Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41825
Назва: Глобалізація у правовому вимірі: формування контурів “глобального права”
Інші назви: Globalization in the legal plane: forming contour “global law”
Глобализация в правовом измерении: формирование контуров “глобального права”
Автори: Бадида, Андріанна
Лемак, Василь
Badyda, Andrianna
Lemak, Vasyl’
Бадида, Андрианна
Лемак, Василий
Приналежність: ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
State Enterprise “Uzhgorod National University”
Бібліографічний опис: Бадида А. Глобалізація у правовому вимірі: формування контурів “глобального права” / Андріанна Бадида, Василь Лемак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 876. — С. 296–303.
Bibliographic description: Badyda A. Globalization in the legal plane: forming contour “global law” / Andrianna Badyda, Vasyl’ Lemak // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 876. — P. 296–303.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 876, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 876
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 378.4
34(066)
Теми: глобалізація
глобальне право
правосуддя
права людини
globalization
global law
justice
human rights
глобализация
глобальное право
правосудие
права человека
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 296-303
Початкова сторінка: 296
Кінцева сторінка: 303
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано глобалізацію у правовій площині. Особливу увагу приділено проблемі впливу глобалізації на взаємодію міжнародного, європейського і національ- ного правопорядків. Окремо проаналізовано діалог судових інстанцій різних правопорядків у аспекті аргументації їх рішень. Зроблено висновки щодо формування глобального міжнародного правопорядку, посилення регіональних (наднаціональних) правопорядків, вплив глобалізації на правосуддя.
This article analyzes globalization in the legal plane. Particular attention is paid to the impact of globalization on the interaction of international, European and national law. Separately, an analysis of different dialogue courts of law and order in terms of reasoning their decisions. The conclusions about the formation of a global international rule of law, strengthening regional (supranational) law, the impact of globalization on justice.
Проанализировано глобализацию в правовой плоскости. Особое внимание уделено проблеме влияния глобализации на взаимодействие международного, европейского и национального правопорядков. Отдельно осуществлен анализ диалога судебных инстанций различных правопорядков в аспекте аргументации их решений. Сделаны вuводы по формированию глобального международного пра- вопорядка, усилению региональных (наднациональных) правопорядков, влиянию глобализации на правосудие.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41825
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Бадида А., Лемак В., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_249.pdf
http://www.ilo.org/public/russian/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/rep-wc.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/206/04/PDF/N1620604.pdf?OpenElement
https://documentsdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/452/73/PDF/N0845273.pdf?OpenElement
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_163
http://echr.coe.int/Documents/Overview_19592016_ENG.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=160882&occ=first&dir=&cid=240894
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-04/ragp-2016_final_en_web.pdf
http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=613&l=ru
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A61976CJ0029
http://www.echr.ru/documents/doc/2461483/2461483.htm
http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Kurt_v_Turkey_25_05_1998.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/206/04/PDF/N1620604.pdf?Open
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/452/73/PDF/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=D
http://eurlex
Перелік літератури: 1. Бариська Я. О. Вплив глобалізації на форму правління сучасної держави: до питання коригування обсягу поняття / Я. О. Бариська, С. О. Болдіжар, В. В. Лемак // Публічне право. – 2013. – № 4. – С. 188–195.
2. Антонюк О. А. Судова влада та правова глобалізація / О. А. Антонюк // Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 89. – С. 408–411.
3. Чубко Т. П. Глобалізація: поняття, вплив на сучасні державу і право / Т. П. Чубко // Форум права. – 2010. – № 1. – С. 396–405.
4. Васечко Л. О. Еволюція прав людини під впливом процесів глобалізації / Л. О. Васечко // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 121–126.
5. The globalization of markets. The ordore Levitt, Professor, Harvard University. Abstract from Harvard Business Review, May–June 1983, Р. 92.
6. Chaturvedi Inakshi. Globalization and Its Impact on State Sovereignty [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_249.pdf.
7. XXIV Конгрес із філософії права і соціальної філософії “Глобальна гармонія та верховенство права” // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 1. – С. 289–302.
8. Справедливая глобализация : создание возможностей для всех. Всемирная комиссия по социальным аспектам глобализации. 2004. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ilo.org/public/russian/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/rep-wc.pdf.
