Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41384
Title: Аналіз можливостей застосування безпілотних літальних апаратів для військових цілей
Other Titles: Analysis of possibilities for the use of unmanned aerial vehicles for military purposes
Анализ возможностей применения беспилотных летательных аппаратов для военных целей
Authors: Глотов, В.
Гуніна, А.
Телещук, Ю.
Hlotov, V.
Hunina, A.
Teleschuk, Yu.
Глотов, В.
Гунина, А.
Телещук, Ю.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Глотов В. Аналіз можливостей застосування безпілотних літальних апаратів для військових цілей / В. Глотов, А. Гуніна, Ю. Телещук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів, 2017. — Том 1 (33). — С. 139–146.
Bibliographic description (International): Hlotov V. Analysis of possibilities for the use of unmanned aerial vehicles for military purposes / V. Hlotov, A. Hunina, Yu. Teleschuk // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva. — Lviv, 2017. — Vol 1 (33). — P. 139–146.
Volume: 1 (33)
Issue Date: 7-Feb-2017
Place of the edition/event: Львів
UDC: 528.1
Keywords: безпілотний літальний апарат
аерознімання
Number of pages: 8
Page range: 139-146
Start page: 139
End page: 146
Abstract: Наведено критичний аналіз літературних джерел щодо можливостей застосування сучасних БПЛА у військових цілях. Подано розгорнуту класифікацію БПЛА. Висвітлено основні завдання і переваги БПЛА. Досліджено можливість застосування БПЛА для виявлення літальних апаратів у локальних війнах і збройних конфліктах.
The article presents a critical analysis of the literature on the possibilities of application of modern UAVs for military purposes. Shows the detailed classification of modern UAVs. It outlines the main objectives and advantages of UAVs. The possibility of UAV application for the detection of aircraft in local wars and armed conflicts.
Представлен критический анализ литературы относительно возможностей применения современных БПЛА в военных целях. Приведена развернутая класси- фикация современных БПЛА. Раскрыты основные задачи и преимущества БПЛА. Исследована воз- можность применения БПЛА для обнаружения лета- тельных аппаратов в локальных войнах и воору- женных конфликтах.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41384
Copyright owner: © Західне геодезичне товариство, 2017
© Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
URL for reference material: http://www.airwar.ru/
http://dpla.ru
http://www.ecfor.ru
http://www.fhjoanneum.at/aw/
http://uav.ru
http://www.uas2011.org/
http://www
References (Ukraine): 1. Глотов В. М. Аналіз і перспективи аерознімання з БПЛА / В. М. Глотов, А. Церклевич / Фото- грамметрія, геоінформаційні системи та карто- графія. – Львів, 2014. – С. 131–136.
2. Глотов В. М. Аналіз і перспективи аерозні- мання з БПЛА / В. М. Глотов, А. Церклевич, В. Колісніченко, О. Прохорчук / Геоінформа- ційний моніторинг навколишнього середо- вища GPS- i GIS-технології: зб. наук. матер. XVІІI Міжн. наук.-техн. симпозіуму (Алушта, вересень 2013). – Львів, 2013. – С. 5–10.
3. Зінченко О. Н. Застосування аерофотозйомки з метою картографування / О. Н. Зінченко. – М.: Ракурс, 2011.
4. Гребеников А. Г. Аналіз структури та варіантів побудови безпілотних авіаційних комплексів / Гребеников А. Г., Проценко М. М. // Вісник ЖДТУ, 2012. – Вип. 2. – С. 113–117.
5. Гребеников А. Г. Проблемы создания беспи- лотных авиационных комплексов в Украине / А. Г. Гребеников, А. Г. Журавский, А. К. Мялица и др. // Открытые информационные и компью- терные интегрированные технологии. – Х.: НАКУ, 2009. – Вып. 42. – С. 111–119.
6. Фещенко А. Л. Застосування БПЛА у військових конфліктах кінця ХХ – початку ХХІ ст. / Фещенко А. Л. // Військова історія. – К., 2011.
7. Дубов Д. В. Нові покоління технологій подвій- ного призначення, як інноваційні детермінанти розвитку сфери Національної безпеки та оборони / Д. В. Дубов // Стратегічні пріоритети. – К., 2014. – Вип. 4 (33). – С.106–113.
