Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41276
Назва: Економічне оцінювання та регулювання інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств
Інші назви: Economic evaluation and regulation of intellectual capital of the machine-building enterprises
Экономическая оценка и регулирования интеллектуального капитала машиностроительных предприятий
Автори: Прокопенко, Ірина Валеріївна
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Прокопенко І. В. Економічне оцінювання та регулювання інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Валеріївна Прокопенко ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2018. – 309 с. – Бібліографія: с. 221–245 (272 назви).
Дата публікації: 2018
Видавництво: Національний університет "Львівська політехніка"
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Рада захисту: Д 35.052.03
Науковий керівник: Босак, Андрій Остапович
Члени комітету: Семенова, Валентина Григорівна
Давимука, Степан Антонович
УДК: 658:005.3:621:330.142](477)
Теми: інтелектуальний капітал
регулювання інтелектуального капіталу
машинобудівне підприємство
людський капітал
споживчий капітал
організаційний капітал
структурний капітал
комерціалізація інтелектуального капіталу
об’єкти інтелектуальної власності
intellectual capital
regulation of the intellectual capital
machine-building enterprise
human capital
consumer capital
organizational capital
structural capital
commercialization of the intellectual property
objects of the intellectual property
интеллектуальный капитал
регулирование интеллектуального капитала
машиностроительное предприятие
человеческий капитал
потребительский капитал
организационный капитал
структурный капитал
коммерциализация интеллектуального капитала
объекты интеллектуальной собственности
Кількість сторінок: 309
Короткий огляд (реферат): Дисертацію присвячено вирішенню наукового і прикладного завдання економічного оцінювання поточного стану і перспектив розвитку рівня інтелектуального капіталу (ІК) машинобудівних підприємств та формування інструментів регулювання ІК в умовах конкурентного ринкового середовища. Розвинуто понятійно-термінологічний апарат у сфері економічного оцінювання та регулювання ІК підприємств; виділено складові ІК та їх елементи і встановлено зв’язки між ними; розвинуто концептуальні засади економічного оцінювання та регулювання ІК машинобудівних підприємств. Удосконалено типологію методів економічного оцінювання ІК машинобудівних підприємств шляхом введення додаткових ознак. Удосконалено модель економічного оцінювання ІК машинобудівних підприємств та потенціалу його розвитку. Удосконалено методи регулювання людського, організаційного та споживчого капіталу на основі технології вибору засобів регулювання. Розроблено модель оцінювання ефективності комерціалізації ІК, яка враховує регулюючі впливи, розподілені за стадіями процесу комерціалізації, дозволяє мінімізувати витрати та відхилення фактичних показників ІК від запланованих. The thesis is devoted to the solving of the scientific and applied task of economic evaluation of the current state and prospects of the development of the level of intellectual capital (IC) of the machine building enterprises and formation of regulation instruments of IC in the terms of competitive market environment. The conceptual -terminology apparatus in the sphere of economic evaluation and regulation of the IC enterprises are developed; components of IС and their elements and the relationships between them are selected; the conceptual principles for economic evaluation and regulation of IС of the enterprises are developed. The typology of methods of economic evaluation of IC of the machine-building enterprises has been improved by introducing additional features. The model of economic evaluation of IC of the machine-building enterprises, its development potential are improved. The methods for the regulation of human, organizational and consumer capital based on the technology of choice of means of regulation. The model of evaluation of the effectiveness of the commercialization of the IC, which takes into account the regulatory impacts, distributed according to the stages of the process of commercialization, enabling you to minimize costs and deviations of the actual figures IC from the planned. Целью исследования является разработка теоретико-методологических и методико-прикладных основ экономической оценки текущего состояния и перспектив развития уровня интеллектуального капитала (ИК) машиностроительных предприятий и формирование инструментов регулирования ИК в условиях конкурентной рыночной среды. Объектом исследования является процесс регулирования ИК машиностроительных предприятий. Предметом исследования являются методы экономической оценки и регулирования ИК машиностроительных предприятий. Для достижения поставленной цели в работе установлены и решены следующие задачи: развить понятийно-терминологический аппарат в сфере экономической оценки и регулирования