Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41836
Назва: Роль феномену національної свідомості у державно-правовому просторі
Інші назви: The role of national consciousness phenomenon in the state-legal space
Роль феномена национального сознания в государственно-правовом пространстве
Автори: Жаровська, Ірина
Zharovs’ka, Iryna
Жаровська, Ирина
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Жаровська І. Роль феномену національної свідомості у державно-правовому просторі / Ірина Жаровська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 876. — С. 56–60.
Bibliographic description: Zharovs’ka I. The role of national consciousness phenomenon in the state-legal space / Iryna Zharovs’ka // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 876. — P. 56–60.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 876, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 876
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.12
342.5
316.32
Теми: національна свідомість
особистість
державно-правовий простір
цінності
менталітет
national consciousness
identity
state-legal space
values
mentality
национальное сознание
личность
государственно-правовое пространство
ценности
менталитет
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 56-60
Початкова сторінка: 56
Кінцева сторінка: 60
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано проблему значення національної свідомості для державно- правового простору. Позиціонується, що свідомість окремої особистості формує погляди, уявлення, почуття щодо чинного або бажаного права, держави, соціальних та державотворчих процесів. У державно-владній діяльності національна свідомість окремої особистості впливає не тільки на індивідуальному рівні, але й формує комплек- сні масові національні інтенції. Констатовано, що неприйнятною є форма державної влади, яка суперечить духу та свідомості, ментальним атрибутам народу, що її формує.
The article analyzes the problem of national identity value for the state-legal space. It’s positioned that consciousness of separate individual creates views, ideas, feelings about current or desired law, state, social and governmental processes. In state-government activities – national consciousness of the individual affects not only on the individual level, but also generates comprehensive national mass intentions. It’s stated that unacceptable is a form of government, contrary to the spirit and consciousness, mental attributes of the people that generates it.
Проанализировано проблему значения национального сознания для государ- ственно-правового пространства. Позиционируется, что сознание отдельной личности формирует взгляды, представления, чувства относительно действующего или желаемого права, государства, социальных и государственных процессов. В государ- ственно-властной деятельности национальное сознание отдельной личности не только влияет на индивидуальном уровне, но и формирует комплексные массовые национальные интенции. Констатировано, что неприемлема форма государственной власти, которая противоречит духу и сознанию, ментальным атрибутам народа, который ее формирует.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41836
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Жаровська І., 2017
Перелік літератури: 1. Оборотов Ю. Н. Традиции и новации в правовом развитии / Ю. Н. Оборотов. – Одесса : Юрид. л-ра, 2001.
2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли / Р. Арон ; [общ. ред. и предисл. П. С. Гуревича]. – М. : Прогресс – Политика, 1992. – 608 с.
3. ДмитрієнкоЮ. М. Чому українська правова свідомість більш універсально та традиційно статусна, аніж правова свідомість України [Електронний ресурс] / Ю. М. Дмитрієнко // Dynamіka naukowych badan. – 2010 : маter. VI Międzynarodowej nayk.-prakt. konf., 7–15 lipca 2010 roku. – 2010. – Vol. 5. – S. 76.
4. Павловська-Кравчук В. А. Правосвідомість як ментально-ціннісна основа права / В. А. Павловська-Кравчук // Правова система України у світлі сучасних активних реформаційних процесів : між нар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 29–30 грудня 2010 р.) : у 2 т. – К. : Центр правових наук. дослідж., 2010. – Т. 1. – С. 28.
5. Лапин Н. Й. Проблема социокультурной трансформации / Н. Й. Лапин // Вопросы философии. – 2000. – № 6. – С. 7–9.
6. Арутюнов В. X., Свінціцький В. М. Філософія глобальних проблем сучасності. – С. 114.
7. Муравйов В. Гармонізація законодавства і європейська інтеграція / В. Муравйов // Право України. – № 6. – 2013. – С. 12–47.
8. Вдовичин І. Я. Свобода особи в праввій українській політичній думці (20–30 рр. XX ст.) : монографія / І. Вдовичин. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 705 с.
9. Oriicu E. “Lawas Transposition” 51 International&Comparative Law Quarterly 205–223 (2002).
10. Литвин В. М. Реалії постновітньої доби та її виклики для України / В. М. Литвин, Кресін О., Ткаченко О. Національна держава в умовах глобалізації // Право України. – 2007. – № 6. – С. 147–154.
11. Соколов В. Н. Власть. Политика. Массы / В. Н. Соколов, С. Е. Ханеев. – Одесса : Маяк, 2002. – 201 с.
References: 1. Oborotov Yu. N. Traditsii i novatsii v pravovomrazvitii [Traditions and innovations in legal development]. Odessa : Yurid. l-ra Publ., 2001.
2. Aron R. Etapy razvitiya sotsiologicheskoi mysli [Stages of development of sociological thought]. obshch. red. i predisl. P. S. Gurevicha. Moskow : Progress-Politika Publ, 1992. 608 p.
3. Dmytriyenko Yu. M. Chomu ukrayins’ka pravova svidomist’ bil’sh universal’no ta tradytsiyno statusna, anizh pravova svidomist’ Ukrayiny [Why Ukrainian legal consciousness more universally and traditionally a status than legal consciousness Ukraine]. Dynamska naukowych badan-2010 : mater. VI Międzynarodowej nayk.-prakt. konf., 7–15 lipca 2010 roku. 2010.Vol. 5. P. 76.
4. Pavlovs’ka-Kravchuk V. A. Pravosvidomist’ yak mental’no-tsinnisna osnova prava [Legal awareness as mental-values based on human]. Pravova systema Ukrayiny u svitli suchasnykh aktyvnykh reformatsiynykh protsesiv : mizh nar. nauk.-prakt. konf. (m. Kyyiv, 29–30 hrudnya 2010 r.) : u 2 t. Kyiv : Tsent pravovykh nauk. doslidzh. Publ, 2010. Vol. 1. P. 28.
5. Lapin N. I. Problema sotsiokul’turnoi transformatsii [The problem of sociocultural transformation]. Voprosy filosofii. 2000.No 6. pp. 7–9.
6. Arutyunov V. X., Svintsits’kyy V. M. Filosofiya hlobal’nykh problem suchasnosti. [Philosophy of global problems]. P. 114.
7. Muravyov V. Harmonizatsiya zakonodavstva i yevropeys’ka intehratsiya [Legislation and European Integration]. Pravo Ukrayiny. No 6. 2013. pp. 12–47.
8. Vdovychyn I. Ya. Svoboda osoby v praviy ukrayins’kiy politychniy dumtsi (20–30 rr. XX st.) : monohr. [Freedom of the person in the right Ukrainian political thought (20–30’s. XX c.): monograms]. Ivano-Frankivs’k : Misto NV Publ, 2010. 705 p.
9. Oriicu E. “Law as Transposition” 51 International &Comparative Law Quarterly 205–223 (2002).
10. Lytvyn V. M. Realiyi postnovitn’oyi doby ta yiyi vyklyky dlya Ukrayiny [Postnovitnoyi day realities and its challenges for Ukraine]. Kresin O. Natsional’na derzhava v umovakh hlobalizatsiyi. O. Kresin, O. Tkachenko. Pravo Ukrayiny. 2007. No 6. pp. 147–154.
11. Sokolov V. N., Khaneev S. E. Vlast’. Politika. Massy [Power. Policy. Masses]. Odessa : Mayak Publ, 2002. 201 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 876Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.