8. Шулежко В. В. Основні напрямки розвитку та застосування безпілотних літальних апаратів: підручник / В. В. Шулежко. – К.: МО України, 2013. – 65 с
9. Наливайко Ю. В. Особливості тактики дій ВПС НАТО при подавленні інтегро- ваної системи ППО / Ю. В. Наливайко, А. Б. Скорик, О. М. Доска // Системи управління навігації і зв’язку. – К.: ЦНДІ Н і У. O, 2009. – Вип. 2(10). – С. 124–128.
10. Стеценко О. О. Космічні системи інформа- ційного забезпечення безпілотних засобів різного призначення: підручник / О. О. Стеценко, Ю. Г. Даник, М. С. Пастушенко. – К.: МО України, 2004. – 298 с.
11. Даник Ю. Г. Вимоги до оптичної системи та процесу обробки цифрових зображень апара- турою безпілотного літального апарата / Ю. Г. Даник, М. М. Проценко // Вісник ЖДТУ, 2013. – Вип. 1. – С. 42–47.
12. Барсов В. І. Підвищення ефективності функціо- нування системи обробки інформації та управ- ління безпілотних літальних апаратів на основі застосування модулярної системи числення / В. І. Барсов, Є. О. Сотник, В. О. Жадан та ін. // Збірник наукових праць Харківського універси- тету Повітряних сил. – 2011. – № 3 (29). – С. 90–95.
13. Гриньов Д. В. Метод розпізнавання зображень об’єктів засобами видової розвідки / Д. В. Гриньов // Вісник ЖДТУ, 2012. – Вип. 2. – С. 18–27.
14. Артюшин Л. М. Аерокосмічна розвідка в лока- льних війнах сучасності: монографія / Мосов С. П., П’ясовський Д. В., Толубко В. Б. – К.: НАОУ, 2002. – 208 с.
15. Краснов А. А. От разведки к боевым действиям / А. А. Краснов, А. А. Путилин // Зарубежное воен- ное обозрение. – 2004. – № 4. – С. 41–47.
16. Толубко В. Б. Беспилотные апараты [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.airwar.ru/ bpla.html.
17. Гринев Д. В. Классификация и идентификация объектов с использованием структурно-лингви- стического метода // Системи обробки інформації. – Х.: ХВУ, 2004. – Вип. 11 (39). – С. 44–48.
18. Колобородов В. Г. Застосування методів і алго- ритмів цифрової обробки зображень в оптико- електронних приладах / В. Г. Колобородов, К. В. Харитоненко // Вісник НТУУ “КПІ”. – К.: НТУУ “КПІ”, 2010. – Вип. 40. – С. 23–31.
19. Сальник Ю. П. Направление обеспечения мониторинга местности перспективной аппа- ратурой БПЛА / Ю. П. Сальник // Системи обробки інформації. – 2007. – № 3 (61). – С. 106–108.
20. Слюсар В. И. Передача данных с борта БПЛА: стандарты НАТО / В. И. Слюсар // Элек- троника: наука, технология, бизнес. – 2010. – № 3. – С. 80–86.
21. Быков Р. Е. Цифровое преобразование изобра- жений : учеб. пособ. для вузов / Р. Е. Быков, П. Р. Фрайер, К. В. Иванов, А. А. Монцветов. – М. : Горячая линия-Телеком, 2003. – 228 с.
22. Слюсар В. И. Радиолинии связи с БПЛА: при- меры реализации / В. И. Слюсар // Электро- ника: наука, технология, бизнес. – 2010. – № 5. – C. 56–60.
23. Кузнецов В. Беспилотная одиссея в небе буду- щего / В. Кузнецов // Наука и техника. – Харьков, 2011. – № 5 (60). – С. 21–26.
24. Луцький М. Г. Розвиток міжнародного регулю- вання та нормативної бази використання БПЛА / М. Г. Луцький, В. П. Харченко, Д. О. Бугайко // Аерокосмічні системи моніторингу та керування: вісник ЖДТУ, 2011. – Вип. 2. – С. 5–14.
25. Advance – notice of proposed amendment (NPA) No 16/2005. Policy for Unmanned Aerial Vehicle (UAV) certification. – Cologne: EASA, 2005. – 42 p.
