Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41826
Назва: Народний суверенітет та проблеми його реалізації в умовах демократичної трансформації в Україні: теоретико-правовий аспект
Інші назви: National sovereignty and problems of its realization in terms of democratic transformation in Ukraine: theoretical and legal aspect
Народный суверенитет и проблемы его реализации в условиях демократической трансформации в Украине: теоретико-правовой аспект
Автори: Богів, Ярина
Bohiv, Yaryna
Богив, Ярына
Приналежність: Національний університету «Львівська політехніка»
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Богів Я. Народний суверенітет та проблеми його реалізації в умовах демократичної трансформації в Україні: теоретико-правовий аспект / Ярина Богів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 876. — С. 304–312.
Bibliographic description: Bohiv Y. National sovereignty and problems of its realization in terms of democratic transformation in Ukraine: theoretical and legal aspect / Yaryna Bohiv // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 876. — P. 304–312.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 876, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 876
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.12
Теми: народний суверенітет
демократична трансформація
грома- дянське суспільство
публічна влада
громадянська правосвідомість
national sovereignty
democratic transformation
civil society
public authority
civil legal awareness
народный суверенитет
демократическая трансформация
гражданское общество
публичная власть
гражданское правосознание
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 304-312
Початкова сторінка: 304
Кінцева сторінка: 312
Короткий огляд (реферат): Досліджено осмислення особливостей забезпечення реалізації принципу народного суверенітету органами публічної влади в умовах демократичної трансформації та становлення нового правопорядку, побудованого на цінностях сучасного конститу- ціоналізму. Проаналізовано особливості правосвідомості пострадянського періоду та досліджено окремі аспекти правового механізму забезпечення народного суверенітету.
The article deals with the research on understanding the peculiarities of ensuring national sovereignty principle of implementation by public authorities in terms of democratic transformation and formation of new law and order based on the modern constitutionalism values. Legal awareness peculiarities in the post-soviet period and certain aspects of the legal mechanism of providing national sovereignty are analyzed by the author.
Исследовано осмысление особенностей обеспечения реализации принципа народного суверенитета органами публичной власти в условиях демократической трансформации и становления нового правопорядка, построенного на ценностях современного консти- туционализма. Проанализировано особенности правосознания постсоветского периода и исследовано отдельные аспекты правового механизма обеспечения народного суверенитета.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41826
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Богів Я., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.dif.org.ua/ua/polls/2013-year/gromadskii-sektor-ipolitika-vzaemodija_-neitralitet-chi-borotba_---zagalnonacionalne-ta-ekspertne-opituvannja.htm/
http://www.vru.gov.ua/add_text/203
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=628
http://www.dif.org.ua/ua/polls/2013-year/gromadskii-sektor-i-politika-vzaemodija_-neitralitet-chiborotba_---zagalnonatsionalne-ta-ekspertne-opituvannja.htm/
Перелік літератури: 1. Барабаш Ю. Г. Нариси з конституційного права : зб. наук. праць / Ю. Г. Барабаш. – Х.: Право, 2012. – 160 с.
2. Ковальчук В. Б. Правові засади громадянського суспільства та державної влади в процесі демократичної легітимації: монографія / В. Б. Ковальчук, С. І. Іщук – Острог: Видавництво Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2013. – 268 с.
3. Соціологічне дослідження “Громадський сектор і політика: взаємодія, нейтралітет чи боротьба” (17–22 травня 2013 року) Фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” та Українського центру економічних і політичних досліджень імені О. Разумкова [Електронний ресурс] / Фонд “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва”. – Режим доступу: http://www.dif.org.ua/ua/polls/2013-year/gromadskii-sektor-ipolitika-vzaemodija_-neitralitet-chi-borotba_---zagalnonacionalne-ta-ekspertne-opituvannja.htm/
4. Ильин И. А. О сущности правосознания / И. А. Ильин // Теория государства и права / под ред. В. А. Томсинова. – М. : Зерцало, 2003. – С. 159–400.
