Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41824
Назва: Проблема застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням
Інші назви: Problem of punishment if additional release on probation main
Проблема применения дополнительных наказаний в случае освобождения от отбывания основного наказания с испытанием
Автори: Шиян, Дмитро
Shyian, Dmytro
Шиян, Дмитрий
Приналежність: Запорізький національний технічний університет
Zaporizhzhya National Technical University
Бібліографічний опис: Шиян Д. Проблема застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням / Дмитро Шиян // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 876. — С. 290–295.
Bibliographic description: Shyian D. Problem of punishment if additional release on probation main / Dmytro Shyian // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 876. — P. 290–295.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 876, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 876
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 343.265.2
Теми: звільнення від відбування покарання
звільнення від відбування покарання з випробуванням
основне покарання
додаткове покарання
застосування покарання
exemption from punishment
release from probation
the main penalty
an additional penalty
punishment
освобождение от отбывания наказания
освобождение от отбывания наказания с испытанием
основное наказание
дополнительное наказание
применение наказания
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 290-295
Початкова сторінка: 290
Кінцева сторінка: 295
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано проблемні питання застосування звільнення від відбування додаткового покарання з випробуванням. Зроблено висновок, що у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням додаткові покарання не призначаються, як зазначається у ст. 77 КК, вони вже мають бути призначені, однак ці покарання можуть підлягати реальному та самостійному застосуванню або особу може бути звільнено від них з випробуванням. За змістом ст. 77 КК застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням є правом, а не обов’язком суду. Пропонується у диспозиції ст. 77 КК після слів “можуть бути…” слово “призначені” замінити на слово “застосовані”, та викласти її у такій редакції: “У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути застосовані додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу”.
The paper analyzes the issues of application of additional release on probation. The conclusion is that if the main release on probation additional penalty be imposed as stated in Article 77 of the Criminal Code of Ukraine, they have to be designed, and these penalties may be subject to real and independent application, or the person may be released from them to the test. In the meaning of Article 77 of the Criminal Code of Ukraine, the application of additional penalties in the event of release on probation core is a right, not the obligation of the court. Available in the disposition of Article 77 of the Criminal Code of Ukraine spacecraft after “may be...” the word “intended” with the word “applied” and formulate it as follows: “In the event of release on probation may apply additional punishment in the form of fines, disqualification to hold certain positions or engage in certain activities and deprivation of military or special title, rank, grade or qualification class”.
Проанализировано проблемные вопросы применения освобождения от отбывания дополнительного наказания с испытанием. Сделан вывод, что в случае освобождения от отбывания основного наказания с испытанием дополнительные наказания не назначаются, как отмечается в ст. 77 УК Украины, они уже должны быть назначены, и эти наказания могут подлежать реальному и самостоятельному применению или лицо может быть освобождено от них с испытанием. По смыслу ст. 77 УК Украины, применение дополнительных наказаний в случае освобождения от отбывания основного наказания с испытанием является правом, а не обязанностью суда. Предлагается в диспозиции ст. 77 УК Украины после слов “могут быть...” слово “назначены” заменить на слово “применены”, и изложить её в такой редакции: “В случае освобождения от отбывания наказания с испытанием могут быть применены дополнительные наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и лишения воинского, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса”.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41824
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Шиян Д., 2017
Перелік літератури: 1. Ткачевский Ю. М. Освобождение от отбывания наказания / Ю. М. Ткачевский. – М. : Юрид. лит., 1970. – 240 с.
2. Тютюгин В. И. Лишение права занимать определенные должности как вид наказания по советскому уголовному праву / В. И. Тютюгин. – Х. : Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те, 1982. – 145 с.
3. Книженко О. О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за кримінальним правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / О. О. Книженко. – Х. : Нац. ун-т внутр. справ, 2003. – 20 с.
4. Наумов О. О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / О. О. Наумов. – Запоріжжя : Класичний приват. ун-т, 2016. – 20 с.
5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – [2-ге вид.]. – К. : Дакор, 2008. – 1428 с.
6. Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.] ; за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К. : Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 1196 с.
7. Про практику призначення судами кримінального покарання : постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24 жовтня 2003 р. (зі змінами, внесеними постановою № 17 від 26 грудня 2003 р.) // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 1. – С. 13.