26. Цатурян О. Г. Винаходи та методи боротьби з БПЛА. – К.: Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, – 2015. – № 4Sp.
27. URL: mino.esrae.ru/182–1502.
28. Сенюшкин Н. С. Применение композиционных материалов в конструкции БПЛА / Н. С. Сенюшкин, Р. Р. Ямалиев, Л. Р. Ялчибаева // Молодой ученый, 2011. – № 4. – Т. 1. – С. 59–61.
29. Чистяков Н. В. Анализ архитектуры ДПЛА “Пчела” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dpla.ru.
30. Аминов С. ПВО в борьбе с БПЛА / С. Аминов // Беспилотная авиация: спецвыпуск МАКС. – 2011. – С. 34–36.
31. Федорків М. “Народна армія” – “Анкалав” і “Лис” – перспективні гаджети для війська, 2014.
32. Соколовський В. В. Проблемні питання та перс- пективні напрямки боротьби з малорозмірними надлегкими БПЛА у внутрішніх збройних конфліктах. – Харків: Національна академія Національної гвардії України.
33. Клочков В. В. Методы прогнозирования спроса на беспилотные летательные аппараты и работы по воздушному патрулированию / В. В. Клочков, А. К. Никитова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecfor.ru.
34. Proceedings of International Conference “Unmanned Aircraft Systems – Towards Civil Applications”. 2009. Graz, Austria[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fhjoanneum.at/aw/ home/Studienangebot/fachbereich_information_desi gn_technologien/lav/News_Events/lav_events/ ~bshr/ lav-ev-/?lan=de
35. International Civil Aviation Organozation. CIR 328. Беспилотные авиационные системы (БАС). – ИКАО, 2011.
36. CAA UAV Flights in UK Airspace Workshop – 13 October 2005 Civil Aviation AuthorityDirectorate of Airspace Policy 8AP/15/19/02.
37. Воронов В. В. Комплексная система монито- ринга объектов ОАО “Газпром” с помощью БПЛА / В. Воронов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uav.ru.
38. Ростопчин В. В. Применение безпилотных лета- тельных аппаратов в борьбе с распространением наркотических веществ / В. В. Ростопчин, С. И. Федин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uav.ru.
39. Proceedings of 12th International Conference & Exhibition UAS, Paris, France. 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uas2011.org/.
40. Proceedings of 5th International Conference & Exhibition UVS-TECH-2011. Moscow, Russian Federation, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. uvs-tech-2011.org/.
41. Martin J. Dougherty Drony. Ilustrowany przewodnik po bezzałogowych pojazdach powietrznych i podwodnych / Martin J. Dougherty. – 2015. – P. 233.
References (International): 1. Hlotov V. M. Analiz i perspektyvy aeroznimannia z BPLA, V. M. Hlotov, A. Tserklevych, Foto- hrammetriia, heoinformatsiini systemy ta karto- hrafiia, Lviv, 2014, P. 131–136.
2. Hlotov V. M. Analiz i perspektyvy aerozni- mannia z BPLA, V. M. Hlotov, A. Tserklevych, V. Kolisnichenko, O. Prokhorchuk, Heoinforma- tsiinyi monitorynh navkolyshnoho seredo- vyshcha GPS- i GIS-tekhnolohii: zb. nauk. mater. XVIII Mizhn. nauk.-tekhn. sympoziumu (Alushta, veresen 2013), Lviv, 2013, P. 5–10.
3. Zinchenko O. N. Zastosuvannia aerofotoziomky z metoiu kartohrafuvannia, O. N. Zinchenko, M., Rakurs, 2011.
4. Hrebenykov A. H. Analiz struktury ta variantiv pobudovy bezpilotnykh aviatsiinykh kompleksiv, Hrebenykov A. H., Protsenko M. M., Visnyk ZhDTU, 2012, Iss. 2, P. 113–117.
5. Hrebenikov A. H. Problemy sozdaniia bespi- lotnykh aviatsionnykh kompleksov v Ukraine, A. H. Hrebenikov, A. H. Zhuravskii, A. K. Mialitsa and other, Otkrytye informatsionnye i kompiu- ternye intehrirovannye tekhnolohii, Kh., NAKU, 2009, Iss. 42, P. 111–119.