5. Розвиток громадянського суспільства України в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів / В. М. Яблонський, О. М. Балакірєва, Т. В. Бєльська [та ін.]; за ред. О. А. Корнієвського. – К.: НІСД, 2016. – 72 с.
6. Реєстр повідомлень суддів про втручання в діяльність / Вища рада правосуддя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/add_text/203
7. Прокопов Д. Є. Громадянське суспільство і держава: правові проблеми демаркації / Д. Є. Прокопов // Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності: матеріали міжнар. конфер. (7 квітня 2008 року, м. Київ). – К.: НДІ приватного права та підприємництва, 2008. – 323 с.
8. Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества / А. Фергюсон; пер. с англ. И. И. Мюрберг; под ред. М. А. Абрамова. – М.: РОССПЭН, 2000. – 391 с.
9. Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб: Закон України від 23.03.2017 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 14. – Ст. 159.
10. Соціально-політичні настрої жителів України та рейтинг підтримки політичних партій і політичних лідерів: травень – червень 2016 року / Київський міжнародний інститут соціології [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=628
11. Про внесення змін до Закону України “Про вибори народних депутатів України” щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партій у багатомандатному виборчому окрузі: Закон України від 16.02.2016 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 11. – Ст. 126.
12. Про місцеві вибори: Закон України від 14.07.2015 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 37–38. – Ст. 366.
13. Ковальчук В. Установча влада народу та сучасний конституційний процес в Україні / В. Ковальчук // Теорія і практика конституціоналізму: український і зарубіжний досвід : Матеріали другої наук.-практ. конфер., 29 квітня 2016 року. – Львів: ННІПП Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2016. – С. 44–55.
14. Речицький В. До питання про конституційно-правові гарантії народного суверенітету в Україні / В. Речицький // Вісник Конституційного Суду України. – 2016. – № 4–5. – Ст. 168–177.
15. Іщук С. До проблеми правового забезпечення мирних зібрань в Україні / С. Іщук // Теорія і практика конституціоналізму: український і зарубіжний досвід : матер. третьої наук.- практ. конфер., 19 травня 2017 року. – Львів: ННІПП Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2017. – С. 29–32.
References: 1. Barabash Yu. H. Narysy z konstytutsiynoho prava : zb. nauk. pr. [Essays are from a constitutional right : collection of scientific labours]. Kharkiv. Pravo Publ., 2012, 160 p.
2. Koval’chuk V. B., Ishchuk S. I. Pravovi zasady hromadyans’koho suspil’stva ta derzhavnoyi vlady v protsesi demokratychnoyi lehitymatsiyi: monohrafiya [Legal principles of civil society and state power are in the process of democratic legitimation: monograph]. Ostroh, Vydavnytstvo Natsional’noho universytetu “Ostroz’ka akademiya” Publ., 2013, 268 p.
3. Sotsiolohichne doslidzhennya „Hromads’kyy sektor i polityka: vzayemodiya, neytralitet chy borot’ba” (17–22 travnya 2013 roku) Fondu „Demokratychni initsiatyvy imeni Il’ka Kucheriva” ta Ukrayins’koho tsentru ekonomichnykh i politychnykh doslidzhen’ imeni O. Razumkova [Sociological research is the „Public sector and policy: co-operation, neutrality or fight” (on Mays, 17–22, 2013) of Fund, is „Democratic initiatives of the name of Il’ka Kucheriva” and Ukrainian center of economic and political researches of the name of O. Razumkova]. Available at:http://www.dif.org.ua/ua/polls/2013-year/gromadskii-sektor-i-politika-vzaemodija_-neitralitet-chiborotba_---zagalnonatsionalne-ta-ekspertne-opituvannja.htm/
4. Yl’yn Y. A. O sushchnosty pravosoznanyya [About essence of sense of justice]. Moscow, Zertsalo Publ., 2003, pp. 159–400. (In Russian).
5. Yablons’kyy V. M., Balakiryeva O. M., Byel’s’ka T. V. [ta in.] Rozvytok hromadyans’koho suspil’stva Ukrayiny v umovakh vnutrishnikh i zovnishnikh vyklykiv [Development of civil society of Ukraine is in the conditions of internal and external calls]. Kyiv, NISD Publ., 2016, 72 p.
