции информатизации высшего образования / А. В. Иванников, Ю. Л. Ижванов, А. О. Кривошеев // Компьютерные технологии в высшем образовании.– М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. – Вып. 1. – С. 23.
9. Закон України “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки” від 09.01.2007 р. № 537-V [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/537-16
10. Концепція національної програми інформатизації // Голос України. – 1998. – 7 квіт. – С. 10.
11. Указ Президента України від 31.05.1993 р. № 186/93 Про державну політику інформатизації України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/186/93
12. Указ Президента України від 31.07.2000 р. № 928/2000 Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/928/2000/
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 272 Про утворення Державного комітету інформатизації України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/.
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 р. № 1352 “Про затвердження” Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/
15. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17.11.2010 р. Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/
16. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ (із змінами, внесеними згідно із Законами № 75/95-ВР від 28.02.95, № 998-XIV (998-14) від 16.07.99, у редакції Закону № 2627-III (2627-14) від 11.07.2001, із змінами, внесеними згідно із Законами № 850-IV (850-15) від 22.05.2003, № 1294-IV (1294-15) від 20.11.2003, № 2939-VI (2939-17) від 13.01.2011) / [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/
17. Системи управління якістю. Вимоги: ДСТУ ІSO 9001:2009 – [Чинний від 2009-09-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 26 с.
18. Системи управління якістю. Вимоги : ДСТУ ISO 9001-2001. – [Чинний від 2001-06-27]. – К.: Держстандарт
19. Системи управління якістю. Вимоги: ДСТУ ІSO 9001:2009 – [Чинний від 2009-09-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 26 с.
20.Системи управління якістю. Вимоги :ДСТУ ISO 9001-2001. – [Чинний від 2001-06-27]. – К.: Держстандарт України, 2001. – 25 с.
References (International): 1. Bekesh Yu. R. Review of the systems of distance learning of popular universities of Ukraine / Yu. R. Bekesh, L. M. Matieshin, Yu. O. Serov // Innovative computer technologies in the high school: materials of the 5th sciences. Practice Conf., Lviv, November 19-21, 2013 – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2013. – P. 44–48.
2. Kremin V. G. We have to cook an “innovative person” / V. G. Kremen // Day: every day. Allukr gas. – No. 198, Thursday, November 15. 2007.
3. Kremin V. G. National report on the state and prospects of education in Ukraine / National. Acad. Ped Sciences of Ukraine; [Rare: VG Kremen (head), VI Lugovoi (deputy chairman), A. M. Gurzhiy (deputy chairman), O. Ya. Savchenko (deputy chairman)]; Per community Ed. V. G. Kremenya. – Kyiv: Pedagogical Thought, 2016. – 448 pp.
4. Mkrtchyan I. V. New technologies as a means of improving the quality of education [electronic resource] / I. V. Mkrtchyan // Department of Education of the Mykolayiv City Council. – 2012. – Mode of access: http://osvita-mk.org.ua/
5. Mazur M. P. Development of distance learning in Ukraine as a component of modernization of modern society / M. P. Mazur // Informatics and Information Technologies in Educational Institutions. – 2014. – No. 1. – P. 71–75.
6. Osipchuk O. V. Introduction of innovative pedagogical technologies in the educational process [Еlectronic resource] / O. V. Osipchuk // Infrom. – 2010. – Access mode: http://infourok.ru/ vprovadzhennya_nnovacynih_pedagogchnih_tehnology.
7. Tcherzhevsky D. O. Methodology of labor and professional education / D. O. Thorzhevsky. – K.: DINIT. – 2000. – 242 p.
8. Ivannikov A. V. Perspective Information Technologies in the Concept of Informatization of Higher Education / A. V. Ivannikov, Yu. L. Izvanov, A. O. Krivosheev // Computer Technologies in Higher Education. – Moscow: Izv. Mosk. Un-ta, 1994. – Issue 1 – P. 23.
9. The Law of Ukraine “On the Basic Principles of the Development of the Information Society in Ukraine for 2007–2015” dated January 9, 2007 No. 537-V [Еlectronic resource]. – Mode of access: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/537-16.
10. The Concept of the National Program of Informatization // Voice of Ukraine. – April 7 – April 7 – P.
11. Decree of the President of Ukraine dated 31.05.1993. No. 186/93 On the State Policy of Informatization of Ukraine [electronic resource]. – Mode of access: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/186/93.
12. Decree of the President of Ukraine dated 31.07.2000 No. 928/2000 On measures to develop the national component of the global Internet information network and ensure wide access to this network in Ukraine [electronic resource]. – Mode of access: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/928/2000.
13. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 26, 2008 No. 272 – On the Establishment of the State Committee for Informatization of Ukraine [electronic resource]. – Mode of access: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/.
14. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 31.08.1998 No. 1352 On Approval of the Regulations on the Formation and Implementation of the National Program of Informatization [electronic resource]. – Mode of access: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/.
15. Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated November 17, 2010 On Challenges and Threats to National Security of Ukraine in 2011 [electronic resource]. – Mode of access: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/.
16. The Law of Ukraine “On Copyright and Related Rights” of December 23, 1993, No. 3792-XII (as amended in accordance with Laws No. 75/95-VR of February 28, 1995, No. 998-XIV (998-14) From 16.07.99, in the wording of Law No. 2627-III (2627-14) of 11.07.2001, as amended in accordance with the Laws No. 850-IV (850-15) of 22.05.2003, No. 1294-IV (1294- 15) dated 20.11.2003, No. 2939-VI (2939-17) dated January 13, 2011) / [Еlectronic resource]. – Mode of access: http://zakon1.rada.gov.ua/
17. Quality management systems. Requirements: DSTU ISO 9001: 2009 – [Effective from 2009-09-01]. – K.: Derzhspozhyvstandart of Ukraine, 2009. – 26 p.
18. Quality management systems. Requirements: DSTU ISO 9001-2001. – [Effective from 2001-06-27]. – K.: Derzhstandard.
19. Quality management systems. Requirements: DSTU ISO 9001: 2009 – [Effective from 2009-09-01]. – K .: Derzhspozhyvstandart of Ukraine, 2009. – 26 p.
20. Quality management systems. Requirements: DSTU ISO 9001-2001. – [Effective from 2001-06-27]. – K .: Gosstandard of Ukraine, 2001. – 25 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Інформатизація вищого навчального закладу. – 2017. – № 879Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.