6. Feshchenko A. L. Zastosuvannia BPLA u viiskovykh konfliktakh kintsia KhKh – pochatku KhKhI st., Feshchenko A. L., Viiskova istoriia, K., 2011.
7. Dubov D. V. Novi pokolinnia tekhnolohii podvii- noho pryznachennia, yak innovatsiini determinanty rozvytku sfery Natsionalnoi bezpeky ta oborony, D. V. Dubov, Stratehichni priorytety, K., 2014, Iss. 4 (33), P.106–113.
8. Shulezhko V. V. Osnovni napriamky rozvytku ta zastosuvannia bezpilotnykh litalnykh aparativ: pidruchnyk, V. V. Shulezhko, K., MO Ukrainy, 2013, 65 s
9. Nalyvaiko Yu. V. Osoblyvosti taktyky dii VPS NATO pry podavlenni intehro- vanoi systemy PPO, Yu. V. Nalyvaiko, A. B. Skoryk, O. M. Doska, Systemy upravlinnia navihatsii i zviazku, K., TsNDI N i U. O, 2009, Iss. 2(10), P. 124–128.
10. Stetsenko O. O. Kosmichni systemy informa- tsiinoho zabezpechennia bezpilotnykh zasobiv riznoho pryznachennia: pidruchnyk, O. O. Stetsenko, Yu. H. Danyk, M. S. Pastushenko, K., MO Ukrainy, 2004, 298 p.
11. Danyk Yu. H. Vymohy do optychnoi systemy ta protsesu obrobky tsyfrovykh zobrazhen apara- turoiu bezpilotnoho litalnoho aparata, Yu. H. Danyk, M. M. Protsenko, Visnyk ZhDTU, 2013, Iss. 1, P. 42–47.
12. Barsov V. I. Pidvyshchennia efektyvnosti funktsio- nuvannia systemy obrobky informatsii ta uprav- linnia bezpilotnykh litalnykh aparativ na osnovi zastosuvannia moduliarnoi systemy chyslennia, V. I. Barsov, Ye. O. Sotnyk, V. O. Zhadan and other, Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universy- tetu Povitrianykh syl, 2011, No 3 (29), P. 90–95.
13. Hrynov D. V. Metod rozpiznavannia zobrazhen obiektiv zasobamy vydovoi rozvidky, D. V. Hrynov, Visnyk ZhDTU, 2012, Iss. 2, P. 18–27.
14. Artiushyn L. M. Aerokosmichna rozvidka v loka- lnykh viinakh suchasnosti: monograph, Mosov S. P., Piasovskyi D. V., Tolubko V. B, K., NAOU, 2002, 208 p.
15. Krasnov A. A. Ot razvedki k boevym deistviiam, A. A. Krasnov, A. A. Putilin, Zarubezhnoe voen- noe obozrenie, 2004, No 4, P. 41–47.
16. Tolubko V. B. Bespilotnye aparaty [Electronic resource], Access mode: http://www.airwar.ru/ bpla.html.
17. Hrynev D. V. Klassyfykatsyia y ydentyfykatsyia obektov s yspolzovanyem strukturno-lynhvy- stycheskoho metoda, Systemy obrobky informatsii, Kh., KhVU, 2004, Iss. 11 (39), P. 44–48.
18. Koloborodov V. H. Zastosuvannia metodiv i alho- rytmiv tsyfrovoi obrobky zobrazhen v optyko- elektronnykh pryladakh, V. H. Koloborodov, K. V. Kharytonenko, Visnyk NTUU "KPI", K., NTUU "KPI", 2010, Iss. 40, P. 23–31.
19. Salnyk Yu. P. Napravlenye obespechenyia monytorynha mestnosty perspektyvnoi appa- raturoi BPLA, Yu. P. Salnyk, Systemy obrobky informatsii, 2007, No 3 (61), P. 106–108.
20. Sliusar V. I. Peredacha dannykh s borta BPLA: standarty NATO, V. I. Sliusar, Elek- tronika: nauka, tekhnolohiia, biznes, 2010, No 3, P. 80–86.
21. Bykov R. E. Tsifrovoe preobrazovanie izobra- zhenii : tutorial dlia vuzov, R. E. Bykov, P. R. Fraier, K. V. Ivanov, A. A. Montsvetov, M. : Horiachaia liniia-Telekom, 2003, 228 p.
