Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41370
Title: Лінійні еталони Яворівського НГП для перевірки сучасних геодезичних приладів і технологій
Other Titles: Standard baselines of Yavoriv scientific geodetic of test field for verification of modern geodetic instruments and technologies
Линейные эталоны Яворовского НГП для поверки современных геодезических приборов и технологий
Authors: Тревого, І.
Цюпак, І.
Волошин, В.
Рудик, О.
Trevoho, I.
Tsyupak, I.
Voloshyn, V.
Rudyk, A.
Тревого, И.
Цюпак, И.
Волошин, В.
Рудик, А.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Лінійні еталони Яворівського НГП для перевірки сучасних геодезичних приладів і технологій / І. Тревого, І. Цюпак, В. Волошин, О. Рудик // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів, 2017. — Том 1 (33). — С. 69–72.
Bibliographic description (International): Standard baselines of Yavoriv scientific geodetic of test field for verification of modern geodetic instruments and technologies / I. Trevoho, I. Tsyupak, V. Voloshyn, A. Rudyk // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva. — Lviv, 2017. — Vol 1 (33). — P. 69–72.
Volume: 1 (33)
Issue Date: 7-Feb-2017
Place of the edition/event: Львів
UDC: 528.3
Keywords: метрологічна атестація
GNSS- виміри
GNSS-нівелювання
еталонний лінійний базис
фундаментальна геодезична мережа
Number of pages: 4
Page range: 69-72
Start page: 69
End page: 72
Abstract: Проаналізовано результати метрологічної атес- тації спеціальної фундаментальної геодезичної мережі й еталонного лінійного базису як робочих еталонів. Підтверджується висока точність і надійність засто- сування технології GNSS для метрологічної атестації еталонних об’єктів.
The article analyzes the results of metrological certification of special fundamental geodetic network and the standard baselines as working standards. It confirms the high accuracy and reliability of the use of GNSS technology for metrological certification of standard objects.
Проанализировано результаты метрологической аттестации специальной фундаментальной геодези- ческой сети и эталонного линейного базиса как рабочих эталонов. Подтверждается высокая точность и надежность применения технологии GNSS для метрологической аттестации эталонных объектов.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41370
Copyright owner: © Західне геодезичне товариство, 2017
© Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
URL for reference material: http://www.isgeoid
References (Ukraine): 1. Абалакин В. К. Основы эфемеридной астроно- мии / В. К. Абалакин. – М.: Наука, 1979. – 448 с.
2. Базисы эталонные. Методика поверки // МИ БГЕИ 40-03 [Электронный ресурс]. – М., 2003. – Режим доступа: www.OpenGost.ru.
3. Горб А. Анализ и проблемы точности GPS- измерений в сетях опорных станций / А. Горб, А. Прокопов, Г. Сидоренко, И. Тревого // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.– Львів. – 2005. – Вип. ІІ. – С. 26–33.
4. ГОСТ 8.503–84 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерения длин в диапазоне 24–75000 м. – М., 1984.
5. Гофманн–Велленгоф Б. Глобальна система визначення місцезнаходження (GPS). Теорія і практика / Б. Гофманн–Велленгоф, Г. Ліхтенеггер, Д. Коллінз; пер. з англ. третього вид. під ред. Я. С. Яцківа. – К.: Наук. думка, 1995. – 380 с.
6. Створення оптимальної опорної гравімет- ричної мережі в районі геодезичного науко- вого полігона / Двуліт П. Д., Тревого І. С., Паляниця Б. Б., Волчко П. І. / Сучасні до- сягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів: Ліга–Прес, 2004. – С. 17–19.
7. Друзюк В. Сучасні геодезичні прилади і технології: науково-технічне метрологічне забезпечення / В. Друзюк, А. Мазур, І. Тревого, І. Цюпак // Метрологія та прилади. – 2010. – № 3. – С. 19–26.
8. Патент на корисну модель № 83876 “Спосіб визначення довжин ліній еталонного геоде- зичного базису”. Зареєстровано 10.10.2013 / О. І. Ванчура, І. С. Тревого, І. М. Цюпак, Г. Т. Шевченко, Т. Г. Шевченко // Бюллетень ДП “УІПВ”. – 2013. – № 19.
9. Пеллинен Л. П. Высшая геодезия (Теоретическая геодезия) / Л. П. Пеллинен. – М.: Недра, 1978. – 264 с.
10. Локальне уточнення моделі гравітаційного поля в районі наукового геодезичного полігона / Тревого І. С., Марченко О. М., Двуліт П. Д., Савчук С. Г., Волчко П. І. // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів: Ліга– Прес, 2003. – С. 32–38.
