Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41263
Назва: Неперервна професійна підготовка соціальних працівників до супервізійної діяльності в Канаді
Інші назви: Непрерывная профессиональная подготовка социальных работников к осуществлению супервизионной деятельности в Канаде
Continuing professional training of social workers for supervisory activity in Canada
Автори: Ставкова, Софія Георгіївна
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Ставкова С. Г. Неперервна професійна підготовка соціальних працівників до супервізійної діяльності в Канаді : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Софія Георгіївна Ставкова ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2018. – 374 с. – Бібліографія: с. 234–271.
Дата публікації: 2018
Видавництво: Національний університет "Львівська політехніка"
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Рада захисту: К 35.052.24
Науковий керівник: Гайдук, Ніна Михайлівна
Члени комітету: Архипова, Світлана Петрівна
Лавриш, Юліана Едуардівна
УДК: 37.091.12: 36-051 (71)
Теми: Канада
соціальний працівник
супервізійна діяльність
неперервна професійна підготовка
професійна компетентність
Канада
социальный работник
супервизионная деятельность
непрерывная профессиональная подготовка
профессиональная компетентность
Canada
social worker
supervisory activity
continuing professional training
professional competence
Кількість сторінок: 374
Короткий огляд (реферат): У дисертації розкрито особливості неперервної професійної підготовки соціальних працівників до супервізійної діяльності в Канаді, в основу якої покладено принципи цілісності, структурованості, практичної спрямованості, функціональності, культуровідповідності, полікультурності, активного навчання, партнерства і паритетності стосунків, а також аксіологічний, акмеологічний, особистісно-зорієнтований, інтегративний, рефлексивний, культурологічний, компетентнісний підходи. Розроблено й обґрунтовано модель неперервної професійної підготовки соціальних працівників до супервізійної діяльності в Канаді, яка відображає принципи супервізії, мету і завдання, зміст, форми і методи неперервної професійної підготовки супервізорів, їхній досвід, види освіти, принципи неперервної професійної підготовки, зміст, особливості та умови реалізації супервізійної діяльності, нормативно-правову базу. Виконано порівняльно-педагогічний аналіз і виокремлено спільне та відмінне в канадському й українському досвіді неперервної професійної підготовки соціальних працівників до супервізійної діяльності у галузі соціальної роботи. Окреслено можливості використання прогресивних ідей і досвіду Канади в умовах України. Удосконалено зміст та структуру практичної підготовки соціальних працівників до супервізійної діяльності, зміст модульних курсів професійного навчання для супервізорів. Уточнено зміст понять «неперервна професійна підготовка до супервізійної діяльності у галузі соціальної роботи», «супервізія», «супервізор», «супервізований», «професійна компетентність фахівця-супервізора у галузі соціальної роботи», «профіль професійної компетентності соціального працівника-супервізора». Подальшого розвитку набули положення про організацію неперервної професійної підготовки соціальних працівників до супервізійної діяльності на основі інтеграції теорії і практики соціальної роботи; супервізію як інститут, процес, систему та технологію соціальної роботи; специфіку реалізації адміністративної, навчальної, підтримувальної функцій супервізії. В диссертации раскрыты особенности непрерывной профессиональной подготовки социальных работников к осуществлению супервизионной деятельности в Канаде, в основе которой лежат принципы целостности, структурированности, практической направленности, функциональности, культурного соответствия, поликультурности, активного обучения, партнерства и паритетности отношений, а также аксиологический, акмеологический, личностно-ориентированный, интегративный, рефлексивный, культурологический, компетентностный подходы. Разработана и обоснована модель непрерывной профессиональной подготовки социальных работников к осуществлению супервизионной деятельности в Канаде, которая отражает принципы супервизии, цель и задачи, содержание, формы и методы непрерывной профессиональной подготовки супервизоров, их опыт, содержание, особенности и условия реализации супервизионной деятельности, нормативно-правовую базу. На основе сравнительно-педагогического анализа выделено общее и отличительное в канадском и украинском опыте непрерывной профессиональной подготовки социальных работников к осуществлению супервизионной деятельности в области социальной работы и намечены возможности использования прогрессивных идей и опыта Канады в условиях Украины. Усовершенствованы содержание и структура практической подготовки социальных работников к осуществлению супервизионной деятельности, содержание модульных курсов профессионального обучения для супервизоров. Уточнено содержание понятий «непрерывная профессиональная подготовка к осуществлению супервизионной деятельности в области социальной работы», «супервизия», «супервизор», «супервизируемый», «профессиональная компетентность специалиста-супервизора в области социальной работы», «профиль профессиональной компетентности социального работника-супервизора». Дальнейшее развитие получили положения об организации непрерывной профессиональной подготовки социальных работников к супервизионной деятельности на основе интеграции теории и практики социальной работы; о супервизии как институте, процессе, системе и технологии социальной работы; о специфике реализации административной, учебной, поддерживающей функции супервизии. In the thesis the peculiarities of continuing professional training of social workers for supervisory activity in Canada, based on the principles of integrity, structuring, practical orientation, functionality, cultural suitability, multiculturalism, active learning, partnership and egalitarian relationships, as well as on the axiological, acmeological, personality oriented, integrative, reflexive, culturological, competency-based approaches are revealed. The model of continuing professional training of social workers for supervisory activity in Canada is developed and substantiated, which reflects the principles of supervision, its purpose and objectives, content, forms and methods of continuing professional training of supervisors, their experience, types of education, principles of continuing professional training, content, peculiarities and conditions for the implementation of supervisory activity, regulatory and legal base. The comparative pedagogical analysis is conducted, and common and different features of continuing professional training of social workers for supervisory activity in the area of social work in the experience of Canada and Ukraine are differentiated. The opportunities for using progressive ideas and Canadian experience in Ukrainian conditions are outlined. The content and structure of practical training of social workers for supervisory activity, and the content of modular courses of professional development for supervisors are improved. The notions “continuing professional training for supervisory activity in the area of social work”, “supervision”, “supervisor”, “supervisee”, and “profile of professional competence of a social worker-supervisor” are clarified. The regulations for organizing continuing professional training of social workers for supervisory activity based on integrating theory and social work practice; on supervision as an institute, process, system and technology of social work; on the specifics of the implementation of administrative, educational, supportive supervisory functions gained further development.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41263
Тип вмісту : Dissertation Abstract
Розташовується у зібраннях:Автореферати та дисертаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avt_Stavkova.pdfАвтореферат дисертації746,25 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
dysertaciya_stavkova.pdfДисертаційна робота21,59 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk_s.p.arhypova.pdfВідгук офіційного опонента726,67 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk_yu.e._lavrysh.pdfВідгук офіційного опонента662,97 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.