Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41827
Назва: Деякі аспекти контролю вищої освіти у країнах Європейського Союзу
Інші назви: Some aspects of control of higher education in the European Union
Некоторые аспекты контроля высшего образования в странах Европейского Союза
Автори: Долинська, Марія
Dolynska, Mariya
Долинская, Мария
Приналежність: Національний університету «Львівська політехніка»
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Долинська М. Деякі аспекти контролю вищої освіти у країнах Європейського Союзу / Марія Долинська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 876. — С. 313–319.
Bibliographic description: Dolynska M. Some aspects of control of higher education in the European Union / Mariya Dolynska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 876. — P. 313–319.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 876, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 876
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 347.135.224(477)
Теми: контроль
якість освіти
вищі навчальні заклади
control
quality of education
higher education
контроль
качество образования
высшие учебные заведения
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 313-319
Початкова сторінка: 313
Кінцева сторінка: 319
Короткий огляд (реферат): Досліджено актуальні питання здійснення контролю у системі вищої освіти. Детально проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо контролю у системі вищої освіти, контролю за якістю вищої освіти у країнах Європейського Союзу, зокрема уНімеччині. Автор стверджує, що успішна діяльність будь-якого вищого навчального закладу в системі вищої освіти за умов євроінтеграції визначається, передусім, забезпеченням відповідного контролю за якістю освіти, а змінам українського законодавства у напрямі євроінтеграційних процесів також сприяв запозичений позитивний досвід здійснення контролю у системі вищої освіти за кордоном.
Research on topical issues of control in higher education. Detailed analysis of the experience of foreign countries to control in higher education. This article provides control over the quality of higher education in the European Union, particularly in Germany. The author argues that the success of any institution of higher education in the higher education system under the conditions of European integration is determined, above all, to ensure appropriate quality control of education. According to the author, changes in Ukrainian legislation in the direction of European integration processes also borrowed a positive experience monitoring in higher education abroad.
Исследовано актуальные вопросы осуществления контроля в системе высшего образования. Подробно проанализировано опыт зарубежных стран по контролю в системе высшего образования, контролю качества высшего образования в странах Европейского Союза, в частности в Германии. Автор утверждает, что успешная деятельность любого высшего учебного заведения в системе высшего образования в условиях евроинтеграции определяется, прежде всего, обеспечением соответствующего контроля за качеством образования, а изменениям украинского законодательства в направлении евроинтеграционных процессов также способствовал позаимствованный положительный опыт осуществ- ления контроля в системе высшего образования за рубежом.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41827
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Долинська М. , 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/juni08/16.htm
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2014_1_31
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2011_7_42
http://old.niss.gov.ua/monitor/juni08/16.htm
Перелік літератури: 1. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / В. Л. Ортинський. – К. : ЦУЛ, 2009. – 472 с.
2. Гладченко М. М. Методи контролю в процесі стратегічного менеджменту вищої освіти країн Європейського Союзу / М. М. Гладченко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2013. – № 3 (20). – С. 183–189.
3. Система забезпечення якості вищої освіти у Болонському процесі та механізми її імплементації в Україні [Електронний ресурс] // Відділ гуманітарної політики Національного інституту стратегічних досліджень – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/juni08/16.htm
4. Бут В. А. Державний контроль і моніторинг якості освіти у вищій школі України / В. А. Бут // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія “Управління”. – 2014. – Вип. 1. – С. 232–240 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2014_1_31
5. Сенишин У. І. Досвід зарубіжних країн в здійсненні правового регулювання контролю знань в системі вищої освіти / У. І. Сенишин // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2011. – Вип. 7. – С. 157–160 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2011_7_42
6. Nickel S. Strategic Management in Higher Education Institutions – Approaches, Processes and Tools // Leadership and Governance in Higher Education. – 2011. – Vol. № 3, D 2.1. – Р. 1–28.
