Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41800
Назва: Принципи адміністративного судочинства як основа захисту прав людини і громадянина
Інші назви: Principles of administrative proceedings as the basis of protection of human rights and citizens
Принципы административного судопроизводства как основа защиты прав человека и гражданина
Автори: Корчинський, Олег
Korchinsky, Oleg
Корчинский, Олег
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Корчинський О. Принципи адміністративного судочинства як основа захисту прав людини і громадянина / Олег Корчинський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 876. — С. 151–156.
Bibliographic description: Korchinsky O. Principles of administrative proceedings as the basis of protection of human rights and citizens / Oleg Korchinsky // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 876. — P. 151–156.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 876, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 876
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.123.17
Теми: адміністративне судочинство
принципи адміністративного судо- чинства
адміністративний суд
публічно-правові відносини
administrative legal proceedings
principles of administrative legal proceedings
administrative court
public relations
административное судопроизводство
принципы администра- тивного судопроизводства
административный суд
публично-правовые отношения
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 151-156
Початкова сторінка: 151
Кінцева сторінка: 156
Короткий огляд (реферат): Розглянуто питання, пов’язані із забезпеченням принципів адміністративного судочинства, адже практична реалізація цих принципів є загальновизнаним критерієм правової держави та демократичного політико-правового режиму, що реально сприяє створенню справді демократичної та соціально зорієнтованої держави, яка немислима без сильної та незалежної судової влади
The article deals with issues related to ensuring the principles of administrative legal proceedings, since the practical implementation of these principles is a universally recognized criterion of the rule of law and democratic political and legal regime, really contributes to the creation of a truly democratic and socially oriented state inconceivable without a strong and independent judiciary.
Рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением принципов административного судопроизводства, поскольку практическая реализация этих принципов является общепризнанным критерием правового государства и демократического политико- правового режима, реально способствует созданию подлинно демократического и социально ориентированного государства, немыслимого без сильной и независимой судебной власти.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41800
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Корчинський О., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://www.ukurier.gov.ua/uk/
http://zakon2.rada.gov.ua
Перелік літератури: 1. Кодекс адміністративного судочинства України... по правах громадянина // Урядовий кур’єр. – 13 липня 2006 р.
2. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.
3. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446.
4. Комзюк А. Т. Деякі проблеми реалізації прав людини і громадянина в державно-службових відносинах (на прикладі органів внутрішніх справ) / А. Т. Комзюк // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених. – Сімферополь, 2005. – Спец. вип.: Ч. 1.
5. Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу: монографія / О. В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2005.
6. Основи адміністративного судочинства : навч. посіб. / за заг. ред. Н. В. Александрової, Р. О. Куйбіди. – К.: Конус-Ю, 2006.
7. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права : навч. посіб. / за заг. ред. Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіна. – К.: Старий світ, 2006.
8. Педько Ю. С. Принципи адміністративного судочинства / Ю. С. Педько // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – Одеса: Юридична література, 2003. – Вип. 19.
9. Петришин О. В. Верховенство права як принцип адміністративного судочинства: матер. наук.- практ. конференції [“Конференція з нагоди провадження адміністративного судочинства в Україні”], (м. Київ, 30 вересня 2005 р.). – К., 2005.
10. Рижков Г. Роль принципу офіційності в адміністративному процесуальному праві за європейським досвідом / Г. Рижков; Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України; [автори-упорядники І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда]. – К.: Факт, 2003.
11. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес / В. С. Стефанюк. – Харків: Консум, 2003.
References: 1. Kodeks administraty`vnogo sudochy`nstva Ukrayiny`... po pravax gromadyany`na [The Code of Administrative Justice of Ukraine ... on the rights of a citizen]. Available at: https://www.ukurier.gov.ua/uk/.
2. Konsty`tuciya Ukrayiny` [The Constitution Of Ukraine]. Available at:http://zakon2.rada.gov.ua.
3. Kodeks administraty`vnogo sudochy`nstva Ukrayiny` [Code of Administrative Justice of Ukraine]. The Law Of Ukraine on July 06, 2005.
4. Komzyuk A.T. Deyaki problemy` realizaciyi prav lyudy`ny` i gromadyany`na v derzhavno-sluzhbovy`x vidnosy`nax (na pry`kladi organiv vnutrishnix sprav) [Some problems of realization of human rights and citizen in state-service relations (on the example of the bodies of internal affairs)]. Actual problems of modern science in researches of young scientists. Simferopol, 2005, Vol. 1.
5. Kuz`menko O. V. Teorety`chni zasady` administraty`vnogo procesu [Theoretical foundations of the administrative process]. Kiev, Atika Publ, 2005.
6. Aleksandrova N. V., Kujbida R. O. Osnovy` administraty`vnogo sudochy`nstva [Fundamentals of administrative legal proceedings]. Kiev, Cone-yu Publ, 2006.
7. Kujbida R. O., Shy`shkina V. I. Osnovy` administraty`vnogo sudochy`nstva ta administraty`vnogo prava (Fundamentals of administrative justice and administrative law). Kiev, Old world Publ., 2006.
8. Ped`ko Yu. S. Pry`ncy`py` administraty`vnogo sudochy`nstva [Principles of administrative legal proceedings]. Actual problems of state and law. Odessa, Legal literature Publ., 2003, Vol. 19.
9. Petry`shy`n O. V. Verxovenstvo prava yak pry`ncy`p administraty`vnogo sudochy`nstva [The rule of law as the principle of administrative justice]. Kiev, 2005.
10. Ry`zhkov G. Rol` pry`ncy`pu oficijnosti v administraty`vnomu procesual`nomu pravi za yevropejs`ky`m dosvidom [The role of the principle of officiality in administrative procedural law according to European experience]. Kiev, Fact Publ., 2003.
11. Stefanyuk V. S. Sudovy`j administraty`vny`j proces [Judicial administrative process]. Kharkiv, Consum Publ., 2003.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 876Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.