Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41230
Title: Модель механізму інтегрування складових систем менеджменту підприємств на засадах інтелектуалізації управління
Other Titles: A model of mechanism of integration of the component systems of management of enterprises is on the basis of intellectualization of management
Authors: Ситник, Й. С.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Ситник Й. С. Модель механізму інтегрування складових систем менеджменту підприємств на засадах інтелектуалізації управління / Й. С. Ситник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 863. — С. 192–203.
Bibliographic description (International): Sitnik I. S. A model of mechanism of integration of the component systems of management of enterprises is on the basis of intellectualization of management / I. S. Sitnik // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Lohistyka. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 863. — P. 192–203.
Is part of: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика, 863, 2017
Journal/Collection: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика
Issue: 863
Issue Date: 20-Jun-2017
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 005.336.4
334.716
Keywords: інтеграція
підсистема
інтелектоносій
система менеджменту
інтелектуалізація
модель
механізм
критерій
integration
subsystem
media intelligence
management system
intellectualization
model
mechanism
criterion
Number of pages: 12
Page range: 192-203
Start page: 192
End page: 203
Abstract: Досліджено сутність та виокремлено рівні інтегрування складових систем менедж- менту підприємств на засадах інтелектуалізації управління. Сформовано цільові та пред- метні різновиди інтеграції підсистем менеджменту у процесі інтелектуалізації. Визначено, що метою інтегрування є досягнення власних або спільних цілей, створення власних або спільних продуктів підсистем із високим рівнем їх синергійності та емерджентності. З’ясовано, що рівень активації інтелектуально-знаннєвих активів у системі менеджменту підприємств залежить від світоглядного, організаційного, мотиваційного, культурологіч- ного аспектів, які культивуються у середовищі систем та окремими інтелектоносіями. Сформовано модель інтегрування підсистем та інтелектоносіїв у системі менеджменту підприємств у процесі їх взаємодії. Розроблено організаційно-функціональну модель механізму інтегрування підсистем (інтелектоносіїв) у системі менеджменту на засадах інтелектуалізації, яка передбачає поетапне здійснення шести основних функцій.
In the article investigational essence and even integrations of the component systems of management of enterprises are selected on principles of intellectualization of management. It is made to order to consider the basic levels of integration in the systems of management of enterprises: between subsystem, internal subsystem, functional, professionally intellectual, personality subsystem, personality system, system (subsystem) - external, personality external. The having a special purpose and subject varieties of integration of management subsystems are formed in the process of intellectualization. Their essence is that in the structure of the management system there is a row of management (media intelligence) subsystems which carry out the processes of integration in relation to a trade-out intellectual-knowledge assets. The purpose of integration is achievement of own or general aims, creation of own or general products of subsystems with a high level them synergistic and emergent. Intellectualknowledge assets of the systems of management of enterprises unlike material, financial, investment, labour, actually simultaneously and in full can be activated in space and time. In different projects, subsystems and systems of management of internal and external environments. Level of activating intellectual-knowledge assets in the system of management of enterprises depends on a world view, organizational, motivational, cultural aspects which Lviv Polytechnic are cultivated in the environment of the systems and separate media intelligence. The model of integration of subsystems and media intelligence is formed in the system of management of enterprises in the process of their co-operation. It is suggested the basic forms of integration to consider: advising, exchange intellectual-knowledge assets, intelligence policies, impresario, coordination, experimental centres, management intellectual-knowledge assets, forming of ownership rights on intellectual-knowledge assets. By basic integrative strategies certainly integration is a “sentinel”, integration is “spatial” and integration is “administrative”. The condition of forming of effective case of enterprises frame on principles of integration and intellectualization is an active exchange by intellectual-knowledge products between subsystems (media intelligence), which must be formalized in part of authentication, control and fixing of intellectual ownership rights. The organizationally functional model of mechanism of integration of subsystems (media intelligence) is developed in the system of management on principles of intellectualization which foresees stage-by-stage realization of six basic functions. Monitoring of process of intellectualization and integration in the systems of management of enterprises. Evaluation of process of intellectualization of the systems of management and his effectiveness. Determination of factors of actualization of processes of integration on principles of intellectualization. A lineation of the stages of realization of processes of integration of subsystems (media intelligence) is in the system of management. Development of strategy, tactic and form of integration of subsystems (media intelligence) is in the system of management. Providing of realization of initiatives is from integration of subsystems (media intelligence) in the system of management..