7. Ziegele F., Brandebdurg U., Hener Y. Das Akademische controlling an deutschen Hochschulen. – Gütersloh: CHE. – 2008. – Arbeitspapier №105. – Р. 36.
8. Berthold Ch., Behm B., Daghestani M. Strategisches Management an Hochschule. – Centrum fur Hochschulentwicklung. – 2011. – Arbeitspapier №140. – Р. 151.
9. Карпенко М. Система забезпечення якості вищої освіти у Болонському процесі та механізми її імплементації в Україні / М. Карпенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/monitor/juni08/16.htm.
10. Бадах Г. Реалізація ідей Болонського процесу в Німеччині: забезпечення контролю якості вищої освіти та акредитаційна система країни / Г. Бадах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: історія. – 2009. – № 98. – С. 4–6.
References: 1. Ortyns’kyy V. L. Pedahohika vyshchoyi shkoly. Navchal’nyy posibnyk [Pedagogy of high school. Tutorial]. TsUL Publ., 2009. 472 p.
2. Hladchenko M. M. Metody kontrolyu v protsesi stratehichnoho menedzhmentu vyshchoyi osvity krayin Yevropeys’koho Soyuzu [Methods of control in the process of strategic management of higher education in the countries of the European Union]. Aktual’ni problemy sotsiolohiyi, psykholohiyi, pedahohiky. 2013. No 3 (20). pp. 183–189.
3. Systema zabezpechennya yakosti vyshchoyi osvity u Bolons’komu protsesi ta mekhanizmy yiyi implementatsiyi v Ukrayini [The system of quality assurance in higher education in the Bologna process and mechanisms for its implementation in Ukraine]. Viddil humanitarnoyi polityky Natsional’noho instytutu stratehichnykh doslidzhen’. Available at: http://old.niss.gov.ua/Monitor/juni08/16.htm
4. But V. A. Derzhavnyy kontrol’ i monitorynh yakosti osvity u vyshchiy shkoli Ukrayiny [State control and monitoring of the quality of education in the high school of Ukraine]. Naukovyy visnyk Akademiyi munitsypal’noho upravlinnya: Seriya “Upravlinnya”. 2014. Vol. 1. pp. 232–240. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2014_1_31
5. Senyshyn U. I. Dosvid zarubizhnykh krayin v zdiysnenni pravovoho rehulyuvannya kontrolyu znan’ v systemi vyshchoyi osvity [Experience of foreign countries in the implementation of legal regulation of knowledge control in the system of higher education] / Naukovi zapysky L’vivs’koho universytetu biznesu ta prava. 2011. Vol. 7. pp. 157–160. Available at:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2011_7_42
6. Nickel S. Strategic Management in Higher Education Institutions. Approaches, Processes and Tools. Leadership and Governance in Higher Education. 2011. Vol. 3, D 2.1. pp. 1–28.
7. Ziegele F., Brandebdurg U., Hener Y. Das Akademische controlling an deutschen Hochschulen. Gütersloh: CHE. 2008. Arbeitspapier № 105. Р. 36.
8. Berthold Ch., Behm B., Daghestani M. Strategisches Management an Hochschule. Centrum fur Hochschulentwicklung. – 2011. Arbeitspapier № 140. Р. 151.
9. Karpenko M. Systema zabezpechennya yakosti vyshchoyi osvity u Bolons’komu protsesi ta mekhanizmy yiyi implementatsiyi v Ukrayini [The system of quality assurance in higher education in the Bologna process and mechanisms for its implementation in Ukraine]. Available at: http://old.niss.gov.ua/monitor/juni08/16.htm
10. Badakh H. Realizatsiya idey Bolons’koho protsesu v Nimechchyni: zabezpechennya kontroyu yakosti vyshchoyi osvity ta akredytatsiyna systema krayiny [Implementation of the Bologna Process in Germany: Ensuring Quality Control in Higher Education and the Accreditation System of the Country]. Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriya: istoriya. 2009. No 98. pp. 4–6.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 876Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.