Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41831
Назва: Теоретичні аспекти акредитації філій і представництв іноземних юридичних осіб на території України
Інші назви: Theoretical aspects of accreditation of branches and representatives of foreign legal entities in the territory of Ukraine
Теоретические аспекты аккредитации филиалов и представительств иностранныхюридических лиц на территории Украины
Автори: Сірант, Мирослава
Sirant, Myroslava
Сирант, Мирослава
Приналежність: Національний університету «Львівська політехніка»
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Сірант М. Теоретичні аспекти акредитації філій і представництв іноземних юридичних осіб на території України / Мирослава Сірант // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 876. — С. 338–346.
Bibliographic description: Sirant M. Theoretical aspects of accreditation of branches and representatives of foreign legal entities in the territory of Ukraine / Myroslava Sirant // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 876. — P. 338–346.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 876, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 876
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.658
330.322
Теми: акредитація
філія і представництво
іноземна юридична особа
інвестиційна діяльність
accreditation
branch and representation
foreign legal entity
investment activity
аккредитация
филиал и представительство
иностранное юридическое лицо
инвестиционная деятельность
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 338-346
Початкова сторінка: 338
Кінцева сторінка: 346
Короткий огляд (реферат): Розглянуто теоретичні аспекти акредитації філій і представництв іноземних юридичних осіб на території України в системі інвестиційно-правової політики. Акредитації філій і представництв іноземних юридичних осіб у сфері інвестиційної діяльності як інститут публічного права проаналізовано з позиції національного та зарубіжного законодавства.
The theoretical aspects of the accreditation of branches and representative offices of foreign legal entities on the territory of Ukraine in the system of investment and legal policy are considered. Accreditation of branches and representative offices of foreign legal entities in the field of investment activity as an institution of public law is analyzed from the position of the national in foreign legislation.
Рассмотрены теоретические аспекты аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц на территории Украины в системе инвестиционно- правовой политики. Аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц в сфере инвестиционной деятельности как институт публичного права проанализировано с позиции национального и зарубежного законодательства.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41831
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Сірант М., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_938
http://sfs.gov.ua/yuridichnim-osobam/derjavna-reestratsiya-ta-obl/komentari-fahivtsiv-dpsukr/print-197192.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0034-96
http://sfs.gov.ua/yuridichnim-osobam/derjavna-reestratsiya-ta-obl/komentari-fahivtsiv-dps-ukr/print-197192.html
Перелік літератури: 1. Бортник Н. П. Принципи фінансового контролю в системі інвестиційно-правової політики / Н. П. Бортник С.С. Єсімов, // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Юрид. науки. – Львів: Вид-во Львівської політехніки. – 2015. – № 824. – С. 14–21.
2. Чернова O. В. Сучасний стан залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України / O. В. Чернова, І. Е. Чибіс / Наук. вісник Нац. ун-ту ДПС України (економіка, право). – 2014. – № 1 (64). – С. 85–93.
3. Бирка М. І. Розвиток системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / Марія Ігорівна Бирка. – Львів, Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2016. – 271 с.
4. Про іноземні інвестиції: Закон України від 13.03.1992 № 2198-XII // Відомості Верховної Ради. 1992. № 26. Ст. 357.
5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій: Закон України від 31.05.2016 № 1390-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2016. – № 28. – Ст. 531.
6. Регламент (ЄС) № 765/2008 Європейського Парламенту та Ради, що встановлює вимоги для акредитації та нагляду за ринком щодо реалізації продукції та скасовує Регламент (ЄЕС) N 339/93. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_938
7. Чечетова-Терашвілі Т. М. Науково- методичне забезпечення аналізу результатів реалізації політики дерегулювання економіки / Т. М. Чечетова-Терашвілі // Економічні інновації. – 2015. – Вип. № 60. – Кн. ІІІ. – С. 306–314.
8. Порядок взяття на облік та реєстрацію відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій // Державна фіскальна служба. Офіційний портал. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://sfs.gov.ua/yuridichnim-osobam/derjavna-reestratsiya-ta-obl/komentari-fahivtsiv-dpsukr/print-197192.html
9. Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 18.01.1996 р. № 30 “Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0034-96
10. Мерник А. Правові аспекти діяльності державних реєстраторів відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в контексті проведення адміністративної реформи в Україні /А. Мерник // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 3 (82). – С. 88–96.
11. Кочин В. В. Види господарської діяльності юридичних осіб: проблеми теорії та практики / В. В. Кочин // Юридичний вісник. – 2016. – №1 (38). – С. 139–144.
