Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41805
Назва: Про сучасні правові засади протидії вчиненню адміністративних правопорушень
Інші назви: On contemporary legal principles of resistance to commission of administrative offenses
О современных правовых основаниях Противодействия совершению административных правонарушений
Автори: Остапенко, Олексій
Ostapenko, Oleksiy
Остапенко, Алексей
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Остапенко О. Про сучасні правові засади протидії вчиненню адміністративних правопорушень / Олексій Остапенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 876. — С. 182–187.
Bibliographic description: Ostapenko O. On contemporary legal principles of resistance to commission of administrative offenses / Oleksiy Ostapenko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 876. — P. 182–187.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 876, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 876
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 351.81.085(477)
Теми: адміністративне правопорушення
попередження
профілактика
протидія
правові заходи
administrative offense
prevention
preventive activities
resistance
legislative measures
административное правонарушение
предупреждение
профи- лактика
противодействие
правовые мероприятия
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 182-187
Початкова сторінка: 182
Кінцева сторінка: 187
Короткий огляд (реферат): Розглядаються питання наявних правових засад протидії адміністративним правопорушенням. Пропонується авторське бачення заходів профілактичного та адміністративно-запобіжного впливу протидії адміністративним правопорушенням.
The article deals with the issues of existing legal principles of resistance to administrative offense. The author of an article suggests his vision of prophylactic and preventive administrative measures of resistance to administrative offense.
Рассматриваются вопросы действующих правовых оснований противодействия административным правонарушениям. Предлагается авторское видение мероприятий профилактического и административно-предупредительного влияния на проти- водействие административным правонарушениям.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41805
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Остапенко О., 2017
Перелік літератури: 1. Конституція України: чинне законодавство станом на 10 серпня 2015 р.: офіц. текст. – К.: Алерта, 2015. – 80 с.
2. Закон України “Про Національну поліцію”. – С.: ТОВ “ВВП НОТІС”, 2015. – 84 с.
3. Закон України “Про Національну гвардію України”: чинне законодавство із змінами та допов. станом на 17 березня 2014 року (відповідає офіц. текстові). – К.: Алерта, 2014. – 20 с.
4. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 13 черв. 2013 року: (офіц. текст). – К.: Паливода А. В., 2013. – 212 с.
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 січ. 2017 року: (офіц. текст). – К.: Паливода А. В., 2017. – 312 с.
6. Кримінально-виконавчий кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 лист. 2016 року: (офіц. текст). – К.: Паливода А. В., 2016. – 124 с. – (Кодекси України).
7. Закон України “Про державну службу” : чинне законодавство з 01.05.2016 р. (офіц. текст). – К.: Паливода А. В., 2016. – 88 с.
8. Закони України : “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, “Про асоціації органів місцевого самоврядування”: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 22 квіт. 2016 року: (офіц. текст). – К.: Паливода А. В., 2016. – 116 с.
9. Закон України “Про Державне бюро розслідування” : чинне законодавство станом на 15 березня 2016 р.: (офіц. текст). – К.: Паливода А. В., 2016. – 38 с.
10. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. – Донецк: Донецкий Мемориал, 2000. – 40 с.
11. Статут Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і державних кордонів. – К.: Український центр духовної культури, 2003. – 20 с.
12. Баганець О. Криміногенна ситуація в Україні: як змінився її стан протягом 2016 року (в порівнянні з минулими роками) / Олексій Баганець // Юридичний вісник України. – 2017. – № 9 (1129). – 3–9 березня.
13. Магга Р. Эпидемия убийств в Латинской Америке: как остановить смерть / Р. Магга, И. Карвалльо // Еженедельник “2000”. – 2017. – 31.03.
References: 1. Konstytutsiya Ukrayiny: chynne zakonodavstvo stanom po 10 serpnya 2015 r.; Ofits. tekst. [Constitution of Ukraine], Kiev, Alerta Publ, 2015, 80 p.
2. Zakon Ukrayiny “Pro natsional’nu politsiyu” [The Law of Ukraine “On the national police”], Sumy, TOV “VVP NOTIS” Publ., 2016, 84 p.
3. Zakon Ukrayiny “Pro natsional’nu hvardiyu Ukrayiny” : chynne zakonodavstvo iz zminamy ta dopov. stanom na 17 bereznya 2014 roku (Vidpovidaye ofits. tekstovi) [The Law of Ukraine “On the National Guard of Ukraine”], Kiev, Alerta Publ, 2014, 20 p.
4. Kryminal’nyy kodeks Ukrayiny : chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopovnennyamy stanom na 13 chervnya 2013 roku (ofits. tekst) [Criminal codex of Ukraine], Kiev, Palyvoda A. V. Publ, 2013, 212 p.
5. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya : chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopov. stanom na 5 sich. 2017 roku (ofits. tekst) [Code of Ukraine on Administrative Offenses], Kiev, Palyvoda A. V. Publ, 2017, 312 p.
6. Kryminal’no-vykonavchyy kodeks Ukrayiny : chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopov. stanom na 1 lyst. 2016 roku (ofits. tekst) [Criminal Executive Code of Ukraine], Kiev, Palyvoda A. V. Publ, 2016, 124 p.
7. Zakon Ukrayiny “Pro derzhavnu sluzhbu” : chynne zakonodavstvo z 01.05.2016 r. (ofits. tekst) [The Law of Ukraine “On State Service”], Kiev, Palyvoda A. V. Publ, 2016, 88 p.
8. Zakony Ukrayiny: “Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini”, “Pro dobrovil’ne ob"yednannya terytorial’nykh hromad”, “Pro asotsiatsiyi orhaniv mistsevoho samovryaduvannya” : chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopov. stanom na 22 kvit. 2016 roku (ofits. tekst) [Laws of Ukraine “On local government in Ukraine”, “On a voluntary association of local communities”, “On Associations of Local Self-Government”]. Kiev, Palyvoda A. V. Publ, 2016, 116 p.
9. Zakon Ukrayiny “Pro Derzhavne byuro rozsliduvannya” : chynne zakonodavstvo stanom na 15 bereznya 2016 r. (ofits. tekst) [The Law of Ukraine “On the State Bureau of Investigation”], Kiev, Palyvoda A. V. Publ, 2016, 38 p.
10. Evropejskaja Konvencija o zashhite prav cheloveka i osnovnih svobod [European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms], Donetsk, Doneckij Memorial Publ, 2000, 40 p.
11. Statut Kyyivs’koho mis’koho hromads’koho formuvannya z okhorony hromads’koho poryadku i derzhavnykh kordoniv [The Kyiv City Public Charter formation of public order and national borders], Kiev, Ukrayins’kyy tsentr dukhovnoyi kul’tury Publ, 2003, 20 p.
12. Bahanets’ O. Kryminohenna sytuatsiya v Ukrayini:yak zminyvsya yiyi stan protyahom 2016 roku (v porivnyanni z mynulymy rokamy) [The criminal situation in Ukraine has changed its state during 2016 (compared to previous years)]. Yurydychnyy visnyk Ukrayiny – Legal Bulletin of Ukraine, 2017, Vol. 9.
13. Magga R., Karvall’o I. Jepidemija ubivstv v Latinskoj Amerike: kak ostanovit’ smert’ [The murder epidemic in Latin America: how to stop death]. Ezhenedel’nik “2000”. The weekly “2000”, 2017, Vol. 31.03.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 876Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.