Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41722
Title: Гармонізація законодавства України і Європейського Союзу про адміністративну відповідальність у сфері трудової міграції
Other Titles: Harmonization legislation of Ukraine and European Union about administrative responsibility in the area of labor migration
Гармонизация законодательства украины и Европейского Союза об административной ответственности в сфере трудовой миграции
Authors: Бортник, Надія
Єсімов, Сергій
Bortnyk, Nadia
Esimov, Serge
Бортнык, Надия
Есимов, Сергей
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Бортник Н. Гармонізація законодавства України і Європейського Союзу про адміністративну відповідальність у сфері трудової міграції / Надія Бортник, Сергій Єсімов // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 232–240.
Bibliographic description (International): Bortnyk N. Harmonization legislation of Ukraine and European Union about administrative responsibility in the area of labor migration / Nadia Bortnyk, Serge Esimov // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 861. — P. 232–240.
Is part of: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 861, 2017
Journal/Collection: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Issue: 861
Issue Date: 28-Mar-2017
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 342. 951
351.755
Keywords: адміністративна відповідальність
трудова міграція
адмі- ністративні правопорушення
гармонізація законодавства
Європейський Союз
administrative responsibility
labor migration
administrative offenses
harmonization of legislation
European Union
административная ответственность
трудовая миграция
административных правонарушениях
гармонизация законодательства
Европейский Союз
Number of pages: 9
Page range: 232-240
Start page: 232
End page: 240
Abstract: У статті розглянуто теоретичні та прикладні аспекти нормативно-правового регулювання адміністративної відповідальності у сфері трудової міграції. Проаналізовано склади адміністративних правопорушень у сфері трудової міграції, передбачені чинним законодавством. Розглянуто окремі аспекти гармонізації національного законодавства щодо адміністративної відповідальності з законодавством країн-членів Європейського Союзу. Визначено проблемні питання та запропоновано шляхи вдосконалення нормативно-правової бази.
The article deals with the theoretical and practical aspects of regulation of administrative responsibility in the sphere of labor migration. Analyzes of administrative violations in the sphere of labor migration provided by law. We consider some aspects of harmonization of national legislation on administrative responsibility to the legislation of the Member States of the European Union. The identified issues and proposed ways to improve the regulatory framework.
В статье рассматриваются теоретические и прикладные аспекты нормативно- правового регулирования административной ответственности в сфере трудовой миграции. Анализируются составы административных правонарушений в сфере трудовой миграции предусмотренные действующим законодательством. Рассматри- ваются отдельные аспекты гармонизации национального законодательства об административной ответственности с законодательством стран-членов Европейского Союза. Определены проблемные вопросы и предлагаются пути совершенствования нормативно-правовой базы.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41722
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Бортник Н., Єсімов С., 2017
URL for reference material: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1409-15/paran9#n9
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/437-2013-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1432-2015-%D1%80/paran2#n2
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/287/2015
References (Ukraine): 1. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37.– Ст. 446.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст.1122.
3. Про затвердження Змін до Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства: Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України від 22.10.2015 р. № 1274/677 //[Електронний ресурс]. – Режим доступу:[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1409-15/paran9#n9].
4. Ортинський В. Міграція як соціально-політичне явище і її вплив на Україну / В. Ортинський // Міграція: сучасний стан, причини і наслідки. Збірник тез доповідей круглого столу, (м. Львів, 27 травня 2016 р.) [у 2-х ч.] / Відп. за вип. Н. П. Бортник; каф-ра адміністративного та інформаційного права ІНПП Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – Київ: ПП “Леся”, 2016.– Ч. 1. – С. 40–43.
5. Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2016 р. № 437 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/437-2013-%D0%BF].
6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянства і врегулювання окремих питань, пов’язаних з протидією нелегальній міграції: Закон України від 19.05.2016 р. № 1379-VIII //Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 27.– Ст. 521.
7. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22.09.2011 р. № 3773-VI // Відомості Верховної Ради України.– 2012.– № 19–20. – Ст. 179.
8. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16.09.2014 р. № 1678-VII // Відомості Верховної Ради України.– 2014.– № 40. – Ст. 2021.
9. Про внесення змін до Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України:розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1432-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1432-2015-%D1%80/paran2#n2].
10. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки України”: Указ Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/287/2015].
References (International): 1. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny [The code of administrative proceedings of Ukraine]. ThelawofUkraineonJune 06, 2005.
2. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya [The code of Ukraine about administrative offences]. ThelawofUkraineonDecember 07, 1984.
3. Pro zatverdzhennya Zmin do Instruktsiyi pro prymusove povernennya i prymusove vydvorennya z Ukrayiny inozemtsiv ta osib bez hromadyanstva [On approval of Amendments to the regulations on forced return and forced expulsion from Ukraine of foreigners and persons without citizenship]. Order of the Ministry of internal Affairs of Ukraine, Security Service of Ukraine on October 22, 2015. Availadle at:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1409-15/paran9#n9.
4. Ortyns'kyy V. Mihratsiya yak sotsial'no-politychne yavyshche i yiyi vplyv na Ukrayinu “Migration as a socio-political phenomenon and its impact on Ukraine” [Migration: current situation, causes and consequences. The proceedings of the round table]. Lviv: Les Publ., 2016, 40–43 pp.
5. Pytannya vydachi, prodovzhennya diyi ta anulyuvannya dozvolu na zastosuvannya pratsi inozemtsiv ta osib bez hromadyanstva [The question of issuance, prolongation and cancellation of permits to use labour of foreigners and persons without citizenship]. Resolution Of The Cabinet Of Ministers Of Ukraine on May 27, 2016. Availadle at:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/437-2013-%D0%BF.
6. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo udoskonalennya polozhen' sudovoho zakhystu inozemtsiv ta osib bez hromadyanstva i vrehulyuvannya okremykh pytan', pov"yazanykh z protydiyeyu nelehal'niy mihratsiyi [On amendments to some legislative acts of Ukraine regarding improvement of judicial protection of foreigners and persons without citizenship and the settlement of certain issues related to the prevention of illegal migration].ThelawofUkraineonMay 19, 2016.
7. Pro pravovyy status inozemtsiv ta osib bez hromadyanstva [On the legal status of foreigners and persons without citizenship]. ThelawofUkraineonSeptember 22, 2011.
8. Pro ratyfikatsiyu Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyis torony, ta Yevropeys'kym Soyuzom, Yevropeys'kym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi iyikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony [On ratification of the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European atomic energy community and their member States, on the other hand]. ThelawofUkraineonSeptember 16, 2014.
9. Pro vnesennya zmin do Natsional'noho planu zakhodiv z vykonannya druhoyi fazy Planu diy shchodo liberalizatsiyi Yevropeys'kym Soyuzom vizovoho rezhymu dlya Ukrayiny [On amendments to the national action plan on implementing the second phase of the action Plan on liberalization the EU visa regime for Ukraine].Order of The Cabinet Of Ministers Of Ukraine on May 27, 2016.Availadle at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1432-2015-%D1%80/paran2#n2.
10. Pro rishennya Rady natsional'noyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 6 travnya 2015 roku “Pro Stratehiyu natsional'noyi bezpeky Ukrayiny” [The decision of the Council of national security and defense of Ukraine from may 6, 2015 "About Strategy of national security of Ukraine"]. The Decree Of The President Of Ukraine onMay26, 2015.Availadle at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.
Content type: Article
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2017. – № 861Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.