Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41758
Назва: Детермінанти виникнення та діяльності організованих терористичних об’єднань
Інші назви: Determinants of origin and associations organized terrorist
Детерминанты возникновения и деятельности организованных террористическихобъединений
Автори: Канцір, Володимир
Серкевич, Ірина
Kantsir, Volodymyr
Serkevych, Iryna
Канцир, Владимир
Серкевич, Ирина
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Львівський державний університет внутрішніх справ
Бібліографічний опис: Канцір В. Детермінанти виникнення та діяльності організованих терористичних об’єднань / Володимир Канцір, Ірина Серкевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 447–453.
Bibliographic description: Kantsir V. Determinants of origin and associations organized terrorist / Volodymyr Kantsir, Iryna Serkevych // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 861. — P. 447–453.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 861, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 861
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 343.326
343.9
Теми: тероризм
терористичний акт
організовані терористичні об’єднання
організована злочинність
детермінанти
terrorism
act of terrorism
organized terrorist association
organized crime
determinants
терроризм
террористический акт
организованные терро- ристические объединения
организованная преступность
детерминанты
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 447-453
Початкова сторінка: 447
Кінцева сторінка: 453
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано об’єктивні та суб’єктивні детермінанти, які впливають на виникнення та діяльність організованих терористичних об’єднань. Об’єктивні детермінанти є причиною до об’єднання окремих індивідів у такі організації. Суб’єктивні детермінанти сприяють членству особи в терористичному об’єднанні.
Annotation: the article is devoted to the analysis of objective and subjective determinants influencing the emergence and activities of organized terrorist groups. The objective determinants are the occasion to unite individuals in such organizations. Subjective determinants contribute to a person's membership in a terrorist association.
Аннотация: статья посвящена анализу объективных и субъективных детерминант, влияющих на процесс возникновения и деятельности организованных террористических объединений. Объективные детерминанты выступают поводом к объединению отдельных индивидов в такие организации. Субъективные детерминанты способствуют членству лица в террористическом объединении.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41758
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Канцір В., Серкевич І., 2017
Перелік літератури: 1. Антипенко В. Ф. Теории мирового развития и антитеррористическое право. Логика сопрягаемости : монография / В. Ф. Антипенко; Служба безопасности Украины, Институт оперативной деятельности и государственной безопасности. – Киев, 2007. – 440 с.
2. Антонян Ю. М. Терроризм: криминологическое и уголовно-правовое исследование / Ю. М. Антонян. – Москва : Щит-М, 1998. – 306 с.
3. Гавриш С. Відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації в проекті КК України: окремі проблеми / С. Гавриш, В. Ємельянов // Право України. – 2000. – № 10. – С. 41–43.
4. Ємельянов В. П. Злочини терористичної спрямованості / В. П. Ємельянов; Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України. – Харків : Рубікон, 1997. – 160 с.
5. Канарев В. А. Организованные преступные формирования: вопросы квалификации : автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право” / В. А. Канарев. – Москва, 2002. – 20 c.
6. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 14 травня 2012 року: (офіційний текст). – К. : А. В. Паливода, 2012. – 216 с. – (Кодекси України). – Ст. 258.
7. Кримінологія : навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов, О. М. Джужа. – К. : Вид. Паливода А. В., 2006. – 264 с.
8. Ліпкан В. А. Тероризм і національна безпека України / В. А. Ліпкан. – К. : Знання, 2000. – 184 с.
9. Ліпкан В. А. Боротьба з тероризмом / В. А. Ліпкан, Д. Й. Никифорчук, М. М. Руденко. – К. : Знання України, 2002. – 254 с.
10. Лунеев В. В. Преступность ХХ века. Мировой криминологический анализ / Виктор Васильевич Лунеев. – М., 1997. – 285 c.
11. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 05.04.2001 р. / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К. : Каннон, 2001. – 1104 с.
12. Орлов П. І. Поняття організованої групи в новому Кримінальному кодексі України: теоретичний аналіз / П. І. Орлов, Д. П. Альошин // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – Спецвипуск. – С. 104–106.
13. Преступления террористической направленности: уголовное преследование на досудебных стадиях / В. И. Иванов та ін.; под науч. ред. О. Н. Коршуновой. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 435 с.
14. Семикін М. В. Створення терористичної групи чи терористичної організації: кримінально-правове дослідження : монографія / М. В. Семикін ; за заг. ред. В. П. Ємельянова; Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство освіти і науки України, Національний університет внутрішніх справ, Донец. нац. ун-т. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 145 с.
15. Солодовников С. А. Терроризм и организованная преступность: монография / C. А. Солодовников. – М. : Закон и право, 2008. – 176 с.
16. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части : учебник / под ред. Е. Л. Стрельцова. – Xарьков : Одиссей, 2002. – 672 с.
References: 1. Antipenko V. F. Teorii mirovogo razvitija i antiterroristicheskoe pravo. Logika soprjagaemosti: monografija; Sluzhba bezopasnosti Ukrainy, Institut operativnoj dejatel'nosti i gosudarstvennoj bezopasnosti. [Theories of world development and anti-terrorism law. Logic sopryagaemosti: monograph. VF Antipenko; Security Service of Ukraine, the Institute of operational and national security]. Kiev, 2007. 440 р.
2. Antonjan Ju. M. Terrorizm: kriminologicheskoe i ugolovno-pravovoe issledovanie [Terrorism: criminological and criminal-legal research]. Moscow, 1998. 306 p.
3. Havrysh S. Vidpovidal'nist' za stvorennya terorystychnoyi hrupy chy terorystychnoyi orhanizatsiyi v proekti KK Ukrayiny: okremi problemy Pravo Ukrayiny [Responsibility for the creation of a terrorist group or a terrorist organization in the draft Criminal Code of Ukraine: some problems]. Kyiv, 2000, number 10. P. 41-43.
4. Yemel'yanov V. P. Zlochyny terorystychnoyi spryamovanosti. Naukovo-doslidnyy instytut vyvchennya problem zlochynnosti Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny [The crimes of terrorist orientation. Kharkiv], 1997. 160 p.
5. Kanarev V. A. Organizovannye prestupnye formirovanija: voprosy kvalifikacii: avtoref. dis. na soiskanie uchen. stepeni kand. jurid. nauk: spec. 12.00.08 “ugolovnoe pravo i kriminologija; ugolovnoispolnitel'noe pravo”. [Organized criminal groups: qualification questions]. Moscow, 2002. 20 p.
6. Kryminal'nyy kodeks Ukrayiny: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopovnennyamy stanom na 14 travnya 2012 roku: (ofitsiynyy tekst) [The Criminal Code of Ukraine: current legislation (official text). Kyiv, 2012. 216 p.
7. Kryminolohiya: navchal'nyy posibnyk Yu. F. Ivanov, O. M. Dzhuzha. [Criminology: textbook]. Kyiv, 2006. 264 p.
8. Lipkan V. A. Teroryzm i natsional'na bezpeka Ukrayiny [Terrorism and national security of Ukraine]. Kyiv, 2000. 184 p.
9. Lipkan V. A. Borot'ba z teroryzmom [The struggle against terrorism]. Kyiv, 2002. 254 p.
10. Luneev V. V. Prestupnost' HH veka. Mirovoj kriminologicheskij analiz [World criminological analysis]. Moscow, 1997. 285 p.
11. Naukovopraktychnyy komentar Kryminal'noho kodeksu Ukrayiny vid 05.04.2001 r. za red. M. I. Mel'nyka, M. I. Khavronyuka [Scientific and practical commentary of the Criminal Code of Ukraine]. Kyiv, 2001. 1104 p.
12. Orlov P. I. Ponyattya orhanizovanoyi hrupy v novomu Kryminal'nomu kodeksi Ukrayiny: teoretychnyy analiz. Visnyk Natsional'noho universytetu vnutrishnikh sprav [The notion of an organized group in the new Criminal Code of Ukraine]. Kyiv, 2002. 106 p.
13. Prestuplenija terroristicheskoj napravlennosti: ugolovnoe presledovanie na dosudebnyh stadijah V. I. Ivanov ta іn.; pod nauch. red. O. N. Korshunovoj. [Terrorist crimes: criminal prosecution in the pre-trial stages]. St. Peterburgb, 2003. 435 p.
14. Semykin M. V. Stvorennya terorystychnoyi hrupy chy terorystychnoyi orhanizatsiyi: kryminal'no-pravove doslidzhennya: monohrafiya; za zah. red. V. P. Yemel'yanova; Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrayiny, Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny, Natsional'nyy universytet vnutrishnikh sprav, Donets. nats. un-t. [Creating a terrorist group or terrorist organization, penal investigation]. Kharkiv, 2003. 145 p.
15. Solodovnikov S. A. Terrorizm i organizovannaja prestupnost': monografija. [Terrorism and organized crime]. Moscow, 2008. 176 p.
16. Ugolovnoe pravo Ukrainy. Obshhaja i Osobennaja chasti: uchebnik pod red. E. L. Strel'cova. [Criminal Law of Ukraine. General and Special parts]. Kharkov, 2002. 672 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 861Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.