Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41157
Title: Метод аналізу ієрархій як інструмент оцінювання рівня інноваційної активності регіонів Західної України
Other Titles: Application of the analytic hierarchy process for evaluation of the innovation activity level in the Western Ukraine regions
Authors: Кулиняк, І. Я.
Копець, Г. Р.
Kulyniak, I.
Kopets, G.
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка»
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Кулиняк І. Я. Метод аналізу ієрархій як інструмент оцінювання рівня інноваційної активності регіонів Західної України / І. Я. Кулиняк, Г. Р. Копець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 873. — С. 60–71.
Bibliographic description (International): Kulyniak I. Application of the analytic hierarchy process for evaluation of the innovation activity level in the Western Ukraine regions / I. Kulyniak, G. Kopets // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Problemy ekonomiky ta upravlinnia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 873. — P. 60–71.
Is part of: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління, 873, 2017
Journal/Collection: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління
Issue: 873
Issue Date: 28-Mar-2017
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 330.341.1
519.2 (477.8)
Keywords: інноваційний розвиток
інноваційний менеджмент
інноваційна активність
метод аналізу ієрархій
критерій інноваційної активності
ієрархічна модель
вектор пріоритетів
innovation development
innovation management
innovation activity
analytic hierarchy process
innovation activity criterion
hierarchical model
vector of priorities
Number of pages: 12
Page range: 60-71
Start page: 60
End page: 71
Abstract: У статті досліджено інноваційний розвиток підприємств та регіонів Західної України у сфері промисловості, зокрема з урахуванням теоретичних підходів і концепцій розвитку інноваційної діяльності. Впровадження інноваційних технологій сприяє сталому розвитку регіонів України згідно з міжнародними угодами, економним використанням його ресурсів, підвищенням ефективності діяльності підприємств та організацій. Основою для впровадження ефективного інноваційного менеджменту є об’єктивне оцінювання та аналізування рівня інноваційної активності регіонів на основі налагодженого обліку результативності їхньої інноваційної діяльності. У статті розглянуто використання математичних, інформаційно-комп’ютерних систем для моделювання та прогнозування результатів інноваційної діяльності регіонів у сфері промисловості. Для удосконалення інноваційного менеджменту показано приклад застосування методики оцінювання рівня інноваційної активності регіонів Західної України методом аналізу ієрархій. Проведені дослідження за цим методом дозволили проранжувати регіони за кількісною оцінкою рівня інноваційної активності та виявити ті критерії, урахування яких дасть змогу підвищити ефективність інноваційної діяльності регіонів та підприємств зокрема.
The innovative development of enterprises and regions of Western Ukraine in the sphere of industry is investigated in this scientific paper, taking into account theoretical approaches and concepts of the innovation activity development. The introduction of innovative technologies contributes to the sustainable development of regions of Ukraine in accordance with international agreements, the economical use of their resources, and the increase of efficiency of enterprises and organizations. The basis for implementing the effective innovative management is the objective evaluation and analysis of the innovative activity level of the regions on the basis of a well-established accounting of their efficiency of innovation activities effectiveness. The article deals with the using of mathematical, informational and computer systems for modeling and forecasting the results of innovation activities of the regions in the sphere of industry. To improve the innovative management, an example of using the methodology for evaluation of the innovation activity level in the regions of Western Ukraine by using the analytic hierarchy process is given. The conducted researches using this method allowed to reorganize the regions by quantitative evaluation of innovation activity level and to identify those criteria, which will allow increasing the innovation activity efficiency of regions and enterprises.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41157
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Кулиняк І. Я., Копець Г. Р., 2017
URL for reference material: http://www.president.gov.ua/content/ker-program.html
http://www.zakon.rada.gov.ua
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_34
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1
References (Ukraine): 1. Програма економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.president.gov.ua/content/ker-program.html.
2. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та можливості:наук. доповідь / наук. ред.: В. М. Геєць, Т. О. Осташко; Інститут економіки та прогнозування НАН України. – К., 2016. – 184 с.
3. Про Рекомендації парламентських слухань на тему «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» // Постанова Верховної ради України від 21.10.2010 № 2632-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
4 Петрович Й. М. Організаційно-економічні засади прискорення інноваційних процесів у промисловості України / Й. М. Петрович // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». – 2008. – № 628. – С. 3–10.
5. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком. Проблеми, концепції, методи / С. М. Ілляшенко. – Суми: ВД «Університетська книга», 2003. – 278 с.
6. Porter М. E. Competition in Global Industries / М. E. Porter. – Boston: Harvard Business School Press, 1986.
7. Dunning J. H. Globalization of Firms and the Competitiveness of Nation / J. H. Dunning // Institute of Economic Research, Lund University. – 1990.
8. Куценко Т. М. Теоретичні основи формування стратегії інноваційного розвитку в контексті інтенсифікації інноваційних процесів / Т. М. Куценко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – С. 308–317.
9. Федулова Л. Концептуальна модель інноваційної стратегії України / Л. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 1. – С. 87–100.
10. Взаємодія учасників інноваційного процесу у ланцюгу вартості: монографія / за наук. ред. Н. І. Чухрай; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка», Громад. акад. наук в м. Лодзь, Польща. – Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 352 с.
11. Карий О. І. Інноваційний розвиток міста / О. І. Карий // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка»: зб. наук. пр. / Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2009. – С. 129–143.
12. Кулініч Т. В. Інвестиційна привабливість виробничо- господарських структур регіону (методи оцінки та регулювання) [Текст] : монографія / Т. В. Кулініч ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Л. : [б. в.], 2010. – 210 с.
13. Рачинська Г. В. Визначення та оцінювання інноваційної привабливості підприємств / Г. В. Рачинська, Л. С. Лісовська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 628 : Проблеми економіки та управління. – С. 272–276.
14. Копець Г. Р. Інноваційний розвиток у сфері управління енергоефективністю у містах України / Г. Р. Копець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 172–178.
15. Кулиняк І. Я. Аналіз інноваційної діяльності підприємств Західного регіону України / І. Я. Кулиняк, І. А. Ріжко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2013. – № 754. – С. 26–33.
16. Іщук С. О. Промисловість України та Польщі: порівняльна оцінка конкурентних переваг / С. О. Іщук, Л. Й.Созанський // Регіональна економіка. – 2017, № 1. – С. 72–81.
17. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. – М.: Радио и связь, 1993. – 278 с.
18. Скітер І. С. Математичні методи прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / І. С. Скітер, Н. В. Ткаленко, О. В. Трунова. – Чернігів: ЧДІЕУ,2011. – 250 с.
19. Трунова О. В. Застосування методу Сааті при прийнятті управлінських рішень [Електронний ресурс] / О. В. Трунова // Вісник Чернігівського національного педагогічного універ- ситету. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 108.1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_34.
20. Наукова та інноваційна діяльність України, 2016 р.: Статистичний збірник. – К.: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2017. – 140 с.
References (International): 1. Prohrama ekonomichnykh reform na 2010-2014 roky «Zamozhne suspilstvo, konkurentospromozhna ekonomika, efektyvna derzhava» [Program of Economic Reforms for 2010-2014 «A prosperous society, a competitive economy, an effective state»]. Retrieved from:http://www.president.gov.ua/content/ker-program.html.
2. Heiets, V. M., & Ostashko, T. O. (Eds.). (2016). Implementatsiia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta mozhlyvosti: nauk. dopovid [Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU: Economic Challenges and Opportunities: Scientific report], Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy. 184 p.
3. Pro Rekomendatsii parlamentskykh slukhan na temu «Stratehiia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy na 2010–2020 roky v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv» [About the Recommendations of the Parliamentary Hearings on the theme "Strategy of Innovation Development of Ukraine for 2010–2020 in the conditions of globalization challenges"], Postanova Verkhovnoi rady Ukrainy – Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from: http://www.zakon.rada.gov.ua.
4 Petrovych, I. M. (2008). Orhanizatsiinoekonomichni zasady pryskorennia innovatsiinykh protsesiv u promyslovosti Ukrainy [Organizational and Economic Principles of Accelerating of Innovation Processes in Ukrainian Industry]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» «Problemy ekonomiky ta upravlinnia». – Bulletin of Lviv Polytechnic National University «Problems of Economics and Management», 628, pp. 3–10.
