Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41517
Title: Про активні, пасивні та результатові конструкції в українських фахових текстах на тлі інших мов
Authors: Гінзбург, Михайло
Affiliation: Інститут транспорту газу, м. Харків
Bibliographic description (Ukraine): Гінзбург М. Про активні, пасивні та результатові конструкції в українських фахових текстах на тлі інших мов / Михайло Гінзбург // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 869. — С. 3–22.
Bibliographic description (International): Hinzburh M. Pro aktyvni, pasyvni ta rezultatovi konstruktsii v ukrainskykh fakhovykh tekstakh na tli inshykh mov / Mykhailo Hinzburh // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Problemy ukrainskoi terminolohii : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 869. — P. 3–22.
Is part of: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць, 869, 2017
Journal/Collection: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць
Issue: 869
Issue Date: 28-Mar-2017
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 81’366.57
811.161.2
Keywords: українська мова
англійська мова
німецька мова
російська мова
польська мова
синтаксична конструкція
тричленна конструкція
двочленна конструкція
актив
пасив
результатив
Ukrainian
English
German
Russian
Polish
syntactic construction
threecomponent construction
two-component construction
active
passive
resultative
Number of pages: 20
Page range: 3-22
Start page: 3
End page: 22
Abstract: У статті на одному «хрестоматійному» прикладі порівняно синтаксичні конструкції, що описують граничну перехідну дію, результатову подію та перебування в результатово- му стані, п’ятьма мовами: англійською, німецькою, російською, польською та українською. Показано, що в тих мовах, де є станова протистава, активні й пасивні конструкції відби- вають під двома різними кутами зору ту саму дію або подію, тоді як українські двочленні конструкції з пасивними дієприкметниками передають значення результатового стану й тому є не пасивними, а результатовими. Зроблено висновок, що українська мова не має пасивних конструкцій узагалі, оскільки конструкції з пасивними ся-дієсловами та тричлен- ні конструкції з пасивними дієприкметниками (що їх обидві вважали пасивними у тради- ційних граматиках) не відповідають нормам української мови. Проте українська мова має ефективні засоби перекладати з інших мов як пасивні, так і результатові конструкції.
The article compares a classic example of syntactic constructions in 5 languages, specifically, English, German, Russian, Polish and Ukrainian. These constructions express 1) terminative transitive action, 2) resulting event and 3) being in a resulting state. It’s demonstrated that if a language has the category of voice, active and passive constructions are used to represent the same action or event from two different viewpoints, whereas Ukrainian two-component constructions with passive adjectival represent resulting state, i.e. they are resulting and not passive. The conclusion is made that the Ukrainian language has no passive constructions at all, because neither constructions with passive sia-verbs nor three-component constructions with passive adjectival (both considered to be passive in traditional grammars) comply with the norms of Ukrainian. Nonetheless, the Ukrainian language has means to efficiently translate passive and resulting constructions from foreign languages.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41517
Copyright owner: © Національний університет
“Львівська політехніка”, 2017
© Гінзбург М. Д., 2017
URL for reference material: http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf
http://uas.org.ua/ua/plans-and-reports/plani-i-zviti-za-2016-rik/
https://www.cencenelec.eu/news/publications/Publications/Annual_Report_2016_Tome_2_accesibility.pdf
https://www.cencenelec.eu/
http://citeseerx.ist.psu.edu/
References (Ukraine): 1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – 2-е изд. стереотип. – М. : Советская энциклопедия, 1969. – 608 с.
2. Білецький А. О. Про мову і мовознавство : Навч. посіб. / А. О. Білецький. – К. : «АртЕк», 1997. – 224 с.
3. Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка : Синтаксис / Ф. И. Буслаев. – Изд. стереотип. – М. : Книжный дом «Либриком», 2013. – 344 с.
4. Вихованець І. Дієслівно-іменниковий граматичний тип української мови / Іван Вихованець // Українська мова. – 2012. – № 2. – С. 3–10.
5. Вихованець І. Морфологічні категорії? Словотвірні? Чи граматичні міжрівневі? / Іван Вихованець // Актуальні проблеми українського словотвору / За ред. д-ра філол. наук В. Ґрещука. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – С. 13–18.
6. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І. Р. Вихованець; АН України, Ін-т української мови; Відп. ред. К. Г. Городенська. – К. : Наук. думка, 1992. – 224 с.
7. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Р. Вихованець; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Відп. ред. К. Г. Городенська. – К. : Наук. думка, 1988. – 256с.
8. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови : академ. граматика укр. мови / Іван Вихованець, Катерина Горо- денська ; за ред. Івана Вихованця. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с.
9. Гінзбург М. Категорійно-поняттєвий апарат аспектологічних досліджень / Михайло Гінзбург // Українська наукова термінологія. Історія та сучасний стан : матеріали наук.-практ. конф., (Київ, 5 грудня 2014 р.). – К. : Наук. думка, 2015. – С. 42–60.
10. Гінзбург М. Правила вживання ся-дієслів у фахових українських текстах / Михайло Гінзбург // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2016. – № 842. – С. 3–17.
11. Гінзбург М. Про активні та пасивні конструкції в українських фахових текстах / Михайло Гінзбург // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2014. – № 791. – С. 3–14.
12. Гінзбург М. Семантичні та граматичні категорії у фаховій мові / Михайло Гінзбург // Українська наукова тер- мінологія. Фізико-математичні та технічні науки : матеріали наук.-практ. конф., (Київ, 6 грудня 2013 р.). – К. : Наук. думка, 2014. – С. 30–43.
13. Гінзбург М. Українські конструкції з дієслівними формами на -но, -то на тлі сусідніх слов’янських мов / Михайло Гінзбург // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2015. – № 817. – С. 3–21.
14. Гінзбург М. Щодо засадничих понять, пов’язаних з подаванням процесів / Михайло Гінзбург // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2010. – № 676. – С. 8–14.
15. Гінзбург М. Щодо синтаксичних помилок у нормативних документах: практичні висновки з рекомендацій мовознавців / М. Гінзбург // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2009. – № 2. – С. 22–30.
16. Голоцукова Ю. Категорія результативу в українській мові / Юлія Голоцукова // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка, 2010. – Т. 28. – С. 61–72.
17. Голоцукова Ю. О. Про універсальні та специфічні риси категорії результатива (на матеріалі української та російської мов) / Ю. О. Голоцукова // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького ДВНЗ «КНУ». – Вип. 13. – 2015. – С. 56–79.
18. Горецький П. Українська мова : практично-теоретичний курс / П. Горецький, Ів. Шаля. – 7-е вид. – [К.] : Книгоспілка, [1929] – 335 с.
19. Городенська К. Синтаксична специфіка української наукової мови / Катерина Городенська // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. пр. / Відп. ред. Л. О. Симоненко. – Вип. IV. – К. : КНЕУ, 2001. – С. 11–14.
20. Гречко В. К. О семантике пассивных конструкций (на материале немецкой научной речи) / Греч- ко В. К. // Вопросы языкознания, 1984. – №. 4. – С. 76–83.
21. Долинина И. Б. Пассивные диатези английских глагольных лексем / И. Б. Долинина // Залоговые конструкции в разноструктурных языках / отв. ред. В. С. Храковский. – Л. : Наука, Ленингр. отд., 1981. – С. 46–81.
22. Дуда В. Проблема при- частных форм пассива в польском языке / В. Дуда // Проблемы теории грамматического залога / отв. ред. В. С. Храковский. – Л. : Наука, Ленингр. отд., 1978. – С. 224–226.
23. Дуден К. Грамматика современного немецкого языка / Konrad Duden. – Л. : Гос. уч.-пед. изд-во Минпрос. РСФСР, Ленингр. отд., 1962. – 704 с.
24. Есперсен О. Философия грамматики / О. Есперсен ; пер. с англ. В. В. Пассека и С. П. Сафроновой ; под ред. и с предисл. проф. Б. А. Ильиша. – М. : Изд-во иностранной литературы, 1958. – 404 с.
25. Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов / Жеребило Татьяна Васильевна. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Назрань : ООО «Пилигрим», 2010. – 486 с.
26. Жлуктенко Ю. О. Порівняльна граматика української та англійської мов : посібник для вчителів / Ю. О. Жлуктенко. – К. : Рад. школа, 1960. – 160 с.
