Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41570
Назва: Трансформація бухгалтерського обліку некондиційних результатів виробництва у відповідь на запити системи управління якістю продукції
Інші назви: Transformation of accounting of substandard production results in response to the quality management system demand
Автори: Луцюк, І. В.
Lutsiuk, I. V.
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Луцюк І. В. Трансформація бухгалтерського обліку некондиційних результатів виробництва у відповідь на запити системи управління якістю продукції / І. В. Луцюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 862. — С. 170–179.
Bibliographic description: Lutsiuk I. V. Transformation of accounting of substandard production results in response to the quality management system demand / I. V. Lutsiuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Seriia : Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 862. — P. 170–179.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць, 862, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць
Випуск/№ : 862
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 657
Теми: витрати на якість
якість
брак
відходи
некондиційний результат виробництва
управління якістю
quality costs
quality
manufacturing defect
waste
substandard production result
quality management
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 170-179
Початкова сторінка: 170
Кінцева сторінка: 179
Короткий огляд (реферат): У статті обґрунтовано напрями вдосконалення бухгалтерського обліку неконди- ційних результатів виробничого процесу з метою його адаптації до інформаційних потреб управління якістю продукції. Проаналізовано підходи до обліку браку та відходів виробництва та запропоновано модель трансформації існуючої практики ведення обліку шляхом введення додаткових субрахунків та побудови бухгалтерських записів щодо некондиційних результатів виробництва.
The article is aimed at substantiation of development directions of accounting of substandard production results in order to adapt it to the information needs of the quality management system. One of the priority objectives of management is to minimize losses from poor quality of the final product. To achieve this aim management needs objective and reliable information about amount, structure, and dynamics of such losses. Analyticity and accuracy of the accounting information about the cost of poor quality depends on the correct identification of the production process results and the allocation of its non-conforming component. In this paper existing approaches to the accounting of waste, manufacturing defect and conditionally suitable products have been explored. After analyzing the existing accounting system and scientific approaches to its improvement, we can come to the conclusion that it do not take into account the information needs of quality management system. The reason is that on the basis of the existing accounting data it is impossible to distinguish the results of the production process with improper and non-optimized quality that is necessary for making decisions on issues of quality management policy. We suppose that the accounting of the production process results must be changed in order to respond with one or another policy of product quality management. The article reveals the non-conforming production result as an object of accounting and control, which is the product created in the production cycle, which does not meet normative quality requirements and is not suitable for using according to the originally established purposes. The author considered the essence of waste materials, technological waste, defective and conditionally suitable product as nonconforming results of the production process. The ways of improvement of accounting of failure costs have been suggested according to the information requirements of the quality management system. The model of the transformation of the existing accounting practice by implementation of additional subaccounts and scheme of accounting entries of substandard production results have been developed. In order to adapt accounting system to the modern information requirements of quality management we suggest using the account 24 “Substandard production result” with the dividing by following sub-accounts: conditionally suitable products, defective product, production waste within normal limit, production waste over the normal limit. The enterprise may determine independently the detail level and range of analytical accounts within the proposed sub-accounts, based on the information needs of the management system. Using the proposed analytical sub-accounts will allow the accounting data to become a base for making decisions about the necessity to adjust management policies for quality costs, analyzing of planned and actual data on production waste, control and adjustment the failure costs.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41570
Власник авторського права: © Національний університет
«Львівська політехніка», 2017
© Луцюк І. В., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://nebula.wsimg.com/
Перелік літератури: 1. Бальзан М. В. До питання формування системи управління якістю діяльності на прикладі машинобудівних підприємств Вінниччини / М. В. Бальзан // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2015. – № 1. – С. 68–73.
2. Безверхий К. Особливості організації і методики обліку відходів підприємств / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. Науково-практичний журнал . – 2014. – № 4. – С. 3–10.
3. Боднар О. В. Бухгалтерський облік і внутрішній контроль процесу виробництва продукції: організація і методика : автореферат дис. … канд. екон. наук; спец. : 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / О. В. Боднар; Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – 21 с.
4. Боднар О. В. Проблеми бухгалтерського обліку бракованої продукції, висвітлені в наукових працях / О. В. Боднар // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 2 (23). – С. 37–42.
5. Бондар Т. Л. Методика фінансового обліку витрат на забезпечення якості продукції / Т. Л. Бондар // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова.–– 2015. – Вип. 1/1. Т. 20. – С. 151–156.
6. Головачко В. М. Шляхи зниження браку на підприємстві [Електронний ресурс] / В. М. Головачко // GULUSTAN-BSSJAR. – Режим доступу: http://nebula.wsimg.com/ 0b64cea370006d0b6d45227 c0ced23f1?AccessKeyId=CE8AEFD964A5916B60D5&disposition=0.
7. Грицишен Д. О. Обліково- аналітичне забезпечення управління економіко-екологічною безпекою підприємств : автореферат дис. … д-ра екон. наук; спец. : 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами еко- номічної діяльності) / Д. О. Грицишен; Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – 579 с.
