Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41591
Назва: Методологічні аспекти обліку основних засобів на стадії надходження
Інші назви: Methodological aspects of fixed assets accounting at the stage of receipt
Автори: Яцунська, О. С.
Iatsunska, O. S.
Приналежність: Одеський національний економічний університет
Odessa National Economic University
Бібліографічний опис: Яцунська О. С. Методологічні аспекти обліку основних засобів на стадії надходження / О. С. Яцунська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 862. — С. 313–318.
Bibliographic description: Iatsunska O. S. Methodological aspects of fixed assets accounting at the stage of receipt / O. S. Iatsunska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Seriia : Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 862. — P. 313–318.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць, 862, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць
Випуск/№ : 862
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 657.42.330.322.5
Теми: актив
основні засоби
життєвий цикл основних засобів
первісна вартість
кваліфікаційний актив
зобов’язання
забезпечення
МСФЗ
asset
fixed assets
life cycle of the fixed assets
historical cost
qualifying asset
liability
provision
IFRS
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 313-318
Початкова сторінка: 313
Кінцева сторінка: 318
Короткий огляд (реферат): У статті досліджено методологічні аспекти обліку основних засобів на стадії надходження. Зазначено нормативну розбіжність та неврегульованість облікового відображення операцій із формування первісної вартості об’єктів основних засобів щодо фінансових витрат, пов’язаних зі створенням кваліфікаційних активів; забезпечень на суму зобов’язань підприємства щодо вибуття об’єктів основних засобів та відновлення довкілля. Уточнено та доповнено типову кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку при створенні відповідних забезпечень та подальшому їх коригуванні під впливом змін оцінки.
The article is concerned with studying the methodological aspects of fixed assets accounting at the stage of receipt in terms of bringing the national accounting system to International financial reporting standards. The regulatory divergence and lack of resolution to the accounting reflection of operations on formation of historical cost of fixed assets at the national level and their inconsistency with international requirements, particularly in terms of financial costs, provisions for liabilities for the conclusion of fixed assets retirement and environmental restoration, were designated. A typical correspondence of accounts of accounting in the creation of relevant provisions, and their subsequent adjustment under the influence of changes in assessment, were updated and expanded. The necessity of the changes in the name of the second order account 478 "Provision on the recovery of land", that becomes relevant in the modern conditions of increasing environmental orientation records, was grounded. The allocation subaccount 479 "Provision on the disposal of fixed assets", due to its other content, was proved. A perspective direction for further research in this area is studying the order of formation of historical cost of fixed assets on the conditions of the advance payment.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41591
Власник авторського права: © Національний університет
«Львівська політехніка», 2017
© Яцунська О. С., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon.rada.gov.ua/go/z0288-00
http://195.78.68.18/
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0027-00
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0085-00
http://195.78.68.18/mіnfіn/fіle/lіnk/394632/fіle/ІAS%2037%20%20
http://dtkt.com.ua/documents/ukr/2003/46/46nov1.html
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0610-06
http://195.78.68.18/minfin/file/link/394622/file/IAS%2023%20%20(ed_2013)ua.pdf
http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=293635&cat_id
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0893-99
Перелік літератури: 1. Яцунська О. С. Сучасний стан проблеми оцінки об’єктів основних засобів на різних етапах їх життєвого циклу / О. С. Яцунська // Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю під- приємств в умовах глобалізації : монографія / під ред. В. Ф. Максімової. – Одеса, 2014. – С. 30–52.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [Електронний ресурс]: затв. Наказом М-ва фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/z0288-00. – Назва з екрана.
3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://195.78.68.18/ mіnfіn/fіle/lіnk/394616/fіle/ІAS%2016%20(ed_2013)ua.pdf. – Назва з екрана.
4. Озеран А. В. Гармоні- зація фінансової звітності підприємств з міжнародними стандартами та потребами управління: дис.. … д-ра екон. наук : 08.00.09 / Озеран Алла Володимирівна. – Київ, 2016. – 392 с.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Електронний ресурс]: затв. Наказом М-ва фінансів України від 31.12.1999 р. №18. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/z0027-00. – Назва з екрана.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» [Електронний ресурс]: затв. Наказом М-ва фінансів України від 31.01.2000 р. №20. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/z0085-00. — Назва з екрану.
7. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://195.78.68.18/mіnfіn/fіle/lіnk/394632/fіle/ІAS%2037%20%20 (ed_2013)ua.pdf. – Назва з екрана.
8. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів [Електронний ресурс]: затв. Наказом М-ва фінансів України від 30.09.2003 р. № 561. — Режим доступу: http://dtkt.com.ua/documents/ukr/2003/46/46nov1.html. – Назва з екрана.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати» [Електронний ресурс] : затв. Наказом М-ва фінансів України від 28.04.2006 р. № 415 – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/z0610-06. – Назва з екрана.
10. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 23 «Витрати на позики» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://195.78.68.18/minfin/file/link/394622/file/IAS%2023%20%20(ed_2013)ua.pdf. – Назва з екрана.
11. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат [Електронний ресурс]: затв. Наказом М-ва фінансів України від 01.11.2010 р. № 1300. – Режим доступу: http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=293635&cat_id =293536
12. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс] : затв. Наказом М-ва фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/z0893-99. – Назва з екрана
References: 1. Yatsunska O. S. Suchasnyi stan problemy otsinky obiektiv osnovnykh zasobiv na riznykh etapakh yikh zhyttievoho tsyklu, O. S. Yatsunska, Oblik i kontrol v upravlinni ekonomichnoiu stiikistiu pid- pryiemstv v umovakh hlobalizatsii : monograph, pid red. V. F. Maksimovoi, Odesa, 2014, P. 30–52.
2. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 7 "Osnovni zasoby" [Electronic resource]: zatv. Nakazom M-va finansiv Ukrainy vid 27.04.2000 y. No 92, Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/go/z0288-00, Title from the screen.
3. Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 16 "Osnovni zasoby" [Electronic resource], Access mode:http://195.78.68.18/ minfin/file/link/394616/file/IAS%2016%20(ed_2013)ua.pdf, Title from the screen.
4. Ozeran A. V. Harmoni- zatsiia finansovoi zvitnosti pidpryiemstv z mizhnarodnymy standartamy ta potrebamy upravlinnia: dys.. … d-ra ekon. nauk : 08.00.09, Ozeran Alla Volodymyrivna, Kyiv, 2016, 392 p.
5. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 16 "Vytraty" [Electronic resource]: zatv. Nakazom M-va finansiv Ukrainy vid 31.12.1999 y. No 18, Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/go/z0027-00, Title from the screen.
6. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 11 "Zoboviazannia" [Electronic resource]: zatv. Nakazom M-va finansiv Ukrainy vid 31.01.2000 y. No 20, Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/go/z0085-00, Title from the screen.
7. Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 37 "Zabezpechennia, umovni zoboviazannia ta umovni aktyvy" [Electronic resource], Access mode:http://195.78.68.18/minfin/file/link/394632/file/IAS%2037%20%20 (ed_2013)ua.pdf, Title from the screen.
8. Metodychni rekomendatsii z bukhhalterskoho obliku osnovnykh zasobiv [Electronic resource]: zatv. Nakazom M-va finansiv Ukrainy vid 30.09.2003 y. No 561, Access mode: http://dtkt.com.ua/documents/ukr/2003/46/46nov1.html, Title from the screen.
9. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 31 "Finansovi vytraty" [Electronic resource] : zatv. Nakazom M-va finansiv Ukrainy vid 28.04.2006 y. No 415 – Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/go/z0610-06, Title from the screen.
10. Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 23 "Vytraty na pozyky" [Electronic resource], Access mode: http://195.78.68.18/minfin/file/link/394622/file/IAS%2023%20%20(ed_2013)ua.pdf, Title from the screen.
11. Metodychni rekomendatsii z bukhhalterskoho obliku finansovykh vytrat [Electronic resource]: zatv. Nakazom M-va finansiv Ukrainy vid 01.11.2010 y. No 1300, Access mode: http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=293635&cat_id =293536
12. Instruktsiia pro zastosuvannia Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zoboviazan i hospodarskykh operatsii pidpryiemstv i orhanizatsii [Electronic resource] : zatv. Nakazom M-va finansiv Ukrainy vid 30.11.1999 y. No 291, Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/go/z0893-99, Title from the screen
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – №862Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.