Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41835
Назва: Розвиток громадянського суспільства відповідно до вимог європейського інституціонального поступу
Інші назви: Civil society development in accordance with the requirement of the european institutional action
Развитие гражданского общества в соответствии с требованиями европейского институционального развития
Автори: Дашо, Тарас
Dasho, Taras
Дашо, Тарас
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Дашо Т. Розвиток громадянського суспільства відповідно до вимог європейського інституціонального поступу / Тарас Дашо // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 876. — С. 48–55.
Bibliographic description: Dasho T. Civil society development in accordance with the requirement of the european institutional action / Taras Dasho // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 876. — P. 48–55.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 876, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 876
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340
12
Теми: громадянське суспільство
правова держава
європейський інституціональний поступ
громадяни
класична ліберальна концепція мінімальної держави
неоліберальна концепція держави
взаємозв’язок громадянського суспільства і держави
civil society
constitutional state
European institutional progress
citizens
classical liberal concept of the minimal state
neoliberal concept of the state
the relationship between civil society and the state
гражданское общество
правовое государство
европейский институциональный прогресс
граждане
классическая либеральная концепция минимального государства
неолиберальная концепция государства
взаимосвязь гражданского общества и государства
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 48-55
Початкова сторінка: 48
Кінцева сторінка: 55
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано розвиток українського громадянського суспільства відповідно до вимог європейського інституціонального поступу. З’ясовано, що в умовах правової держави державна влада стає найважливішим інструментом, за допомогою якого громадянське суспільство забезпечує оптимальні умови для свого саморозвитку. Саме у такому контексті держава виступає як публічно-владний інститут, що керує грома- дянським суспільством загалом і покликаний діяти у всезагальних інтересах. Сучасний конституціоналізм в Україні об’єктивно потребує активного сприяння держави в реформуванні суспільства, а не сприйняття держави як ворожої суспільству сили.
The article analyzes the development of Ukrainian civil society in accordance with the requirements of European institutional progress. It is found out that under the rule of law state power becomes the most important tool by which civil society provides optimal conditions for selfdevelopment. It is in this context that the state acts as a public-power institution that manages civil society as a whole and is called upon to act in the general interest. Contemporary constitutionalism in Ukraine objectively requires the active promotion of the state in the reform of society, and not the perception of the state as a hostile society of power.
Проанализировано развитие украинского гражданского общества в соответствии с требованиями европейского институционального развития. Установлено, что в усло- виях правового государства государственная власть становится важнейшим инстру- ментом, с помощью которого гражданское общество обеспечивает оптимальные условия для своего саморазвития. Именно в таком контексте государство выступает как публично-властный институт, руководит обществом в целом и призвано действовать во всеобщих интересах. Современный конституционализм в Украине объективно требует активного содействия государства в реформировании общества, а не восприятия государства как враждебной обществу силы.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41835
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Дашо Т., 2017
Перелік літератури: 1. Атаманчук Г. Теория государственного управления / Г. Атаманчук. – М. : Юрид. лит-ра, 2007. – 324 с.
2. Гаджиев К. Политическая философия / К. Гаджиев; отд-ние экономики Рос. акад. наук. – М. : Экономика, 2009. – 468 с.
3. Мороз О. На шляху до створення громадянського суспільства / О. Мороз // Верховна Рада України дванадцятого скликання. 1990–1994 роки. – К. : Кий, 1998. – С. 648.
4. Скрипнюк О. Проблема соціальної держави в контексті концепції “державного мінімалізму” / О. Скрипнюк // Право України. – 2000. – № 11. – С. 11–19.
5. Селіванов В. Правова політика України (деякі питання сутності, змісту та технології) / В. Селіванов // Право України. – 2001. – № 12. – С. 5–11.
6. Тодыка Ю. Конституция Украины: проблемы теории и практики / Ю. Тодыка. – Харків: Факт, 2000. – 468 с.
7. Речицький В. Громадянські права як юридичний засіб противаги державній владі / В. Речицький // Українське право. – 1995. – № 1 (2). – С. 71–77.
8. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: учебник для вузов [по специальности “Юриспруденция”] / В. С. Нерсесянц; Ин-т государства и права Рос. акад. наук; Акад. правовой ин-т. – М. : Норма; ИНФРА – М, 2000. – 612 с.
9. Про об’єднання громадян: Закон України від 16.06. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504.
10. Кудрявцев В. Новое политическое мышление и права человека / В. Кудрявцев, Е. Лукашева // Вопросы философии. – 1990. – № 5. – С. 2–7.
11. Рабінович П. Громадянське суспільство і правова держава (загальнотеоретичні міркування) / П. Рабінович // Українське право. – 1996. – Чис. 3. – С. 27–33.
