Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41746
Назва: Виконання іпотечного зобов’язання: становлення та розвиток
Інші назви: Of mortgage commitment: formation and development
Выполнение ипотечного обязательства: становление и развитие
Автори: Дмитренко, Емілія
Дмитренко, Володимир
Dmytrenko, Emilia
Dmytrenko, Volodymyr
Дмитренко, Эмилия
Дмитренко, Владимир
Приналежність: ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
SHEE “Kyiv National Economic University
Research Institute of Private Law and Entrepreneurship Academician FG Burchak NAPrN Ukraine
Бібліографічний опис: Дмитренко Е. Виконання іпотечного зобов’язання: становлення та розвиток / Емілія Дмитренко, Володимир Дмитренко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 380–386.
Bibliographic description: Dmytrenko E. Of mortgage commitment: formation and development / Emilia Dmytrenko, Volodymyr Dmytrenko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 861. — P. 380–386.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 861, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 861
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 347.27
Теми: іпотека
зобов’язання
іпотечне зобов’язання
виконання іпотечного зобов’язання
іпотекодержатель
іпотекодавець
mortgages
bonds
mortgage obligations
mortgage fulfillment of obligations
mortgagee
mortgagor
іпотека
обязательство
ипотечное обязательство
выполнение ипотечного обязательства
ипотекодержатель
ипотекодатель
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 380-386
Початкова сторінка: 380
Кінцева сторінка: 386
Короткий огляд (реферат): Розкрито становлення й розвиток інституту виконання іпотечного зобов’язання. Проаналізовано правове регулювання цього інституту у різні періоди розвитку цивільного законодавства. Значну увагу звернено на питання зародження іпотеки і виконання зобов’язання, що виникає з неї, у часи Давньої Греції та Давнього Риму. Визначено особливості цього інституту у період Середньовіччя та Нового часу. Окремо проаналізовано особливості виконання іпотечного зобов’язання у законодавстві, що діяло на українських землях. Також розглянуто сучасний стан правового регулювання виконання іпотечного зобов’язання у цивільному законодавстві України.
The article deals with the formation and development of institute of execution of mortgage obligations. Legal regulation of this institution was analyzed in different periods of civil law. Special attention was paid to the birth of the mortgage and execution of obligation from times of ancient Greece and ancient Rome. The features of this institution in the Middle Ages and in modern times were defined. Separately, we studied the peculiarities of mortgage execution obligation under the law in force in Ukrainian lands during historical times. Also we’ve described the current state of regulation of mortgage obligations in civil legislation of Ukraine.
В статье раскрыто становление и развитие института исполнения ипотечного обязательства. Проанализированы правовое регулирование этого института в разные периоды развития гражданского законодательства. Значительное внимание уделено вопросам зарождения ипотеки и исполнения обязательства, возникающего из нее, во времена Древней Греции и Древнего Рима. Определены особенности этого института в период Средневековья и Нового времени. Отдельно проанализированы особенности выполнения ипотечного обязательства в законодательстве, которое действовало на украинских землях. Также рассмотрено современное состояние правового регулирования исполнения ипотечного обязательства в гражданском законодательстве Украины.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41746
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Дмитренко Е., Дмитренко В., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3262
http://yurist-online
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1540-06
http://yurist-online.org
Перелік літератури: 1. Герц А. А. Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу : автореф. дис. канд. юрид. наук / 12.00.03 / А. А. Герц. – Львів, 2006 – 20 с.
2. Журавель А. В. Розвиток інституту іпотеки в Україні: історичний досвід, проблеми та перспективи : автореф. дис. канд. юрид. наук /12.00.01 / А.В. Журавель. – Х., 2009. – 20 с.
3. Чопко Ю. Забезпечення виконання зобов’язань / Ю. Чопко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3262
4. Благая І. Історія правового інституту застави і сучасність / І. Благая // Право України. – 2000. – № 1. – С. 41–44.
5. Захарченко П. П. Історія держави і права України : підручник / П. П. Захарченко. – К. : Атіка, 2005 – 368 с.
6. Історія українського права : навч. посіб. / І. А. Безклубий, І. С. Гриценко, О. О. Шевченко та ін. – К. : Грамота, 2010. – 336 с.
