Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41404
Назва: Формування, реалізація та оцінювання ефективності програми інноваційного розвитку на підприємстві
Інші назви: Formation, implementation and evaluation of the efficiency of the innovative development program at the enterprise
Формирование, реализация и оценка эффективности программы инновационного развития предприятия
Автори: Бойчук, Андрій Богданович
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Бойчук А. Б. Формування, реалізація та оцінювання ефективності програми інноваційного розвитку на підприємстві : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Андрій Богданович Бойчук ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2018. – 247 с. – Бібліографія: с. 207–228 (229 назв).
Дата публікації: 2018
Видавництво: Національний університет "Львівська політехніка"
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Рада захисту: Д 35.052.03
Науковий керівник: Загородній, Анатолій Григорович
Члени комітету: Ткаченко, Алла Михайлівна
Станіславчик, Олена В’ячеславівна
УДК: 658.589 (043)
Теми: інновація
програма інноваційного розвитку
інноваційний проект
інноваційна діяльність
ефективність
управління
машинобудівне підприємство
innovation
innovative program
innovative project
innovative activity
efficiency
management
machine building enterprise
инновация
программы инновационного развития
инновационный проект
инновационная деятельность
эффективность
управление
машиностроительное предприятие
Кількість сторінок: 247
Короткий огляд (реферат): Дисертацію присвячено вирішенню наукового завдання формування, реалізації та оцінювання ефективності програми інноваційного розвитку машинобудівних підприємств. Науково обґрунтовано модель використання системи індикаторів часу, обсягу ресурсів та результату за ознаками систематичності, тривалості та надлишковості а також їхніх груп (часових, ресурсних та результатних) в процесі здійснення поточного контролю за реалізацією програми інноваційного розвитку. Удосконалено метод оцінювання готовності підприємства до реалізації програми інноваційного розвитку з урахуванням мультиваріантності вихідних ситуацій на підготовчому етапі, а також процедуру використання типових рішень при розробці програми інноваційного розвитку підприємства. У роботі розроблено метод попереднього оцінювання ефективності заходів програми інноваційного розвитку, що реалізуються підприємством, який поєднує засоби програмно-цільового підходу до управління із результатами аналізування інноваційних проектів, а також метод оцінювання фінансової складової ефективності програми інноваційного розвитку підприємства. Розвинуто інструментарій підвищення ефективності реалізації програм інноваційного розвитку шляхом розширення, деталізації та адаптування окремих компонентів управлінської технології SMART. Досліджено понятійно-термінологічний апарат інноваційного менеджменту та розвинуто класифікацію програм інноваційного розвитку підприємства. The thesis deals with the research tasks of the formation, implementation and evaluation of the efficiency of innovative programs of machine-building enterprises. The model of the use of the system of indicators of time, volume of resources and result on the basis of the systematicity, duration and redundancy as well as their groups (time, resource and result) in the process of implementation of the current control over the implementation of the innovative development program is scientifically substantiated. The evaluation method of the enterprise readiness to implement the innovative program, taking into account the multivariation of the output situations at the preparatory phase, as well as the procedure for using typical decisions in developing the innovative development program of the enterprise, is improved. The method of preliminary evaluation of the efficiency of the innovative development programs implemented by the enterprise, which combines the means of the program-target approach to the management with the analysis results of the innovative projects, as well as the evaluation method of the financial component of the efficiency of the enterprise innovative development program, is developed. The tools for improving the efficiency of implementing innovative development programs by developing, specifying and adapting certain components of SMART management technology are elaborated. The conceptual-terminological apparatus of innovative management and the typology of innovative programs are examined. Диссертация посвящена решению научной задачи формирования, реализации и оценки эффективности программы инновационного развития машиностроительных предприятий. Актуальность диссертационной работы обусловлена необходимостью в разработке и внедрении программы инновационного развития такого типа, которая обеспечивала бы высокую эффективность работы предприятия, повышала бы его деловую активность и репутацию на рынке. Целью диссертационной работы является совершенствование теоретических и практических основ формирования, реализации и оценки эффективности программ инновационного развития машиностроительных предприятий для повышения результативности их деятельности. Объектом исследования является инновационная деятельность машиностроительных предприятий. Предметом исследования является совокупность теоретико-методических основ формирования, реализации и оценки эффективности программ инновационного развития машиностроительных предприятий. В первом разделе "Теоретические и прикладные аспекты инновационного развития предприятия" раскрыта экономическая сущность инноваций, программ инновационного развития и представлено их типологию, обобщено предпосылки эффективного управления инновациями на предприятии, освещено теоретико-методические аспекты применения программно-целевого подхода для обеспечения достижения