Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41833
Назва: Роль К. Шептицького в розв’язанні церковно-релігійних проблем Східної Галичини у період конфесійно-релігійних трансформацій (1944–1946 рр.)
Інші назви: The role of K. Sheptitsky in respect of the church and religious problems of East Galichina in the period of confessional-religious transformations (1944–1946)
Роль К. Шептицкого в решении церковно-религиозных проблем Восточной Галиции в период конфессионально-религиозных трансформаций (1944–1946 гг.)
Автори: Чорнописька, Вікторія
Chornopyska, Victoriya
Чорнописька, Виктория
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Чорнописька В. Роль К. Шептицького в розв’язанні церковно-релігійних проблем Східної Галичини у період конфесійно-релігійних трансформацій (1944–1946 рр.) / Вікторія Чорнописька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 876. — С. 32–39.
Bibliographic description: Chornopyska V. The role of K. Sheptitsky in respect of the church and religious problems of East Galichina in the period of confessional-religious transformations (1944–1946) / Victoriya Chornopyska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 876. — P. 32–39.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 876, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 876
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 348.06
Теми: Українська греко-католицька церква (УГКЦ)
Климентій Шептиць- кий
церковно-релігійний комплекс
духовенство
репресії
ліквідація УГКЦ
радянська влада
Ukrainian Greek Catholic Church (UGCC)
Clement Sheptytsky
churchreligious complex
clergy
repression
liquidation of the UGCC
soviet government
Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ)
Климентий Шептицкий
церковно-религиозный комплекс
духовенство
репрессии
ликвидация УГКЦ
советская власть
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 32-39
Початкова сторінка: 32
Кінцева сторінка: 39
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано роль К. Шептицького у вирішенні релігійних та церковних проблем Східної Галичини у період конфесійно-релігійних трансформацій (1944–1946 рр.). Доведено, що вагоме значення у досліджуваний період мала орієнтація архимандрита Климентія на консолідацію духовенства й реалізацію національних прагнень українства, що стало визначальним для збереження церковно-релігійного комплексу УГКЦ у період його руйнування у другій половині 40-х років ХХ ст. Аналіз документів однозначно свідчить про те, що К. Шептицький був активним противником злочинної акції “возз’єднання” і своєю діяльністю продемонстрував вірність національній ідеї та церкві, підпорядко- ваній Апостольському первопрестолу, який давав українській нації гарантії демократичних свобод і європейських цінностей.
The article analyzes the role of K. Sheptytsky in solving the religious and church problems of Eastern Galicia during the period of confessional-religious transformations (1944–1946). It has been proved that a significant place in the studied period was played by the orientation of Archimandrite Clementy on the consolidation of the clergy and the realization of the national aspirations of Ukrainian people, which became crucial in preserving the church and religious complex of the UGCC during its destruction in the second half of the 40 years of the twentieth century. The analysis of documents clearly indicated that K. Sheptytsky was a great opponent of the criminal act of “reunification” and demonstrated his commitment to the national idea and the church that was subordinate to the Apostolic First Baptist, which gave the Ukrainian nation guarantees of democratic freedoms and European values.
Проанализирована роль К. Шептицкого в решении религиозных и церковных проблем Восточной Галиции в период конфессионально-религиозных трансформаций (1944–1946 гг.). Доказано, что большое значение в исследуемый период имела ориента- ция архимандрита Климента на консолидацию духовенства и реализацию наци- ональных стремлений украинства, что стало определяющим для сохранения церковно- религиозного комплекса УГКЦ в период его разрушения во второй половине сороковых годов ХХ века. Анализ документов однозначно указал на то, что К. Шептицький был большим противником преступной акции “воссоединения” и своей деятельностью продемонстрировал верность национальной идее и церкви, подчиненной Апос- тольскому первопрестолу, который давал украинской нации гарантии демократических свобод и европейских ценностей.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41833
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Чорнописька В., 2017
Перелік літератури: 1. Баб’як А. Нові українські мученики ХХ ст. / А. Баб’як. – Рим, 1990. – 180 с.
2. Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939–1950) / Б. Боцюрків. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2005. – 268 с.
3. Витяг з доповідної записки УНКДБ по Львівській області про оперативно-слідчу роботу у липні 1945 р. // Державний архів Служби Безпеки України (далі – ДА СБУ). – Ф. 71. – Акт 9. – Спр. 61. – Арк. 18 – 20.
