Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41261
Назва: Розвиток педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін у вищому навчальному закладі
Інші назви: Развитие педагогического мастерства преподавателя экономических дисциплин в высшем учебном заведении
The development of pedagogical proficiency of a lecturer of economic disciplines at a higher educational institution
Автори: Калінська, Оксана Павлівна
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Калінська О. П. Розвиток педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін у вищому навчальному закладі : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Оксана Павлівна Калінська ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2018. – 345 с. – Бібліографія: с. 242–279 (347 назв).
Дата публікації: 2018
Видавництво: Національний університет "Львівська політехніка"
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Рада захисту: К 35.052.24
Науковий керівник: Сушенцева, Лілія Леонідівна
Члени комітету: Лавріненко, Олександр Андрійович
Кузьменко, Юлія Василівна
УДК: 377/378.091.12.011.3-051:33]:[37.013.2:005.336.5] (043.5)
Теми: педагогічна майстерність
розвиток педагогічної майстерності
психолого-педагогічні умови
викладач економічних дисциплін
вищий навчальний заклад
педагогическое мастерство
развитие педагогического мастерства
психолого-педагогические условия
преподаватель экономических дисциплин
высшее учебное заведение
pedagogical proficiency
development of pedagogical proficiency
psychological and pedagogical conditions
lecturer of economic disciplines
higher educational institution
Кількість сторінок: 345
Короткий огляд (реферат): У дисертації проаналізовано стан проблеми розвитку педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін у вищому навчальному закладі в педагогічній теорії та практиці. Визначено, що педагогічна майстерність викладача економічних дисциплін вищого навчального закладу це інтегрована якість особистості, що забезпечує результативну стабільно-високу діяльність викладача, його професійно-педагогічний саморозвиток, самоактуалізацію на основі гуманізму, психолого-педагогічної, методичної та фахової компетентності, особистісних якостей, індивідуального педагогічного стилю та професійної мобільності. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено психолого-педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін у вищому навчальному закладі: поєднання традиційних і нетрадиційних форм організації методичної роботи; впровадження інноваційних педагогічних технологій у систему методичної роботи; формування у викладачів економічних дисциплін здатності використовувати методи маніпулятивного впливу в суб’єкт-суб’єктній взаємодії. Розроблено модель і технологію розвитку педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін у вищих навчальних закладах, що охоплює взаємопов’язані блоки: теоретико-методологічний, змістовно-процесуальний та результативний; враховує положення андрагогічного, системного, компетентнісного, діяльнісного, аксіологічного, акмеологічного підходів; принципи: людиноцентризму, творчості, рефлексивності, професійної мобільності; психолого-педагогічні умови; критерії (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, особистісний, адаптивний) та рівні (творчий, продуктивний та репродуктивний) розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін. Впроваджено методики розвитку педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін у вищому навчальному закладі. В диссертации проанализировано состояние проблемы развития педагогического мастерства преподавателя экономических дисциплин в высшем учебном заведении в педагогической теории и практике. Определено, что педагогическое мастерство преподавателя экономических дисциплин высшего учебного заведения – это интегрированное качество личности, которое обеспечивает результативную стабильно высокую деятельность преподавателя, его профессионально-педагогическое саморазвитие, самоактуализацию на основе гуманизма, психолого-педагогической, методической и профессиональной компетентности, личностных качеств, индивидуального педагогического стиля и профессиональной мобильности. Определено, что структурными компонентами педагогического мастерства преподавателя экономических дисциплин являются: профессиональные ценности и отношения (гуманистическая направленность, эмоциональная стабильность, оптимистическое прогнозирование, психолого-педагогическая неповторимость преподавателя) педагогические способности (коммуникативные, перцептивные способности, динамизм личности); профессиональные знания (знание содержания экономических дисциплин, знания с педагогики, психологии и методики преподавания экономических дисциплин); профессиональные умения и навыки (организационные, коммуникативные, методические, актерские, творческие; экономическое поведение); педагогическая техника (дидактические умения, волевая саморегуляция, владение невербальной коммуникацией, техникой речи); педагогическо-экономическая культура (владение педагогическим тактом, развитое педагогическо-экономическое мышление, владение педагогическими технологиями, владение экономическими методами). Теоретически обоснованы и