Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41797
Назва: Надання адміністративних послуг Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією
Інші назви: Providing administrative services Ukraine Interior Ministry and National Police
Предоставление административных услуг Министерством внутренних дел Украины и Национальной полицией
Автори: Йосифович, Данило
Yosifovich, Danilo
Иосифович, Даниил
Приналежність: Львівський державний університет внутрішніх справ
Lviv State University of Internal Affairs
Бібліографічний опис: Йосифович Д. Надання адміністративних послуг Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією / Данило Йосифович // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 876. — С. 131–137.
Bibliographic description: Yosifovich D. Providing administrative services Ukraine Interior Ministry and National Police / Danilo Yosifovich // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 876. — P. 131–137.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 876, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 876
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 342.924
Теми: публічно-владна діяльність
сервісні послуги
надання адмі- ністративних послуг
міжнародний досвід
Міністерство внутрішніх справ
контроль якості адміністративної послуги
стандарти адміністративних послуг
public ruling activities
services
administrative services
international experience
interior
quality control
administrative services
standards of administrative services
публично-властная деятельность
сервисные услуги
предоставление административных услуг
международный опыт
Министерство внутренних дел
контроль качества государственной услуги
стандарты административных услуг
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 131-137
Початкова сторінка: 131
Кінцева сторінка: 137
Короткий огляд (реферат): Досліджено загальні засади правового регулювання надання адмі- ністративних послуг в Україні. Розглянуто поняття та види адміністративних послуг. Проаналізовано нормативно-правові акти та наукові публікації, відображені у періодичних виданнях, засобах масової інформації та мережі Інтернет, які висвітлюють окремі питання надання адміністративних послуг Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією. Розглянуто функціонування сервісних центрів МВС України. Запропоновано можливі напрями поліпшення якості надання адміністративних послуг.
The article investigates the general principles of legal regulation of administrative services in Ukraine. The concept and types of administrative services. Analyzed the regulations and scientific publications appear in periodicals, mass media and the Internet, covering some issues of administrative services by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the National Police. We consider the operation of the service centers of MIA of Ukraine. The possible directions of improving the quality of administrative services
Статья посвящена исследованию общих принципов правового регулирования предоставления административных услуг в Украине. Рассмотрены понятие и виды административных услуг. Проанализированы нормативно-правовые акты и научные публикации, отраженные в периодических изданиях, средствах массовой информации и сети Интернет, которые освещают отдельные вопросы предоставления адми- нистративных услуг Министерством внутренних дел Украины и Национальной полицией. Рассмотрено функционирование сервисных центров МВД Украины. Предложены возможные направления повышения качества предоставления административных услуг.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41797
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Йосифович Д., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-р
http://zakon1
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-п
http://hsc.gov.ua/poslugi/poslugi-shho-nadayutsya-servisnimi-tsentram/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/327/2013
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-r
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-p
http://hsc.gov.ua/poslugi/poslugi-shho-nadayutsyaservisnimi-tsentram/
http://zakon4.rada.gov.ua/
Перелік літератури: 1. Адміністративне право України. Академічний курс [Текст] : підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : в 2 т. Т. 1 : Загальна частина / В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк [та ін.] / голов. редкол. : Авер’янов В. Б. – К. : Юридична думка, 2004. – 584 с.
2. Кузьменко О. В. Щодо доцільності запровадження інституту адміністративних послуг / О. В. Кузьменко // Право України. – 2007. – №6. – С. 15–17.
3. Писаренко Г. М. Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Писаренко Ганна Миколаївна. – Одеса, 2006. – 196 с.
4. Адміністративне право України : основні поняття [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. І. П. Голосніченка. – К. : ГАН, 2005. – 232 с.
5. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-р.
6. Про адміністративні послуги [Електронний ресурс]: Закон України від 6 вересня 2012 р. № 5203-17 / Верховна Рада України. – Режим доступу : http:// zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5203-17.
7. Про Національну поліцію [Електронний ресурс] : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. – Режим доступу : http://zakon1. rada.gov.ua/laws/show/580-19.
8. Про сервісні послуги та сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : Проект Закону України від 06.04.2015 № 2567. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/ webproc4_1?pf3511=54676.
9. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 №878. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-п.
10. Про адміністративні послуги [Електронний ресурс] : Закон України від 6 вересня 2012 р. / Верховна Рада України. – Режим доступу : http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17.
11. Тимощук В. П. Оцінка якості адміністративних послуг [Текст] / В. П. Тимощук, А. В. Кірмач. – К. : Факт, 2005. – 88 с.