8. Ухвала колегії Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 14 листопада 2006 р. (витяг) // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 4 (80). – С. 32.
9. Ухвала колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 13 січня 2005 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 3. – С. 29.
10. Ухвала колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 13 січня 2005 р. // Практика судів України з кримінальних справ (2001–2005) / [укладачі : В. В. Сташис, В. І. Тютюгін] ; за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – С. 107–109.
References: 1. Tkachevskiy Yu. M. Osvobozhdenie ot otbyvaniya nakazaniya [Exemption from serving a sentence]. Moskov : Yurid. lit. Publ, 1970. 240 p.
2. Tyutyugin V. I. Lishenie prava zanimat opredelennye dolzhnosti kak vid nakazaniya po sovetskomu ugolovnomu pravu [Deprivation of the right to occupy certain positions as a form of punishment under Soviet criminal law]. Kharkiv: Vishcha shkola. Izd-vo pri Khark. un-te Publ, 1982. 145 p.
3. Knyzhenko O. O. Zvilnennia vid vidbuvannia pokarannia z vyprobuvanniam za kryminalnym pravom Ukrainy : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.08 “Kryminalne pravo ta kryminolohiia; kryminalno-vykonavche pravo” [Exemption from probation under criminal law Ukraine: Author. dis. for obtaining sciences degree cand. legal science]. Kharkiv: Nats. un-t vnutr. sprav, 2003. 20 p.
4. Naumov O. O. Zvilnennia vid vidbuvannia pokarannia z vyprobuvanniam vahitnykh zhinok i zhinok, yaki maiut ditei vikom do semy rokiv : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.08 “Kryminalne pravo ta kryminolohiia; kryminalno-vykonavche pravo” [Exemption from probation pregnant women and women with children up to seven years: author. dis. for obtaining sciences. degree cand. legal science]. Zaporizhzhia : Klasychnyi pryvatnyi universytet, 2016. 20 p.
5. Naukovo-praktychnyi komentar do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy [Scientific and practical commentary to the Criminal Code of Ukraine]. za zah. red. P. P. Andrushka, V. H. Honcharenka, Ye. V. Fesenka. [2-e vyd.]. Kyiv : Dakor Publ, 2008. 1428 p.
6. Kryminalnyi kodeks Ukrainy : Naukovo-praktychnyi komentar [The Criminal Code of Ukraine: Scientific-practical commentary]. Yu. V. Baulin, V. I. Borysov, S. B. Havrysh ta in.; za zah. red. V. V. Stashysa, V. Ya. Tatsiia. Kyiv : Kontsern “Vydavnychyi Dim “In Yure” Publ, 2003. 1196 p.
7. Pro praktyku pryznachennia sudamy kryminalnoho pokarannia : postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy № 7 vid 24 zhovtnia 2003 r. (zi zminamy, vnesenymy postanovoiu № 17 vid 26 hrudnia 2003 r.) [On the practice courts purpose of punishment, ruling the Supreme Court of Ukraine No 7 of October 24, 2003 (as amended by Decree number 17 of 26 December 2003).]. Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy. 2005. No 1. Pp. 13.
8. Ukhvala kolehii Sudovoi palaty u kryminalnykh spravakh Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 14 lystopada 2006 r. (vytiah) [The ruling board of the Chamber of Criminal Cases of the Supreme Court of Ukraine on 14 November 2006 (extract)]. Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy. 2007. No 4 (80). pp. 32.
9. Ukhvala kolehii suddiv Sudovoi palaty u kryminalnykh spravakh Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 13 sichnia 2005 r. [The decision panel of judges of the Chamber of Criminal Cases of the Supreme Court of Ukraine on January 13, 2005]. Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy. 2005. No 3. pp. 29.
10. Ukhvala kolehii suddiv Sudovoi palaty u kryminalnykh spravakh Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 13 sichnia 2005 r. [The decision panel of judges of the Chamber of Criminal Cases of the Supreme Court of Ukraine on January 13, 2005]. Praktyka sudiv Ukrainy z kryminalnykh sprav (2001–2005) / [ukladachi : V. V. Stashys, V. I. Tiutiuhin] ; za zah. red. V. T. Maliarenka, V. V. Stashysa. Kyiv: Yurinkom Inter Publ, 2005. pp. 107–109.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 876Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.