12. Рабінович П. Загальна концепція правової реформи: до характеристики вихідних засад / П. Рабінович // Вісник Акад. правових наук України. – 1998. – № 1. – С. 11–19.
13. ТодикаЮ. Роль Конституції України в становленні громадянського суспільства / Ю. Тодика // Вісник Акад. правових наук України. – 1998. – № 2. – С. 7–13.
14. Кушніренко О. Права і свободи людини та громадянина / О. Кушніренко, Т. Слінько. – Харків: Факт, 2001. – 332 с.
15. Козловський А. Право як гносеологічний механізм розв’язання конфліктів / А. Козловський // Наук. зап. Нац. ун-ту “Острозька академія”. – Серія “Право”. – Острог, 2000. – Вип. 1. – С. 57–62.
References: 1. Atamanchuk G. Teoriya gosudarstennogo upravleniya [Theory of Public Administration]. Moskva: Yurid. lit. Publ, 2007. 324 p.
2. Gadzhiev K. Politicheskaya filosofiya [Political Philosophy]. otdnie ekonomiki Ros. akad. nauk. Moskva: Ekonomika Publ., 2009. 468 p.
3. Moroz O. Na shlyakhu do stvorennya hromadyans’koho suspil’stva [On the way to the creation of a civil society]. Verkhovna Rada Ukrayiny dvanadtsyatoho sklykannya. 1990–1994 roky. Kyiv: Kyy Publ,1998. P. 648.
4. Skrypnyuk O. Problema sotsial’noyi derzhavy v konteksti kontseptsiyi “derzhavnoho minimalizmu” [The problem of a social state in the context of the concept of “state minimalism”]. Pravo Ukrayiny. 2000. No 11. pp. 11–19.
5. Selivanov V. Pravova polityka Ukrayiny (deyaki pytannya sutnosti, zmistu ta tekhnolohiyi) [Legal policy of Ukraine (some issues of essence, content and technology)]. Pravo Ukrayiny. 2001. No 12. pp. 5–11.
6. Todyka Yu. Konstitutsiya Ukrainy: problemy teoriii i praktiki [The Constitution of Ukraine: The Problems of Theory and Practice]. Kharkіv: Fakt Publ. 2000. 468 p.
7. Rechyts’kyy V. Hromadyans’ki prava yak yurydychnyy zasib protyvahy derzhavniy vladi [Civil rights as a legal remedy against state authority]. Ukrayins’ke pravo. 1995. No 1 (2). pp. 71–77.
8. Nersesyants V. S. Obshchaya teoriya prava i gosudarstva: ucheb. dlya vuzov [General theory of law and state: Textbook. for universities] In-t gosudarstva i prava Ros. akad. nauk; Akad. pravovoi in-t. Moskva: Norma; Infra-M Publ., 2000. 612 p.
9. Pro ob’yednannya hromadyan: Zakon Ukrayiny vid 16.06. 1992 r. [About obiednannia hromadian: The Law of Ukraine vid 16.06. 1992 p.]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1992. No 34. St. 504.
10. Kudryavtsev V. Novoe politicheskoe myshlenie i prava cheloveka [New political thinking and human rights]. V. Kudryavtsev, E. Lukasheva. Voprosy filosofii. 1990. No 5. pp. 2–7.
11. Rabinovych P. Hromadyans’ke suspil’stvo i pravova derzhava (zahal’noteoretychni mirkuvannya) [Civil society and the rule of law (general theoretical considerations)]. Ukrayins’ke pravo. 1996. Vol. 3. pp. 27–33.
12. Rabinovych P. Zahal’na kontseptsiya pravovoyi reformy: do kharakterystyky vykhidnykh zasad [The general concept of legal reform: to the characteristics of outsourci]. Visnyk Akad. pravovykh nauk Ukrayiny. 1998. No 1. pp. 11–19.
13. Todyka Yu. Rol’ Konstytutsiyi Ukrayiny v stanovlenni hromadyans’koho suspil’stva [The Role of the Constitution of Ukraine in the Formation of Civil Society]. Visnyk Akad. pravovykh nauk Ukrayiny. 1998. No 2. pp. 7–13.
14. Kushnirenko O. Prava i svobody lyudyny ta hromadyanyna [Rights and freedoms of a person and a citizen]. O. Kushnirenko, T. Slin’ko. Kharkiv: Fakt Publ, 2001. 332 p.
15. Kozlovs’kyy A. Pravo yak hnoseolohichnyy mekhanizm rozv"yazannya konfliktiv [Right as an epistemological mechanism for resolving conflicts]. Nauk. zap. Nats. un-tu “Ostroz’ka akademiya”. Seriya “Pravo”. Ostroh, 2000. Vol. 1. pp. 57–62.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 876Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.