Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41759
Назва: Початковий етап розслідування катувань, що їх вчиняють працівники Національної поліції
Інші назви: Initial stage of investigation of tortures that is accomplished by the employees of the National police
Начальный этап расследования пыток, совершаемых сотрудниками Национальной полиции
Автори: Коваль, Марія
Koval, Maria
Коваль, Мария
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Коваль М. Початковий етап розслідування катувань, що їх вчиняють працівники Національної поліції / Марія Коваль // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 454–460.
Bibliographic description: Koval M. Initial stage of investigation of tortures that is accomplished by the employees of the National police / Maria Koval // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 861. — P. 454–460.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 861, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 861
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 343.1
Теми: катування
стадія
початковий етап розслідування
досудове розслідування
torture
stage
initial stage of the investigation
pre-trial investigation
пытки
стадия
начальный этап расследования
досудебное расследование
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 454-460
Початкова сторінка: 454
Кінцева сторінка: 460
Короткий огляд (реферат): Досліджено думки різних науковців щодо початкового етапу розслідування загалом та розглянуто початковий етап розслідування катувань, що вчиняють працівники Національної поліції.
In this article investigated opinions of different scientists, in relation to the initial stage of investigation on the whole and the initial stage of investigation of tortures that is accomplished by the employees of the National police is considered.
В данной статье исследуется мнения различных ученых, по первоначального этапа расследования в целом и рассмотрены начальный этап расследования пыток, совершаемых сотрудниками Национальной полиции.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41759
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Коваль М., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2095-12
Перелік літератури: 1. Мілевський О. О. Початковий етап досудового розслідування злочинів, вчинюваних у зоні Чорнобильської АЕС / О. О. Мілевський // Міжнародний юридичний вісник: збірник науковихпраць Національного університету державної податкової служби України. – Вип. 1 (2). – 2015. – С. 108–114.
2. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина : підручник. Академічне видання / В. М. Тертишник. – К. : Алерта, 2014. – 440 с.
3. Мілевський О. П. Початковий етап досудового провадження у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) : дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / О. П. Мілевський. – К. : Акад. упр. МВС, 2010. – 208 с.
4. Ищенко Е. П. Алгоритмизация первоначального етапа расследования преступлений : автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / Е. П. Ищенко. – М., 1990. – 44 с.
5. Лунгу В. И. Первоначальный етап расследования преступлений: (процессуальный и организационны еаспекты) : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / В. И. Лунгу. – К., 1991. – 25 с.
6. Колонюк В. П. Расследование чищений денежных средств и ценных бумаг в сберегательных банках, совершенных путем кражи, грабежа, разбоя : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Колонюк Виктор Петрович. – К., 1991. – 18 с.
7. Сысоенко Г. И. Вопросы оптимизации расследования краж государственного или общественного имущества с проникновением в помещение или иное хранилище: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / Г. И. Сысоенко. – К., 1990. – 20 с.
8. Белкин Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. / Р. С. Белкин. – М. : Юристъ, 1997. – Т. 3. Криминалистическиесредства, приемы и рекомендации. – М. : Акад. МВД СССР, 1979. – 408 с.
9. Белкин Р. С. Введение в методику отдельных видов преступлений. Криминалистика / под. ред. А. И. Винберга. – М., 1959. – 510 с.
10. Кузьменко Н. К. Периодизация этапов в методике расследования преступлений / Н. К. Кузьменко // Методика расследования преступлений (общин положения) : Матер. науч.-практ. конф. – М., 1976. – С. 114–116.
11. Криминалистика : учебник / под. ред. Ю. Г. Корухова., В. Г. Коломацкого. – М. : Академия МВД СССР, 1984. – 458 с.
12. Кримінальний процесуальний кодекс України. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України : Закон України чинне законодавство з 19 листоп. 2012 р. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 382 с.
13. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії : Наказ МВС України від 19 листоп. 2012 р. № 1050 [Електронне видання]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2095-12
14.Чурікова І. В. Початок досудового розслідування у кримінальному процесі України / І. В. Чурікова // Юридичний часопис національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 2. – С. 226–231.
References: 1. Milevs'kyy O. O. Pochatkovyy etap dosudovoho rozsliduvannya zlochyniv, vchynyuvanykh u zoni Chornobyl's'koyi AES [The initial stage of the preliminary investigation of crimes exerted in the zone of the Chernobyl NPP] Mizhnarodnyyy urydychnyy visnyk: zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayinu. Vol. 1 (2) 2015. pp. 108–114.