4. Витяг з доповідної записки УНКДБ по Львівській області про оперативно-слідчу роботу у жовтні 1945 р. // ДА СБУ. – Ф. 71. – Спр. С – 9113. – Т. 23. – Арк. 20–24.
5. Витяг з доповідної записки наркома держбезпеки УРСР С. Савченка до НКДБ СРСР про оперативну роботу по ліквідації УГКЦ // Там само. – Ф. 16. – Оп. 7. – Спр. 4. – Т. 4. – Арк. 254–267.
6. Витяг з інформаційного звіту про роботу уповноваженого Ради в справах релігійних культів при Раді міністрів СРСР по УРСР П. Вільхового про діяльність греко-католицької церкви в 1945 р. // Центральний державний архів громадських організацій України (далі – ЦДАГОУ). – Ф. 23. – Спр. 1648. – Арк. 155а – 175.
7. Витяг із спецповідомлення УНКДБ по Львівській області до НКДБ УРСР про підготовку делегації УГКЦ до виїзду до Москви // ДА СБУ. – Ф. 65. – Спр. С – 911.3. – Т.19. – Арк. 296–301.
8. Дмитрух С. Блаженний Климентій Шептицький про молитву у відроджених монастирях Студійського уставу / Севастіян Дмитрух. – Л.: Свічадо, 2002. – 130 с.
9. Довідка співробітника 2-го Управління НКДБ УРСР І. Богданова про неправильну поведінку Уповноваженого у справах релігійних культів при Львівському облвиконкомі Кучерявого у роботі з греко-католицьким духовенством // ДА СБУ. – Ф. 3. – Оп. 145. – Спр. 7. – Т. 1. – Арк. 214–217.
10. Доповідна записка НКДБ УРСР про показання заарештованих керівників УГКЦ // Там само. – Ф.65. – Спр. С – 9113. – Т. 18. – Арк. 195–210.
11. Запис бесіди начальника опергрупи НКДБ УРСР С. Каріна із генеральним вікарієм Перемиської єпархії Михайлом Мельником та доктором Гавриїлом Костельником // Там само. – Ф. 65. – Спр. С–9113. – Т. 21. – Арк. 321–327.
12. Запис бесіди начальника опергрупи НКДБ УРСР С. Каріна з доктором Гавриїлом Костельником про організацію Ініціативної групи з возз’єднання УГКЦ з РПЦ // Там само. – Ф. 65. – Спр. С –9113. – Т. 21. – Арк. 227–229.
13. Киричук Л. Казимир Шептицький – малодосліджена заслужена постать в житті УКЦ // Мета. – 10 вересня 1995. – С. 16–17.
14. Лист митрополита АндріяШептицького до керівників Львівської області з проханням сприяти поїздці делегації греко-католицької церкви до Києва та Москви // ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 887. – Арк. 40–42.
15. Ліквідація УГКЦ (1939–1946). Документи радянських органів державної безпеки. В 2 т. – К.: ПП Сергійчук М. І., 2006. – Т. 1. – 920 с.
16. Оперативне повідомлення 2-го Управління НКДБ УРСР про підготовку делегації УГКЦ до виїзду до Москви // ДА СБУ. – Ф. 65. – Спр. С – 9113. – Т. 19. – Арк. 305–307.
17. Паращак І. Хто встане зо мною навпроти злочинців? (Пс. 94:16) // За вільну Україну. – 30 червня 1994. – С. 5–6.
18. Пересторога до всіх братів-іноків Студійського Уставу. 1945 р. // Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІАУ у Львові). – Ф. 358. – Оп. 3. – Спр. 325. – Арк. 25–33.
19. Послання о. Климентія, ігумена Св. Успенської Лаври в Уневі для монастирів на Поліссі. 1934 р. // ЦДІАУ у Львові. – Ф. 358. – Оп. 3. – Спр. 325. – 14 арк..
20. Слузі Божому Андреєві у п’ятидесятиріччя його смерти / за ред. М. Галів. – Нью-Йорк, 1996. – 80 с.
21. Тимчасовий правильник бібліотеки “Студіону”, складений ігуменом о. Климентієм. 1937 р. // ЦДІАУ у Львові. – Ф. 577. – Оп. 1. – Спр. 5. – Арк. 1–2.
22. Шематизм духовенства Львівської архієпархії 1938 р. – Львів, 1938. – 17 с.
23. Шептицький Я. Спогади про стрийка // Архимандрит Климентій (Шептицький): темат. зб. Святопокровського жіночого монастиря Студійського Уставу. – Вип. 9. – Львів, 2001. – С. 27–30.
