Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41213
Назва: Взаємодія е-логістики та маркетингових комунікацій високотехнологічних підприємств у площині дистрибуції цінностей до споживачів
Інші назви: Interaction of e-logistics and marketing communications of the high-tech enterprises in the plane of distribution of values to customers
Автори: Касян, С. Я.
Kasian, S. Y.
Приналежність: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Oles Honchar Dnipro National University
Бібліографічний опис: Касян С. Я. Взаємодія е-логістики та маркетингових комунікацій високотехнологічних підприємств у площині дистрибуції цінностей до споживачів / С. Я. Касян // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 863. — С. 68–76.
Bibliographic description: Kasian S. Y. Interaction of e-logistics and marketing communications of the high-tech enterprises in the plane of distribution of values to customers / S. Y. Kasian // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Lohistyka. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 863. — P. 68–76.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика, 863, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика
Випуск/№ : 863
Дата публікації: 20-чер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 330.12
338.467
339.146
Теми: логістичні системи
високотехнологічні підприємства
е-логістика
маркетингові комунікації
маркетингові цінності
взаємодія
logistic systems
high-tech enterprises
e-logistics
marketing communications
marketing values
interaction
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 68-76
Початкова сторінка: 68
Кінцева сторінка: 76
Короткий огляд (реферат): Поглиблено аналізування взаємодії е-логістики та маркетингових комунікацій високотехнологічних підприємств у площині дистрибуції цінностей. Описано взаємодію корпоративних стратегій з прогресивним функціонуванням логістичних систем. Встановлено сутність логістики переміщень ресурсних потоків у контексті безпечного вектора взаємодії з довкіллям. Висвітлено споживання у площині організації комунікації агентів у соціокультурному середовищі, типологію логістичних послуг, географію логістики дистрибуції автомобілів. Удосконалено механізм маркетингового комунікаційного роз’яснення доцільності заощадження ресурсів, екологічно безпечного логістичного постачання і розподілу в Україні.
Achievement of innovative development of the high-tech enterprises of Ukraine on the principles of introduction of virtual communication and logistic technologies in general promotes launching of cooperation with the EU in the sphere of distribution of innovative technologies on the basis of complex use of the modern technology solutions. In an article analysis of interaction of e-logistics and marketing communications of the high-tech enterprises in the plane of system distribution of market values for modern educated consumers is deepened. Object of scientific work is process of marketing and logistic activity of the high-tech enterprises. A subject of an article is the theoretical and methodological research and scientific, practical recommendations concerning interaction of e-logistics and marketing communications of the high-tech enterprises in the plane of effective distribution of market values. Regulation of macroeconomic processes in Ukraine, interaction of corporate strategy with progressive functioning of logistic systems is described. Specifics of interaction of the high-tech enterprises in the marketing environment are established, the essence of movements logistics of resource flows in the context of a safe ecological vector of interaction with the environment is defined. Consumption in the plane of the organization of communication of economic and social agents in the modern sociocultural environment, a typology and properties of logistic services, geography of the international logistics of distribution of cars, partner interaction at the international logistic distribution of cars is displayed. It is improved the mechanism of a marketing communication explanation of expediency of saving of resources, ecologically safe logistic supply and distribution in Ukraine. The notification of consumers about new offers of logistic services should be carried out on the basis of development of the corresponding marketing strategy of brand management of the modern high-tech enterprises. Establishment of good social and psychological climate at the enterprise leads to achievement of positive internal image. It is expedient to create positive image of the modern high-tech enterprise on the basis of means of communicative management and marketing. As logistic services accelerate promotion of the commodity offer, broaden the sphere of comfort of marketing business interaction, it is necessary to use in Ukraine “good practices” of logistic service who during the last time surely were fixed and develop in Poland and in all EU Member States. In the conditions of modern interactive marketing business interaction in high-tech sectors of electronic business the optimum organization of process of logistic strategic planning when the appropriate focus is shifted towards strengthening of communication and service vectors of ensuring effective movement of logistic flows is especially important. Strategic competitive advantages of the enterprises in the conditions of a rise in price of energy resources and an intensification of marketing business interaction is development and launching of marketing logistic mechanisms of distribution in the markets of modern information and innovative technologies. Achievement of methodical components of the mechanism leads to continuous awareness of need of saving of resources by consumers, cares of the environment that gives the chance to create considerable flows of the integrated marketing values.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41213
Власник авторського права: ©Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Касян С. Я., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.dnu.dp.ua/news/2288
http://www.htc.com/ua/about/corporate-responsibility
http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80339/75979
Перелік літератури: 1. Biesok Grzegorz (red.) Logistyka usług / Grzegorz Biesok. – Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu, 2013. – 160 s.