27. Загнітко А. Морфологічна і семантична структура категорії стану і поля становості / А. Загнітко // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. / Укл. : Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Вип. 14. – Донецьк : ДонНУ, 2006. – С. 64–73.
28. Залоговые конструкции в разнострук- турных языках / отв. ред. В. С. Храковский. – Л. : Наука, Ленингр. отд., 1981. – 288 c.
29. Иванова И. П. Теоретическая грамматика современного английского языка : Учебник / И. П. Иванова, В. В. Бурлакова, Г. Г. Почепцов. – М. : Высш. школа, 1981. – 285 с.
30. Історична типологія слов’янських мов : Ч. 2 / За ред. О. Б. Ткаченка. – К. : Довіра, 2008. – 264 с.
31. Качалова К. Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами : в 2-х т. / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. – К. : Методика Паблишинг, 2013. – Т. 1 – 368 с. – Т. 2. – 304 с.
32. Князев Ю. П. Грамматическая семантика: Русский язык в типологической перспективе / Ю. П. Князев. – М. : Языки славянских культур, 2007. – 704 с.
33. Князев Ю. П. Результатив, пассив и перфект в русском языке / Ю. П. Князев // Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект) / отв. ред. В. П. Недялков. – Л. : Наука, Ленингр. отд., 1983. – С. 149–160.
34. Ковалів П.. Безособові речення на -но, -то, їх значення та норми вживання / проф. П. Ковалів. – Авґсбурґ : Б. в., 1947. – 16 с.
35. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства : підручник / М. П. Кочерган. – К. : Видавничий центр «Академія», 2006. – 424 с.
36. Кротевич Є. В. Словник лінгвістичних термінів / Є. В. Кротевич, Н. С. Родзевич ; За заг. ред. Є. В. Кротевича. – К. : Вид-во АН УРСР, 1957. – 236 с.
37. Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови / Олена Курило. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 303 с. (передрук видання 1925 р.).
38. Матвієнко О. Пасивні присудки на -но, -то і -ний, -тий в українській мові (закінчення) / О. Матвієнко // Мовознавство. – 1936. – № 9. – С. 53–74.
39. Мустайоки Арто. Понятие аспектуальности в новом свете [Електронний ресурс] / Арто Муста- йоки // II Междунар. конгр. исслед. рус. языка, (Москва, 18.03.2004). – Режим доступу : www.helsinki.fi/ ~mustajok/pdf/ponjatie_aspektual’nosti.pdf.
40. Національна стандартизація. Правила розроблення, ви- кладання та оформлення національних нормативних документів : ДСТУ 1.5:2015. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2015. – IV, 61 с. – (Національний стандарт України).
41. Недялков В. П. Результатив, пассив и перфект в немецком языке / В. П. Недялков // Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект) / отв. ред. В. П. Недялков. – Л. : Наука, Ленингр. отд., 1983. – С. 184–197.
42. Півторак Г. П. Оповідання написано – оповідання написане // Питання мовної культури : зб. статей / Г. П. Півторак. – Вип. 4. – К. : Наук. думка, 1970. – С. 52–55.
43. Плунгян В. А. Общая морфология. Введение в проблематику : учеб. пособ. / В. А. Плунгян. – Изд. 2-е, исправ. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 388 с.
44. Попович Л. Про взаємодію дієслівних категорій та часові форми в українській мові / Л. Попович // Граматичні студії : зб. наук. пр. – Вип. 3. –Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2017. – C. 47–58.
45. Проблемы теории грамматического залога / отв. ред. В. С. Храковский. – Л. : Наука, Ленингр. отд., 1978. – 288 c.
46. Русанівський В. М. Структура українського дієслова / В. М. Русанів- ський. – К. : Наук. думка, 1971. – 315 с.
47. Русская грамматика. Т. 1: Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология / Н. Ю. Шведова (гл. ред.). – М. : Наука, 1980. – 784 с.
48. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2011. – 844 с.
49. Синявський О. Норми української літературної мови / Олекса Синявський. – Львів : Українське вид-во, 1941. – 363 с.
50. Словник української мови: в 11-ти т. / Ред. кол.: І. К. Білодід та ін. – К. : Наук. думка, 1970–1980. – Т. 1–11.
