Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41798
Назва: Формування державної кадрової політики у правоохоронній сфері України
Інші назви: Formation of state personnel policy in law enforcement sector of Ukraine
Формирование государственной кадровой политики в правоохранительной сфере Украины
Автори: Ковалів, Мирослав
Kovaliv, Myroslav
Ковалив, Мирослав
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Ковалів М. Формування державної кадрової політики у правоохоронній сфері України / Мирослав Ковалів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 876. — С. 138–143.
Bibliographic description: Kovaliv M. Formation of state personnel policy in law enforcement sector of Ukraine / Myroslav Kovaliv // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 876. — P. 138–143.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 876, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 876
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.95
Теми: державна кадрова політика
правоохоронна сфера
державні службовці
кадри
state personnel policy
law enforcement sector
civil servants
personnel
государственная кадровая политика
правоохранительная сфера
государственные служащие
кадры
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 138-143
Початкова сторінка: 138
Кінцева сторінка: 143
Короткий огляд (реферат): Розглянуто державну кадрову політику в правоохоронній сфері як важливий чинник розвитку суспільства та елемент саморегуляції життєдіяльності населення, формування державної кадрової політики як системи публічних органів кадрової сфери.
The article deals with the state personnel policy in law enforcement sector as an important factor of the development of the society and the element of self-regulation of the population life. The author considers the formation of the state personnel policy as a system of public agencies of personnel sphere.
Внимание сосредоточено на государственной кадровой политике в право- охранительной сфере как важном факторе развития общества и элементе саморегуляции жизнедеятельности населения. Рассматривается формирование государственной кадровой политики как системы публичных органов кадровой сферы.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41798
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Ковалів М., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
http://w1.c1rada.gov.ua
Перелік літератури: 1. Іваха В. О. Державна кадрова політика України: адміністративно-правовий аспект: монографія / В. О. Іваха. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 266 с.
2. Стратегія державної кадрової політики на 2011–2020 роки: Указ Президента України від 1 лютого 2012 р. № 45/2012 // Офіц. вісник Президента України. – 2012. – № 4. – С. 68–127.
3. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 // Відомості Верховної Ради. – 2016. – № 4. – Ст. 43.
4. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 07.06.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №33. – Ст. 175.
5. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради. – 2015. – № 2–3. – Ст. 12.
6. Про Національну поліцію: Закон України від 06.08.2015 / Голос України від 12 вересня 2015 р. № 169.
7. Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.01.2014 №500 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/500-2014-%D0%BF.
8. Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 227-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/227-2015-р.
9. Єсімов С. С. Правове регулювання застосування інформаційних технологій для формування довіри до органів державної влади / С. С. Єсімов // Наук. вісник Львівського державного ун-ту внутрішніх справ. Серія юридична. – 2015. – Вип. 1. – С. 173–184.
10. Когут О. В. Проблемні питання правового регулювання державної служби / О. В. Когут // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права. – 2016. – № 3 (59). – С. 101–110.
11. Висновок на проект Закону України “Про державну службу” Головного юридичного управління Верховної Ради України від 03.11.2015 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – URL : http://w1.c1rada.gov.ua // pls/ zweb2/webproc34?id=&pf3511=54571&pf35401=362367.
12. Висновок на проект Закону України “Про державну службу” Головного науково-експертного управління Верховної Ради України від 15.04.2015 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. Законодавство України. – URL : http://w1.c1rada.gov.ua // pls/ zweb2/webproc34?id=&pf3511=54571&pf35401=338142.
13. Висновок на проект Закону України “Про державну службу” Верховного Суду України [Електронний ресурс] / Верховний Суд України. – URL: http: //www.scourt.gov.ua/pls/zweb2/ webproc34?id=&pf 3511=54571&pf35401=362367.
14. Константий О. В. Новації Закону України “Про державну службу” від 10.12.2015 р. № 889-VІІ стосовно проходження державної служби в апаратах судів [Текст] / О. В. Константий // Актуальні питання реалізації нового Закону України “Про державну службу” : тези доповідей Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів, м. Запоріжжя, 21 квітня 2016 року / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – С. 228–230.
