Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41566
Назва: Пріоритетні напрямки фінансування ВНЗ: особливості впливу контингенту іноземних студентів на результативність діяльності
Інші назви: Priority areas for financing universities: the impact of foreign students on the performance of
Автори: Кузьмін, О. Є.
Яструбський, М. Я.
Kuzmin, O. Ye.
Yastrubskyy, M. Ya.
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Кузьмін О. Є. Пріоритетні напрямки фінансування ВНЗ: особливості впливу контингенту іноземних студентів на результативність діяльності / О. Є. Кузьмін, М. Я. Яструбський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 862. — С. 139–144.
Bibliographic description: Kuzmin O. Ye. Priority areas for financing universities: the impact of foreign students on the performance of / O. Ye. Kuzmin, M. Ya. Yastrubskyy // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Seriia : Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 862. — P. 139–144.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць, 862, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць
Випуск/№ : 862
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 378
336(477)
Теми: реформування освіти
іноземні студенти
конкурентоздатність
фінансування науки і освіти
університет
education reform
international students
competitiveness
financing of science and education
University
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 139-144
Початкова сторінка: 139
Кінцева сторінка: 144
Короткий огляд (реферат): У статті розкрито організаційно-методичні аспекти підготовки фахівців провідними вищими навчальними закладами України в контексті забезпечення конкурентоспроможності в період реформування. Визначено пріоритетні напрями вдосконалення системи фінансування вищої освіти, підвищення якості освітніх послуг з метою залучення контингенту іноземних студентів. Проведений у статті аналіз підготовки кадрів провідними вищими навчальними закладами України дає можливість простежити причинно-наслідкові зв’язки між успішністю освітніх закладів та наявним у них потенціалом. Наявність контингенту іноземних студентів характеризує привабливість вищого навчального закладу на міжнародному ринку освітніх послуг. Аналіз динаміки надходження коштів за навчання показує пряму залежність між контингентом іноземних студентів і зростанням поступлень у бюджет освітнього закладу. У статті на розгляд запропоновано один із дієвих аспектів, які у поєднанні можуть забезпечити прорив української освіти і науки в розряд провідних, а саме – залучення іноземних студентів у вітчизняну вищу школу.
In the article the organizational and methodical aspects of training of specialists of leading higher educational institutions of Ukraine in the context of ensuring competitiveness in the reform period. The priority directions of perfection of system of financing of higher education, improving the quality of educational services with the aim of attracting foreign students. In this paper, the analysis of training leading higher educational institutions of Ukraine makes it possible to trace a causal connection between the success of educational institutions and their potential. The presence of foreign students characterizes the attractiveness of higher education institutions in the international market of educational services. The analysis of the dynamics of funds for education shows a direct relationship between the foreign students and the growth of receipts in the budget of the educational institution. In the article the consideration offered one of the most effective aspects which in combination can provide a breakthrough in the Ukrainian education and science in the category of leading, namely – attraction of foreign students in Russian higher school. Outlines the main tasks, the implementation of which will improve the rating of the Russian higher educational institutions at the international level while ensuring high quality of educational services.Announcing the optimization model of financial provision of scientific and educational activities of higher education institutions, which must consider a combination of factors that will bring the national high school leadership positions on a global scale.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41566
Власник авторського права: © Національний університет
«Львівська політехніка», 2017
© Кузьмін О. Є., Яструбський М. Я., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249629697&cat_id=246711250
https://www.youtube.com/watch?v=mc94F61lYfE
https://ria.ru/docs/sn/QS_World_
http://unistudy.org.ua/qswur/
http://osvita.ua/abroad/higher_school/university-raitings/52222/
http://www.univ.kiev.ua/
http://ru.osvita.ua/vnz/rating/51454/
http://icd.kpi.ua
http://kpi.ua/report-2016#sthash.g91TNYnA.dpuf
http://lp.edu.ua/internationalization
Перелік літератури: 1. Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року. Урядовий портал. – Режим доступу http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249629697&cat_id=246711250
2. Виступ Л. Гриневич Круглий стіл «Пріоритетні напрями діяльності у галузі освіти і науки». – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=mc94F61lYfE
3. Yastrubskyy М. Програмно-цільовий метод в діяльності бюджетних установ України / М. Yastrubskyy, I. Kostetska, B. Kostyuk // Rachunkowosc i finansowanie MSP a wyzwania wspolczesnej gospodarki. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Sklodowskiej Lublin, 2015 – С. 244–253.