References: 1. Bab’yak A. Novi ukrayins’ki muchenyky XX st. [New Ukrainian martyrs of the twentieth century]. Rym, 1990. 180 p.
2. Botsyurkiv B. Ukrayins’ka Hreko-Katolyts’ka Tserkva i Radyans’ka derzhava (1939–1950) [Ukrainian Greek Catholic Church and Soviet State (1939–1950)]. L’viv: Vydavnytstvo Ukrayins’koho Katolyts’koho Universytetu Publ, 2005. 268 p.
3. Vytyah z dopovidnoyi zapysky UNKDB po L’vivs’kiy oblasti pro operatyvno-slidchu robotu u lypni 1945 r. [An excerpt from the memorandum of UNCCD in Lviv region on the operative and investigative work in July 1945] Derzhavnyy arkhiv Sluzhby Bezpeky Ukrayiny (dali – DA SBU). F. 71. Akt 9. Spr. 61. Ark. 18–20.
4. Vytyah z dopovidnoyi zapysky UNKDB po L’vivs’kiy oblasti pro operatyvno-slidchu robotu u zhovtni 1945 r. [Excerpt from the memorandum of the UNCCD in Lviv region on the operative and investigative work in October 1945]. DA SBU. F. 71. Spr. S – 9113. T. 23. Ark. 20–24.
5. Vytyah z dopovidnoyi zapysky narkoma derzhbezpeky URSR S. Savchenka do NKDB SRSR pro operatyvnu robotu po likvidatsiyi UHKTs [Excerpt from the memorandum of the Commissar of State Security of the Ukrainian SSR S. Savchenko to the NKDB of the USSR on operative work on the elimination of the UGCC]. Tam samo. F. 16. Op. 7. Spr. 4. T. 4. Ark. 254–267.
6. Vytyah z informatsiynoho zvitu pro robotu upovnovazhenoho Rady v spravakh relihiynykh kul’tiv pry Radi ministriv SRSR po URSR P. Vil’khovoho pro diyal’nist’ hreko-katolyts’koyi tserkvy v 1945 r. [Extract from the information report on the work of the authorized council on religious churches under the Council of Ministers of the USSR on the Ukrainian SSR P. Wilkhovy about the activities of the Greek Catholic Church in 1945]. Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv hromads’kykh orhanizatsiy Ukrayiny (dali – TsDAHOU). F. 23. Spr. 1648. Ark. 155a–175.
7. Vytyah iz spetspovidomlennya UNKDB po L’vivs’kiy oblasti do NKDB URSR pro pidhotovku delehatsiyi UHKTs do vyyizdu do Moskvy [Excerpt from the special report of UNCCD in Lviv region to the NKDB of the UkrSSR on the preparation of a delegation of the UGCC to visit Moscow]. DA SBU. F. 65. Spr. S – 911.3. T. 19. Ark. 296–301.
8. Dmytrukh S. Blazhennyy Klymentiy Sheptyts’kyy pro molytvu u vidrodzhenykh monastyryakh Studiys’koho ustavu [Blessed Klymentiy Sheptytsky about prayer in the revived monasteries of the Student Statute]. Lviv: Svichado Publ, 2002. 130 p.
9. Dovidka spivrobitnyka 2-ho Uprvlinnya NKDB URSR I. Bohdanova pro nepravyl’nu povedinku Upovnovazhenoho u spravakh relihiynykh kul’tiv pry L’vivs’komu oblvykonkomi Kucheryavoho u roboti z hreko-katolyts’kym dukhovenstvom [Reference of the employee of the 2nd Administration of the NKDB of the Ukrainian SSR I. Bogdanov about the wrong behavior of the Commissioner for Religious Affairs at the Lviv Regional Executive Committee of Kucheryava in working with the Greek-Catholic clergy] DA SBU. F. 3. Op. 145. Spr. 7. T. 1. Ark. 214–217.
10. Dopovidna zapyska NKDB URSR pro pokazannya zaareshtovanykh kerivnykiv UHKTs [Statement by the UkSSR National Security Commission for the reporting of arrested leaders of the UGCC]. Tam samo. F. 65. Spr. S–9113. T. 18. Ark. 195–210.
11. Zapys besidy nachal’nyka operhrupy NKDB URSR S. Karina iz heneral’nym vikariyem Peremys’koyi yeparkhiyi Mykhaylom Mel’nykom ta doktorom Havryyilom Kostel’nykom [Record of the conversation of the head of the operggrup of the NKDB of the UkrSSR S. Karina with the general vicar of the Diocese of Peremysh, Mikhail Melnik and Dr. Gabriel Kostelnik] Tam samo. F. 65. Spr. S–9113. T. 21. Ark. 321–327.