References: 1. Ivaxa V. O. Derzhavna kadrova polity`ka Ukrayiny`: administraty`vno-pravovy`j aspekt [The State Personnel Policy of Ukraine: the administrative-legal aspect: a monograph]. Lviv, 2015. 266 р.
2. Strategiya derzhavnoyi kadrovoyi polity`ky` na 2011–2020 roky` [Strategy of Personnel Policy for 2011–2020]. Decree of the President of Ukraine on February 01, 2012.
3. Pro derzhavnu sluzhbu [On Public Service] Law of Ukraine on December 10, 2016.
4. Pro sluzhbu v organax miscevogo samovryaduvannya [On service in local government]. Law of Ukraine on June 07, 2001.
5. Pro prokuraturu [On Prosecution] Law of Ukraine on October 14, 2014.
6. Pro Nacional`nu policiyu [The National Police]. Law of Ukraine on August 06, 2015.
7. Prozatverdzhennya Polozhennyapro Nacional`neagentstvo Ukrayiny` z py`tan` derzhavnoyi sluzhby` [On approval of the National Agency of Ukraine on Civil Service] Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine on January 01, 2014. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/500-2014-%D0%BF.
8. Pro sxvalennya Strategiyi reformuvannya derzhavnoyi sluzhby` ta sluzhby` v organax miscevogo samovryaduvannya v Ukrayini na period do 2017 roku ta zatverdzhennya planu zaxodiv shhodo yiyi realizaciyi [On approval of the Strategy of reforming the civil service and service in local government in Ukraine for the period till 2017 and approved plan for its implementation]. Order of Cabinet of Ministers of Ukraine on March 18, 2015. Available at: zakon.rada.gov.ua/go/227-2015-р.
9. Yesimov S.S. Pravove regulyuvannya zastosuvannya informacijny`x texnologij dlya formuvannya doviry` do organiv derzhavnoyi vlady` [Legal regulation of information technology to create confidence in the public authorities]. Scientific Bulletin of the Lviv state University of internal Affairs. Series legal. Publ., 2015, Vol. 1, 173–184 рр.
10. Kogut O. V. Problemni py`tannya pravovogo regulyuvannya derzhavnoyi sluzhby` [Problematic issues of legal regulation of public service]. University research note Khmelnytsky University of Management and Law Publ., 2016, Vol. 3 (59), 101–110 рр.
11. Vy`snovok na proekt Zakonu Ukrayiny` “Pro derzhavnu sluzhbu” Golovnogo yury`dy`chnogo upravlinnya Verxovnoyi Rady` Ukrayiny` [Opinion on the draft Law of Ukraine “On State Service” Main Legal Department Verkhovna Rada of Ukraine] on November 03, 2015. Available at: http://w1.c1rada.gov.ua // pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=54571&pf35401=362367.
12. Vy`snovok na proekt Zakonu Ukrayiny` “Pro derzhavnu sluzhbu” Golovnogo naukovo-ekspertnogo upravlinnya Verxovnoyi Rady` Ukrayiny` [Opinion on the draft Law of Ukraine “On State Service” Chief Scientific Expert Department of the Verkhovna Rada Ukraine] on April 15, 2015. Available at: http://w1.c1rada.gov.ua // pls/zweb2/webproc34? id=&pf3511=54571&pf35401=338142.
13. Vy`snovok na proekt Zakonu Ukrayiny` “Pro derzhavnu sluzhbu” Verxovnogo Sudu Ukrayiny` [Opinion on the draft Law of Ukraine “On State Service” Supreme Court of Ukraine]. Available at: http: //www.scourt.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=54571&pf35401=362367.
14. Konstanty`j O. V. Novaciyi Zakonu Ukrayiny` “Pro derzhavnu sluzhbu” vid 10.12.2015 No 889-VII stosovno proxodzhennya derzhavnoyi sluzhby` v aparatax sudiv [Innovations of the Law of Ukraine “On civil service” from 10.12.2015 № 889-VII in respect of a civil service of courts]. Proceedings of the All-Ukrainian forum of scientists administratyvistiv. Zaporizhzhia, 2016. рр. 228–230.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 876Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.