7. Пучковская И. И. Ипотека: залог недвижимости : монография / И.И. Пучковская. – Х. : Консум, 1997. – 132 с.
8. Цивільний кодекс Української РСР від 16.12.1922 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://yurist-online. org/ laws/ codes/ ex/ civilnyi_ kodeks_usrr_1922.pdf
9. Цивільний кодекс Української РСР від 18.07.1963 р. №1540-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1540-06.
10. Журавель А.В. Розвиток інституту іпотеки в Україні / А.В. Журавель // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – № 2. – С. 66–69.
11. Про заставу : Закон України від 02.10.1992 №2654-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47. – Ст. 642.
12. Див.: Про іпотеку : Указ Президента України від 14.06.1999 р. № 64 //Офіційний вісник України. – 1999. – № 24. – С. 53; Про проект Закону України про іпотеку : Постанова Верховної Ради України від 07.07.1999 р. № 840-ХІУ [Електронний ресурс]. – Режимдоступу : http: // zakon4. rada. gov.ua/laws/show/en/839-14.
13. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
14. Про іпотеку : Закон України від 05.06.2003 р. № 898-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 313.
References: 1. Herts A. A. (2006). Ipoteka pidpryyemstva yak yedynoho maynovoho kompleksu [Mortgage of enterprise as an onlyproperty complex]. Avtoref. dys. kand. yuryd. nauk, 12.00.03. L'viv,20 p. [in Ukrainian].
2. Zhuravel' A. V. (2009). Rozvytok instytutu ipoteky v Ukrayini: istorychnyy dosvid, problemy ta perspektyvy [Development of institute of mortgage in Ukraine: historicalexperience, problems and prospects]. Avtoref. dys. kand. yuryd. nauk, 12.00.01. Kharkiv, 20 p. [in Ukrainian].
3. Chopko Y. Zabezpechennya vykonannya zobovyazan' [Providing of fulfiling of obligations]:http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3262. [in Ukrainian].
4. Blahaya I. (2009) Istoriya pravovoho instytutu zastavy i suchasnist' [History of legal institute of mortgage and nowadays]. Pravo Ukrayiny [Law of Ukraine], 1, p.41-44. [in Ukrainian].
5. Zakharchenko P. P. (2005). Istoriya derzhavy i prava Ukrayiny [History of the state and law of Ukraine]. Pidruchnyk. Kyiv. Atika, 368 p. [in Ukrainian].
6. Istoriya ukrayins'koho prava [History of the Ukrainian law]. (2009). Navchal'nyy posibnyk. Kyiv.Hramota, 336 p. [in Ukrainian].
7. Puchkovskaya Y. Y. (1997). Ipoteka : zalog nedvizhymosti [A mortgage: a mortgage of the realestate].Monohrafyya. Kharkiv.Konsum, 132 p. [in Ukrainian].
8. Tsyvilnyi kodeks Ukrainskoi RSR [The civil code of Ukrainian SSR](1922) :http://yurist-online.org /laws/codes/ex/civilnyi_ kodeks_usrr_1922.pdf..
9. Tsyvilnyi kodeks Ukrainskoi RSR [The civil code of Ukrainian SSR](1963), 1540-VI: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1540-06.
10. Zhuravel A.V. (2008). Rozvytok instytutu ipoteky v Ukraini [Development of institute of mortgage in Ukraine]. Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys [South Ukrainian legal journal].2, 66-69 p. [in Ukrainian].
11. Pro zastavu [On pledge] (02.10. 1992). Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [News of the Supreme Council Of Ukraine].47,st. 642. [in Ukrainian].
12. Dyv.: Pro ipoteku [On the mortgage] (1999). Ukaz Prezydenta Ukrainy, 64. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy[The official Bulletin of Ukraine]. 24, st. 53 [in Ukrainian]; Pro proekt Zakonu Ukrainy pro ipoteku [On the draft Law of Ukraine on mortgage] (1999). Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy, 840 : http: // zakon4. rada.gov.ua/laws/show/en/839-14.
13. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The civil code of Ukraine] (2003), 435-IV.Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy[News of the Supreme Council Of Ukraine].40-44, st.356.[in Ukrainian].
14. Pro ipoteku [On the mortgage] (2003). Zakon Ukrainy.898-IV.Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy[The Supreme Council Of Ukraine]. 38, st.313. [in Ukrainian].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 861Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.