Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41487
Title: Dynamic monitoring of the historic centre buildings for a solar elements arrangement (using the example of Chernivtsi)
Other Titles: Динамічний моніторинг будівель історичного центру для розміщення солярних елементів (на прикладі міста Чернівці)
Authors: Шулдан, Лариса
Аль-Ахммаді, С. А.
Shuldan, Larysa
Al-Ahmmadi, S. A.
Affiliation: Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Shuldan L. Dynamic monitoring of the historic centre buildings for a solar elements arrangement (using the example of Chernivtsi) / Larysa Shuldan, S. A. Al-Ahmmadi // Architectural Studies. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 3. — No 1. — P. 33–40.
Bibliographic description (International): Shuldan L. Dynamic monitoring of the historic centre buildings for a solar elements arrangement (using the example of Chernivtsi) / Larysa Shuldan, S. A. Al-Ahmmadi // Architectural Studies. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 3. — No 1. — P. 33–40.
Is part of: Architectural Studies, 1 (3), 2017
Issue: 1
Volume: 3
Issue Date: 19-Mar-2017
Publisher: Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Lviv
Keywords: енергоефективність
енергозбереження
енергетична модернізація
реконструкція
історична забудова
пам’ятка архітектури
моніторинг
сонячна енергія
фотовольтаіка
фотоелектричні елементи
energy (power) efficiency
energy saving
power (energy) updating
reconstruction
historic building
historic monument
monitoring
solar power
photo-voltage
photoelectric elements
Number of pages: 8
Page range: 33-40
Start page: 33
End page: 40
Abstract: У статті розглянуто можливості інтеграції елементів сонячної енергетики в сформоване середовище історичних міст. На прикладі історичного ареалу міста Чернівці здійснено багаторівневий динамічний моніторинг будівель, подано результати попередніх розрахунків енергетичної ефективності встановлення фотоелектричних елементів на дахах.
The possibilities of integrating the solar power elements into formed environment of historic cities are considered in the article. Using the example of a historic city area of Chernivtsi it has been realized a multilevel dynamic monitoring of the buildings and presented the results of preliminary calculations of an energy efficiency of a roof photoelectric elements installation.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41487
ISSN: 2411-801X
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2017
© Shuldan L., Al-Ahmmadi S. A., 2017
URL for reference material: http://www.marhi.ru/
http://chernivtsy.eu/portal/i/p/news/histor-zone
http://city.cv.ua/portal/i/p/news/histor-zone.jpg
References (Ukraine): [1] Pidhornyy O. L. Heometrychne modelyuvannya nadkhodzhennya sonyachnoyi radiatsiyi na rizni poverkhni // Prykladna heometriya ta inzhenerna hrafika: Zb.statey.Vyp. 54. K.: KIBI, 1993. S. 10–13.
[2] Kazakov G. V. Printsipy sovershenstvovaniya gelioarkhitektury. L'vív: Svítoch, 1990. 152 s.
[3] Khavkhun G. N. Primeneniye sistem ispol'zovaniya solnechnoy energii v arkhitekture rekreatsionnykh zdaniy (na primere prirodno-klimaticheskikh usloviy USSR). Dis. k.arkh. K., 1987. 135 s.
[4] Farenyuk H. H. Teplova nadiynist ohorodzhuval'nykh konstruktsiy ta enerhoefektyvnist' budynkiv pry novomu budivnytstvi ta rekonstruktsiyi: аvtoref. dys. d-ra t.n.: 05.23.01. Poltava: PNTU im. YU. Kondratyuka, 2009. 36 s.
[5] Belyayev V. S., Khokhlova L. P. Proyektirovaniye energoekonomichnykh i energoaktivnykh grazhdanskikh zdaniy. M.: Vyssh.shk., 1991. 255 s.
[6] Tabunshchikov YU.A., Brodach M.M. Matematicheskoye modelirovaniye i optimizatsiya teplovoy yefektivnosti zdaniy. M.: AVOK PRESS, 2002. 194 s.
[7] Kashchenko T. O. Pidvyshchennya enerhoefektyvnosti zhytlovykh budynkiv na osnovi optymizatsiyi yikh formy. Avtoref. dys. k-ta arkh.:18.00.02/ KNUBA. – K., 2001. – 19s.
[8] Shuldan L. O. Pryntsypy arkhitekturno-typolohichnoho vdoskonalennya shkil'nykh budivel z urakhuvannyam enerhozaoshchadzhuvannya. – Dys. kand. arkh.:18.00.02. Lviv, 2007. 212 s.