6. Reyestr povidomlen’ suddiv pro vtruchannya v diyal’nist’ / Vyshcha rada pravosuddya [A register of reports of judges is about interference with activity / Higher advice of justice]. Available at: http://www.vru.gov.ua/add_text/203
7. Prokopov D. Ye. Hromadyans’ke suspil’stvo i derzhava: pravovi problemy demarkatsiyi [Gromadyanske society and state: legal problems of demarcation]. Hromadyans’ke suspil’stvo v Ukrayini: problemy zabezpechennya pravotvorchoyi diyal’nosti: Materialy mizhnarodnoyi konferentsiyi) [Civil society in Ukraine: problems of providing of pravotvorchei activity: Materials of international conference]. Kyiv, NDI pryvatnoho prava ta pidpryyemnytstva Publ., 2008, 323 p.
8. Ferhyuson A. Opyt ystoryy hrazhdanskoho obshchestva [Experience of history of civil society]. Moscow, Rosspэn Publ., 2000, 391 p. (In Russian).
9. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo osoblyvostey finansovoho kontrolyu okremykh katehoriy posadovykh osib: Zakon Ukrayiny vid 23.03.2017 roku [About making alteration in some laws of Ukraine in relation to the features of financial control of separate categories of public servants: A law of Ukraine is from 23.03.2017 year]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny Publ., 2017, Vol. 14, 159 p.
10. Sotsial’no-politychni nastroyi zhyteliv Ukrayiny ta reytynh pidtrymky politychnykh partiy i politychnykh lideriv: traven’ – cherven’ 2016 roku [Socio-political moods of habitants of Ukraine and rating of support of political parties and political leaders: May is June, 2016]. Available at: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=628
11. Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny “Pro vybory narodnykh deputativ Ukrayiny” shchodo vyklyuchennya kandydativ u narodni deputaty Ukrayiny z vyborchoho spysku partiy u bahatomandatnomu vyborchomu okruzi: Zakon Ukrayiny vid 16.02.2016 roku [About making alteration in Law of Ukraine “On elections of folk deputies of Ukraine” in relation to the exception of candidates in folk deputies of Ukraine from the electoral roll of parties in a multicapability-based electoral district: A law of Ukraine is from 16.02.2016 year]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny Publ., 2016, vol. 11,126 p.
12. Pro mistsevi vybory: Zakon Ukrayiny vid 14.07.2015 roku [About local elections: A law of Ukraine is from 14.07.2015 year of]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny Publ., 2015, vol. 37–38, 366 p.
13. Koval’chuk V. Ustanovcha vlada narodu ta suchasnyy konstytutsiynyy protses v Ukrayini [Constituent power of people and modern constitutional process is in Ukraine]. Teoriya i praktyka konstytutsionalizmu: ukrayins’kyy i zarubizhnyy dosvid : Materialy druhoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Theory and practice of constitutionalism: Ukrainian and foreign experience : Materials of the second naukovo-praktichnoy conference].Lviv., NNIPP NU „L’vivs’ka politekhnika” Publ., 2016, pp. 44–55
14. Rechyts’kyy V. Do pytannya pro konstytutsiyno-pravovi harantiyi narodnoho suverenitetu v Ukrayini [To the question about constitutionally legal guarantees of folk sovereignty in Ukraine]. Visnyk Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny Publ., 2016, vol. 4–5, pp. 168–177
15. Ishchuk S. Do problemy pravovoho zabezpechennya myrnykh zibran’ v Ukrayini [To the problem of the legal providing of peaceful collections in Ukraine]. Teoriya i praktyka konstytutsionalizmu: ukrayins’kyy i zarubizhnyy dosvid : Materialy tret’oyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Theory and practice of constitutionalism: Ukrainian and foreign experience : Materials of the third naukovo-praktichnoy conference]. Lviv, NNIPP NU „L’vivs’ka politekhnika” Publ., 2017, pp. 29–32/
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 876Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.