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41230
Copyright owner: ©Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Ситник Й. С., 2017
References (Ukraine): 1. Бодди Д. Основы менеджмента / Д. Бодди, Р. Пептон. – СПб., 1999. – 816 с.
2. Бурр В. Концепция устойчивого конкурентного преимущества / В. Бурр // Проблемы теории и практики управления. – 2003. – № 3. – С. 107 – 113.
3. Дафт Р. Л. Менеджмент / Р. Дафт. – СПб., 2000. – 832 с.
4. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке / Питер Ф. Друкер. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 272 с.
5. Єрмошенко А. М. Механізм інтеграції страхових компаній з банками у системі взаємодії учасників фінансового ринку / А. М. Єрмошенко // БІЗНЕСІНФОРМ. – № 6. – 2012. – С. 152–155.
6. Иноземцев В. Л. Постиндустриальное общество как теоретическая конструкция / В. Л. Иноземцев // СЭПИО / Под ред. д. э. н., проф. Л. Г. Мельника. – Сумы: ИТД “Университетская книга”, 2005. – С. 120–149.
7. Карпенко О. О., Бабина О.Є. Інтеграція як імператив розвитку сучасної економіки / О. Карпенко, О. Бабина // Актуальні проблеми економіки. – № 3 (153). – 2014. – С. 22–30.
8. Квач Я. П., Шапошников К. С., Адамкович М. М. Корпоративне управління організаційним розвитком: креативні засади: Монографія. – Ізмаїл: СМІЛ, 2008. –272 с.
9. Мазаракі А.А., Босовська М. В. Теоретичні та методологічні засади формування інтеграційної стратегії підприємств / А. А. Мазаракі, М. В. Босовська // БІЗНЕСІНФОРМ. – № 7. – 2013. – С. 299–308.
10. Минцберг Г. Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегического менеджмента / Г. Минцберг, Б. Альстренд, Дж. Лэмпел. – СПб.: Питер, 2000. – 336 с.
11. Пилипенко А. А. Стратегічна інтеграція підприємств: механізм управління та моделювання розвитку: монографія / А. А. Пилипенко. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2008. – 408 с.
12. Пілявський В. І. Розвиток інтеграції та взаємовідносин її учасників в АПК: Автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Полтавська державна аграрна академія. – Полтава, 2011. – 23 с.
13. Попов А. А. Трансфертное финансирование в концепциях эффективности корпоративной интеграции: Монография / Под науч. ред. В. В. Гаврилова. – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т., 2003. – 174 с.
14. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.
15. Рєзніков В. В. Організаційні та структурні складові механізму державного регулювання процесів економічної інтеграції міст України: монографія / В. В. Рєзніков. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 196 с.
16. Хасси Д. Стратегия и планирование / Д. Хасси. – С-Пб.: Питер, 2001. – 384 с.
17. Чухно А. А. Господарський механізм та шляхи його вдосконалення на сучасному етапі / А. А. Чухно // Економіка України. – 2007. – № 3. – С. 60–67.
18. Шапошников К. С. Сучасні підходи до визначення інтеграції та її характерних рис // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012.– № 1. – С. 379–383.
19. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / З.Є. Шершньова, С. В. Оборська. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с.
20. Tidd J. Managing Innovation: Intergrating Technological, Market and Organizational Change. 2nd ed. / J. Tidd, J. Bessant, K. Pavitt. – Chichester: Wiley, 2001.
References (International): 1. Boddy D. Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of Management]. St. Petersburg, 1999.
