Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41695
Title: Археологія замчищ Західної України: історія та перспективи дослідження
Authors: Терський, С. В.
Омельчук, Б. А.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Інститут екології, природокористування та туризму
Bibliographic description (Ukraine): Терський С. В. Археологія замчищ Західної України: історія та перспективи дослідження / С. В. Терський, Б. А. Омельчук // Historical and Cultural Studies. – 2016. – Volume 3, number 1. – P. 125–129. – Бібліографія: 18 назв.
Journal/Collection: Historical and Cultural Studies
Issue Date: 2016
Publisher: Lviv Polytechnic Publishing House
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 902(477.83)
Keywords: археологічні знахідки
реставраційні роботи
замки
Львівщина
розкопки
archaeological
restoration work
castles
Lviv
excavations
Number of pages: 125-129
Abstract: Проаналізовано процес археологічного дослідження замків та замчищ Прикарпаття та Волині. У Західних областях України та на Львівщині, зокрема на це звернено недостатню увагу, хоча зрідка реставраційні роботи в замках поєднані з розкопками. Обґрунтовано висновок про важливу роль археологічних матеріалів для з’ясування багатьох аспектів функціонування замків. The article analyzes the process of archaeological research locks and locks’site Carpathians and Volyn. It was shown the growth of public interest in the preservation and restoration of castles of Western Ukraine. The modern typology attractions. Defined stages of the castle archaeology Ukraine. It is established that XIV–XVI centuries. characteristic of the region are castles type “motte and bailey”. Since the end of the XVI century. become the dominant type of bastion castles. Today mapped locks Carpathians and Volyn conducted targeted saving research in the fortress of the district. Dniester and the castles of Transcarpathia (Nevytske, Hust). The results of the study an important royal castle in sea level. Rakoczi Castle, defending the crossing over the river. Southern Bug 2.5 km east of the castle town Medzhybizh in the floodplain. Southern Bug. Found that in Western Ukraine and Lviv region, including archaeological research of locks so far paid insufficient attention, although occasionally the restoration work in the castles are connected with the excavation. Today, much of medieval castles lost its ground and walls of their study lies entirely in the field of archaeology. Examples detect collections of artifacts in the study of locks. These collections not only provide a more complete picture of the composition and origin of arms castle garrison, but most often the case with customs more fully characterize the trade. Grounded conclusion about the importance of archaeological materials to clarify many aspects of the locks.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41695
Copyright owner: © Терський C. В., Омельчук Б. А., 2016