51. Смеречанський Р. І. Граматика німецької мови : уч. посіб. / Р. І. Смеречанський. – К. : Рад. школа, 1960. – 355 с.
52. Смеречинський С. Нариси з української синтакси у зв’язку з фразеологією та стилістикою : (Харків, 1932) / Сергій Смеречинський ; Фото- передрук з післясловом О. Горбача. – Мюнхен : Український вільний університет, 1990. – 263 с.
53. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / За заг. ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1969. – 584 с.
54. Типология пассивных конструкций: Диатезы и залоги / отв. ред. А. А. Холодович. – Л. : Наука, Ленингр. отд., 1974. – 382 c.
55. Типология результативных конструкций (результатив, статив, пассив, перфект) / отв. ред. В. П. Недялков. – Л. : Наука, Ленингр. отд., 1983. – 264 c.
56. Титаренко Е. Я. Категория фазовости и вид русского глагола / Е. Я. Титаренко. – Симферополь : Изд-во «Доля», 2011. – 368 с.
57. Тихомирова Т. С. Курс польского языка : Учеб. для вузов / Т. С. Тихомирова. – М. : Высш. шк., 1988. – 279 с.
58. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс] // Урядовий портал (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України). – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf.
59. Українська мова у ХХ сторіччі : історія лінгвоциду : Док. і матеріали / Упоряд. : Лариса Масенко, Віктор Кубайчук, Орися Демська-Кульчицька. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2005. – 399 с.
60. Українська мова. Енциклопедія / Редкол. : В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співголова), М. П. Зяблюк та інші. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Укр. енцикл., 2004. – 824 с.
61. Холодович А. А. Проблемы грамматической теории / А. А. Холодо- вич. – Л. : Наука, Ленингр. отд., 1979. – 304 с.
62. Храковский В. С. Русский глагол: иерархия грам- матических категорий / Виктор Самуилович Храковский // У простору лингвистичке славистике : Зборник научних радова поводом 65 година живота академика Предрага Пипера / Ур. Љ. Поповић и др. – Београд : Филолошки факултет, 2015. – С. 777–798.
63. Шевельов (Шерех) Ю. Нарис сучасної української літературної мови / Ю. Шерех. – Мюнхен : Вид-во «Молоде життя», 1951. – 404 с.
64. Щорічний звіт про діяльність національного органу стандартизації за 2016 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uas.org.ua/ua/plans-and-reports/plani-i-zviti-za-2016-rik/.
65. Языкознание : Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – 2-е изд, репринт. – М. : Большая Рос- сийская энциклопедия, 1998. – 685 с.
66. A comprehensive grammar of the English language / Randolph Quirk, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, Jan Svartvik. – London ; New York : Longman Group Limited, 1985. – 1779 p.
67. CENELEC Annual Report 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.cencenelec.eu/news/publications/Publications/Annual_Report_2016_Tome_2_accesibility.pdf.
68. CENELEC Annual Report 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.cencenelec.eu/ news/publications/Publications/Annual_Report_2016_Tome_3_accesibility.pdf.
69. Karamysheva I. Contrastive Grammar of English and Ukrainian Languages : Textbook / Irina Karamysheva – 2-nd edition, revised. – Vinnytsia : Nova Knyha Publishers, 2012. – 320 p.
70. Kibort Anna. Passive and passive-like constructions in English and Polish [Електронний ресурс] / Anna Kibort // A Dissertation submitted for the degree of Doctor of Philosophy. – University of Cambridge, 2004. – 449 р. – Режим доступу : http://citeseerx.ist.psu.edu/ viewdoc/download;jsessionid=C7DC0CDBCF77EF9999A264430B08FE60?doi=10.1.1.127.8679&rep=rep1&type=pdf.
References (International): 1. Akhmanova O. S. Slovar linhvisticheskikh terminov, O. S. Akhmanova, 2-e izd. stereotip, M. : Sovetskaia entsiklopediia, 1969, 608 p.
2. Biletskyi A. O. Pro movu i movoznavstvo : tutorial, A. O. Biletskyi, K. : "ArtEk", 1997, 224 p.
3. Buslaev F. I. Istoricheskaia hrammatika russkoho iazyka : Sintaksis, F. I. Buslaev, Izd. stereotip, M. : Knizhnyi dom "Librikom", 2013, 344 p.