2. Burr V. Kontseptsiya ustoychivogo konkurentnogo preimushchestva [The concept of sustainable competitive advantage]. Problems of theory and practice of management. 2003.
3. Daft R. L. Menedzhment [Management]. St. Petersburg, 2000.
4. Drucker P. F. Zadachi menedzhmenta v XXI veke [Tasks of management in the XXI century]. M.: Williams Publishing House, 2004.
5. Yermoshenko A. M. Mekhanizm intehratsiyi strakhovykh kompaniy z bankamy u systemi vzayemodiyi uchasnykiv finansovoho rynku [The mechanism of integration of insurance companies with banks in the system of interaction between financial market participants]. Business Inform., 2012.
6. Inozemtsev V. L. Postindustrial’noye obshchestvo kak teoreticheskaya konstruktsíya [Post-industrial society as a theoretical construct]. Sumy: ITD “University Book”, 2005.
7. Karpenko A. A., Babyna A. E. Intehratsiya yak imperatyv rozvytku suchasnoyi ekonomiky [Integration as an imperative of the modern economy]. Recent economic problems., 2014.
8. Kvach YA.P., Shaposhnykov K. S., Adamkovych M. M. Korporatyvne upravlinnya orhanizatsiynym rozvytkom: kreatyvni zasady [Corporate governance organizational development, creative principles]. Ismail, 2008.
9. Mazaraki A. A., Bosovska M. V. Teoretychni ta metodolohichni zasady formuvannya intehratsiynoyi stratehiyi pidpryyemstv [Theoretical and methodological principles of forming integration strategy]. Business Inform., 2013.
10. Mintsberg G. Shkoly strategiy. Strategicheskoye safari: ekskursiya po debryam strategicheskogo menedzhmenta [School of strategy. Strategic safari: excursion through the wilds of strategic management]. St.P.: Peter, 2000.
11. Pylypenko A. A. Stratehichna intehratsiya pidpryyemstv: mekhanizm upravlinnya ta modelyuvannya rozvytku [Strategic integration of enterprises: mechanism of management and simulation development]. Kharkiv. “INZHEK”, 2008.
12. Pilyavskyy V. I. Rozvytok intehratsiyi ta vzayemovidnosyn yiyi uchasnykiv v APK [The development of integration and relationships of its members in agriculture]. Poltava, 2011.
13. Popov A. A. Transfertnoye finansirovaniye v kontseptsiyakh effektivnosti korporativnoy integratsii [Transfer financing in the concepts of corporate integration efficiency]. Voronezh, 2003.
14. Porter M. Konkurentnaya strategiya: Metodika analiza otrasley i konkurentov [Competitive strategy: Methods of analysis of industries and competitors]. M.: Alpina Business Books, 2005.
15. Ryeznikov V. V. Orhanizatsiyni ta strukturni skladovi mekhanizmu derzhavnoho rehulyuvannya protsesiv ekonomichnoyi intehratsiyi mist Ukrayiny. [Organizational and structural components of the mechanism of state regulation of economic integration of cities of Ukraine] KH.: KHNU imeni V. N. Karazina, 2014.
16. Hassi D. Strategiya i planirovaniye [Strategy and Planning]. St.P.: Peter, 2001.
17. Chukhno A. A. Hospodarskyy mekhanizm ta shlyakhy yoho vdoskonalennya na suchasnomu etapi [The economic mechanism and ways to improve today]. Ukraine economy., 2007.
18. Shaposhnykov K. S. Suchasni pidkhody do vyznachennya intehratsiyi ta yiyi kharakternykh rys [Current approaches to the definition of integration and its characteristics]. Journal of Social and Economic Research., 2012.
19. Shershn’ova Z.YE. Stratehichne upravlinnya [Strategic management]. Kyiv. Kyiv National Economic University, 1999.
20. Tidd J. Managing Innovation: Intergrating Technological, Market and Organizational Change. Chichester: Wiley, 2001.
Content type: Article
Appears in Collections:Логістика. – 2017. – №863Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.