ИК машиностроительных предприятий; развить концептуальные основы экономической оценки и регулирования ИК машиностроительных предприятий; усовершенствовать типологию методов экономической оценки ИК машиностроительных предприятий; усовершенствовать метод и модель экономической оценки ИК машиностроительных предприятий и потенциала его развития; усовершенствовать методы регулирования ИК; разработать модель коммерциализации ИК и оценки эффективности регулирования ИК машиностроительных предприятий. Полученные в диссертации результаты и разработанные рекомендации представляют собой комплекс теоретико-прикладных положений по формированию инструментов экономической оценки и регулирования ИК машиностроительных предприятий. В первой главе «Теоретико-концептуальные основы экономической оценки и регулирования интеллектуального капитала машиностроительных предприятий» установлено сущность понятия ИК и смежных с ним терминов, рассмотрены различные подходы к структурированию ИК, исследованы особенности его экономической оценки на машиностроительных предприятиях и отражены концептуальные основы регулирования ИК предприятий. Развито понятийно-терминологический аппарат в сфере экономической оценки и регулирования ИК предприятий, в частности, уточнена сущность категорий «интеллектуальный капитал», «интеллектуальные активы», «нематериальные активы»; выделены составляющие ИК и их элементы, установлены связи между ними. Результатом исследования стала унифицированная типология структуры элементов каждой из трех составляющих ИК, которая позволяет упростить управление им в разрезе отдельных функций и, прежде всего, регулирование. Предложено отказаться от термина «структурный капитал» в пользу термина «организационный капитал», как такого, что полнее отражает реалии управления предприятиями в период информационной экономики. Развиты концептуальные основы экономической оценки и регулирования ИК машиностроительных предприятий, предусматривающих вариативные взаимосвязи элементов процесса регулирования ИК в разрезе его составляющих и функций менеджмента на стадиях формирования, развития и коммерциализации ИК. Во второй главе «Экономическое оценивание интеллектуального капитала машиностроительных предприятий» усовершенствованы методы оценки ИК предприятий, проанализированы тенденции развития машиностроительных предприятий и их ИК, сформирована модель экономической оценки ИК машиностроительных предприятий с учетом потенциала его развития. Усовершенствована типология методов экономической оценки ИК машиностроительных предприятий путем введения дополнительных признаков: способ формирования системы показателей (матричные, факторные, интегральные), технология сбора и обработки данных (ручные, полуавтоматические, автоматические), повторяемость (разовые, периодические, мониторинговые), степень влияния внешней среды (независимые, независимые от внутренней или внешней среды, зависимые). Усовершенствована модель экономической оценки ИК машиностроительных предприятий и потенциала его развития, основанная на основе выбора метода оценки ИК и его модификации с учетом влияния факторов внешней среды. В третьей главе «Регулирование интеллектуального капитала машиностроительных предприятий» представлены результаты разработки конкретных инструментов регулирования ИК в разрезе его отдельных составляющих: развитие человеческого капитала, совершенствование методов регулирования организационного капитала, формирование потребительского капитала, коммерциализация и оценка эффективности ИК. Усовершенствованы методы регулирования человеческого, организационного и потребительского капитала на основе технологии выбора средств регулирования, их внедрения в систему управления ИК и оценки их эффективности; доказано существование зависимостей прироста стоимости отдельных составляющих ИК от прироста комплекса регулируемых параметров. Разработана модель оценки эффективности коммерциализации ИК, учитывающая регулирующие воздействия, распределенные по стадиям процесса коммерциализации, ее объектам и субъектам, которая построена на основе трех целевых функций: минимизация затрат на создание и коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности, минимизация негативных отклонений фактически полученного дохода от прогнозируемого, минимизация негативных отклонений фактических показателей уровня развития составляющих ИК запланированных.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41276
Тип вмісту : Dissertation Abstract
Розташовується у зібраннях:Автореферати та дисертаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avt_Prokopenko.pdfАвтореферат дисертації718,57 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
dis_prokopenko.pdfДисертаційна робота6,09 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk1_prokopenko.pdfВідгук офіційного опонента2,16 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk2_prokopenko.pdfВідгук офіційного опонента1,97 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.