Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41019
Title: Архітектура багаторівневої системи управління енергоефективністю регіону
Authors: Теслюк, Т.
Цмоць, І.
Опотяк, Ю.
Теслюк, В.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Архітектура багаторівневої системи управління енергоефективністю регіону / Т. Теслюк, І. Цмоць, Ю. Опотяк, В. Теслюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 864. — С. 201–209.
Bibliographic description (International): Arkhitektura bahatorivnevoi systemy upravlinnia enerhoefektyvnistiu rehionu / T. Tesliuk, I. Tsmots, Yu. Opotiak, V. Tesliuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 864. — P. 201–209.
Is part of: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 864, 2017
Journal/Collection: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Issue: 864
Issue Date: 28-Mar-2017
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 681.325
Keywords: енергоефективність
багаторівнева система управління
технологічні процеси
архітектура
сховище даних
компоненти
принципи
energy efficiency
multi-system management
processes
architecture
data storage
components
principles
Number of pages: 9
Page range: 201-209
Start page: 201
End page: 209
Abstract: Визначено перелік задач, на розв’язання яких орієнтована багаторівнева система управління енергоефективністю регіону, сформульовано вимоги до реалізації компо- нентів кожного рівня системи. Показано, що компоненти управління технологічними процесами повинні забезпечувати опрацювання інтенсивних потоків даних у реальному часі засобами, які задовольняють обмеження щодо габаритів, енергоспоживання та вартості. Запропоновано розробляти багаторівневу систему управління енергоефектив- ністю регіону за такими принципами: компонентно-ієрархічним, системної інтеграції, змінного складу обладнання, модульності, використання готових компонентів і базових проектних рішень, відкритості та сумісності. Розроблено архітектуру системи управління енергоефективністю регіону, яка складається з таких рівнів: енерго- ефективності регіону; управління фінансовою, господарською, адміністративною та виробничою діяльністю підприємств (установ); управління технологічними процесами.
The list of problems that can be solved by multilevel system of energy efficiency of the region were determined. Requirements for the implementation of each system component were formulated. It was shown that the technological process control’s components should provide processing of intensive data streams in real time. Also components have to satisfy limitations on size, power consumption and cost. A development of multilevel system of region’s energy efficiency was proposed to carry out the following principles: component-hierarchical, system integration, equipment variable composition, modularity, using of ready-made components and basic design decisions, openness and interoperability. The system architecture of energy efficiency of the region was design. It consists of the following levels: energy efficiency of the region; management of financial, economic, administrative and production activities of enterprises (institutions); technological process control.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41019
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Теслюк Т., Цмоць І., Опотяк Ю., Теслюк В., 2017
URL for reference material: http://escoecosys.narod.ru/2012_4/art
References (Ukraine): 1. Комплексна державна програма енергозбереження України / Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.1997 № 148 зі змінами та доповненнями.
2. Маслікевич М. Р., Сердюк Б. М. Сутність оцінки енергоефективності підприємства // Актуальні проблеми економіки та управління. – Випуск 5, 2011.
3. Про затвердження Методики розроблення галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання / Наказ Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 17 березня 2009 року № 33.
4. Медиковський М. О., Цмоць І. Г., ЦимбалЮ. В. Інформаційно- аналітична система для управління енергоефективністю підприємств Львова // Актуальні проблеми економіки. – К., 2016. – №1(175)2014. – С. 379–384.
5. Медиковський М. О., Цмоць І. Г., Цимбал Ю. В. Засоби інтелектуальної обробки даних у системі управління енергоефективністю економіки // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12 (150).– С. 271–277.
6. Медиковський М. О., Цмоць І. Г., Подольський М. Р. Обґрунтування принципів побудови та розроблення узагальненої структури інформаційно-аналітичної системи для оцінювання, прогнозування та управління енергоефективністю економіки регіону // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. – 2013. – № 751. – C. 40–51.
7. Аракелов В. Е., Кремер А. И. Методические вопросы экономии энергоресурсов. – М: Энергоатомиздат, 1990. – 188 с.
8. Ганжа В. Л. Основы эффективного использования энергоресурсов. – Мн.: Белорусская наука, 2007. – 452 c.
9. Цмоць І. Г., Скорохода О. В. Визначення задач і формування вимог до інтелектуальних компонентів інтегрованих АСУ // Технічні вісті. – 2014/2(40), 2(34). – С.53–54.
10. Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління: монографія / М. О. Медиковський, Р. О. Ткаченко, І. Г. Цмоць та ін. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 315 с.