4. Vykhovanets I. Diieslivno-imennykovyi hramatychnyi typ ukrainskoi movy, Ivan Vykhovanets, Ukrainska mova, 2012, No 2, P. 3–10.
5. Vykhovanets I. Morfolohichni katehorii? Slovotvirni? Chy hramatychni mizhrivnevi?, Ivan Vykhovanets, Aktualni problemy ukrainskoho slovotvoru, ed. d-ra filol. nauk V. Greshchuka, Ivano-Frankivsk : Plai, 2002, P. 13–18.
6. Vykhovanets I. R. Narysy z funktsionalnoho syntaksysu ukrainskoi movy, I. R. Vykhovanets; AN Ukrainy, In-t ukrainskoi movy; Vidp. red. K. H. Horodenska, K. : Nauk. dumka, 1992, 224 p.
7. Vykhovanets I. R. Chastyny movy v semantyko-hramatychnomu aspekti, I. R. Vykhovanets; AN URSR, In-t movoznavstva im. O. O. Potebni; Vidp. red. K. H. Horodenska, K. : Nauk. dumka, 1988, 256p.
8. Vykhovanets I. Teoretychna morfolohiia ukrainskoi movy : akadem. hramatyka ukr. movy, Ivan Vykhovanets, Kateryna Horo- denska ; ed. Ivana Vykhovantsia, K. : Univ. vyd-vo "Pulsary", 2004, 400 p.
9. Hinzburh M. Katehoriino-poniattievyi aparat aspektolohichnykh doslidzhen, Mykhailo Hinzburh, Ukrainska naukova terminolohiia. Istoriia ta suchasnyi stan : materialy nauk.-prakt. konf., (Kyiv, 5 hrudnia 2014 y.), K. : Nauk. dumka, 2015, P. 42–60.
10. Hinzburh M. Pravyla vzhyvannia sia-diiesliv u fakhovykh ukrainskykh tekstakh, Mykhailo Hinzburh, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika". Seriia "Problemy ukrainskoi terminolohii", 2016, No 842, P. 3–17.
11. Hinzburh M. Pro aktyvni ta pasyvni konstruktsii v ukrainskykh fakhovykh tekstakh, Mykhailo Hinzburh, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika". Seriia "Problemy ukrainskoi terminolohii", 2014, No 791, P. 3–14.
12. Hinzburh M. Semantychni ta hramatychni katehorii u fakhovii movi, Mykhailo Hinzburh, Ukrainska naukova ter- minolohiia. Fizyko-matematychni ta tekhnichni nauky : materialy nauk.-prakt. konf., (Kyiv, 6 hrudnia 2013 y.), K. : Nauk. dumka, 2014, P. 30–43.
13. Hinzburh M. Ukrainski konstruktsii z diieslivnymy formamy na -no, -to na tli susidnikh slovianskykh mov, Mykhailo Hinzburh, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika". Seriia "Problemy ukrainskoi terminolohii", 2015, No 817, P. 3–21.
14. Hinzburh M. Shchodo zasadnychykh poniat, poviazanykh z podavanniam protsesiv, Mykhailo Hinzburh, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika". Seriia "Problemy ukrainskoi terminolohii", 2010, No 676, P. 8–14.
15. Hinzburh M. Shchodo syntaksychnykh pomylok u normatyvnykh dokumentakh: praktychni vysnovky z rekomendatsii movoznavtsiv, M. Hinzburh, Standartyzatsiia, sertyfikatsiia, yakist, 2009, No 2, P. 22–30.
16. Holotsukova Yu. Katehoriia rezultatyvu v ukrainskii movi, Yuliia Holotsukova, Donetskyi visnyk Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2010, V. 28, P. 61–72.
17. Holotsukova Yu. O. Pro universalni ta spetsyfichni rysy katehorii rezultatyva (na materiali ukrainskoi ta rosiiskoi mov), Yu. O. Holotsukova, Filolohichni studii. Naukovyi visnyk Kryvorizkoho DVNZ "KNU", Iss. 13, 2015, P. 56–79.