22. Sliusar V. I. Radiolinii sviazi s BPLA: pri- mery realizatsii, V. I. Sliusar, Elektro- nika: nauka, tekhnolohiia, biznes, 2010, No 5, P. 56–60.
23. Kuznetsov V. Bespilotnaia odisseia v nebe budu- shcheho, V. Kuznetsov, Nauka i tekhnika, Kharkov, 2011, No 5 (60), P. 21–26.
24. Lutskyi M. H. Rozvytok mizhnarodnoho rehuliu- vannia ta normatyvnoi bazy vykorystannia BPLA, M. H. Lutskyi, V. P. Kharchenko, D. O. Buhaiko, Aerokosmichni systemy monitorynhu ta keruvannia: visnyk ZhDTU, 2011, Iss. 2, P. 5–14.
25. Advance – notice of proposed amendment (NPA) No 16/2005. Policy for Unmanned Aerial Vehicle (UAV) certification, Cologne: EASA, 2005, 42 p.
26. Tsaturian O. H. Vynakhody ta metody borotby z BPLA, K., Viiskovyi instytut telekomunikatsii ta informatyzatsii, 2015, No 4Sp.
27. URL: mino.esrae.ru/182–1502.
28. Seniushkin N. S. Primenenie kompozitsionnykh materialov v konstruktsii BPLA, N. S. Seniushkin, R. R. Iamaliev, L. R. Ialchibaeva, Molodoi uchenyi, 2011, No 4, V. 1, P. 59–61.
29. Chistiakov N. V. Analiz arkhitektury DPLA "Pchela" [Electronic resource], Access mode: http://dpla.ru.
30. Aminov S. PVO v borbe s BPLA, S. Aminov, Bespilotnaia aviatsiia: spetsvypusk MAKS, 2011, P. 34–36.
31. Fedorkiv M. "Narodna armiia" – "Ankalav" i "Lys" – perspektyvni hadzhety dlia viiska, 2014.
32. Sokolovskyi V. V. Problemni pytannia ta pers- pektyvni napriamky borotby z malorozmirnymy nadlehkymy BPLA u vnutrishnikh zbroinykh konfliktakh, Kharkiv: Natsionalna akademiia Natsionalnoi hvardii Ukrainy.
33. Klochkov V. V. Metody prohnozirovaniia sprosa na bespilotnye letatelnye apparaty i raboty po vozdushnomu patrulirovaniiu, V. V. Klochkov, A. K. Nikitova [Electronic resource], Access mode: http://www.ecfor.ru.
34. Proceedings of International Conference "Unmanned Aircraft Systems – Towards Civil Applications". 2009. Graz, Austria[Electronic resource], Access mode: http://www.fhjoanneum.at/aw/ home/Studienangebot/fachbereich_information_desi gn_technologien/lav/News_Events/lav_events/ ~bshr/ lav-ev-/?lan=de
35. International Civil Aviation Organozation. CIR 328. Bespilotnye aviatsionnye sistemy (BAS), IKAO, 2011.
36. CAA UAV Flights in UK Airspace Workshop – 13 October 2005 Civil Aviation AuthorityDirectorate of Airspace Policy 8AP/15/19/02.
37. Voronov V. V. Kompleksnaia sistema monito- rinha obieektov OAO "Hazprom" s pomoshchiu BPLA, V. Voronov [Electronic resource], Access mode: http://uav.ru.
38. Rostopchin V. V. Primenenie bezpilotnykh leta- telnykh apparatov v borbe s rasprostraneniem narkoticheskikh veshchestv, V. V. Rostopchin, S. I. Fedin [Electronic resource], Access mode: http://uav.ru.
39. Proceedings of 12th International Conference & Exhibition UAS, Paris, France. 2010 [Electronic resource], Access mode: http://www.uas2011.org/.
40. Proceedings of 5th International Conference & Exhibition UVS-TECH-2011. Moscow, Russian Federation, 2011 [Electronic resource], Access mode: http://www. uvs-tech-2011.org/.
41. Martin J. Dougherty Drony. Ilustrowany przewodnik po bezzałogowych pojazdach powietrznych i podwodnych, Martin J. Dougherty, 2015, P. 233.
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2017. – Випуск 1(33)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.