Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41772
Назва: Роль правосвідомості в процесі реалізації народного суверенітету
Інші назви: The role of legal awareness in the process of popular sovereignty realization
Роль правосознания в процессе реализации народного суверенитета
Автори: Богів, Ярина
Bohiv, Yaryna
Богив, Ярына
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Богів Я. Роль правосвідомості в процесі реалізації народного суверенітету / Ярина Богів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 540–547.
Bibliographic description: Bohiv Y. The role of legal awareness in the process of popular sovereignty realization / Yaryna Bohiv // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 861. — P. 540–547.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 861, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 861
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 321.01
325.455
Теми: правосвідомість
народна правосвідомість
народний суверенітет
демократія
народовладдя
вибори
референдум
народний контроль
народна ініціатива
народний спротив
legal awareness
national legal awareness
popular sovereignty
democracy
people’s power
elections
referendum
popular control
people’s initiative
popular resistance
правосознание
народное правосознание
народный суверенитет
демократия
народовластие
выборы
референдум
народный контроль
народная инициатива
народное сопротивление
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 540-547
Початкова сторінка: 540
Кінцева сторінка: 547
Короткий огляд (реферат): Розглянуто значення правосвідомості для реалізації народного суверенітету. Проаналізовано поняття народної правосвідомості як особливої форми суспільної свідомості. Обґрунтовано, що правову свідомість покладено в основу як безпосередньої, так і представницької демократії. Визначено вплив правосвідомості на практику застосування інститутів безпосередньої демократії. Досліджено вплив правосвідомості на такі форми прямого народовладдя як вибори, референдум, народний контроль та народна ініціатива, а також народний спротив. Виявлено, що ефективність цих інститутів демократії прямо залежить від рівня народної правосвідомості.
The significance of legal awareness in the process of popular sovereignty realization is considered in the article. The notion of national legal awareness as the peculiar form of public conscience is analyzed. It is proved that legal awareness forms the basis of both direct and representative democracy. The influence of legal awareness over the practical usage of direct democracy institutions is determined. The research is done into the impact of legal awareness on such forms of direct democracy as elections, referendum, popular control, people’s initiative and popular resistance. It is discovered that the effectiveness of these democracy institutions depends directly on the level of national legal awareness.
В статье рассмотрено значение правосознания в процессе реализации народного суверенитета. Проанализировано понятие народного правосознания как особая форма общественного сознания. Обосновано, что правовое сознание лежит в основе как непосредственной, так и представительной демократии. Определено влияние правосознания на практику применения институтов непосредственной демократии. Исследовано влияние правосознания на такие формы прямого народовластия как выборы, референдум, народный контроль и народная инициатива, а также народное сопротивление. Выявлено, что эффективность данных институтов демократии напрямую зависит от уровня народного правосознания.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41772
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Богів Я., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08
Перелік літератури: 1 .Четвернин В. А. Введение в курс общей теории права и государства :учеб. пособ. / В. А. Четвернин. – М. : Институт государства и права РАН. – 2003. – 204 с.
2. Корчака В. М. Правова природа поняття “народ” / В. М. Корчака // Форум права. – 2014. – № 3. – С. 141–149.
3. Калиновський Ю. Ю. Правосвідомість народу та “правосвідомість натовпу” : порівняльна характеристика / Ю. Ю. Калиновський // Гуманітарний часопис. – 2006. – № 4. – С. 79–86.
4. Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М. В. Цвіка /упоряд. : О. В. Петришин, С. В. Шевчук, О. Р. Дашковська та ін. ; відп.за вип. О. В. Петришин. – Х. : Право, 2010. – 272 с.
5. Прієшкіна О. В. Народний суверенітет як головна засада конституційного ладу України: загальнотеоретичні аспекти / О. В. Прієшкіна // Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918–1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса / уклад.: З. В. Кузнєцова, А. В. Левенець ; за заг. ред.: Л. О. Корчевна ; ОНУ ім. І. І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2013. – С. 170–181.
6. Конституційне право України / за ред. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. – К. : Український центр правничих студій, 1999. – 376 с.
7. Співак В. І. Проблеми розвитку правової культури виборів: зарубіжний та український досвід / В. І. Співак // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2007 – № 1 (7). – С. 56–65
8. Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М. В. Цвіка / упоряд. : О. В. Петришин, С. В. Шевчук, О. Р. Дашковська та ін. ; відп. за вип. О. В. Петришин. – Х. : Право, 2010. – 272 с.
9. Щербанюк О. В. Визначальна роль народного суверенітету для конституційного принципу народовладдя / О. В. Щербанюк // Альманах права. – 2012. – Вип. 3. – С. 462–466.
10. Рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2008 року № 1-2/2008 (справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі) [Електронний ресурс] // Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08
11. Мірошниченко Ю. Р. Проблеми сприйняття українського народу як носія сувернітету і єдиного джерела влади в конституційно-правовому вимірі / Ю. Р. Мірошниченко // Наше право. – 2015. – № 6. – С. 33–39.
12. Кравчук В. М. Контроль як форма реалізації народовладдя / В. М. Кравчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – Вип. 12(1). – С. 21–24.
13. Громадські слухання як засіб вирішення проблем територіальних громад : практ. посіб. / [М. Д. Городок, А. В. Карташов, О. О. Радченко, В. Ю. Стасюк] ; за заг. ред. М. Д. Городка – К. : 2015. – 108 с.
14. Кириченко В. М. Порівняльне конституційне право: модульний курс : навч. посібник для студ. вузів / В. М. Кириченко, О. М. Куракін; Запорізький нац. техн. ун-т, Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ, Запорізький юрид. ін-т . – К. : Центр учбової літ. (ЦУЛ), 2012. – 252 с.