References (Ukraine): 1. Гупало В. Археологічні дослідження у Дубні / В. Д. Гупало // Дубно і світ. Міжнародна ювілейна науково- практична конференція, присвячена 900-річчю міста Дубна, 25–26.08.2000 р. – Дубно, 2000. – С. 37–38. 2. Виногродська Л. Археологічні дослідження оборонних споруд у Cатанові / Л. Виногродська // Археологія & фортифікація України. Збірник матеріалів Шостої Міжнародної науково-практичної конференції / [редкол.: О. О. Заремба (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 421–429. 3. Войтюк О. П. Дорогобузький замок литовсько-польської доби (за матеріалами розкопок Нікольченка Ю. М. у 70-х роках XX ст.) / О. П. Войтюк // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. VIII. – Рівне, 2010. – С. 121–126. 4. Войтюк О. П. Фортеці над Горинню в XV–XVII ст. / О. П. Войтюк // Кра- єзнавство та музейна справа в Україні : матер. Всеукр. наук.-краєзнавчої конф., присвяченої 145-річчю заснування Житомирського обласного краєзнавчого музею. – Житомир, 2010. – С. 243–250. 5. Войтюк О. П. Дослідження пам’яток литовсько-польської доби в Рівненському р-ні / О. П. Войтюк // Археологічні відкриття в Україні (далі – АВУ) в 2013 р. – К., 2014. – С. 225–228. 6. Дзембас О. В. Розкопки Невицького замку / О. В. Дзембас // АВУ в 2011 р. – К., 2012.– С. 159–160. 7. Каша М. Є. Історія дослідження шляхетських замків Центральної Волині / М.Є. Каша // Військово-науковий вісник. – Вип. 18. – Львів : АСВ, 2012. – С. 231–238. 8. Каша М. Є. Середньовічні замки та фортеці Західної Волині як об’єкти пам’ятко-охоронної діяльності (1920–1930-і рр.) / М. Є. Каша // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – № 784: Держава та армія. – 2014. – С. 148–152. 9. Каша М. Є. З історії вивчення давніх оборонних укріплень Галичини та Волині у XIX–на початку XX ст. / М. Є. Каша // Військово-науковий вісник. – Вип. 22. – Львів : АСВ, 2014. – С. 231–238. 10. Омельчук Б. Шляхетські замки Західного Поділля у світлі архітектурно-археологічних досліджень / Б. Омельчук // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – № 752: Держава та армія. – 2013.– С. 26–24. 11. Панишко С. Д. Спроба реконструкції зовнішнього вигляду пізньо- середньовічних укріплень “motte and bailey” на Волині за їх зовнішніми морфологічними ознаками / С. Д. Панишко // Вісник Національного університету “Львівська політех- ніка”. – № 784: Держава та армія. – 2014. – С. 252–262. 12. Погорілець О. Г. Дослідження залишків укріплення періоду пізнього середньовіччя поблизу смт Меджибіж Летичівського р-ну Хмельницької обл. / О. Г. Погорілець, С. М. Стопенчук // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2002. – Вип. 11. – С. 24–28. 13. Прохненко І. А. Розкопки Королівського замку Нялаб / І. А. Прохненко, М.А. Жиленко // АВУ в 2013 р. – К., 2014. – С. 132–133. 14. Прохненко І. А. Розкопки Королівського замку Нялаб / І.А. Прохненко // АВУ в 2014 р. – К., 2015. – С. 46–47. 15. Строцень Людмила. Археологічні досліджен- ня замків Тернопілля / Л. Строцень // Волино-Подільські археологічні студії. – Випуск ІІІ. Пам’яті Ю. М. Малєєва (1941–2006). – Луцьк, 2012. – С. 192–196. 16. Терський С. В. Лучеськ X–XV ст. / С. В. Терський. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2006.– 232 с. 17. Терський С. В. Дерев’яні шляхетські замки Волині / С. В. Терський // Od Zborowa do NATO (1649–2009). Studia z dziejow stosunkow polsko-ukrainskich od XVII do XXI wieku. Monografia naukowa. – T. 1: Historia.– Toruń, 2009. – S. 44–51. 18. Prusicka-Kołcon Ewa. Wyniki badań tzv. gródka stożkowatego w Gozdowie, stan. 1, pow. Hrubieszów / Е. Prusicka-Kołcon // Archeologia Polski Środkowowschodniej. – T. IV. – Lublin-Chełm-Zamość, 1999. – S. 191–196.