18. Horetskyi P. Ukrainska mova : praktychno-teoretychnyi kurs, P. Horetskyi, Iv. Shalia, 7-e vyd, [K.] : Knyhospilka, [1929] – 335 p.
19. Horodenska K. Syntaksychna spetsyfika ukrainskoi naukovoi movy, Kateryna Horodenska, Ukrainska terminolohiia i suchasnist : zb. nauk. pr., Vidp. red. L. O. Symonenko, Vyp. IV, K. : KNEU, 2001, P. 11–14.
20. Hrechko V. K. O semantike passivnykh konstruktsii (na materiale nemetskoi nauchnoi rechi), Hrech- ko V. K., Voprosy iazykoznaniia, 1984, №. 4, P. 76–83.
21. Dolinina I. B. Passivnye diatezi anhliiskikh hlaholnykh leksem, I. B. Dolinina, Zalohovye konstruktsii v raznostrukturnykh iazykakh, otv. red. V. S. Khrakovskii, L. : Nauka, Leninhr. otd., 1981, P. 46–81.
22. Duda V. Problema pri- chastnykh form passiva v polskom iazyke, V. Duda, Problemy teorii hrammaticheskoho zaloha, otv. red. V. S. Khrakovskii, L. : Nauka, Leninhr. otd., 1978, P. 224–226.
23. Duden K. Hrammatika sovremennoho nemetskoho iazyka, Konrad Duden, L. : Hos. uch.-ped. izd-vo Minpros. RSFSR, Leninhr. otd., 1962, 704 p.
24. Espersen O. Filosofiia hrammatiki, O. Espersen ; transl. from English V. V. Passeka i S. P. Safronovoi ; ed. i s predisl. prof. B. A. Ilisha, M. : Izd-vo inostrannoi literatury, 1958, 404 p.
25. Zherebilo T. V. Slovar linhvisticheskikh terminov, Zherebilo Tatiana Vasilevna, Izd. 5-e, ispr. i dop, Nazran : OOO "Pilihrim", 2010, 486 p.
26. Zhluktenko Yu. O. Porivnialna hramatyka ukrainskoi ta anhliiskoi mov : posibnyk dlia vchyteliv, Yu. O. Zhluktenko, K. : Rad. shkola, 1960, 160 p.
27. Zahnitko A. Morfolohichna i semantychna struktura katehorii stanu i polia stanovosti, A. Zahnitko, Linhvistychni studii : zb. nauk. prats., Ukl. : Anatolii Zahnitko (nauk. red.) and other – Iss. 14, Donetsk : DonNU, 2006, P. 64–73.
28. Zalohovye konstruktsii v raznostruk- turnykh iazykakh, otv. red. V. S. Khrakovskii, L. : Nauka, Leninhr. otd., 1981, 288 c.
29. Ivanova I. P. Teoreticheskaia hrammatika sovremennoho anhliiskoho iazyka : Uchebnik, I. P. Ivanova, V. V. Burlakova, H. H. Pocheptsov, M. : Vyssh. shkola, 1981, 285 p.
30. Istorychna typolohiia slovianskykh mov : Ch. 2, ed. O. B. Tkachenka, K. : Dovira, 2008, 264 p.
31. Kachalova K. N. Prakticheskaia hrammatika anhliiskoho iazyka s uprazhneniiami i kliuchami : v 2-kh t., K. N. Kachalova, E. E. Izrailevich, K. : Metodika Pablishinh, 2013, V. 1 – 368 p, V. 2, 304 p.
32. Kniazev Iu. P. Hrammaticheskaia semantika: Russkii iazyk v tipolohicheskoi perspektive, Iu. P. Kniazev, M. : Iazyki slavianskikh kultur, 2007, 704 p.
33. Kniazev Iu. P. Rezultativ, passiv i perfekt v russkom iazyke, Iu. P. Kniazev, Tipolohiia rezultativnykh konstruktsii (rezultativ, stativ, passiv, perfekt), otv. red. V. P. Nedialkov, L. : Nauka, Leninhr. otd., 1983, P. 149–160.
34. Kovaliv P.. Bezosobovi rechennia na -no, -to, yikh znachennia ta normy vzhyvannia, prof. P. Kovaliv, Avgsburg : B. v., 1947, 16 p.