15. Задорожня Г. В. Законодавчі повноваження Українського народу / Г. В. Задорожня // Юридичний вісник. – 2009. – № 3 (12). – С. 25–28.
16. Зборошенко Д. М. Право народу на опір в історико-правовій думці: від зародження до утвердження / Д. М. Зборошенко // Наукові записки НаУКМА. – Т. 181. Юридичні науки. – 2016. – С. 69–72.
17. Щербанюк О. В. Конституційний характер ідеї народного суверенітету / О. В. Щербанюк // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернівецький університет. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2012. – Вип. 636: Правознавство. – С. 48–53.
References: 1. Chetvernyn V.A. Vvedenye v kurs obshchey teoryy prava y hosudarstva.Uchebnoe posobye (Introduction to the course of general theory of right and state.Train aid). Moscow, Ynstytut hosudarstva y prava RAN, 2003, 204 p.
2. Korchaka V. M. Pravova pryroda ponyattya “narod” [Legal nature of concept “people”]. Forum prava, 2014,vol. 3, pp. 141–149.
3. Kalynovs'kyy Yu. Yu. Pravosvidomist' narodu ta “pravosvidomist' natovpu” : porivnyal'na kharakterystyka [Sense of justice of people and “sense of justice of crowd” : comparative description]. Humanitarnyy chasopys, 2006,vol. 4, pp. 79–86.
4. Problemy teoriyi prava i konstytutsionalizmu u pratsyakh M. V. Tsvika (Problems of theory of right and constitutionalism are in labours of M. V. Cvika). Kharkiv, 2010, 272 p.
5. Priyeshkina O. V. Narodnyy suverenitet yak holovna zasada konstytutsiynoho ladu Ukrayiny: zahal'noteoretychni aspekty [Folk sovereignty as main principle of constitutional line-up of Ukraine: general theoretic aspects]. Konstytutsiyno-pravovyy vymir v rozvytku pravovoyi systemy Ukrayiny : materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysvyach. 95-richchyu z dnya narodzhennya d-ra yuryd. nauk, professora Strel'tsova L'va Mykhaylovycha (1918–1979) [Constitutionally legal measuring in development of the legal system of Ukraine : materials of the International naukovo-praktichnoy conference, devoted 95-richchyu from the day of birth of doctor of legal sciences, professora of Strel'cova of Leo Mykhajlo (1918–1979)]. Odesa, 2013, pp. 170–181.
6. Tatsiy V. Ya, Pohorilko V. F., Todyky Yu. M. Konstytutsiyne pravo Ukrayiny [Constitutional right for Ukraine]. Kyiv, 1999, 376 p.
7. Spivak V. I. Problemy rozvytku pravovoyi kul'tury vyboriv: zarubizhnyy ta ukrayins'kyy dosvid [Problems of development of legal culture of elections: foreign and Ukrainian experience]. 2007, vol. 1(7), pp. 56–65.
8. O. V. Petryshyn, S. V. Shevchuk, O. R. Dashkovs'ka ta in. Problemy teoriyi prava i konstytutsionalizmu u pratsyakh M. V. Tsvika [Problems of theory of right and constitutionalism are in labours of M. V. Cvika]. Kharkiv, 2010, 272 p.
9. Shcherbanyuk O.V. Vyznachal'na rol' narodnoho suverenitetu dlya konstytutsiynoho pryntsypu narodovladdya [Determining role of folk sovereignty for constitutional principle of democracy]. 2012, vol 3, pp. 462–466.
10. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny vid 16 kvitnya 2008 roku 1-2/2008 (sprava pro pryynyattya Konstytutsiyi ta zakoniv Ukrayiny na referendumi) [A decision of Constitutional Court of Ukraine is from April, 16, 2008 # 1-2/2008 (business is about acceptance of Constitution and laws of Ukraine on a referendum)]. Avaible at; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08
11. Miroshnychenko Yu. R. Problemy spryynyattya ukrayins'koho narodu yak nosiya suvernitetu i yedynoho dzherela vlady v konstytutsiyno-pravovomu vymiri [Problems of perception of the Ukrainian people as a transmitter of suvernitetu and unique source of power in to constitutionally legal measuring].2015. vol 6. pp. 33–39.
12. Kravchuk V. M. Kontrol' yak forma realizatsiyi narodovladdya [Control as form of realization of democracy]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, 2014, vol. 12(1), pp. 21–24
13. M. D. Horodok., A. V. Kartashov, O. O. Radchenko, V. Yu. Stasyuk Hromads'ki slukhannya yak zasib vyrishennya problem terytorial'nykh hromad: praktychnyy posibnyk [Public listening as mean of decision of problems of territorial societies: practical manual]. Kyyiv, 2015, 108 p.
14. Kyrychenko V. M. Porivnyal'ne konstytutsiyne pravo : modul'nyy kurs: navch. posibnyk dlya stud. Vuziv [the Comparative constitutional right : module course: navch. a manual is for stud. institutes of higher]. Kyyiv, 2012, 252 p.
15. Zadorozhnya H. V. Zakonodavchi povnovazhennya Ukrayins'koho narodu [Legislative plenary powers of the Ukrainian people]. Yurydychnyy visnyk, 2009, vol 3 (12), pp. 25–28.
16. Zboroshenko D. M. Pravo narodu na opir v istoryko-pravoviy dumtsi: vid zarodzhennya do utverdzhennya [A right for people is on resistance in an istoriko-pravoviy mind: from an origin to assertion]. Naukovi zapysky NaUKMA, vol. 181, 2016, pp. 69–72
17. Shcherbanyuk O. V. Konstytutsiynyy kharakter ideyi narodnoho suverenitetu [Constitutional character of idea of folk sovereignty]. Chernivtsi, 2012, vol. 636, pp. 48–53.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 861Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.