5. Illiashenko, S. M. (2003). Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom. Problemy, kontseptsii, metody [Management of innovative development. Problems, concepts, methods], Sumy: VD «Universytetska knyha» 278 p.
6. Porter, М. E. (1986). Competition in Global Industries. Boston: Harvard Business School Press.
7. Dunning, J. H. (1990). Globalization of Firms and the Competitiveness of Nation. Institute of Economic Research, Lund University.
8. Kutsenko, T. M. (2012). Teoretychni osnovy formuvannia stratehii innovatsiinoho rozvytku v konteksti intensyfikatsii innovatsiinykh protsesiv [Theoretical bases of formation of innovative development strategy in the context of innovative processes intensification]. Marketynh i menedzhment innovatsii. – Marketing and management of innovations, 4. pp. 308–317.
9. Fedulova, L. (2012). Kontseptualna model innovatsiinoi stratehii Ukrainy [Conceptual model of innovation strategy of Ukraine]. Ekonomika i prohnozuvannia. – Economics and forecasting, 1. pp. 87–100.
10. Chukhrai, N. I. (Eds.). (2012). Vzaiemodiia uchasnykiv innovatsiinoho protsesu u lantsiuhu vartosti [Interaction of participants in the innovation process in the value chain], Lviv: Vyd-vo Lviv. politekhniky, 352 p.
11. Karyi, O. I. (2009). Innovatsiinyi rozvytok mista [Innovative City Development]. Ekonomichni nauky. Seriia «Rehionalna ekonomika»: zb. nauk. pr. – Economics. Series «Regional economy»: a bulletin of scientific works. pp. 129–143.
12. Kulinich, T. V. (2010). Investytsiina pryvablyvist vyrobnychohospodarskykh struktur rehionu (metody otsinky ta rehuliuvannia) [Investment attractiveness of production and economic structures of the region (methods of evaluation and regulation)], Lviv, 210 p.
13. Rachynska, H. V., & Lisovska, L. S. (2008). Vyznachennia ta otsiniuvannia innovatsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstv [Identification and evaluation of innovative attractiveness of enterprises]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» «Problemy ekonomiky ta upravlinnia». – Bulletin of Lviv Polytechnic National University «Problems of Economics and Management», 628, pp. 272–276.
14. Kopets, G. R. (2013). Innovatsiinyi rozvytok u sferi upravlinnia enerhoefektyvnistiu u mistakh Ukrainy [Innovative development in the field of energy efficiency management in Ukrainian cities]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» «Problemy ekonomiky ta upravlinnia». – Bulletin of Lviv Polytechnic National University «Problems of Economics and Management», 754, pp. 172–178.
15. Kulyniak, I. Ya., & Rizhko, I. A. (2013). Analiz innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv zakhidnoho rehionu Ukrainy [Analysis of innovative activity of enterprises of the western region of Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» «Problemy ekonomiky ta upravlinnia». – Bulletin of Lviv Polytechnic National University «Problems of Economics and Management», 754, pp. 26–33.
16. Ishchuk, S. O. & Sozanskyi, L. I. (2017). Promyslovist Ukrainy ta Polshchi: porivnialna otsinka konkurentnykh perevah [Industry of Ukraine and Poland: Comparative Assessment of Competitive Advantages]. Rehionalna ekonomika. – Regional economics. 1. pp. 72–81.
17. Saaty, T. (1993). Pryniatye reshenyi. Metod analyza yerarkhyi [Making decisions. Analytic hierarchy process]. M.: Radyo y sviaz,278 p.
18. Skiter, I. S., Tkalenko, N. V., & Trunova, O. V. (2011). Matematychni metody pryiniattia upravlinskykh rishen [Mathematical methods of making managerial decisions]. Chernihiv: ChDIEU,250 p.
19. Trunova, O. V. (2013). Zastosuvannia metodu saati pry pryiniatti upravlinskykh rishen [Application of SAATY method when making managerial decisions]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky. – Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Pedagogical sciences, 108.1. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1 _108_34.
20. Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy, 2016 r. [Scientific and innovation activity of Ukraine, 2016], Statystychnyi zbirnyk. – Statistical collection. K.: DP «Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhstatu Ukrainy», 140 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2017. – №873Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.