[9] Murgul V. A. Vozmozhnosti ispol'zovaniya solnechnoy energii dlya energosnabzheniya zhilykh zdaniy istoricheskoy zastroyki Sankt-Peterburga i uluchsheniya kachestva gorodskoy sredy / V. A. Murgul // Mezhdunarodnyy elektronnyy nauchno-obrazovatel'nyy zhurnal “Arkhitektura i sovremennyye informatsionnyye tekhnologii”. 2013. [Online]. Available: http://www.marhi.ru/ AMIT/2013/1kvart13/murgul/murgul.pdf.
[10] Shuldan L. O., Al'-Akhmmadi S. A. Intehratsiya solyarnykh elementiv v arkhitekturu istorychnykh budivelʹ (tekhnichni aspekty) // Visnyk Nac.u-ntu LP? 2016.
[11] Ofitsiynyy portal Chernivets'koyi mis'koyi rady. [Online]. Available: http://chernivtsy.eu/portal/i/p/news/histor-zone.
[12] Histor-zon [Online]. Available http://city.cv.ua/portal/i/p/news/histor-zone.jpg
References (International): [1] Pidhornyy O. L. Heometrychne modelyuvannya nadkhodzhennya sonyachnoyi radiatsiyi na rizni poverkhni, Prykladna heometriya ta inzhenerna hrafika: Zb.statey.Vyp. 54. K., KIBI, 1993. S. 10–13.
[2] Kazakov G. V. Printsipy sovershenstvovaniya gelioarkhitektury. L'vív: Svítoch, 1990. 152 s.
[3] Khavkhun G. N. Primeneniye sistem ispol'zovaniya solnechnoy energii v arkhitekture rekreatsionnykh zdaniy (na primere prirodno-klimaticheskikh usloviy USSR). Dis. k.arkh. K., 1987. 135 s.
[4] Farenyuk H. H. Teplova nadiynist ohorodzhuval'nykh konstruktsiy ta enerhoefektyvnist' budynkiv pry novomu budivnytstvi ta rekonstruktsiyi: avtoref. dys. d-ra t.n., 05.23.01. Poltava: PNTU im. YU. Kondratyuka, 2009. 36 s.
[5] Belyayev V. S., Khokhlova L. P. Proyektirovaniye energoekonomichnykh i energoaktivnykh grazhdanskikh zdaniy. M., Vyssh.shk., 1991. 255 s.
[6] Tabunshchikov YU.A., Brodach M.M. Matematicheskoye modelirovaniye i optimizatsiya teplovoy yefektivnosti zdaniy. M., AVOK PRESS, 2002. 194 s.
[7] Kashchenko T. O. Pidvyshchennya enerhoefektyvnosti zhytlovykh budynkiv na osnovi optymizatsiyi yikh formy. Avtoref. dys. k-ta arkh.:18.00.02/ KNUBA, K., 2001, 19s.
[8] Shuldan L. O. Pryntsypy arkhitekturno-typolohichnoho vdoskonalennya shkil'nykh budivel z urakhuvannyam enerhozaoshchadzhuvannya, Dys. kand. arkh.:18.00.02. Lviv, 2007. 212 s.
[9] Murgul V. A. Vozmozhnosti ispol'zovaniya solnechnoy energii dlya energosnabzheniya zhilykh zdaniy istoricheskoy zastroyki Sankt-Peterburga i uluchsheniya kachestva gorodskoy sredy, V. A. Murgul, Mezhdunarodnyy elektronnyy nauchno-obrazovatel'nyy zhurnal "Arkhitektura i sovremennyye informatsionnyye tekhnologii". 2013. [Online]. Available: http://www.marhi.ru/ AMIT/2013/1kvart13/murgul/murgul.pdf.
[10] Shuldan L. O., Al'-Akhmmadi S. A. Intehratsiya solyarnykh elementiv v arkhitekturu istorychnykh budivelʹ (tekhnichni aspekty), Visnyk Nac.u-ntu LP? 2016.
[11] Ofitsiynyy portal Chernivets'koyi mis'koyi rady. [Online]. Available: http://chernivtsy.eu/portal/i/p/news/histor-zone.
[12] Histor-zon [Online]. Available http://city.cv.ua/portal/i/p/news/histor-zone.jpg
Content type: Article
Appears in Collections:Architectural Studies. – 2017. – Vol. 3, No. 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.