2. Tertyshnyk V. M. Kryminal'nyy protses Ukrayiny. Osoblyva chastyna: pidruchnyk. Akademichne vydannya [Criminal proceedings in Ukraine. Special Section: textbook. Academic edition] Kyiv, Alerta Publ., 2014. 440 p.
3. Milevs'kyy O. P. Pochatkovyy etap dosudovoho provadzhennya u kryminal'nykh spravakh pro ukhylennya vid splatypodatkiv, zboriv (obov”yazkovykhplatezhiv): dys. nazdob. nauk. st.kand. yur. nauk: spets. 12.00.09 “Kryminal'nyy protses ta kryminalistyka; sudova ekspertyza; operatyvno-rozshukova diyal'nist'” [The initial stage of pre-trial proceedings in criminal cases of tax evasion, duties (mandatory payments)] Kyiv, Akad. upr. MVS Publ., 2010, 208 p.
4. Ishchenko E. P. Algoritmizatsiya pervonachal'nogo etapa rassledovaniya prestuplenii: avtoref. dis. Na soiskanie nauchn. stepenikand. yurid. nauk: spets. 12.00.09 [Originally algorithmic stages of investigation of crimes] Moscow, 1990, 44 p.
5. Lungu V.I. Pervonachal'nyi etap rassledovaniya prestuplenii: (protsessual'nyi i organizatsionny easpekty): avtoref. dis. na soiskanie nauchn. Stepeni kand. yurid. nauk: spets. 12.00.09 [The initial stage of investigation of crimes: (procedural and organizational aspects)] Kyiv, 1991, 25 p.
6. Kolonyuk V.P. Rassledovanie chishchenii denezhnykh sredstv i tsennykh bumag v sberegatel'nykh bankakh, sovershennykh putem krazhi, grabezha, razboya: dis. ... kand. yurid. nauk: 12.00.09 [The investigation of theft of cash and securities in the savings banks committed by theft, robbery] Kyiv, 1991. 18 p.
7. Sysoenko G. I. Voprosy optimizatsii rassledovaniya krazh gosudarstvennogo ili obshchestvennogo imushchestva s proniknoveniem v pomeshchenie ili inoe khranilishche: avtoref. avtoref. dis. na soiskanie nauchn. Stepeni kand. yurid. nauk: spets. 12.00.09 [Questions of the optimization of investigation of theft of state or public property with the penetration in the room or other storage] Kyiv, 1990. 20 p.
8. Belkin R. S. Kurskriminalistiki: v 3 t. [Criminology course] Moscow, Yurist Publ., 1997.408 p.
9. Belkin R. S. Vvedenie v metodiku otdel'nykh vidov prestuplenii. Kriminalistika [Introduction to the methodology of certain types of crimes. Criminalistics] Moscow, 1959, 510 p.
10.Kuz'menko N. K. Periodizatsiya etapov v metodike rassledovaniya prestuplenii [The periodization of the stages in the procedure of investigation of crimes] Metodika rassledovaniya prestuplenii (obshchie polozheniya): Mater. nauch.-prakt. konf. [Methods of investigation of crimes (general provisions)] Moscow, 1976, Pp. 114 – 116.
11. Kriminalistika: Uchebnik / pod. red. Yu. G. Korukhova., V. G. Kolomatskogo, [Criminal Law: Textbook] Moscow, Akademiya MVD SSSR Publ., 1984, 458 p.
12. Kryminal'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrayiny. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny u zv”yazku z pryynyattyam Kryminal'noho protsesual'noho kodeksu Ukrayiny : Zakon Ukrayiny chynne zakonodavstvo z 19 lystop. 2012 r. [The Criminal Procedure Code of Ukraine. On amendments to some legislative acts of Ukraine in connection with the adoption of the Criminal Procedure Code of Ukraine] Kyiv, PALYVODA A. V. Publ, 2012, 382 p.
13. Pro zatverdzhennya Instruktsiyi pro poryadok vedennya yedynoho obliku v orhanakh i pidrozdilakh vnutrishnikh sprav Ukrayiny zayav i povidomlen' pro vchyneni kryminal'ni pravoporushennya ta inshi podiyi ta polozhen' pro komisiyi : Nakaz MVS Ukrayiny vid 19 lystop. 2012 r. No 1050 [On approval of the Instruction on the order of a single accounting bodies and departments of Interior of Ukraine statements and reports on committed criminal offenses and other events, and the provisions of the Commission] Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2095-12
14. Churikova I. V. Pochatok dosudovohor ozsliduvannya u kryminal'nomu protsesi Ukrayiny [Beginning of thr pretrial investigation in the criminal process Ukraine] Yurydychnyy chasopys natsional'noyi akademiyi vnutrishnikh sprav, 2013. Vol. 2. pp. 226–231.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 861Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.