Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41829
Назва: Правові проблеми інституційного розвитку громадянського суспільства в економічній сфері
Інші назви: Legal problems of institutional development of civil society in economic sector
Правовые проблемы институционального развития гражданского общества в экономической сфере
Автори: Іщук, Сергій
Ishchuk, Serhiy
Ищук, Сергей
Приналежність: Національний університет “Острозька академія”
National University “Ostroh Academy”
Бібліографічний опис: Іщук С. Правові проблеми інституційного розвитку громадянського суспільства в економічній сфері / Сергій Іщук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 876. — С. 320–328.
Bibliographic description: Ishchuk S. Legal problems of institutional development of civil society in economic sector / Serhiy Ishchuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 876. — P. 320–328.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 876, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 876
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.12
Теми: фінансова підтримка інститутів громадянського суспільства
неприбутковий статус інститутів громадянського суспільства
правові механізми стимулювання благодійництва
financial support of civil society institutions
non-profit status of civil society institutions
legal mechanisms for stimulating philanthropy
финансовая поддержка институтов гражданского общества
некоммерческий статус институтов гражданского общества
правовые механизмы стимулирования благотворительности
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 320-328
Початкова сторінка: 320
Кінцева сторінка: 328
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано правові засади державної фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства в Україні. Пряма фінансова підтримка інститутів грома- дянського суспільства полягає у наданні цільового державного фінансування за результатами відкритих конкурсів на підтримку проектів чи інфраструктури некомерційних організацій. Непряма фінансова підтримка інститутів громадянського суспільства реалізується через встановлення пільг для таких суб’єктів з метою економії їхніх фінансових ресурсів та подальшого їх використання на статутні цілі та визначення інших податкових стимулів для функціонування інститутів громадянського суспільства.
The legal principles of the state financial support of civil society institutions in Ukraine are analyzed. The direct financial support of civil society institutions is to provide targeted state funding based on the results of open competitions in support of projects or infrastructure of non-profit organizations. Indirect financial support for civil society institutions is realized through the establishment of privileges for such entities in order to save their financial resources and their further use for statutory purposes and identify other tax incentives for the functioning of civil society institutions.
Проанализированы правовые основы государственной финансовой поддержки инсти- тутов гражданского общества в Украине. Прямая финансовая поддержка институтов гражданского общества заключается в предоставлении целевого государственного финанси- рования по результатам открытых конкурсов на поддержку проектов или инфраструктуры некоммерческих организаций. Косвенная финансовая поддержка институтов гражданского общества реализуется путем установления льгот для таких субъектов с целью экономии ими финансовых ресурсов и дальнейшего их использования на уставные цели и определение других налоговых стимулов для функционирования институтов гражданского общества.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41829
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Іщук С., 2017
Перелік літератури: 1. Середній клас: громадська активність, готовність до асоціації та просування демократичних стандартів // Національна безпека і оборона. – 2014. – № 1–2. – С. 55–76.
2. Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016–2020 роки: Указ Президента України від 26.02.2016 р. № 68/2016 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 18. – Ст. 716.
3. Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 30. – Ст. 1097.
4. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1.12.1998 р. № 281-ХІV // Офіційний вісник України. – 1998. – № 51. – Ст. 2.
5. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 р. № 987-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 283.
6. Про професійних творчих працівників та творчі спілки: Закон України від 7.10.1997 р. № 554/97-ВР // Офіційний вісник України. – 1997. – № 45. – Ст. 427.
7. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001 р. № 2625-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – Ст. 1449.
8. Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання яких надається фінансова підтримка: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. № 1049 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 79. – Ст. 2917.
9. Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні: аналіт. доповідь / А. В. Єрмолаєв, Д. М. Погорєлов, О. А. Корнієвський [та ін.]. – К. : Нац. ін-т стратег. досліджень, 2012. – 48 с.
10. Правові умови розвитку громадянського суспільства в Україні. Що потрібно зробити? / М. В. Лациба, А. О. Красносільська [та ін.]; Український незалежний центр політичних досліджень. – К. : Агентство “Україна”, 2011. – 132 с.
11. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92. – Ст. 3248.
References: 1. Serednii klas: hromadska aktyvnist, hotovnist do asotsiatsii ta prosuvannia demokratychnykh standartiv [The middle class: public activity, readiness for association and promotion of democratic standards]. Natsionalna bezpeka i oborona. 2014. No 1–2. pp. 55–76.
2. Natsionalna stratehiia spryianni rozvytku hromadianskoho suspilstvana 2016–2020 roky: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 26.02.2016 roku № 68/2016 [The National Strategy for Civil Society Development for 2016–2020: Presidential Decree Ukraine from 02.26.2016, the number 68/2016]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2016. No 18. St. 716.
3. Pro hromadski obiednannia: Zakon Ukrainy vid 22.03.2012 roku № 4572-VI [About public associations: Law of Ukraine] // Ofitsiinyi visnykUkrainy. 2012. No 30. St. 1097.
4. Pro molodizhni ta dytiachi hromadski orhanizatsii: Zakon Ukrainy vid 1.12.1998 roku № 281-KhIV [On youth and children’s social organizations: Law of Ukraine dated 1.12.1998, No. 281-ХІV]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 1998. No 51. St. 2.
5. Pro svobodu sovisti ta relihiini orhanizatsii: Zakon Ukrainy vid 23.04.1991 roku № 987-KhII [On Freedom of Conscience and Religious Organizations: Law of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1991. No 25. St. 283.
6. Pro profesiynykh tvorchykh pratsivnykiv ta tvorchi spilky: Zakon Ukrayiny vid 7.10.1997 roku No 554/97-VR [About professional creative workers and creative unions: Law of Ukraine dated 7.10.1997 № 554/97-ВР]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 1997. No 45. St. 427.
7. Pro orhany samoorhanizatsiyi naselennya: Zakon Ukrayiny vid 11.07.2001 roku No 2625-III [On the bodies of self-organization of the population: Law of Ukraine]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. No 32. St. 1449.
8. Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya konkursu z vyznachennya prohram (proektiv, zakhodiv), rozroblenykh hromads’kymy orhanizatsiyamy ta tvorchymy spilkamy, dlya vykonannya yakykh nadayet’sya finansova pidtrymka: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 12.10.2011 roku No 1049 [On Approval of the Procedure for conducting a competition for the definition of programs (projects, events) developed by public organizations and creative unions for which financial support is provided: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 10.12.2011. No. 1049]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2011. No 79. St. 2917.
9. Pro stan rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini: analitychna dopovid [On the state of development of civil society in Ukraine: an analytical report] / A. V. Yermolaiev, D. M. Pohorielov, O. A. Korniievskyi [tain.]. Kyiv : Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen, 2012. 48 p.
10. Pravovi umovy rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini. Shcho potribno zrobyty? [The legal conditions for the development of civil society in Ukraine. What to do?] / M. V. Latsyba, A. O. Krasnosilska [tain.]; Ukrainskyi nezalezhnyi tsentr politychnykh doslidzhen. Kyiv : Ahentstvo “Ukraina” Publ, 2011. 132 p.
11. Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 roku [The Tax Code of Ukraine]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2010. No 92. St. 3248.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 876Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.