Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41817
Назва: Історико-правові особливості розвитку вищої освіти в Україні (XVII–XІХ ст.)
Інші назви: Historical and legal features of development higher education in Ukraine (XVII–XIX centuries)
Историко-правовые особенности развития высшего образования в Украине (XVII–XIX вв.)
Автори: Парпан, Уляна
Parpan, Ulyana
Парпан, Ульяна
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Парпан У. Історико-правові особливості розвитку вищої освіти в Україні (XVII–XІХ ст.) / Уляна Парпан // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 876. — С. 18–25.
Bibliographic description: Parpan U. Historical and legal features of development higher education in Ukraine (XVII–XIX centuries) / Ulyana Parpan // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 876. — P. 18–25.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 876, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 876
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.1
Теми: вища освіта
університет
історико-правові особливості
універси- тетська освіта
навчання
історичний розвиток
братства
Острозька академія
Києво- Могилянська академія
факультет
higher education
university
historical and legal features
university education
teaching
historical development
fraternity
Ostroh Academy
Kyiv-Mohyla Academy
faculty
высшее образование
университет
историко-правовые особен- ности
университетское образование
обучение
историческое развитие
братства
Острожская академия
Киево-Могилянская академия
факультет
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 18-25
Початкова сторінка: 18
Кінцева сторінка: 25
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано історичний розвиток вищої освіти в Україні упродовж XVII– XІХ ст., визначено її історико-правові особливості. Особливу увагу звернено на становлення й розвиток гуманітарної університетської освіти, що заклала основу вітчизняної вищої освіти й слугувала джерелом провідних ідей упродовж кількох століть її розвитку. Доведено, що генезис вищої освіти охоплює другу половину XVI – початок ХХІ ст., тобто час від зародження перших вищих українських шкіл, які діяли у Речі Посполитій, до сучасних університетів європейського типу в Україні.
The article analyzes the historical development of higher education in Ukraine during the XVII–XIX centuries, its historical and legal peculiarities are determined. Particular attention is paid to the formation and development of humanitarian university education, which laid the foundation for domestic higher education and served as a source of leading ideas over several centuries of its development. It is proved that the genesis of higher education covers the second half of the 16th – the beginning of the 21st century, that is, the time from the birth of the first higher Ukrainian schools that operated in the Commonwealth to modern European-level universities in Ukraine.
Проанализировано историческое развитие высшего образования в Украине на протяжении XVII–XIX вв., определены его историко-правовые особенности. Особое внимание обращено на становление и развитие гуманитарного университетского обра- зования, заложившего основу отечественного образования и служившего источником ведущих идей на протяжении нескольких веков его развития. Доказано, что генезис высшего образования охватывает вторую половину XVI – начало XXI в., то есть период от зарождения первых высших украинских школ, действовавших в Речи Посполитой, до современных университетов европейского типа в Украине.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41817
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Парпан У., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_3_2
http://wesudents.com.ua/glavy/50446-zarodjennea-rozvitok-vischo-shkoli-v-ukran.html
http://wesudents.com.ua/glavy/50446-zarodjennearozvitok-
Перелік літератури: 1. Буніна Л. М. Історія вищої освіти в Україні // Науковий вісник Донбасу [Електронний ресурс]. – 2013. – № 3. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_3_2.
2. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: підручник. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.
3. Кугай К. Б. Становлення класичної університетської освіти в Західній Україні (XVII–XIX ст.) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2017. – № 13. – С. 24–29.
4. Міщинська І. В. Особливості розвитку університетської освіти в Україні // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 9(4). – С. 41–47.
5. Філософія Відродження на Україні: монографія / авт. кол.: М. В. Кашуба, І. В. Паславський, І. С. Захара та ін.; Академія наук УРСР, Інститут сусп. наук. – К.: Наукова думка, 1990. – 336 с.
6. Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К.: Наукова думка, 2001. – 912 с.
7. Острозька академія XVI–XVII століття: енциклопедія. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2011. – 512 с.
8. Історія української культури у п’яти томах. Том 2. Українська культура ХІІІ – першої половини XVII століть. – К.: Наук. думка, 2001. – 591 с.
9. Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI–XVІІІ ст. – К.: Наук. думка, 1966. – 251 с.