11. Грицик В. В., ОпотякЮ. В., Цмоць І. Г. Інтегрований підхід до розробки високоефективних апаратних засобів інформаційних технологій обробки сигналів реального часу // Системні технології.Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Вип. 6 (47). – Дніпропетровськ, 2006. – С. 84–95.
12. Цмоць І. Г., Теслюк В. М., Теслюк Т. В. Модель визначення пріоритетності виконання інвестиційних енергозберігаючих проектів на підприємстві // Актуальні проблеми економіки” Київ. – № 1(187)2017. – 2017 – С. 398–408.
13. Коваль С. П. Энергосбережение на предприятии. Внедрение стандарта ISO 50001 [Електронний ресурс] / C. П. Коваль // ЭСКО – 2912/ – № 4. – Режим доступу: http://escoecosys.narod.ru/2012_4/art. 14.
References (International): 1. Kompleksna derzhavna prohrama enerhozberezhennia Ukrainy, Zatverdzhena Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05.02.1997 No 148 zi zminamy ta dopovnenniamy.
2. Maslikevych M. R., Serdiuk B. M. Sutnist otsinky enerhoefektyvnosti pidpryiemstva, Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia, Issue 5, 2011.
3. Pro zatverdzhennia Metodyky rozroblennia haluzevykh, rehionalnykh prohram enerhoefektyvnosti ta prohram zmenshennia spozhyvannia enerhoresursiv biudzhetnymy ustanovamy shliakhom yikh ratsionalnoho vykorystannia, Nakaz Natsionalnoho ahentstva Ukrainy z pytan zabezpechennia efektyvnoho vykorystannia enerhetychnykh resursiv vid 17 bereznia 2009 roku No 33.
4. Medykovskyi M. O., Tsmots I. H., TsymbalIu. V. Informatsiino- analitychna systema dlia upravlinnia enerhoefektyvnistiu pidpryiemstv Lvova, Aktualni problemy ekonomiky, K., 2016, No 1(175)2014, P. 379–384.
5. Medykovskyi M. O., Tsmots I. H., Tsymbal Yu. V. Zasoby intelektualnoi obrobky danykh u systemi upravlinnia enerhoefektyvnistiu ekonomiky, Aktualni problemy ekonomiky, 2013, No 12 (150), P. 271–277.
6. Medykovskyi M. O., Tsmots I. H., Podolskyi M. R. Obgruntuvannia pryntsypiv pobudovy ta rozroblennia uzahalnenoi struktury informatsiino-analitychnoi systemy dlia otsiniuvannia, prohnozuvannia ta upravlinnia enerhoefektyvnistiu ekonomiky rehionu, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika" "Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii", 2013, No 751, P. 40–51.
7. Arakelov V. E., Kremer A. I. Metodicheskie voprosy ekonomii enerhoresursov, M: Enerhoatomizdat, 1990, 188 p.
8. Hanzha V. L. Osnovy effektivnoho ispolzovaniia enerhoresursov, Mn., Belorusskaia nauka, 2007, 452 c.
9. Tsmots I. H., Skorokhoda O. V. Vyznachennia zadach i formuvannia vymoh do intelektualnykh komponentiv intehrovanykh ASU, Tekhnichni visti, 2014/2(40), 2(34), P.53–54.
10. Intelektualni komponenty intehrovanykh avtomatyzovanykh system upravlinnia: monograph, M. O. Medykovskyi, R. O. Tkachenko, I. H. Tsmots and other – Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2015, 315 p.
11. Hrytsyk V. V., OpotiakIu. V., Tsmots I. H. Intehrovanyi pidkhid do rozrobky vysokoefektyvnykh aparatnykh zasobiv informatsiinykh tekhnolohii obrobky syhnaliv realnoho chasu, Systemni tekhnolohii.Rehionalnyi mizhvuzivskyi zbirnyk naukovykh prats, Iss. 6 (47), Dnipropetrovsk, 2006, P. 84–95.
12. Tsmots I. H., Tesliuk V. M., Tesliuk T. V. Model vyznachennia priorytetnosti vykonannia investytsiinykh enerhozberihaiuchykh proektiv na pidpryiemstvi, Aktualni problemy ekonomiky" Kyiv, No 1(187)2017, 2017 – P. 398–408.
13. Koval S. P. Enerhosberezhenie na predpriiatii. Vnedrenie standarta ISO 50001 [Electronic resource], C. P. Koval, ESKO – 2912/ – No 4, Access mode: http://escoecosys.narod.ru/2012_4/art. 14.
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2017. – №864Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.