4. Методология QS World University Rankings. Джерело https://ria.ru/docs/sn/QS_World_ University_Rankings/
5. Рейтинг найкращих університетів світу QS World University Rankings 2016/17. Джерело: http://unistudy.org.ua/qswur/
6. QS World University Rankings: результати України. Джерело: http://osvita.ua/abroad/higher_school/university-raitings/52222/
7. Яструбський М. Я. Фінансове забезпечення автономних дослідницьких ВНЗ України в умовах реформування / М. Я. Яструбський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» – 2016. – № 846. – С. 190–196.
8. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.univ.kiev.ua/
9. Рейтинг вузов ТОП-200 Украина 2016 года. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/vnz/rating/51454/ Рейтинг вузов ТОП-200 Украина 2016 года. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/vnz/rating/51454/
10. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Офіційний сайт. Джерело: http://icd.kpi.ua
11. Доповідь ректора НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» академіка НАН України М. З. Згуровського на сесії науково-педагогічних працівників 30 серпня 2016 року. – Режим доступу: http://kpi.ua/report-2016#sthash.g91TNYnA.dpuf
12. Інтернаціоналізація. – Режим доступу: http://lp.edu.ua/internationalization.
References: 1. Serednostrokovyi plan priorytetnykh dii Uriadu na period do 2020 roku. Uriadovyi portal, Rezhym dostupu http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249629697&cat_id=246711250
2. Vystup L. Hrynevych Kruhlyi stil "Priorytetni napriamy diialnosti u haluzi osvity i nauky", Access mode: https://www.youtube.com/watch?v=mc94F61lYfE
3. Yastrubskyy M. Prohramno-tsilovyi metod v diialnosti biudzhetnykh ustanov Ukrainy, M. Yastrubskyy, I. Kostetska, B. Kostyuk, Rachunkowosc i finansowanie MSP a wyzwania wspolczesnej gospodarki. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Sklodowskiej Lublin, 2015 – P. 244–253.
4. Metodolohiia QS World University Rankings. Dzherelo https://ria.ru/docs/sn/QS_World_ University_Rankings/
5. Reitynh naikrashchykh universytetiv svitu QS World University Rankings 2016/17. Dzherelo: http://unistudy.org.ua/qswur/
6. QS World University Rankings: rezultaty Ukrainy. Dzherelo: http://osvita.ua/abroad/higher_school/university-raitings/52222/
7. Yastrubskyi M. Ya. Finansove zabezpechennia avtonomnykh doslidnytskykh VNZ Ukrainy v umovakh reformuvannia, M. Ya. Yastrubskyi, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" – 2016, No 846, P. 190–196.
8. Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. Ofitsiinyi sait, Access mode: http://www.univ.kiev.ua/
9. Reitinh vuzov TOP-200 Ukraina 2016 yeara, Access mode: http://ru.osvita.ua/vnz/rating/51454/ Reitinh vuzov TOP-200 Ukraina 2016 yeara, Access mode: http://ru.osvita.ua/vnz/rating/51454/
10. Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi instytut". Ofitsiinyi sait. Dzherelo: http://icd.kpi.ua
11. Dopovid rektora NTUU "KPI im. Ihoria Sikorskoho" akademika NAN Ukrainy M. Z. Zghurovskoho na sesii naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv 30 serpnia 2016 roku, Access mode: http://kpi.ua/report-2016#sthash.g91TNYnA.dpuf
12. Internatsionalizatsiia, Access mode: http://lp.edu.ua/internationalization.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – №862Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.