References (International): 1. Hupalo V. (2000), Arkheolohichni doslidzhennya u Dubni, Dubno i svit. Mizhnarodna yuvileyna naukovopraktychna konferentsiya, prysvyachena 900-richchyu mista Dubna, 25–26. 08. 2000 r., Dubno, pp. 37–38. 2. Vynohrods’ka L. (2016) Arkheolohichni doslidzhennya oboronnykh sporud u Catanovi, Arkheolohiya & fortyfikatsiya Ukrayiny. Zbirnyk materialiv Shostoyi Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, Kamyanets’-Podil’s’kyy, pp. 421–429. 3. Voytyuk O. P. (2010), Dorohobuz’kyy zamok lytovs’ko-pol’s’koyi doby (za materialamy rozkopok Nikol’chenka YU. M. u 70-kh rokakh XX stolittya), Naukovi zapysky Rivnens’koho oblasnoho krayeznavchoho muzeyu, 8, Rivne, pp. 121–126. 4. Voytyuk O. P. (2010), Fortetsi nad Horynnyu v XV XVII st., Krayeznavstvo ta muzeyna sprava v Ukrayini: Materialy Vseukrayins’koyi naukovo-krayeznavchoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 145- richchyu zasnuvannya Zhytomyrs’koho oblasnoho krayeznavchoho muzeyu, Zhytomyr, pp. 243–250; 5. Voytyuk O. P. (2014), Doslidzhennya pam’yatok lytovs’ko-pol’s’koyi doby v Rivnens’komu r-ni, Arkheolohichni vidkryttya v Ukrayini v 2013 r., Kyiv, pp. 225–228. 6. Dzembas O. V. (2012), Rozkopky Nevyts’koho zamku Arkheolohichni vidkryttya v Ukrayini v 2011 r. Kyiv, pp. 159–160. 7. Kasha M.YE. (2012), Istoriya doslidzhennya shlyakhet·s’kykh zamkiv Tsentral’noyi Volyni, Viys’kovo-naukovyy visnyr, 18, L’viv, pp. 231–238. 8. Kasha M. YE. (2014), Seredn’ovichni zamky ta fortetsi Zakhidnoyi Volyni yak ob’yekty pamʺyatko-okhoronnoyi diyal’nosti (1920–1930-i rr.), Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”. № 784: Derzhava ta armiya. 2014. pp. 148–152. 9. Kasha M. YE. (2014), Z istoriyi vyvchennya davnikh oboronnykh ukriplen’ Halychyny ta Volyni u XIX – na pochatku XX st., Viys’kovonaukovyy visnyk, 22, L’viv, pp. 231–238. 10. Omel’chuk B. (2013), Shlyakhet·s’ki zamky Zakhidnoho Podillya u svitli arkhitekturno-arkheolohichnykh doslidzhen’, Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”, No. 752, pp. 26–24. 11. Panyshko S.D. (2014), Sproba rekonstruktsiyi zovnishn’oho vyhlyadu pizn’oseredn’ovichnykh ukriplen’ “motte and bailey” na Volyni za yikh zovnishnimy morfolohichnymy oznakamy, Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”. No. 784: Derzhava ta armiya. 2014. pp. 252–262. 12. Pohorilets’ O. H. (2002), Doslidzhennya zalyshkiv ukriplennya periodu pizn’oho seredn’ovichchya poblyzu smt. Medzhybizh Letychivs’koho r-nu Khmel’nyts’koyi obl., Novi doslidzhennya pam’yatok kozats’koyi doby v Ukrayini, 11, Kyiv, pp. 24–28. 13. Prokhnenko I. A., Zhylenko M. A. (2014), Rozkopky Korolivs’koho zamku Nyalab, Arkheolohichni vidkryttya v Ukrayini v 2013 r., Kyiv, pp. 132–133. 14. Prokhnenko I. A. (2015), Rozkopky Korolivs’koho zamku Nyalab, Arkheolohichni vidkryttya v Ukrayini v 2014 r., Kyiv, pp. 46–47. 15. Strotsen’ Lyudmyla (2012) Arkheolohichni doslidzhennya zamkiv Ternopillya, Volyno-Podil’s’ki arkheolohichni studiyi, 3, Luts’k, pp. 192–196. 16. Ters’kyy S. V. (2006), Luches’k X–XV st., L’viv, 232 pp. 17. Ters’kyy S. V. (2009), Derevyani shlyakhet·s’ki zamky Volyni, Od Zborowa do NATO (1649– 2009). Studia z dziejow stosunkow polsko-ukrainskich od XVII do XXI wieku. Monografia naukowa, 1, Toruń, pp. 44–51. 18. Prusicka-Kołcon Ewa (1999) Wyniki badań tzv. gródka stożkowatego w Gozdowie, stan. 1, pow. Hrubieszów, Archeologia Polski Środkowowschodnie, 4, Lublin-Chełm- Zamość, pp. 191–196.
Content type: Article
Appears in Collections:Historical And Cultural Studies. – 2016. – Vol. 3, No. 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HCS_T3_N1_2016-127-131.pdf202,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.