10. Туркот Т. І. Зародження і розвиток вищої школи в Україні // Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wesudents.com.ua/glavy/50446-zarodjennea-rozvitok-vischo-shkoli-v-ukran.html.
11. Кривчик Г. Г. Вища школа і Болонський процес: конспект лекцій. – Дніпропетровськ: ПДАБА, ДРІДУ, 2008. – 34 с.
12. Король А. Вища освіта в Україні: етапи розвитку // Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – Лютий, 2016. – № 1(52). – С. 93–97.
13. Університетська преса // Чернівецький університет. 1875–1995: Сторінки історії. – Чернівці: Рута, 1995. – 115 с.
References: 1. Bunina L. M. Istoriya vyshchoyi osvity v Ukrayini [History of Higher Education in Ukraine]. Naukovyy visnyk Donbasu. 2013. No 3. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_3_2.
2. Aleksyuk A. M. Pedahohika vyshchoyi osvity Ukrayiny Istoriya. Teoriya: pidruchnyk [Pedagogics of Higher Education of Ukraine History. Theory: The textbook]. Kyiv: Lybid’ Publ, 1998. 560 p.
3. Kuhay K. B. Stanovlennya klasychnoyi universytet·s’koyi osvity v Zakhidniy Ukrayini (XVII–XIX st.) [The formation of classical university education in Western Ukraine (XVII–XIX)]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. 2017. No 13. pp. 24–29.
4. Mishchyns’ka I. V. Osoblyvosti rozvytku universytet·s’koyi osvity v Ukrayini [Features of university education development in Ukraine]. Problemy suchasnoyi pedahohichnoyi osvity. Pedahohika i psykholohiya. 2013. Vol. 9(4). pp. 41–47.
5. Filosofiya Vidrodzhennya na Ukrayini: monohrafiya [Philosophy of the Renaissance in Ukraine: monograph]. Avt. kol.: M. V. Kashuba, I. V. Paslavs’kyy, I. S. Zakhara ta in.; Akademiya nauk URSR, Instytut susp. nauk. Kyiv: Naukova dumka Publ, 1990. 336 p.
6. Siropolko S. Istoriya osvity v Ukrayini [Istoriia osvity v Ukraini]. Kyiv: Naukova dumka Publ, 2001. 912 p.
7. Ostroz’ka akademiya XVI–XVII stolittya. Entsyklopediya [Ostroh Academy of the 16–17th centuries. Encyclopedia] Ostroh: Vydavnytstvo Natsional’noho universytetu “Ostroz’ka akademiya” Publ, 2011. 512 p.: il.
8. Istoriya ukrayins’koyi kul’tury u p’yaty tomakh. Tom 2. Ukrayins’ka kul’tura ХIII – pershoyi polovyny XVII stolit’ [History of Ukrainian culture in five vol. Vol. 2. Ukrainian culture of the ХІІІ – the first half XVII century]. Kyiv: Naukova dumka Publ, 2001. 591 p.
9. Isayevych Ya. D. Brat·stva ta yikh rol’ v rozvytku ukrayins’koyi kul’tury XVI–XVIII st. [Brotherhoods and their role in the development of Ukrainian culture in the sixteenth and seventeenth centuries]. Kyiv: Nauk. Dumka Publ, 1966. 251 p.
10. Turkot T. I. Zarodzhennya i rozvytok vyshchoyi shkoly v Ukrayini [The origin and development of higher education in Ukraine]. Pedahohika vyshchoyi shkoly. Available at: http://wesudents.com.ua/glavy/50446-zarodjennearozvitok- vischo-shkoli-v-ukran.html.
11. Kryvchyk H. H. Vyshcha shkola i Bolons’kyy protses: Konspekt lektsiy [Higher School and the Bologna process: A summary of lectures]. Dnipropetrovs’k: PDABA, DRIDU Publ, 2008. 34 p.
12. Korol’ A. Vyshcha osvita v Ukrayini: etapy rozvytku [Higher Education in Ukraine: Stages of Development]. Naukovyy visnyk MNU im. V. O. Sukhomlyns’koho. Pedahohichni nauky. Lyutyy, 2016. No 1(52). pp. 93–97.
13. Universytet·s’ka presa [University press]. Chernivets’kyy universytet. 1875–1995: Storinky istoriyi. Chernivtsi: Ruta Publ, 1995. 115 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 876Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.