12. Юридична енциклопедія [Текст] : в 6 т. Т. 5 : П-С / редколегія Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Вид-во “Укр. енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 1998. – 671 с.
13. Офіційний сайт Головного сервісного центру МВС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hsc.gov.ua/poslugi/poslugi-shho-nadayutsya-servisnimi-tsentram/
14. Про невідкладні заходи щодо прискорення здійснення економічних реформ [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 12 червня 2013 р. № 327/2013 / Президент України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/327/2013.
References: 1. Administratyvne pravo Ukrayiny. Akademichnyy kurs [Tekst] : pidruchnyk dlya stud. yuryd. spets. vyshchykh navch. zakl. : v 2 t. T. 1 : Zahal’na chastyna [Administrative Law of Ukraine. Academic course [Text]: textbook for the studio. lawyer special higher educators shut up : in 2 t. T. 1: the general part]. V. B. Aver’yanov, O. F. Andriyko, Yu. P. Bytyak [ta in.] / holov. redkol. : Aver’yanov, V. B. Kyiv : Yurydychna dumka Publ., 2004. 584 p.
2. Kuz’menko O. V. Shchodo dotsil’nosti zaprovadzhennya instytutu administratyvnykh posluh [As to the feasibility of introducing an institution of administrative services]. Pravo Ukrayiny. 2007. No 6. pp. 15–17.
3. Pysarenko H. M. Administratyvni posluhy v Ukrayini: orhanizatsiyno-pravovi aspekty: [Administrative services in Ukraine: organizational and legal aspects] dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07 “Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiyne pravo” / Pysarenko Hanna Mykolayivna. Odesa, 2006. 196 p.
4. Administratyvne pravo Ukrayiny : osnovni ponyattya [Tekst] : navchal’nyy posibnyk [Administrative Law of Ukraine: Key Concepts [Text]: Textbook]. Za zah. red. d-ra. yuryd. nauk, prof. I. P. Holosnichenka. Kyiv : HAN, 2005.232 p.
5. Pro skhvalennya Kontseptsiyi rozvytku systemy nadannya administratyvnykh posluh orhanamy vykonavchoyi vlady [On Approval of the Concept of Development of the System of Provision of Administrative Services by the Executive Bodies] : rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 15 lyutoho 2006 r. No 90-r. Kabinet Ministriv Ukrayiny. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-r.
6. Pro administratyvni posluhy [About administrative services]: Zakon Ukrayiny vid 6 veresnya 2012 r. No 5203-17. Verkhovna Rada Ukrayiny. Available at: http:// zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5203-17.
7. Pro Natsional’nu politsiyu [About the National Police]: Zakon Ukrayiny vid 02.07.2015 No 580-VIII. Available at: http://zakon1. rada.gov.ua/laws/show/580-19.
8. Pro servisni posluhy ta servisni tsentry Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny [About the service and service centers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine] : Proekt Zakonu Ukrayiny vid 06.04.2015 No 2567. Availadle at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/ webproc4_1?pf3511=54676.
9. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrayiny [On Approval of the Regulation on the Ministry of Internal Affairs of Ukraine] : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 28.10.2015 No 878. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-p.
10. Pro administratyvni posluhy [About administrative services] : Zakon Ukrayiny vid 6 veresnya 2012 r. / Verkhovna Rada Ukrayiny. Available at: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17.
11. Tymoshchuk V. P. Otsinka yakosti administratyvnykh posluh [Tekst] [Assessment of the quality of administrative services [Text]. V. P. Tymoshchuk, A. V. Kirmach. Kyiv : Fakt Publ., 2005. 88 p.
12. Yurydychna entsyklopediya [Tekst] : v 6 t. T. 5 : P-S [Legal Encyclopedia [Text]: 6 t. T. 5: P-S]. redkolehiya Yu. S. Shemshuchenko (vidp. red.) [ta in.]. Kyiv : Vyd-vo “Ukr. entsyklopediya” im. M. P. Bazhana Publ, 1998. 671 p.
13. Ofitsiynyy sayt Holovnoho servisnoho tsentru MVS Ukrayiny [Official site of the Main Service Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Available at: http://hsc.gov.ua/poslugi/poslugi-shho-nadayutsyaservisnimi-tsentram/
14. Pro nevidkladni zakhody shchodo pryskorennya zdiysnennya ekonomichnykh reform [On urgent measures to accelerate the implementation of economic reforms] : Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 12 chervnya 2013 r. No 327/2013 Prezydent Ukrayiny. Available at:http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/327/2013.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 876Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.