11. Тревого І. Аналіз зміни координат пунктів Яворівського наукового геодезичного полігона / І. Тревого, І. Цюпак, С. Савчук [та ін.] // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 2009. – Вип. 1. – № 17. – С. 46–50.
12. Тревого І. Еталонний геодезичний базис оригінальної конструкції / І. Тревого, О. Денисов, І. Цюпак, В. Гегер, В. Тимчук // Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва. – Львів: Ліга-Прес, 2010. – Вип. 1(19). – С. 43–49.
13. Тревого І. С. Вдосконалення еталонної геоде- зичної мережі наукового геодезичного полігона / І. С. Тревого, І. М. Цюпак, В. М. Друзюк, В. У. Волошин // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS і GIS- технології: зб. наук. пр. ХV Міжнар. симпоз. (Алушта (Крим), 13–18 верес. 2010 р.). – Львів, 2010. – С. 34–36.
14. Тревого І. С. Стан і проблеми метрологічного забезпечення лінійних вимірювань в Україні / І. С. Тревого, В. С. Купко, О. Л. Костріков, І. М. Цюпак // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні: Матер. V Міжнар. наук.-практ. конфер. (м. Ужгород, 28–30 жовтня 2010 р.). – Ужгород, 2010. – С. 6–11.
15. Тревого І. С. Фундаментальна геодезична мережа як метрологічне забезпечення сучасних супутникових технологій / Тревого І. С., Цюпак І. М. // Вісник геодезії та картографії. – 2014. – № 3. – С. 5–7.
16. Тревого І. С. Метрологічна атестація еталонних базисів технологією GNSS / Тревого І. С., Цюпак І. М. // Метрологія та прилади. – 2014. – № 6. – С. 52–55.
17. Тревого І. С. До метрологічного забезпечення GNSS-нівелювання на робочих еталонах / Тревого І. С., Цюпак І. М., Волчко П. І. // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Львів. – 2015. – Вип. 82. – С. 29–40.
18. Цюпак І. М. Точність визначення координат пунктів і довжин ліній за сесіями GPS-спосте- режень різної тривалості // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 2012. – Вип. І (23). – С. 57–59.
19. Шануров Г. А. О геометрической структуре метро- логического полигона для аттестации геоде- зических приемников ГНСС / Г. А. Шануров // Геопрофи. – 2008. – № 1. – С. 62–64.
20. Novak P. Testing EGM08 using Czech GPS/leveling data / Pavel Novak, Jaroslav Klokocnik, Jan Kostelecky, Antonin Zeman. – http://www.isgeoid. polimi.it/Newton/Newton_4/ Report_EA4_Czech.pdf
21. Trevoho I. S. Determination of normal height points of the standard of geodetic test field by GNSS technology / Trevoho I. S., Tsyupak I. M. // Метрологія та прилади. – 2015. – № 4. – С. 50–54.
22. The results of the research of metrological certification of the standard baselines in horizontal and vertical planes by GNSS technology / Trevoho I. S., Tsyupak I. M., Rudyk O. V. // Techniki inventaryzacji i monitoringu obiektow inzynierskich / Redakcja naukowa Mieczyslaw Kwasniak. – Warszawa, 2015. – P. 44–51.
References (International): 1. Abalakin V. K. Osnovy efemeridnoi astrono- mii, V. K. Abalakin, M., Nauka, 1979, 448 p.
2. Bazisy etalonnye. Metodika poverki, MI BHEI 40-03 [Electronic resource], M., 2003, Access mode: www.OpenGost.ru.
3. Horb A. Analyz y problemy tochnosty GPS- yzmerenyi v setiakh opornykh stantsyi, A. Horb, A. Prokopov, H. Sydorenko, Y. Trevoho, Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva, Lviv, 2005, Vyp. II, P. 26–33.
4. HOST 8.503–84 HSI. Hosudarstvennaia poverochnaia skhema dlia sredstv izmereniia dlin v diapazone 24–75000 m, M., 1984.
5. Hofmann–Vellenhof B. Hlobalna systema vyznachennia mistseznakhodzhennia (GPS). Teoriia i praktyka, B. Hofmann–Vellenhof, H. Likhtenehher, D. Kollinz; transl. from English tretoho vyd. pid red. Ya. S. Yatskiva, K., Nauk. dumka, 1995, 380 p.
6. Stvorennia optymalnoi opornoi hravimet- rychnoi merezhi v raioni heodezychnoho nauko- voho polihona, Dvulit P. D., Trevoho I. S., Palianytsia B. B., Volchko P. I., Suchasni do- siahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva, Lviv: Liha–Pres, 2004, P. 17–19.
7. Druziuk V. Suchasni heodezychni prylady i tekhnolohii: naukovo-tekhnichne metrolohichne zabezpechennia, V. Druziuk, A. Mazur, I. Trevoho, I. Tsiupak, Metrolohiia ta prylady, 2010, No 3, P. 19–26.