2. Knecht Zdzisław Zarządzanie marketingiem / Zdzisław Knecht. Wydanie trzecie. – Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck Sp. Z o.o., 2008. – 224 s.
3. Kaźmierczak Jan Production Engineering in Poland: a Point of View / Jan Kaźmierczak // Management Systems in Production Engineering. Politechnika Śląska, Instytut Inżynerii Produkcji. – 2013. – No 1(9). – P. 5–9.
4. Ільїна А. О. Державне регулювання інвестиційного процесу в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.03 / А. О. Ільїна; М-во освіти і науки України, Київський нац. торгов.-економ. ун-т. – К., 2017. – 23 с.
5. Касян С. Я. Громадськість має впливати на якість вищої освіти [Електронний ресурс] / C. Я. Касян, С. О. Смирнов // Офіційний сайт Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Розділ новини. 30.08.2016. – Режим доступу: http://www.dnu.dp.ua/news/2288 (дата звернення: 03.03.2017). – Назва з екрана.
6. Корпоративна відповідальність. Офіційний сайт компанії HTC [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.htc.com/ua/about/corporate-responsibility (дата звернення: 02.03.2017). – Назва з екрана.
7. Крикавський Є. В. Логістичні системи / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька. – 2-ге вид., допов. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 312 с.
8. Пачковський Ю. Ф. Споживча поведінка українських домогосподарств: монографія / Ю. Ф. Пачковський, А. О. Максименко; ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 292 с.
9. Савич О. П. Ефективні логістичні процеси як конкурентна перевага на світовому ринку автомобілів [Електронний ресурс] / О. П. Савич // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – 2016. – № 13. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80339/75979 (дата звернення: 02.03.2017). – Назва з екрана.
10. Event-менеджмент / У. Хальцбаур [та ін.]; [пер. з нім. Т. Фоміної]. – М.: Ексмо, 2007. – 384 с.
11. Політика енергоефективного розвитку і зміни клімату: монографія / В. Я. Шевчук [та ін.]; за ред. В. Я. Шевчука. – К.: ЦП “Компринт”, 2014. – 218 с.
12. Ячменьова В. М. Економічна сутність та класифікація послуг, що направлені на задоволення потреб та бажань людини / В. М. Ячменьова, Л. А. Кальченко // Економіка та управління. – 2011. – № 5. – С. 44–51.
References: 1. Biesok, Grzegorz (2013) Logistyka usług [Logistics of services]. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
2. Knecht, Zdzisław (2008) Zarządzanie marketingiem [Management of marketing]. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck Sp. Z o.o.
3. Kaźmierczak Jan (2013) Production Engineering in Poland: a Point of View. Management Systems in Production Engineering. Politechnika Śląska, Instytut Inżynerii Produkcji. No 1(9). – P. 5–9.
4. I lina A. O. (2017) Derzhavne rehuliuvannia investytsiinoho protsesu v Ukraini [The state regulation of investment process in Ukraine] (PhD Thesis), Kyiv: KNTEU.
5. Kasian, S. (2016) Hromadskist maie vplyvaty na yakist vyshchoi osvity [The public has to influence quality of the higher education] Retrieved from: http://www.dnu.dp.ua/news/2288.
6. Korporatyvna vidpovidalnist [Corporate responsibility] Retrieved from: http://www.htc.com/ua/about/corporate-responsibility.
7. Krykavskyj, Ye. V., Chornopyska, N. V. (2012) Lohistychni systemy [Logistic systems]. Lviv: Vydav-vo Lvivskoi politekhniky.
8. Pachkovskyi, Iu. F., Maksymenko, A. O. (2014) Spozhyvcha povedinka ukrainskykh domohospodarstv [Consumer behavior of the Ukrainian households]. Lviv: LNU imeni Ivana Franka.
9. Savych, O. P. (2016) Efektyvni lohistychni protsesy yak konkurentna perevaha na svitovomu rynku avtomobiliv [Effective logistic processes as competitive advantage in the world market of cars] Retrieved from: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80339/75979.
10. Khaltsbaur, U. (2007) Eventmenedzhment [Event-management]. Мoskva: Еksmo.
11. Shevchuk, V. Ia. (2014) Polityka enerhoefektyvnoho rozvytku i zminy klimatu [Policy of energy efficient development and climate change]. Кyiv: TsP Komprynt.
12.Yachmenova V. M. & Kalchenko L. A. Ekonomichna sutnist ta klasyfikatsiia posluh, shcho napravleni na zadovolennia potreb ta bazhan liudyny [Economic essence and classification of services which are directed to satisfaction of requirements and desires of the person] Ekonomika ta upravlinnia [Economy and management]. Kyiv, 44–51.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Логістика. – 2017. – №863Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.