35. Kocherhan M. P. Osnovy zistavnoho movoznavstva : pidruchnyk, M. P. Kocherhan, K. : Vydavnychyi tsentr "Akademiia", 2006, 424 p.
36. Krotevych Ye. V. Slovnyk linhvistychnykh terminiv, Ye. V. Krotevych, N. S. Rodzevych ; by gen. ed. Ye. V. Krotevycha, K. : Vyd-vo AN URSR, 1957, 236 p.
37. Kurylo O. Uvahy do suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy, Olena Kurylo, K. : Vyd-vo Solomii Pavlychko "Osnovy", 2004, 303 p. (peredruk vydannia 1925 y.).
38. Matviienko O. Pasyvni prysudky na -no, -to i -nyi, -tyi v ukrainskii movi (zakinchennia), O. Matviienko, Movoznavstvo, 1936, No 9, P. 53–74.
39. Mustaioki Arto. Poniatie aspektualnosti v novom svete [Electronic resource], Arto Musta- ioki, II Mezhdunar. konhr. issled. rus. iazyka, (Moskva, 18.03.2004), Access mode : www.helsinki.fi/ ~mustajok/pdf/ponjatie_aspektual’nosti.pdf.
40. Natsionalna standartyzatsiia. Pravyla rozroblennia, vy- kladannia ta oformlennia natsionalnykh normatyvnykh dokumentiv : DSTU 1.5:2015, K. : DP "UkrNDNTs", 2015, IV, 61 p, (Natsionalnyi standart Ukrainy).
41. Nedialkov V. P. Rezultativ, passiv i perfekt v nemetskom iazyke, V. P. Nedialkov, Tipolohiia rezultativnykh konstruktsii (rezultativ, stativ, passiv, perfekt), otv. red. V. P. Nedialkov, L. : Nauka, Leninhr. otd., 1983, P. 184–197.
42. Pivtorak H. P. Opovidannia napysano – opovidannia napysane, Pytannia movnoi kultury : zb. statei, H. P. Pivtorak, Iss. 4, K. : Nauk. dumka, 1970, P. 52–55.
43. Plunhian V. A. Obshchaia morfolohiia. Vvedenie v problematiku : tutorial, V. A. Plunhian, Izd. 2-e, isprav, M. : Editorial URSS, 2003, 388 p.
44. Popovych L. Pro vzaiemodiiu diieslivnykh katehorii ta chasovi formy v ukrainskii movi, L. Popovych, Hramatychni studii : zb. nauk. pr, Iss. 3. –Vinnytsia : DonNU im. Vasylia Stusa, 2017, P. 47–58.
45. Problemy teorii hrammaticheskoho zaloha, otv. red. V. S. Khrakovskii, L. : Nauka, Leninhr. otd., 1978, 288 c.
46. Rusanivskyi V. M. Struktura ukrainskoho diieslova, V. M. Rusaniv- skyi, K. : Nauk. dumka, 1971, 315 p.
47. Russkaia hrammatika. V. 1: Fonetika. Fonolohiia. Udarenie. Intonatsiia. Slovoobrazovanie. Morfolohiia, N. Iu. Shvedova (hl. red.), M. : Nauka, 1980, 784 p.
48. Selivanova O. O. Linhvistychna entsyklopediia, O. O. Selivanova, Poltava : Dovkillia-K, 2011, 844 p.
49. Syniavskyi O. Normy ukrainskoi literaturnoi movy, Oleksa Syniavskyi, Lviv : Ukrainske vyd-vo, 1941, 363 p.
50. Slovnyk ukrainskoi movy: v 11-ty t., Red. kol., I. K. Bilodid and other – K. : Nauk. dumka, 1970–1980, V. 1–11.
51. Smerechanskyi R. I. Hramatyka nimetskoi movy : uch. posib., R. I. Smerechanskyi, K. : Rad. shkola, 1960, 355 p.
52. Smerechynskyi S. Narysy z ukrainskoi syntaksy u zviazku z frazeolohiieiu ta stylistykoiu : (Kharkiv, 1932), Serhii Smerechynskyi ; Foto- peredruk z pisliaslovom O. Horbacha, Miunkhen : Ukrainskyi vilnyi universytet, 1990, 263 p.
