Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41152
Title: Аналітичні закономірності динаміки інноваційного оновлення основних засобів виробничих систем
Other Titles: Analytical patterns of the dynamics of fixed assets innovative renovation of production systems
Authors: Войцеховська, Ю. В.
Voytsekhovska, Yu.
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка»
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Войцеховська Ю. В. Аналітичні закономірності динаміки інноваційного оновлення основних засобів виробничих систем / Ю. В. Войцеховська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 873. — С. 13–17.
Bibliographic description (International): Voytsekhovska Yu. Analytical patterns of the dynamics of fixed assets innovative renovation of production systems / Yu. Voytsekhovska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Problemy ekonomiky ta upravlinnia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 873. — P. 13–17.
Is part of: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління, 873, 2017
Journal/Collection: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління
Issue: 873
Issue Date: 28-Mar-2017
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 658
001.895
Keywords: інноваційне оновлення
виробнича система
основні засоби
динаміка фондів
темпи зростання
аналітичні закономірності
innovative renovation
production system
fixed assets
dynamic of the assets
rates of growth
analytical patterns
Number of pages: 5
Page range: 13-17
Start page: 13
End page: 17
Abstract: У статті проаналізовано кількісні закономірності інноваційного оновлення обладнання виробничої системи, всі ланки якої підпорядковані виконанню загальної програми з виготовлення продукції. Дослідження здійснювалось так, що заміну обладнання розглядали для кожної ланки окремо, а потім аналізувались наслідки оновлення для виробничої системи загалом. Основними показниками динаміки вибрано темпи зростання, і завдання полягало в тому, щоб визначити їхній взаємозв’язок із відповідними факторами. Процес інноваційного оновлення розглянуто як неперервно-дискретний, оскільки відбуваються дискретні події – вибуття та введення в дію нових основних засобів (ОЗ), що мають разовий характер. Важливим є отримання аналітичної залежності темпів зростання продукції з врахуванням темпів зростання вартості фондів, строків їхньої служби, а також параметрів, які характеризують вартість та продуктивність одиниць наявного та нового обладнання. Отримана залежність дає можливість розв’язувати дві задачі. Перша з них стосується визначення темпів зростання продукції для заданих темпів зростання фондів. Друга задача передбачає визначення необхідних темпів зростання фондів, які забезпечують заплановані темпи зростання продукції. Розрахунки для цієї задачі є складнішими, оскільки потребують застосування ітераційних процедур. Також до важливих слід зарахувати результати, що стосуються наближеного визначення коефіцієнта оновлення ОЗ через лінійну комбінацію нормативу амортизації та темпів їхнього приросту. Крім прозорої економічної інтерпретації, це дає можливість спростити залежності, де використовується показник оновлення. У статті наведено розрахунки на прикладі конкретної заводської системи, яка складається з чотирьох послідовних технологічних ланок. Показано важливість та перспективність запропонованих аналітичних розробок.
The analysis of the quantitative patterns of the innovative equipment renovation of the production system, all of which are subordinated to the implementation of the general program of manufacturing products is made in the article. The study was carried out in such a way that the replacement of the equipment was considered for each link separately, and then the effects of the upgrade for the production system as a whole were analyzed. The next main indicators of the dynamics were selected: the growth rates and the task, which determines their interrelation with the appropriate factors. The process of innovation renewal was considered continuously-discrete, as there are discrete events – the release and commissioning of new fixed assets (FA), which have one-time nature. It is important to get an analytical dependence of the growth rate of products, taking into account the growth rates of funds, the terms of their service, as well as parameters characterizing the cost and performance of units of operating and new equipment. The obtained dependence makes it possible to solve two problems. The first of these is to determine the rate of growth of production for the specified growth rates of funds. The second task is to determine the necessary growth rates of funds, which ensure the planned growth rate of production. The calculations for this task are more complex, since they require the using of iterative procedures. The results related to the approximate determination of the renovation rate of the FA through a linear combination of the standard of depreciation are important along with the rates of their growth. In addition to a transparent economic interpretation, which makes it possible to simplify the dependencies where the update indicator is used. In the article calculation on the example of a concrete factory system consisting of four successive technological units is made. The importance and potential of the proposed analytical developments is shown.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41152
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Войцеховська Ю. В., 2017
References (Ukraine): 1. Domar E. Essays in the Theary of Economic Growth. New York, 1967.
2. Кириченко О. А. Інвестування: підручник / О. А. Кириченко, С. А. Єрохін. – К.: Знання, 2009. – 573 с.
3. Збірник наукових праць. Економічні науки. ПВНЗ «Буковинський університет», Випуск 11. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2015. – 210 с.
4. Денисенко М. П. Провайдинг інновацій: підручник / М. П. Денисенко, А. П. Гречан, М. В. Гаман та ін. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 448 с.
5. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права: [зб. наук. пр./ гол. ред. Л. А. Ян- ковська]. Вип.16 – Львів, Галицька видавнича спілка, 2016. – 184 с.
References (International): 1. Domar E. Essays in the Theary of Economic Growth. New York, 1967.
2. Kirichenko O. A. Investing : tutorial / Kirichenko O. A., Yerohin S. A. – K.: Znannja, 2009. – 573 p.
3. Collection of scientific works. Economic sciences. Bukowina University, Issue 11. – Chernivtsi: Books – XXI, 2015. – 210 p
4. Denisenko M. P. Providing innovations: a textbook / Denisenko M. P., Grechan A. P., Haman M. V. and others. – K.: «Publishing House Professional», 2008. – 448 p.
5. Scientific notes of Lviv University of Business and Law: [d.sc.w. / ed. L. A. Yankovskaya]. Issue 16. – Lviv, Galitska Publishing Union, 2016. – 184 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2017. – №873Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.