экспериментально проверены психолого-педагогические условия развития педагогического мастерства преподавателя экономических дисциплин в высшем учебном заведении: сочетание традиционных и нетрадиционных форм организации методической работы; внедрение инновационных педагогических технологий в систему методической работы; формирование у преподавателей экономических дисциплин способности использовать методы манипулятивного воздействия в субъект-субъектном взаимодействии. Определены критерии (мотивационный, когнитивный, деятельностный, личностный, адаптивный), по которым определяется уровень развития педагогического мастерства преподавателя экономических дисциплин, их показатели и уровни (творческий, продуктивный и репродуктивный). Разработана модель и технология развития педагогического мастерства преподавателя экономических дисциплин в высших учебных заведениях, которая является целостной системой и учитывает профессиональную деятельность преподавателя экономических дисциплин, отражает внешние и внутренние факторы, которые обеспечивают реализацию задач, стоящих перед преподавателями экономических дисциплин для развития их педагогического мастерства. Модель состоит из взаимосвязанных блоков: теоретико-методологического, содержательно-процессуального и результативного; учитывает положения андрагогического, системного, компетентностного, деятельностного, аксиологического, акмеологического подходов; принципы: человекоцентризма, творчества, рефлексивности, профессиональной мобильности; компоненты педагогического мастерства; психолого-педагогические условия; содержание, формы, методы, средства методической работы; критерии и уровни развития педагогического мастерства преподавателей экономических дисциплин. Установлено, что комплексное использование активных форм, методов, приемов и условий способствует повышению эффективности педагогической деятельности, закреплению теоретических знаний и практических умений, формируют умение совершенствовать свои профессиональные качества. Доказано, что результатом поэтапной реализации модели является положительная динамика развития педагогического мастерства преподавателя экономических дисциплин. Разработаны и внедрены методики развития педагогического мастерства преподавателя экономических дисциплин в высшем учебном заведении и авторский спецкурс «Тренинги педагогического мастерства». Дальнейшее развитие получили положения по реализации субъект-субъектного взаимодействия и индивидуально инициированных подходов к развитию педагогического мастерства преподавателей экономических дисциплин в системе методической работы кафедры высшего учебного заведения. The thesis analyses the state of the problem of the development of pedagogical proficiency of the lecturer of economic disciplines in a higher educational institution in pedagogical theory and practice. It is determined that the pedagogical proficiency of a lecturer of economic disciplines in a higher educational institution is an integrated quality of the individual, which ensures the effectiveness and high stability of activity, professional and pedagogical self-development, self-actualization of the lecturer on the basis of humanism, psychological and pedagogical, methodological and professional competence, personal qualities, individual pedagogical style and professional mobility. The psychological and pedagogical conditions of pedagogical proficiency of a lecturer of economic disciplines in a higher educational institution are theoretically substantiated and experimentally tested: the combination of traditional and non-traditional forms of methodical work organization; the introduction of innovative pedagogical technologies in the methodical work system; the formation of the ability of teachers of economic disciplines to use methods of manipulative influence in the subject-subject interaction. The model and technology of pedagogical proficiency of the lecturer of economic disciplines in higher educational institutions are developed. The model consists of interconnected blocks: theoretical-methodological, content-procedural and productive; takes into account the position of the andragogic, systemic, competence, activity, axiological, acmeological approaches; principles of human-centeredness, creativity, reflexivity, professional mobility; psychological and pedagogical conditions; criteria (motivational, cognitive, activity, personal, adaptive) and levels (creative, productive and reproductive) of the development of pedagogical proficiency of lecturer of economic disciplines.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41261
Тип вмісту : Dissertation Abstract
Розташовується у зібраннях:Автореферати та дисертаційні роботи

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
avt_Kalinska.pdfАвтореферат дисертації747,46 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
kalins_ka_dysertaciya.pdfДисертаційна робота7,36 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk_kuzmenko_yu_v_.pdfВідгук офіційного опонента343,87 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk_lavrinenko_kalinska_1.pdfВідгук офіційного опонента390,24 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.