53. Suchasna ukrainska literaturna mova. Morfolohiia, by gen. ed. akad. AN URSR I. K. Bilodida, K. : Nauk. dumka, 1969, 584 p.
54. Tipolohiia passivnykh konstruktsii: Diatezy i zalohi, otv. red. A. A. Kholodovich, L. : Nauka, Leninhr. otd., 1974, 382 c.
55. Tipolohiia rezultativnykh konstruktsii (rezultativ, stativ, passiv, perfekt), otv. red. V. P. Nedialkov, L. : Nauka, Leninhr. otd., 1983, 264 c.
56. Titarenko E. Ia. Katehoriia fazovosti i vid russkoho hlahola, E. Ia. Titarenko, Simferopol : Izd-vo "Dolia", 2011, 368 p.
57. Tikhomirova T. S. Kurs polskoho iazyka : Ucheb. dlia vuzov, T. S. Tikhomirova, M. : Vyssh. shk., 1988, 279 p.
58. Uhoda pro Asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym Spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [Electronic resource], Uriadovyi portal (Yedynyi veb-portal orhaniv vykonavchoi vlady Ukrainy), Access mode : http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf.
59. Ukrainska mova u KhKh storichchi : istoriia linhvotsydu : Dok. i materialy, Uporiad. : Larysa Masenko, Viktor Kubaichuk, Orysia Demska-Kulchytska, K. : Vyd. dim "Kyievo-Mohylianska akad.", 2005, 399 p.
60. Ukrainska mova. Entsyklopediia, Redkol. : V. M. Rusanivskyi, O. O. Taranenko (spivholova), M. P. Ziabliuk ta inshi, 2-he vyd., vypr. i dop, K. : Ukr. entsykl., 2004, 824 p.
61. Kholodovich A. A. Problemy hrammaticheskoi teorii, A. A. Kholodo- vich, L. : Nauka, Leninhr. otd., 1979, 304 p.
62. Khrakovskii V. S. Russkii hlahol: ierarkhiia hram- maticheskikh katehorii, Viktor Samuilovich Khrakovskii, U prostoru linhvistichke slavistike : Zbornik nauchnikh radova povodom 65 hodina zhivota akademika Predraha Pipera, Ur. Љ. Popoviћ and other – Beohrad : Filoloshki fakultet, 2015, P. 777–798.
63. Shevelov (Sherekh) Yu. Narys suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy, Yu. Sherekh, Miunkhen : Vyd-vo "Molode zhyttia", 1951, 404 p.
64. Shchorichnyi zvit pro diialnist natsionalnoho orhanu standartyzatsii za 2016 year [Electronic resource], Access mode : http://uas.org.ua/ua/plans-and-reports/plani-i-zviti-za-2016-rik/.
65. Iazykoznanie : Bolshoi entsiklopedicheskii slovar, Hl. red. V. N. Iartseva, 2-e izd, reprint, M. : Bolshaia Ros- siiskaia entsiklopediia, 1998, 685 p.
66. A comprehensive grammar of the English language, Randolph Quirk, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, Jan Svartvik, London ; New York : Longman Group Limited, 1985, 1779 p.
67. CENELEC Annual Report 2016 [Electronic resource], Access mode : https://www.cencenelec.eu/news/publications/Publications/Annual_Report_2016_Tome_2_accesibility.pdf.
68. CENELEC Annual Report 2016 [Electronic resource], Access mode : https://www.cencenelec.eu/ news/publications/Publications/Annual_Report_2016_Tome_3_accesibility.pdf.
69. Karamysheva I. Contrastive Grammar of English and Ukrainian Languages : Textbook, Irina Karamysheva – 2-nd edition, revised, Vinnytsia : Nova Knyha Publishers, 2012, 320 p.
70. Kibort Anna. Passive and passive-like constructions in English and Polish [Electronic resource], Anna Kibort, A Dissertation submitted for the degree of Doctor of Philosophy, University of Cambridge, 2004, 449 r, Access mode : http://citeseerx.ist.psu.edu/ viewdoc/download;jsessionid=P.7DC0CDBCF77EF9999A264430B08FE60?doi=10.1.1.127.8679&rep=rep1&type=pdf.
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми української термінології. – 2017. – №869Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.