References: 1. Bortnyk N. P. Pryntsypy finansovoho kontrolyu v systemi investytsiyno-pravovoyi polityky [Principles of financial control in the system of investment and legal policy]. N. P. Bortnyk S.S. Yesimov/ Visnyk Nats. un-tu “L’vivs’ka Politekhnika”. Yuryd. nauky. L’viv: Vyd-vo L’vivs’koyi politekhniky Publ. 2015. No 824. pp. 14–21.
2. Chernova O. V. Suchasnyy stan zaluchennya pryamykh inozemnykh investytsiy v ekonomiku Ukrayiny [The current state of attraction of direct foreign investments into the economy of Ukraine] O. V. Chernova, I E. Chybis. Nauk. visnyk Nats. un-tu DPS Ukrayiny (ekonomika, pravo). 2014. No 1 (64). pp. 85–93.
3. Byrka M. I. Rozvytok systemy zaluchennya pryamykh inozemnykh investytsiy na pidpryyemstva spetsial’nist’: [Development of the system of attraction of foreign direct investments in enterprises] dys. … kand. ekon. nauk: spets. 08.00.04 / Mariya Ihorivna Byrka. – L’viv, Nats. un-t “L’vivs’ka politekhnika”, 2016. 271 p.
4. Pro inozemni investytsiyi: [Pro inozemni investytsiyi]. Zakon Ukrayiny vid 13.03.1992 No 2198-XII. Vidomosti Verkhovnoyi Rady. 1992. No 26. St. 357.
5. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo skasuvannya obov"yazkovosti derzhavnoyi reyestratsiyi inozemnykh investytsiy: [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine regarding the abolition of the mandatory state registration of foreign investments]. Zakon Ukrayiny vid 31.05.2016 No1390-VIII. Vidomosti Verkhovnoyi Rady. 2016. No 28. St. 531.
6. Rehlament (YeS) No 765/2008 Yevropeys’koho Parlamentu ta Rady, shcho vstanovlyuye vymohy dlya akredytatsiyi ta nahlyadu za rynkom shchodo realizatsiyi produktsiyi ta skasovuye Rehlament (YeES) N 339/93. [Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council laying down requirements for the accreditation and market surveillance of sales of products and repealing Regulation (EEC) N 339/93]. Available at ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_938
7. Chechetova-Terashvili T. M. Naukovometodychne zabezpechennya analizu rezul’tativ realizatsiyi polityky derehulyuvannya ekonomiky [Scientific and methodological analysis of the results of the implementation of the policy of deregulation of the economy]. Ekonomichni innovatsiyi. 2015. Vyp. No 60. Kn. III. pp. 306–314.
8. Poryadok vzyattya na oblik ta reyestratsiyu vidokremlenykh pidrozdiliv inozemnykh kompaniy, orhanizatsiy Yi Derzhavna fiskal’na sluzhba. Ofitsiynyy portal. [The procedure for registration and registration of separate subdivisions of foreign companies, organizations // State fiscal service. Official portal]. Available at: http://sfs.gov.ua/yuridichnim-osobam/derjavna-reestratsiya-ta-obl/komentari-fahivtsiv-dps-ukr/print-197192.html
9. Nakaz Ministerstva zovnishnikh ekonomichnykh zv"yazkiv i torhivli Ukrayiny vid 18.01.1996 No 30 “Pro zatverdzhennya Instruktsiyi pro poryadok reyestratsiyi predstavnytstv inozemnykh sub"yektiv hospodars’koyi diyal’nosti v Ukrayini” [Order of the Ministry of Foreign Economic Relations and Trade of Ukraine dated January 18, 1996 No. 30 "On Approval of the Instruction on the Procedure for Registration of Representative Offices of Foreign Business Entities in Ukraine"]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0034-96
10. Mernyk A. Pravovi aspekty diyal’nosti derzhavnykh reyestratoriv viddilu derzhavnoyi reyestratsiyi rechovykh prav na nerukhome mayno v konteksti provedennya administratyvnoyi reformy v Ukrayini [Legal aspects of the activity of state registrars of the state registration of real rights to real estate in the context of carrying out administrative reform in Ukraine]. Visnyk Natsional’noyi akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny 2015. No 3 (82). pp. 88–96.
11. Kochyn V. V. Vydy hospodars’koyi diyal’nosti yurydychnykh osib: problemy teoriyi ta praktyky [Types of economic activity of legal entities: problems of theory and practice]. Yurydychnyy visnyk 2016. No 1 (38). pp. 139–144.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 876Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.