Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41555
Назва: Формування системи обліку і контролю витрат на інновації
Інші назви: Formation of accounting and control system of costs on innovations
Автори: Гик, В. В.
Hyk, V. V.
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Гик В. В. Формування системи обліку і контролю витрат на інновації / В. В. Гик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 862. — С. 68–74.
Bibliographic description: Hyk V. V. Formation of accounting and control system of costs on innovations / V. V. Hyk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Seriia : Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 862. — P. 68–74.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць, 862, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць
Випуск/№ : 862
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 657.471
657.6
Теми: витрати на інновації
системний підхід
організація
облік і контроль
costs on innovations
systematic approach
organization
accounting and control
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 68-74
Початкова сторінка: 68
Кінцева сторінка: 74
Короткий огляд (реферат): У статті з’ясовано теоретичні основи побудови системи обліку та контролю витрат на інновації, визначені підходи до її формування. Визначено, що до основних складових елементів системи обліку витрат на інновації необхідно відносити об’єкти, суб’єкти та елементи методу бухгалтерського обліку (первинні документи, облікові реєстри, звітність, рахунки обліку), які є взаємопов’язаними та взаємодоповнювальними. Запропоновано формувати системи обліку та контролю витрат на інновації як логічного комплексу етапів під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. При цьому, мета та завдання формування такої системи повинні узгоджуватися та відповідати загальній стратегії розвитку підприємства.
Present day state of formation of accounting information about costs on innovations in managerial system has been investigated in the article. It has been determined that for successful management of an economic subject within a complex dynamic surrounding, clear and regular gathering, storage, processing and release of diversified information are required. Theoretical basis of creating accounting and control system of costs on innovations have been revealed, approaches to its formation have been determined. It has been clarified that main component units of accounting system of costs on innovations should include objects, subjects and elements of bookkeeping method (journal voucher, accounting records, financial reporting, financial accounts) which are interrelated and complementary. It has been defined that formation of the system of business accounting of costs on innovations must be provided through documentation, which plays a crucial role in enterprise management, and is an element of the accounting method, provides control over maintenance of household property and its efficient use. When you create a system of accounting for and control of expenditure on innovation is important and identifying its stages. Therefore, it is proposed to carry out the formation of a system of accounting for and control of expenditure on innovation as a logical set of stages under the influence of factors external and internal environment. It has also been suggested forming accounting and control system of costs on innovations as a logical set of stages under the influence of external and internal environment. Herewith, the purpose and objectives to form this system must be coordinated and correspond to general strategy of enterprise development. With the aim of making strategic decisions in the process of management of enterprise development accounting for the cost of innovation acquires the characteristics of a system, provided that the use of the elements of his method. Therefore, the characteristic feature is the presence of all components inherent in it. For the purposes of tactical and strategic decisions in the enterprise development management accounting costs of innovation acquires the features of the system when used elements of his method. Therefore, a feature of the system is that all inherent components. It has been defined that formation of an effective accounting system of costs on innovations is affected by external and internal factors. The influence of each factor as an inciter (promote growth) and disincentive has been clarified.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41555
Власник авторського права: © Національний університет
«Львівська політехніка», 2017
© Гик В. В., 2017
Перелік літератури: 1. Сучасні проблеми обліку: монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. С. Пушкаря. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 268 с.
2. Грицай О. І. Деякі аспекти управління витратами на інноваційні процеси / О. І. Грицай // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 704. – С. 95–100.
3. Жаровська Н. Ю. Основні підходи до створення моделі управління витратами машинобудівного підприємства в системі його інноваційного розвитку / Н. Ю. Жаровська, О. Я. Га- лущак, Р. О. Жаровський // Інноваційна економіка: всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2013. – № 7 (45). – С. 89–93.
4. Загородній А. Г. Напрями удосконалення обліку витрат на інновації / А. Г. Загородній, А. Б. Бойчук // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012 – № 727 – С. 309–313.
5. Куцик П. О. Організація обліку витрат на дослідження та розробки: практичний підхід / П. О. Куцик, Т. Я. Сенчук // Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. праць. – Львів: Львівська комерційна академія, 2014. – Вип. 16. – С. 84–91.
6. Партин Г. О. Особливості управління витратами машинобудівного підприємства на засадах системного підходу / Г. О. Партин, А. І. Ясінська // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 647. – С. 157–163.
7. Сенчук Т. Я. Системний підхід до обліку та контролю витрат на дослідження та розробки / Т. Я. Сенчук // Економічні теорії як основа розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю: тези доповідей 11-ї Міжнар. наук. конф. (м. Житомир, 18–20 жовтня 2012 р.). – Житомир: ЖДТУ, 2012. – С. 198–200.
8. Ясінська А. І. Методологія та організація системно-орі- єнтованого управління витратами підприємства для прийняття управлінських рішень / А. І. Ясінсь- ка, Н. І. Подольчак // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів. – 2012. – № 727. – С. 161–171.
9. Авилкіна М. О. Облік витрат на інновації: стан і напрями розвитку / М. О. Авилкіна // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №7. – С. 44–52.
