Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40848
Назва: Method of gamification in the system of continuing education
Автори: Zakharchuk, Maryana
Приналежність: Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Zakharchuk M. Method of gamification in the system of continuing education / Maryana Zakharchuk // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — С. 163–166. — (8. Дискурсологія).
Bibliographic description: Zakharchuk M. Method of gamification in the system of continuing education / Maryana Zakharchuk // Liudyna. Kompiuter. Komunikatsiia : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — P. 163–166. — (8. Dyskursolohiia).
Є частиною видання: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць, 2017
Журнал/збірник: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць
Дата публікації: 8-чер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Теми: gamification
continuing education
adult education
language learning
educational principles
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 163-166
Початкова сторінка: 163
Кінцева сторінка: 166
Короткий огляд (реферат): The article dwells on teaching foreign languages in the system of continuing education, as well as the method of gamification has been described as an alternative approach to learning in education of adults in the context of contemporary social development. The author has singled out the theoretical principles of learning necessary for foreign language learning and revealed their main ideas. The work of Linguistic and Educational Centre has been analyzed which was created to provide educational, methodological and consultative assistance to citizens, including scientists, teachers and students to study foreign languages.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40848
ISBN: 978-966-941-072-6
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
Перелік літератури: 1. Данилишена Т. М. Організаційно-педагогічні засади підготовки магістрів у системі педагогічної освіти США: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «загальна педагогіка та історія педагогіки» / Данилишена Тетяна Миколаївна. – Львів, 2011. – 18 с.
2. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / І. О. Бар- тєнєва, І. М Богданова, І. В. Бужина, Н. І. Дідусь, М. С. Дмитрієва М.С [ та ін.].– Одеса: ПДПУ імені К.Д. Ушинського, 2002. – 168 с.
3. Мороз Л. В., Пашко, І. О. Соціокультурний аспект у вивченні іноземної мови як чинник розвиваючого навчання / Л. В. Мороз, І. О. Пашко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Сер. «Педагогічні науки». –2000. – Вип. 46. – С. 38 – 42.
4. Подласый И. П. Исследование закономерностей дидактического процесса / И. П. Подласый. – К.: Підручник, 1991. – 156 с.
5. Равчина Т. Діяльність викладача вищої школи в контексті сучасної філософії освіти / Т. Равчина // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Вип. 25. Частина 3. – 2009. – С. 11 – 22.
6. Lieberman, A., Miller, L. Teacher development in professional practice schools / A. Lieberman, L. Miller // Teachers College Record. – 1990. – Vol. 92(1). – P. 105 – 122.
References: 1. Danylyshena T. M. Orhanizatsiino-pedahohichni zasady pidhotovky mahistriv u systemi pedahohichnoi osvity SShA: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.01 "zahalna pedahohika ta istoriia pedahohiky", Danylyshena Tetiana Mykolaivna, Lviv, 2011, 18 p.
2. Pedahohika vyshchoi shkoly: tutorial, I. O. Bar- tienieva, I. M Bohdanova, I. V. Buzhyna, N. I. Didus, M. S. Dmytriieva M.S [ and other], Odesa: PDPU imeni K.D. Ushynskoho, 2002, 168 p.
3. Moroz L. V., Pashko, I. O. Sotsiokulturnyi aspekt u vyvchenni inozemnoi movy yak chynnyk rozvyvaiuchoho navchannia, L. V. Moroz, I. O. Pashko, Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. Ser. "Pedahohichni nauky". –2000, Iss. 46, P. 38 – 42.
4. Podlasyi I. P. Issledovanie zakonomernostei didakticheskoho protsessa, I. P. Podlasyi, K., Pidruchnik, 1991, 156 p.
5. Ravchyna T. Diialnist vykladacha vyshchoi shkoly v konteksti suchasnoi filosofii osvity, T. Ravchyna, Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia pedahohichna. Iss. 25. Part 3, 2009, P. 11 – 22.
6. Lieberman, A., Miller, L. Teacher development in professional practice schools, A. Lieberman, L. Miller, Teachers College Record, 1990, Vol. 92(1), P. 105 – 122.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Людина. Комп’ютер. Комунікація. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.