Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41828
Назва: Становлення українського національного інституту громадянства у добу революції (1917–1921 рр.): законодавчий аспект
Інші назви: Formation of ukrainian national institute of citizenship during the revolution (1917–1921 y.): legislative aspect
Становление украинского национального института гражданства в годы революции (1917–1921 гг.): законодательный аспект
Автори: Терлюк, Іван
Terlyuk, Ivan
Терлюк, Иван
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Терлюк І. Становлення українського національного інституту громадянства у добу революції (1917–1921 рр.): законодавчий аспект / Іван Терлюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 876. — С. 26–31.
Bibliographic description: Terlyuk I. Formation of ukrainian national institute of citizenship during the revolution (1917–1921 y.): legislative aspect / Ivan Terlyuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 876. — P. 26–31.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 876, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 876
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 34
[316.75 (4)]
32 (477) “1917/1921”
Теми: інститут громадянства
законодавство про громадянство
Українська Центральна рада
УНР
Директорія УНР
Українська Держава
ЗУНР
Institute of nationality
citizenship legislation
the Ukrainian Central Council
the UNR
the Directory of UNR
Ukrainian State
WUPR-union
институт гражданства
законодательство о гражданстве
Украинская Центральная рада
УНР
Директория УНР
Украинская Держава
ЗУНР
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 26-31
Початкова сторінка: 26
Кінцева сторінка: 31
Короткий огляд (реферат): Досліджено законодавчий аспект правового регулювання громадянства в українських національних державних формаціях 1917–1921 рр. Встановлено, що проблемі законодавчого регулювання інституту громадянства українські державні формації загалом приділяли недостатньо уваги, а недооцінка самого фактора громадянства в контексті забезпечення інтересів власне етнічних українців певною мірою призвела до того, що українці втратили власну національну державність.
We examine the legislative aspect of legal regulation of citizenship in the Ukrainian national state formations of 1917–1921. There is an idea that Ukrainian state formations generally paid insufficient attention to the problems of legal regulation of citizenship Institute and the underestimation of the factor of nationality in the context of the interests of the ethnic Ukrainian to some extent contributed to the loss of the Ukrainian national state of their own.
Исследуется законодательный аспект правового регулирования гражданства в украинских национальных государственных формациях 1917–1921 гг. Установлено, что проблеме законодательного регулирования института гражданства украинские государ- ственные формации в целом уделяли недостаточное внимание, а недооценка самого фактора гражданства в контексте обеспечения интересов этнических украинцев в определенной степени стала причиной потери украинцами национальной государственности.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41828
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Терлюк І., 2017
Перелік літератури: 1. Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. / Я. Й. Грицак. – К.: Ґенеза, 2000. – 360 с.
2. Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали: довідник. У 2-х ч. / упоряд.: І. О. Кресіна (керівник), О. В. Кресін, В. П. Ляхоцький, В. Ф. Панібудьласка; за ред. В. Ф. Панібудьласки. – К.: Вища школа, 1997. – Ч. 1. – 583 с.
3. Терлюк І. Я. Національне українське державотворення 1917–1921 рр.: історико-правовий нарис / І. Я. Терлюк. – Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2007. – 260 с.
4. Шандала О. Закон про громадянство Української Держави: зміст та оцінка / О. Шандала // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. ХXІ звітної наук.-практ. конфе. (4–5 лютого 2016 р.): у 2-х ч. Ч. 1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 113–117.
5. Шандала О. Правове регулювання громадянства в Українській Народній Республіці періоду Директорії / О. Шандала // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІI звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.) : у 2-х ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 119–121.
6. Українська Держава (квітень – грудень 1918 року). Документи і матеріали. У 2 т. / ред. кол.: В. Верстюк (відп. ред.), О. Бойко, Н. Маковська, Т. Осташко, Р. Пиріг; упоряд.: Р. Пиріг (керівн.), О. Бойко, А. Гриценко, О. Кудлай, О. Лупандін, Н. Маковська, Т. Осташко, О. Щусь. НАН України. Інститут історії України; Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. – Т. 2. – К.: Темпора, 2015. – XХ + 412 с.
References: 1. Hrytsak Ya. Narys istoriyi Ukrayiny: formuvannya modernoyi ukrayins’koyi natsiyi 19–20 cent. [Essay on the history of Ukraine: the formation of the modern Ukrainian nation of the 19th and 20th centuries]. Kyiv, Geneza Publ., 2000, 360 p.
2. Natsional’ni protsesy v Ukrayini: istoriya i suchasnist’. Dokumenty i materialy [National processes in Ukraine: history and modern times. Documents and materials. Directory. In 2 hours]. V. F. Panibud’lasky, organized by: I. O. Kresina, O. V. Kresin, V. P. Lyakhots’kyy. Kiev, high school Publ, 1997, 1 ed., 583 p.
3. Terlyuk I. Ya. Natsional’ne ukrayins’ke derzhavotvorennya 1917–1921 : istoryko-pravovyy narys [National Ukrainian statehood 1917–1921: historical and legal essay]. L’viv. Soroka Taras Publ., 2007, 260 p.
4. Shandala O. Zakon pro hromadyanstvo Ukrayins’koyi Derzhavy: zmist ta otsinka [Law on Citizenship of the Ukrainian State: content and evaluation]. Problemy derzhavotvorennya i zakhystu prav lyudyny v Ukrayini: materialy ХXІ zvitnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (4–5 Februar 2016 year). L’viv, Law Faculty of National Ivan Franko University of Lviv, 2016, 1 ed., 113–117 p.
5. Shandala O. Pravove rehulyuvannya hromadyanstva v Ukrayins’kiy Narodniy respublitsi periodu Dyrektoriyi [Legal regulation of citizenship in the Ukrainian People’s Republic during the period of the Directory]. Problemy derzhavotvorennya i zakhystu prav lyudyny v Ukrayini : materialy ХXІІI zvitnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (7–8 Februar 2017 y.). L’viv, Law Faculty of National Ivan Franko University of Lviv, 2017, 1 ed., 119–121 p.
6. Ukrayins’ka Derzhava (April – December 1918 year). Dokumenty i materialy [Ukrainian State (April–December 1918). Documents and materials. 2 tons]. Kyiv, Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnya Ukrayiny Publ., 2015, 2 ed., 412 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 876Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.