10. Бородкин А. С. Учет новой техники в объединении / А. С. Бородкин – К.: Техника, 1981. – 160 с.
11. Аскеров А. Б. Учет затрат на проведение научно-технических мероприятий / А. Б. Аскеров, Л. И. Ракович // Бухгалтерский учет. – 1986. – №4. – С. 31–33.
12. Ільченко О. О. Облік і аналіз витрат на інновації: управлінський аспект: дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит / О. О. Ільченко. – Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, 2009. – 188 с.
13. Пушкар М. С. Тенденції та закономірності бухгалтерського обліку в Україні: теоретико-методологічні аспекти: монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 422 с.
14. Кузьмінський Ю. А. Що таке система бухгалтерського обліку? / Ю. А. Кузьмінський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 6. – С. 8–11.
15. Євдокимов В. В. Бухгалтерський облік як інформаційна система: загальні методологічні підходи / В. В. Євдокимов // Вісник Житомирського державного технологічного університету (Серія: економічні науки). – 2009. – № 1 (47). – С. 35–40.
References: 1. Suchasni problemy obliku: monograph, ed. d-ra ekon. nauk, prof. M. S. Pushkaria, Ternopil: TNEU, 2010, 268 p.
2. Hrytsai O. I. Deiaki aspekty upravlinnia vytratamy na innovatsiini protsesy, O. I. Hrytsai, Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2011, No 704, P. 95–100.
3. Zharovska N. Yu. Osnovni pidkhody do stvorennia modeli upravlinnia vytratamy mashynobudivnoho pidpryiemstva v systemi yoho innovatsiinoho rozvytku, N. Yu. Zharovska, O. Ya. Ha- lushchak, R. O. Zharovskyi, Innovatsiina ekonomika: vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal, 2013, No 7 (45), P. 89–93.
4. Zahorodnii A. H. Napriamy udoskonalennia obliku vytrat na innovatsii, A. H. Zahorodnii, A. B. Boichuk, Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2012 – No 727 – P. 309–313.
5. Kutsyk P. O. Orhanizatsiia obliku vytrat na doslidzhennia ta rozrobky: praktychnyi pidkhid, P. O. Kutsyk, T. Ya. Senchuk, Torhivlia, komertsiia, pidpryiemnytstvo: zb. nauk. prats, Lviv: Lvivska komertsiina akademiia, 2014, Iss. 16, P. 84–91.
6. Partyn H. O. Osoblyvosti upravlinnia vytratamy mashynobudivnoho pidpryiemstva na zasadakh systemnoho pidkhodu, H. O. Partyn, A. I. Yasinska, Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2009, No 647, P. 157–163.
7. Senchuk T. Ya. Systemnyi pidkhid do obliku ta kontroliu vytrat na doslidzhennia ta rozrobky, T. Ya. Senchuk, Ekonomichni teorii yak osnova rozvytku bukhhalterskoho obliku, analizu i kontroliu: tezy dopovidei 11-yi Mizhnar. nauk. konf. (m. Zhytomyr, 18–20 zhovtnia 2012 y.), Zhytomyr: ZhDTU, 2012, P. 198–200.
8. Yasinska A. I. Metodolohiia ta orhanizatsiia systemno-ori- yentovanoho upravlinnia vytratamy pidpryiemstva dlia pryiniattia upravlinskykh rishen, A. I. Yasins- ka, N. I. Podolchak, Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", Lviv, 2012, No 727, P. 161–171.
9. Avylkina M. O. Oblik vytrat na innovatsii: stan i napriamy rozvytku, M. O. Avylkina, Bukhhalterskyi oblik i audyt, 2009, No 7, P. 44–52.
10. Borodkin A. S. Uchet novoi tekhniki v obieedinenii, A. S. Borodkin – K., Tekhnika, 1981, 160 p.
11. Askerov A. B. Uchet zatrat na provedenie nauchno-tekhnicheskikh meropriiatii, A. B. Askerov, L. I. Rakovich, Bukhhalterskii uchet, 1986, No 4, P. 31–33.
12. Ilchenko O. O. Oblik i analiz vytrat na innovatsii: upravlinskyi aspekt: dys. ... kand. ekon. nauk : spets. 08.00.09 – bukhhalterskyi oblik, analiz i audyt, O. O. Ilchenko, Derzhavna akademiia statystyky, obliku ta audytu Derzhkomstatu Ukrainy, 2009, 188 p.
13. Pushkar M. S. Tendentsii ta zakonomirnosti bukhhalterskoho obliku v Ukraini: teoretyko-metodolohichni aspekty: monograph, M. S. Pushkar, Ternopil: Ekonomichna dumka, 1999, 422 p.
14. Kuzminskyi Yu. A. Shcho take systema bukhhalterskoho obliku?, Yu. A. Kuzminskyi, Bukhhalterskyi oblik i audyt, 2006, No 6, P. 8–11.
15. Yevdokymov V. V. Bukhhalterskyi oblik yak informatsiina systema: zahalni metodolohichni pidkhody, V. V. Yevdokymov, Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu (Serie: ekonomichni nauky), 2009, No 1 (47), P. 35–40.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – №862Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.