12. Zapys besidy nachal’nyka operhrupy NKDB URSR S. Karina z doktorom Havryyilom Kostel’nykom pro orhanizatsiyu Initsiatyvnoyi hrupy z vozz"yednannya UHKTs z RPTs [Record of the conversation of the head of the operggrup of the NKDB of the Ukrainian SSR S. Karina with Dr. Gabriel Kostelnikom on the organization of the Initiative Group on the Reunification of the UGCC from the Russian Orthodox Church]. Tam samo. F. 65. Spr. S–9113. T. 21. Ark. 227–229.
13. Kyrychuk L. Kazymyr Sheptyts’kyy – malodoslidzhena zasluzhena postat’ v zhytti UKTs [Kazimir Sheptytsky is a well-deserved figure in the life of the UGCC] Meta. 10 veresnya 1995. pp. 16–17.
14. Lyst mytropolyta Andriya Sheptyts’koho do kerivnykiv L’vivs’koyi oblasti z prokhannyam spryyaty poyizdtsi delehatsiyi hreko-katolyts’koyi tserkvy do Kyyeva ta Moskvy [Letter of Metropolitan Andriy Sheptytsky to the leaders of the Lviv region with a request to facilitate the visit of the delegation of the Greek Catholic Church to Kyiv and Mosc] TsDAHOU. F. 1. Op. 23. Spr. 887. Ark. 40–42.
15. Likvidatsiya UHKTs (1939–1946). Dokumenty radyans’kykh orhaniv derzhavnoyi bezpeky. V 2 t. [Elimination of the UGCC (1939–1946). Documents of the Soviet bodies of state security. 2 tones]. Kyiv: PP Serhiychuk M. I. Publ, 2006. T. 1. 920 p.
16. Operatyvne povidomlennya 2-ho Upravlinnya NKDB URSR pro pidhotovku delehatsiyi UHKTs do vyyizdu do Moskvy [Operational announcement of the 2nd Directorate of the NSCLU of the UkrSSR on the preparation of a delegation of the UGCC to visit Moscow]. DA SBU. F. 65. Spr. S– 9113. T. 19. Ark. 305–307.
17. Parashchak I. Khto vstane zo mnoyu navproty zlochyntsiv? (Ps. 94:16) [Who arises with me against the criminals? (Ps. 94:16)]. Za vil’nu Ukrayinu. 30 chervnya 1994. pp. 5–6.
18. Perestoroha do vsikh brativ-inokiv Studiys’koho Ustavu. 1945 r. [Warning to all the brothers-monks of the Student Statute. 1945]. Tsentral’nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny u L’vovi (dali – TsDIAU u L’vovi). F. 358. Op. 3. Spr. 325. Ark. 25–33.
19. Poslannya o. Klymentiya, ihumena Sv.Uspens’koyi Lavry v Unevi dlya monastyriv na Polissi. 1934 r. [The message of o.Klimentiya, abbot of the Holy Uspenska Lavra in Uni for monasteries in Polissya. 1934]. TsDIAU u L’vovi. F. 358. Op. 3. Spr. 325. 14 ark.
20. Sluzi Bozhomu Andreyevi u p’yatydesyatyrichchya yoho smerty [Servant of God Andrew in the fiftieth anniversary of his death]. Za red. M. Haliv. N’yu-York, 1996. 80 p.
21. Tymchasovyy pravyl’nyk biblioteky “Studionu”, skladenyy ihumenom o.Klymentiyem. 1937 r. [Temporary rulebook for the “Studio” library, compiled by the abbot o. Klimentii. 1937]. TsDIAUu L’vovi. F. 577. Op. 1. Spr. 5. Ark. 1–2.
22. Shematyzm dukhovenstva L’vivs’koyi arkhiyeparkhiyi 1938 r. [Shematism of the clergy of the Lviv Archdiocese in 1938]. L’viv, 1938. 17 p.
23. Sheptyts’kyy Ya. Spohady pro stryyka [Memories of the stray]. Arkhymandryt Klymentiy (Sheptyts’kyy): Tematychnyy zbirnyk Svyatopokrovs’koho zhinochoho monastyrya Studiys’koho Ustavu. Vol. 9. L’viv, 2001. pp. 27–30.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 876Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.