целей инновационного развития предприятия. В диссертационной работе получила дальнейшее развитие классификация программ инновационного развития путем ее расширением следующими классификационными признаками: по субъекту разработки - программы, разработанные собственными силами, внешними исполнителями или вместе с другими предприятиями; за новизной инноваций - программы, реализация которых предусматривает внедрение совершенно новой технологии / продукта, модификацию существующей технологии / продукта или разработку нового дизайна продукта; по этапам инновационного процесса - программы инновационного развития, находящихся на этапе намерений, формирования или на этапе реализации. Исследование данных официальной статистики показали, что за годы независимости Украины резко снизилось количество освоенных инновационных видов продукции, количество промышленных предприятий, которые внедряли инновации, и количество освоенных инновационных видов продукции, что отрицательно влияет на социально-экономическое развитие государства в целом. Доказано, что программно-целевой подход является одним из наиболее действенных в процессе формирования и реализации программы инновационного развития предприятия и ориентирован на конечный результат и достижение поставленных целей. Сущность программно-целевого подхода заключается в направленности в будущее, целевой ориентации, динамичности и локальной централизации управления. Во втором разделе "Формирование программы инновационного развития на предприятии" разработан метод оценки готовности предприятия к формированию и реализации программы инновационного развития, характерным признаком которого является мультивариантность выходных ситуаций на подготовительном этапе с применением базовых параметров намерения, целесообразности и возможности ее формирования. Доказано, что подготовка и реализация программы инновационного развития зависит от позиционирования конкретного предприятия в трехфакторной системе "намерение - целесообразность - возможность". Для выбора места предприятия в представленной модели предложено использование качественного метода, который заключается в обобщении критериев анализа, а именно: намерения, целесообразности и возможности. Используемый метод исключает искажения результатов анализа параметров экономических явлений путем компенсации низких значений одних величин высокими значениями других. В диссертационной работе исследованы методические аспекты разработки типичной программы для обеспечения потребностей инновационного развития предприятия. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что типичная программа содержит набор исходных параметров, формирующих инструментарий разработки, требует надлежащей оценки эффективности реализации, а также предусматривает меры по корректировке параметров с целью приведения их в соответствие с текущими условиями среды функционирования. В разделе предложен метод предварительной оценки эффективности мероприятий программы инновационного развития, реализуемых предприятием, который сочетает средства программно-целевого подхода к управлению с результатами анализа значений детерминант инновационных проектов после наступления событий, которые могут повлиять на конечный результат реализации программы. В третьем разделе "Реализация программы инновационного развития и оценки ее эффективности" усовершенствован метод реализации программы инновационного развития на машиностроительных предприятиях. В частности доказано, что для достижения максимальной эффективности программы инновационного развития необходимо использовать современные инструменты их реализации. Установлено, что одной из самых прогрессивных является так называемая SMART-технология проектирования и реализации управленческих программ на основе принятых задач и критериев на каждом этапе такого проектирования. В диссертации выделены основные требования к программе инновационного развития машиностроительного предприятия при расширенном варианте SMART-технологии для повышения эффективности ее реализации. Также в третьем разделе исследованы особенности осуществления контроля за реализацией программы инновационного развития. Реализацию механизма контроля программы инновационного развития предприятия предлагается осуществлять в шесть этапов: разработка индикаторов; разделение индикаторов по группам; разработка рабочей анкеты контроллера; непосредственная реализация контрольных мероприятий и процедур; оценивание результатов текущего контроля в разрезе отдельных индикаторов и групп индикаторов; составление отчета и формирование рекомендаций по результатам контроля. В третьем разделе диссертационной работы предложен метод анализа финансовой эффективности программы инновационного развития предприятия. Реализация метода осуществляется в несколько последовательных этапов: выбор перечня показателей; формирование отчетных данных по результатам реализации программы инновационного развития; проведение аналитических работ; обобщение результатов анализа, определение эффективности программы инновационного развития и формирование рекомендаций.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41404
Тип вмісту : Dissertation Abstract
Розташовується у зібраннях:Автореферати та дисертаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avt_Boychuk.pdfАвтореферат дисертації568,37 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
dysertaciya_na_zdobuttya_naukovogo_stupenya_kandydata_ekonomichnyh_nauk_boychuk_a.b.pdfДисертаційна робота4,03 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk_oficinogo_oponenta_k.e.n._doc._stanislavyk_oleny_vyacheslavivny.pdfВідгук офіційного опонента6,87 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk_oficiynogo_oponenta_d.e.n._prof._tkachenko_ally_myhaylivny.pdfВідгук офіційного опонента7,9 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.