Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40967
Назва: Особливості інцидентів у сучасному кібернетичному просторі та їх вплив на безпеку суспільства
Автори: Дудикевич, В. Б.
Березюк, Б. М.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка
Бібліографічний опис: Дудикевич В. Б. Особливості інцидентів у сучасному кібернетичному просторі та їх вплив на безпеку суспільства / В. Б. Дудикевич, Б. М. Березюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Автоматика, вимірювання та керування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 880. — С. 73–78.
Bibliographic description: Dudikevich V. B. Osoblyvosti intsydentiv u suchasnomu kibernetychnomu prostori ta yikh vplyv na bezpeku suspilstva / V. B. Dudikevich, B. M. Bereziuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Avtomatyka, vymiriuvannia ta keruvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 880. — P. 73–78.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Автоматика, вимірювання та керування, 880, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Автоматика, вимірювання та керування
Випуск/№ : 880
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 007.51
Теми: інформаційно-комунікаційна мережа
кіберпростір
кібербезпека
інцидент
соціальні мережі
соціальний інжиніринг
Information and Communications Network
cyberspace
cyber security
incident
social networks
social engineering
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 73-78
Початкова сторінка: 73
Кінцева сторінка: 78
Короткий огляд (реферат): Розглянуто вплив інформаційно-комунікаційних технологій на формування сучасного кіберпростору. Наведено класифікацію кібернетичних втручань за їх видами та проаналізовано найпоширеніші інциденти та методи кіберрозвідки. Сформульовано підходи зменшення впливу на кібербезпеку засобів соціального інжинірингу.
The influence of information and communication technologies on the formation of the modern cyberspace. Classification cybernetic interventions by type and analyzed the most common incidents and methods kiberrozvidky. Formulated approaches to reduce the impact of cybersecurity means of social engineering.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40967
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Дудикевич В. Б., Березюк Б. М., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://web.ebscohost.com
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_575
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bozk/2009_20/20text/g20_01.htm
Перелік літератури: 1. Бурячок В. Л. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект: підручник / В. Л. Бурячок, В. Б. Толубко, В. О. Хорошко, С. В. Толюпа; за заг. ред. д-ра техн. наук, професора В. Б. Толубка. – К.: ДУТ, 2015. – 288 с.
2. Грищук Р. В. Основи кібернетичної безпеки: монографія / Р. В. Грищук, Ю. Г. Даник; за заг. ред. проф. Ю. Г. Даника. – Житомир: ЖНАЕ, 2016. – 636 с.: іл.
3. GAO-10-606. CYBER SPASE United States Faces Challenges in Addressing Global Cyber security and Governance, Washington, July 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://web.ebscohost.com.
4. Грайворонський М. В. Безпека iнформацiйно-комунiкацiйних систем / М. В. Грайворонський, О. М. Новiков. – К.: Видавнича група BHV,2009. – 608 с.
5. Конвенція про кіберзлочинність / Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 23.11.2001 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_575.
6. Довгань О. Д. Кібертероризм як загроза інформаційному суверенітету держави / О. Д. Довгань, В. Г. Хлань // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2011. – № 3 (7). – С. 49–53.
7. Бурячок В. Л. Соціальна інженерія як метод розвідки інформаційно-телекомунікаційних систем / В. Л. Бурячок, О. Г. Корченко, Л. В. Бурячок // Захист інформації. – 2012. – № 4(57). – С. 5–12.
8. Гавриш С. Б. Комп’ютерний тероризм: сучасний стан, прогнози розвитку та шляхи протидії [Електронний ресурс] / С. Б. Гавриш // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bozk/2009_20/20text/g20_01.htm.
References: 1. Buriachok V. L. Informatsiina ta kiberbezpeka: sotsiotekhnichnyi aspekt: pidruchnyk, V. L. Buriachok, V. B. Tolubko, V. O. Khoroshko, S. V. Toliupa; by gen. ed. d-ra tekhn. nauk, profesora V. B. Tolubka, K., DUT, 2015, 288 p.
2. Hryshchuk R. V. Osnovy kibernetychnoi bezpeky: monograph, R. V. Hryshchuk, Yu. H. Danyk; by gen. ed. prof. Yu. H. Danyka, Zhytomyr: ZhNAE, 2016, 636 p., il.
3. GAO-10-606. CYBER SPASE United States Faces Challenges in Addressing Global Cyber security and Governance, Washington, July 2010 [Electronic resource], Access mode:http://web.ebscohost.com.
4. Hraivoronskii M. V. Bezpeka informatsiino-komunikatsiinikh sistem, M. V. Hraivoronskii, O. M. Novikov, K., Vidavnicha hrupa BHV,2009, 608 p.
5. Konventsiia pro kiberzlochynnist, Rada Yevropy; Konventsiia, Mizhnarodnyi dokument vid 23.11.2001 y. [Elektron. resurs], Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_575.
6. Dovhan O. D. Kiberteroryzm yak zahroza informatsiinomu suverenitetu derzhavy, O. D. Dovhan, V. H. Khlan, Informatsiina bezpeka liudyny, suspilstva, derzhavy, 2011, No 3 (7), P. 49–53.
7. Buriachok V. L. Sotsialna inzheneriia yak metod rozvidky informatsiino-telekomunikatsiinykh system, V. L. Buriachok, O. H. Korchenko, L. V. Buriachok, Zakhyst informatsii, 2012, No 4(57), P. 5–12.
8. Havrysh S. B. Kompiuternyi teroryzm: suchasnyi stan, prohnozy rozvytku ta shliakhy protydii [Electronic resource], S. B. Havrysh, Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka), Access mode: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bozk/2009_20/20text/g20_01.htm.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Автоматика, вимірювання та керування. – 2017. – №880Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.