8. Замула І. В. Облік виробничих відходів як фактор забезпечення раціо- нального природокористування / І. В. Замула // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – 2009. – № 1 (47). – С. 48–50.
9. Ізвєкова І. М. Класифікація браку та її практичне використання на підприємстві машинобудування / І. М. Ізвєкова, Г. О. Король, Н. П. Потрус // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 1(55). – С. 211–215.
10. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291.
11. Левченко Н. М. Обліково-інформаційне забезпечення управління браком виробництва / Н. М. Левченко, І. В. Козачок // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2014. – № 1 (23). – С. 150–157.
12. Пархоменко В. М. Економічна сутність браку у виробництві: змістовне наповнення та класифікація / В. М. Пархоменко // Міжнародний збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 3 (21). – С. 290–300.
13. Поправко И. В. Учетно-аналитическое обеспечение управления затратами на качество в системе процессного подхода : автореф. дис. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика / И. В. Поправко; ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет». – Воронеж, 2012. – 23 с.
References: 1. Balzan M. V. Do pytannia formuvannia systemy upravlinnia yakistiu diialnosti na prykladi mashynobudivnykh pidpryiemstv Vinnychchyny, M. V. Balzan, Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky, 2015, No 1, P. 68–73.
2. Bezverkhyi K. Osoblyvosti orhanizatsii i metodyky obliku vidkhodiv pidpryiemstv, K. Bezverkhyi, Bukhhalterskyi oblik i audyt. Naukovo-praktychnyi zhurnal , 2014, No 4, P. 3–10.
3. Bodnar O. V. Bukhhalterskyi oblik i vnutrishnii kontrol protsesu vyrobnytstva produktsii: orhanizatsiia i metodyka : avtoreferat dys. … kand. ekon. nauk; spets. : 08.00.09 – Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi diialnosti), O. V. Bodnar; Zhytomyrskyi derzhavnyi tekhnolohichnyi universytet, Zhytomyr, 2013, 21 p.
4. Bodnar O. V. Problemy bukhhalterskoho obliku brakovanoi produktsii, vysvitleni v naukovykh pratsiakh, O. V. Bodnar, Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats, 2012, Iss. 2 (23), P. 37–42.
5. Bondar T. L. Metodyka finansovoho obliku vytrat na zabezpechennia yakosti produktsii, T. L. Bondar, Visnyk ONU imeni I. I. Mechnykova, 2015, Iss. 1/1. V. 20, P. 151–156.
6. Holovachko V. M. Shliakhy znyzhennia braku na pidpryiemstvi [Electronic resource], V. M. Holovachko, GULUSTAN-BSSJAR, Access mode: http://nebula.wsimg.com/ 0b64cea370006d0b6d45227 P.0ced23f1?AccessKeyId=CE8AEFD964A5916B60D5&disposition=0.
7. Hrytsyshen D. O. Oblikovo- analitychne zabezpechennia upravlinnia ekonomiko-ekolohichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv : avtoreferat dys. … d-ra ekon. nauk; spets. : 08.00.09 – Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt (za vydamy eko- nomichnoi diialnosti), D. O. Hrytsyshen; Zhytomyrskyi derzhavnyi tekhnolohichnyi universytet, Zhytomyr, 2016, 579 p.
8. Zamula I. V. Oblik vyrobnychykh vidkhodiv yak faktor zabezpechennia ratsio- nalnoho pryrodokorystuvannia, I. V. Zamula, Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 2009, No 1 (47), P. 48–50.
9. Izviekova I. M. Klasyfikatsiia braku ta yii praktychne vykorystannia na pidpryiemstvi mashynobuduvannia, I. M. Izviekova, H. O. Korol, N. P. Potrus, Visnyk ZhDTU, 2011, No 1(55), P. 211–215.
10. Instruktsiia pro zastosuvannia Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zoboviazan i hospodarskykh operatsii pidpryiemstv i orhanizatsii: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 30.11.99 No 291.
11. Levchenko N. M. Oblikovo-informatsiine zabezpechennia upravlinnia brakom vyrobnytstva, N. M. Levchenko, I. V. Kozachok, Stalyi rozvytok ekonomiky. Mizhnarodnyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal, 2014, No 1 (23), P. 150–157.
12. Parkhomenko V. M. Ekonomichna sutnist braku u vyrobnytstvi: zmistovne napovnennia ta klasyfikatsiia, V. M. Parkhomenko, Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats, 2011, Iss. 3 (21), P. 290–300.
13. Popravko I. V. Uchetno-analiticheskoe obespechenie upravleniia zatratami na kachestvo v sisteme protsessnoho podkhoda : avtoref. dis. ... kand. ekon. nauk : spets. 08.00.12 – bukhhalterskii uchet, statistika, I. V. Popravko; FHBOU VPO "Voronezhskii hosudarstvennyi universitet", Voronezh, 2012, 23 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – №862Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.