9. Доклад Генерального секретаря о работе Организации. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/206/04/PDF/N1620604.pdf?OpenElement.
10. Леманн Ж.-П. Хто врятує глобалізацію? / Ж.-П. Леманн // Зовнішні справи. – 2013. – № 7. – С. 22–25.
11. Терещенко О. В. Глобалізація та її вплив щодо вирішення спорів інститутами міжнародного судочинства / О. В. Терещенко // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – Вип. 65. – С. 172–180.
12. Укрепление и координация деятельности Организации Объединенных Наций в сфере верховенства права. Доклад Генерального секретаря. 6 August 2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://documentsdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/452/73/PDF/N0845273.pdf?OpenElement.
13. Браян Таманага. Верховенство права. Історія. Політика. Теорія / пер. з англ.; Таманага Браян. – К.: Видавн. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 208 с.
14. Максимов С. И. Проблемы права и справедливости в условиях глобализации: XXII Всемирный конгресс по философии права и социальной философии / С. И. Максимов // Правоведение. – 2007. – № 1. – С. 237–245.
15. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства (2000 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_163.
16. Overview 1959-2016 ECHR. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://echr.coe.int/Documents/Overview_19592016_ENG.pdf.
17. Opinion 2/13 of the Court (Full Court). 18 December 2014. InfoCuria – Case-law of the Court of Justice. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=160882&occ=first&dir=&cid=240894.
18. Annual Report. 2016 Court of Justice of the European Union Communications Directorate – Electronic Publications and Media Unit [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-04/ragp-2016_final_en_web.pdf.
19. XXIV Конгрес із філософії права і соціальної філософії “Глобальна гармонія та верховенство права” // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 1. – С. 289–302.
20. Постановление Конституционного Суда Молдовы №14 от 02.05.2017 г. о толковании ст. 11 Конституции (постоянный нейтралитет) (Обращение №37b/2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=613&l=ru.
21. Judgment of the Court of 14 October 1976. – LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG v Eurocontrol. – Reference for a preliminary ruling: Oberlandesgericht Düsseldorf – Germany. – Case 29-76 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A61976CJ0029.
22. Кениг (Konig) против Федеративной Республики Германии. Судебное решение от 28 июня 1978 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.echr.ru/documents/doc/2461483/2461483.htm.
23. Курт (Kurt) против Турции. Судебное решение от 25 мая 1998 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Kurt_v_Turkey_25_05_1998.pdf.
References: 1. Barys’ka Ya. O. Vplyv hlobalizatsiyi na formu pravlinnya suchasnoyi derzhavy: do pytannya koryhuvannya obsyahu ponyattya [The influence of globalization on the form of government of the modern state: the question of the adjustment of the concept]. Publichne pravo. 2013. Vol. 4. pp. 188–195.
2. Antonyuk O. A. Sudova vlada ta pravova hlobalizatsiya [Judiciary and legal globalization] Hileya: naukovyy visnyk. 2014. Vol. 89. рр. 408–411.
3. Chubko T. P. Hlobalizatsiya: ponyattya, vplyv na suchasni derzhavu i pravo [Globalization: concepts influence on modern state and law] Forum prava. 2010. Vol. 1. рр. 396–405.
4. Vasechko L. O. Evolyutsiya prav lyudyny pid vplyvom protsesiv hlobalizatsiyi [Evolution of Human Rights under the influence of globalization] Forum prava. 2010. Vol. 4. рр. 121–126.
5. Theordore Levitt. The globalization of markets. Harvard University. Abstract from Harvard Business Review, May–June 1983. Р. 92.
6. Chaturvedi Inakshi. Globalization and Its Impact on State Sovereignty. Available at: http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_249.pdf.
7. XXIV Konhres iz filosofiyi prava i sotsial’noyi filosofiyi “Hlobal’na harmoniya ta verkhovenstvo prava” [XXIV Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy “Global Harmony and Rule of Law”] // Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. 2010. Vol. 1. рр. 289–302.
8. Spravedlyvaya hlobalyzatsyya: sozdanye vozmozhnostey dlya vsekh. Vsemyrnaya komyssyya po sotsyal’num aspektam hlobalyzatsyy. 2004. [Fair globalization: creating opportunities for all. World Commission on the Social Dimension of Globalization.2004.]. Available at: http://www.ilo.org/public/russian/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/rep-wc.pdf.