8. Patent na korysnu model No 83876 "Sposib vyznachennia dovzhyn linii etalonnoho heode- zychnoho bazysu". Zareiestrovano 10.10.2013, O. I. Vanchura, I. S. Trevoho, I. M. Tsiupak, H. T. Shevchenko, T. H. Shevchenko, Biulleten DP "UIPV", 2013, No 19.
9. Pellinen L. P. Vysshaia heodeziia (Teoreticheskaia heodeziia), L. P. Pellinen, M., Nedra, 1978, 264 p.
10. Lokalne utochnennia modeli hravitatsiinoho polia v raioni naukovoho heodezychnoho polihona, Trevoho I. S., Marchenko O. M., Dvulit P. D., Savchuk S. H., Volchko P. I., Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva, Lviv: Liha– Pres, 2003, P. 32–38.
11. Trevoho I. Analiz zminy koordynat punktiv Yavorivskoho naukovoho heodezychnoho polihona, I. Trevoho, I. Tsiupak, S. Savchuk [and other], Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva, Lviv, 2009, Iss. 1, No 17, P. 46–50.
12. Trevoho I. Etalonnyi heodezychnyi bazys oryhinalnoi konstruktsii, I. Trevoho, O. Denysov, I. Tsiupak, V. Heher, V. Tymchuk, Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky i vyrobnytstva, Lviv: Liha-Pres, 2010, Iss. 1(19), P. 43–49.
13. Trevoho I. S. Vdoskonalennia etalonnoi heode- zychnoi merezhi naukovoho heodezychnoho polihona, I. S. Trevoho, I. M. Tsiupak, V. M. Druziuk, V. U. Voloshyn, Heoinformatsiinyi monitorynh navkolyshnoho seredovyshcha – GPS i GIS- tekhnolohii: zb. nauk. pr. KhV Mizhnar. sympoz. (Alushta (Crimea), 13–18 veres. 2010 y.), Lviv, 2010, P. 34–36.
14. Trevoho I. S. Stan i problemy metrolohichnoho zabezpechennia liniinykh vymiriuvan v Ukraini, I. S. Trevoho, V. S. Kupko, O. L. Kostrikov, I. M. Tsiupak, Novi tekhnolohii v heodezii, zemlevporiadkuvanni ta pryrodokorystuvanni: Mater. V Mizhnar. nauk.-prakt. konfer. (m. Uzhhorod, 28–30 zhovtnia 2010 y.), Uzhhorod, 2010, P. 6–11.
15. Trevoho I. S. Fundamentalna heodezychna merezha yak metrolohichne zabezpechennia suchasnykh suputnykovykh tekhnolohii, Trevoho I. S., Tsiupak I. M., Visnyk heodezii ta kartohrafii, 2014, No 3, P. 5–7.
16. Trevoho I. S. Metrolohichna atestatsiia etalonnykh bazysiv tekhnolohiieiu GNSS, Trevoho I. S., Tsiupak I. M., Metrolohiia ta prylady, 2014, No 6, P. 52–55.
17. Trevoho I. S. Do metrolohichnoho zabezpechennia GNSS-niveliuvannia na robochykh etalonakh, Trevoho I. S., Tsiupak I. M., Volchko P. I., Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia, Lviv, 2015, Iss. 82, P. 29–40.
18. Tsiupak I. M. Tochnist vyznachennia koordynat punktiv i dovzhyn linii za sesiiamy GPS-sposte- rezhen riznoi tryvalosti, Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva, Lviv, 2012, Vyp. I (23), P. 57–59.
19. Shanurov H. A. O heometricheskoi strukture metro- lohicheskoho polihona dlia attestatsii heode- zicheskikh priemnikov HNSS, H. A. Shanurov, Heoprofi, 2008, No 1, P. 62–64.
20. Novak P. Testing EGM08 using Czech GPS/leveling data, Pavel Novak, Jaroslav Klokocnik, Jan Kostelecky, Antonin Zeman, http://www.isgeoid. polimi.it/Newton/Newton_4/ Report_EA4_Czech.pdf
21. Trevoho I. S. Determination of normal height points of the standard of geodetic test field by GNSS technology, Trevoho I. S., Tsyupak I. M., Metrolohiia ta prylady, 2015, No 4, P. 50–54.
22. The results of the research of metrological certification of the standard baselines in horizontal and vertical planes by GNSS technology, Trevoho I. S., Tsyupak I. M., Rudyk O. V., Techniki inventaryzacji i monitoringu obiektow inzynierskich, Redakcja naukowa Mieczyslaw Kwasniak, Warszawa, 2015, P. 44–51.
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2017. – Випуск 1(33)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.