9. Doklad Heneral’noho sekretarya o rabote Orhanyzatsyy. Orhanyzatsyya Obъedynennukh Natsyy. New-York, 2016. [Report of the Secretary-General on the work of the Organization. United Nations. New York, 2016.]. Available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/206/04/PDF/N1620604.pdf?Open Element.
10. Lemann Zh.-P. Khto vryatuye hlobalizatsiyu? [Who will save globalization?]. Zovnishni spravy. 2013. Vol. 7. pp. 22–25.
11. Tereshchenko O. V. Hlobalizatsiya ta yiyi vplyv shchodo vyrishennya sporiv instytutamy mizhnarodnoho sudochynstva [Globalization and its impact on institutions of international dispute resolution proceedings] Aktual’ni problemy derzhavy i prava. 2012. Vol. 65. рр. 172–180.
12. Ukreplenye y koordynatsyya deyatel’nosty Orhanyzatsyy Obъedynennukh Natsyy v sfere verkhovenstva prava. Doklad Heneral’noho sekretarya. 6 August 2008. [Strengthening and coordinating the work of the United Nations in the field of the rule of law. Report of the Secretary-General]. Available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/452/73/PDF/ N0845273.pdf?OpenElement.
13. Brayan Tamanaha. Verkhovenstvo prava. Istoriya. Polityka. Teoriya. Per. z anhl [Rule of Law. History. Policy. Theory] Kiev, Vydavn. dim “Kyyevo-Mohylyans’ka akademiya”. 2007. 208 p.
14. Maksymov S. Y. Problemu prava y spravedlyvosty v uslovyyakh hlobalyzatsyy: XXII Vsemyrnuy konhress po fylosofyy prava y sotsyal’noy fylosofyy [Problems of law and justice in the conditions of globalization: XXII World Congress on the Philosophy of Law and Social Philosophy]. Pravovedenye. 2007. Vol. 1. pp. 237–245.
15. Okinavs’ka khartiya hlobal’noho informatsiynoho suspil’stva (2000 y.). [Okinavska khartia of the global informational suppositivstva]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_163.
16. Overview 1959-2016 ECHR. Available at: http://echr.coe.int/Documents/Overview_19592016_ENG.pdf.
17. Opinion 2/13 of the Court (Full Court).
18 Annual Report. 2016 Court of Justice of the European Union Communications Directorate – Electronic Publications and Media Unit. Available at: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=D OC&docid=160882&occ=first&dir=&cid=240894.
19. XXIV Konhres iz filosofiyi prava i sotsial’noyi filosofiyi “Hlobal’na harmoniya ta verkhovenstvo prava” [XXIV Congress of the Philosophy of Law and Sociological Philosophy “Global Harmony and the Rule of Law”] // Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. 2010. Vol. 1. рр. 289–302.
20. Postanovlenye Konstytutsyonnoho Suda Moldovu Vol. 14 ot 02.05.2017 h. o tolkovanyy st. 11 Konstytutsyy (postoyannuy neytralytet)(Obrashchenye #37b/2014). [Decision of the Constitutional Court of Moldova No. 14 of 02.05.2017 on the interpretation of Art. 11 of the Constitution (permanent neutrality) (Appeal No. 37b/2014).]. Available at: http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=613&l=ru.
21. Judgment of the Court of 14 October 1976. – LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG v Eurocontrol. – Reference for a preliminary ruling: Oberlandesgericht Düsseldorf – Germany. – Case 29-76. Available at: http://eurlex. europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A61976CJ0029.
22. Kenyh (Konig) protyv Federatyvnoy Respublyky Hermanyy. Sudebnoe reshenye ot 28 yyunya 1978 h. [Federal Republic of Germany]. Available at: http://www.echr.ru/documents/doc/2461483/2461483.htm.
23. Kurt (Kurt) protyv Turtsyy. Sudebnoe reshenye ot 25 maya 1998 h. [Kurt against Turkey. Judgment of May 25, 1998]. Available at: http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Kurt_v_Turkey_25_05_1998.pdf.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 876Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.